IPPB3/423-793/11-3/GJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy ponoszone wydatki w ramach umowy cywilno-prawnej, Spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia jako koszty pośrednie ponoszone w trakcie trwania umowy o dzieło z osobą prawną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.08.2011r. (data wpływu 19.09.2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 13.12.2011r. (data wpływu – 16.12.2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków z tytułu realizacji umowy cywilnoprawnej w dacie ich poniesienia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.09.2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków z tytułu realizacji umowy cywilnoprawnej w dacie ich poniesienia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podstawową działalnością Spółki jest prowadzenie punktów gier na automatach o niskich wygranych oraz salonów gier hazardowych rozlokowanych na terenie całej Polski. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz wejściem w życie ustawy hazardowej, Spółka zleciła wykonanie dzieła firmie zewnętrznej na podstawie podpisanej umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy podmiotami. W celu należytego wykonania dzieła, wykonawca dzieła jest uprawniony i zobowiązany do udziału we wszystkich konferencjach, targach i innych spotkaniach biznesowych, związanych z tematyką dzieła. Zgodnie z zawartą umową cywilno-prawną Spółka zobowiązana jest do zwrotu poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem dzieła przez wykonawcę, w szczególności kosztów przejazdów, przelotów, noclegów oraz zakwaterowania. Podstawą do zwrotu poniesionych kosztów są przedłożone faktury, rachunki, paragony, bilety lub w inny sposób udokumentowane pokwitowania - ściśle związane z wykonywanym dziełem.

Uzupełniając wniosek Spółka podała: podstawowym przedmiotem działalności Spółki od 1995 r. jesz działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz w zakresie prowadzenia Salonów Gier. Z dniem 1 stycznia 2010r. weszła w życie Ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (Dz.U. Nr 201 poz. 1540) wprowadzając nowe uregulowania na rynku hazardowym w Polsce. Główne zmiany przepisów, które wpłynęły na działa1ność Spółki dotyczą przede wszystkim:

 • nie przedłużana posiadanych zezwoleń na prowadzenie punktów gier na automatach o niskich wygranych ( art. 129 ust. 1 ustawy o grach hazardowych)
 • braku nowych zezwoleń na prowadzenie punktów gier na automatach o niskich wygranych oraz Salonów Gier ( art. 129 ust. 2 ustawy o grach hazardowych)
 • braku możliwości zamian punktów gier w posiadanych decyzjach ( art. 135 ust.2 ustawy o grach hazardowych
 • nie przedłużania zezwoleń na prowadzenie Salonów Gier (art. 129 ust. 1 ustawy o grach hazardowych) wzrostu podatku od gier na automatach o niskich wygranych
 • wzrost ze 180 EUR do 2000 zł od działającego automatu (art. 139 ust. 1 ustawy o grach hazardowych)
 • wzrostu podatku od gier w Salonach Gier - wzrost z 45% proc. do 50 % ( art. 139 ust. 2 ustawy o grach hazardowych)

W konsekwencji obowiązywania nowych przepisów Ustawy Spółce w roku 2010 wygasło 7 zezwoleń na prowadzenie punktów gier na automatach o niskich wygranych. Wartość przychodów zrealizowanych w ramach tych zezwoleń w roku 2010 stanowiła 17% łącznych przychodów z gier na automatach o niskich wygranych.

Sytuacja na rynku zmusiła Spółkę do poszukiwania nowych rynków zbytu na terenie innych Państw w Europie. W celu pozyskania i zabezpieczenia źródeł przychodów. W związku z powyższym zlecono zewnętrznej firmie przeprowadzenie analizy rynku hazardowego w Europie. W dniu 01.09.2010r. Spółka zawarła umowę o dzieło w postaci opracowania „ Branży hazardowej aspekty prawne i polityczne

Dzieło obejmować ma w szczególności:

 1. analizę rynku hazardowego w poszczególnych krajach na terenie całej Europy, w szczególności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w aspektach prawnych i politycznych
 2. zestawienia i wykazy dotyczące spadku przychodów oraz ilość punktów gier na terenie poszczególnych krajów,
 3. analizę wpływu ewentualnych zmian w przepisach prawa w poszczególnych krajach
 4. świadczenie usług drogą internetową w poszczególnych krajach.

W celu należytego wykonania dzieła, wykonawcy są uprawieni i zarazem zobowiązani do udziału we wszelkich konferencjach, targach i innych tego rodzaju spotkaniach biznesowych. związanych z tematyką dzieła, odbywających się na terenie wszystkich krajów europejskich. Wszelkie koszty związane z wykonaniem dzieła, w tym w szczególności koszty przejazdów, przelotów, noclegów oraz zakwaterowania i koszty telefonów służbowych, w drodze umowy Spółka zobowiązała się zwrócić wykonawcom w miesiącu ich poniesienia, bądź też pokryć je bezpośrednio lub zapewnić ich dostępność w ramach środków własnych. Ponadto, Spółce potrzebne są informacje rynkowe na temat konkurencji w branży hazardowej, możliwość wejścia z działalnością (gry na automatach) na dane rynki Europejskie. Przy prawidłowym rozpoznaniu rynku, Spółka miałaby możliwość rozwinięcia dzia1alności w innych krajach europejskich, co pozwoliłoby Spółce zwiększyć oraz zabezpieczyć źródło przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy ponoszone wydatki w ramach umowy cywilno-prawnej, Spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia jako koszty pośrednie ponoszone w trakcie trwania umowy o dzieło z osobą prawną...

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z faktem zawarcia umowy o dzieło, wszelkie wydatki ponoszone przez Spółkę w ramach zawartej umowy o wykonanie dzieła, stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP i winny stanowić koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Zgodnie z zawartą umową cywilno-prawną Spółka zobowiązana jest do zwrotu poniesionych kosztów związanych z wykonywaniem dzieła przez wykonawcę, w szczególności kosztów przejazdów, przelotów, noclegów oraz zakwaterowania.

Przedmiotowe koszty jako koszty pośrednie nie stanowią bezpośrednich kosztów związanych z konkretnymi przychodami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock