IPPB3/4510-803/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Czy potrącenie wierzytelności Sp. z o.o. o wydanie przedmiotu pożyczki z wierzytelnością zbywcy z tytułu sprzedaży Nieruchomości odpowiada definicji „uregulowania” zobowiązania, o której mowa w art. 15b Ustawy CIT, w związku z czym w przypadku odpłatnego zbycia w przyszłości Nieruchomości przez Sp. z o.o. lub rozporządzania nią w inny sposób, Sp. z o.o. będzie uprawniona do rozpoznania kosztu nabycia Nieruchomości jako kosztu podatkowego?
IPPB3/4510-803/15-2/AGinterpretacja indywidualna
  1. kompensata
  2. koszt
  3. koszty uzyskania przychodów
  4. nabycie nieruchomości
  5. potrącenie (kompensata)
  6. pożyczka
  7. zapłata
  8. zatory płatnicze
  9. zbycie nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej jako „Wnioskodawca” lub „Sp. z o.o.”). Wnioskodawca nabędzie w drodze umowy sprzedaży nieruchomość położoną w Polsce (dalej jako: „Nieruchomość”). W celu sfinansowania ceny zakupu Nieruchomości, Sp. z o.o. zaciągnie od zbywcy pożyczkę. W konsekwencji, Sp. z o.o. przysługiwać będzie wierzytelność wobec zbywcy o wydanie przedmiotu pożyczki, tj. środków finansowych, zaś zbywcy przysługiwać będzie wierzytelność wobec Sp. z o.o. o zapłatę ceny sprzedaży Nieruchomości.

Następnie planowane jest potrącenie wierzytelności Sp. z o.o. o wydanie przedmiotu pożyczki oraz wierzytelności zbywcy z tytułu sprzedaży Nieruchomości, w wyniku czego dojdzie do wzajemnego uregulowania należności Sp. z o.o. (o wydanie przedmiotu pożyczki, tj. środków finansowych) oraz należności zbywcy (o zapłatę ceny za Nieruchomość).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy potrącenie wierzytelności Sp. z o.o. o wydanie przedmiotu pożyczki z wierzytelnością zbywcy z tytułu sprzedaży Nieruchomości odpowiada definicji „uregulowania” zobowiązania, o której mowa w art. 15b Ustawy CIT, w związku z czym w przypadku odpłatnego zbycia w przyszłości Nieruchomości przez Sp. z o.o. lub rozporządzania nią w inny sposób, Sp. z o.o. będzie uprawniona do rozpoznania kosztu nabycia Nieruchomości jako kosztu podatkowego...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy, potrącenie wierzytelności zbywcy z tytułu sprzedaży Nieruchomości z wierzytelnością Sp. z o.o. o wydanie przedmiotu pożyczki odpowiada definicji „uregulowania” zobowiązania, o której mowa w art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „ustawa CIT”).

W konsekwencji w przypadku odpłatnego zbycia w przyszłości Nieruchomości przez Sp. z o.o. lub rozporządzenia nią w inny sposób, Sp. z o.o. będzie uprawniona do rozpoznania kosztu nabycia Nieruchomości jako kosztu podatkowego.

Na podstawie art. 15b ust. 1 Ustawy CIT, wprowadzonego do ustawy z dniem 1 stycznia 2013 r., w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Na podstawie ust. 2 ww. przepisu, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Innymi słowy, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu podatnik będzie zobowiązany do dokonania zmniejszenia tych kosztów, jeżeli nie ureguluje kwoty zobowiązania w ciągu 30 dni od daty upływu terminu jego płatności. Natomiast, w sytuacji ustalenia przez strony terminu płatności dłuższego niż 60 dni, podatnik będzie zobowiązany do dokonania zmniejszenia kosztów podatkowych o kwotę wynikającą z faktury lub innego dokumentu z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli w tym terminie kwota ta nie zostanie uregulowana, przy czym zasady te stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych, do tej części odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, planowane jest dokonanie potrącenia wierzytelności zbywcy z tytułu sprzedaży Nieruchomości oraz wierzytelności Sp. z o.o. o wydanie przedmiotu pożyczki.

Instytucję potrącenia przewiduje ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, dalej jako „Kodeks cywilny”).

Zgodnie z art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Użyte przez ustawodawcę w art. 15b Ustawy CIT pojęcie „uregulowanie” nie zostało zdefiniowane w ustawie, dlatego też, w pierwszej kolejności należy odwołać się do wykładni językowej tego pojęcia. Termin „uregulowanie”, którym posłużono się w powołanym przepisie jest pojęciem szerokim, obejmującym wszelkie typy rozliczeń, takich jak: gotówka, czek gotówkowy, dowód wpłaty na rachunek bankowy, polecenie przelewu, polecenie zapłaty, czek rozrachunkowy, akredytywa, weksel własny, weksel trasowany, okresowe rozliczenie saldami, rozliczenia planowe, karta płatnicza, potrącenie. Przez termin „uregulowanie”, o którym mowa w art. 15b Ustawy CIT należy zatem rozumieć każdą dopuszczalną prawnie formę spełnienia świadczenia skutkującym wygaśnięciem zobowiązania.

Za takim rozumieniem pojęcia „uregulowanie” przemawia również jego literalne brzmienie. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN „uregulować” znaczy m.in. „uiścić jakąś należność”. Z kolei „uiścić - uiszczać” oznacza „uregulować należność za coś”. Natomiast „uiszczać” oznacza „wywiązywać się z jakiegoś zobowiązania finansowego”. W konsekwencji, należy uznać, iż „uregulować”, zgodnie z literalnym brzmieniem, oznacza spełnienie świadczenia skutkującego wywiązaniem się z zobowiązania finansowego, a co za tym idzie - wygaśnięciem zobowiązania.

Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie Wnioskodawcy, termin „uregulowanie zobowiązania” użyty w treści przepisu art. 15b ust. 1 Ustawy CIT powinien być rozumiany, jako każda dopuszczalna prawnie forma efektywnego spełnienia świadczenia skutkująca wygaśnięciem zobowiązania. Do takich form należy z całą pewnością potrącenie, co wynika z przytoczonych powyżej regulacji Kodeksu cywilnego. Tym samym, jeśli potrącenie wierzytelności dokonane zostanie z zachowaniem terminów określonych w art. 15b Ustawy CIT, powinno być ono traktowane na równi z uregulowaniem zobowiązania.

Potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy o traktowaniu potrącenia na równi z uregulowaniem zobowiązania można znaleźć przykładowo w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 maja 2013 r., nr IPPB3/423-115/13-2/KK oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 czerwca 2013 r., nr IPPB3/423-194/13-2/AG.

W związku z powyższym, w przypadku odpłatnego zbycia w przyszłości Nieruchomości przez Sp. z - o.o. lub rozporządzenia nią w inny sposób, Sp. z o.o. będzie uprawniona do rozpoznania kosztu nabycia Nieruchomości jako kosztu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.