IPPB3/423-276/12-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Spółka postąpiła prawidłowo nie składając korekty zeznań podatkowych CIT za poszczególne lata, a otrzymany zwrot podatku od nieruchomości za 2006 rok ujmuje w miesiącu wpływu pieniędzy w przychodach (dochodach) zwolnionych, natomiast za 2007r. w przychodach (dochodach) opodatkowanych w części jakiej wcześniej były kosztem podatkowym, a w części jakiej dotyczą lokali mieszkalnych w przychodach (dochodach) zwolnionych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.04.2012r. (data wpływu 24.04.2012r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Miejski Zakład .... Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego (gmina Płock posiada 100% udziałów Spółki). Spółka administruje nieruchomościami Gminy P i Skarbu Państwa na podstawie umowy o administrowanie oraz nieruchomościami, Wspólnot Mieszkaniowych oraz własnymi budynkami mieszkalnymi. Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Spółka, jako osoba prawna, zobowiązana jest do złożenia właściwemu organowi podatkowemu deklaracji na podatek od nieruchomości za dany rok podatkowy, oraz dokonania zapłaty. W wyniku analizy przepisów dotyczących zasad obliczania w latach 2006 i 2007 podatku od nieruchomości i otrzymanej opinii zewnętrznego doradcy podatkowego stwierdzono, że niesłusznym było zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2006 i 2007 od lokali, które są własnością Gminy ;, gdyż to na właścicielu nieruchomości ciążył obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości, a Spółka takowym nie jest. Jest tylko administratorem tych zasobów. W grudniu 2011 roku Spółka wystąpiła do Prezydenta Miasta o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości oraz złożyła stosowne korekty deklaracji za lata 2006 i 2007, kiedy uiszczała podatek za administrowane zasoby Gminne mieszkalne i użytkowe. W każdym ze skorygowanych okresów wystąpiła nadpłata podatku. Zgodnie z wydanym postanowieniem w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości w dniu 08.03.2012 roku Prezydent Miasta na podstawie art. 76 a par. 1 oraz art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa postanowił dokonać zwrotu zobowiązania pieniężnego z tytułu podatku od nieruchomości. Część nadpłaty Urząd zaliczył na poczet zobowiązania podatkowego za okres od marca do grudnia 2012r., a pozostałą kwotę zwrócił na rachunek bankowy Spółki. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w 2006r. obowiązywały Spółkę zwolnienia uzyskiwanych dochodów na podstawie art. 17 ust 1 pkt 4h-4j w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że podatek od nieruchomości został zaliczony do kosztów, które zmniejszały dochód niepodlegający opodatkowaniu. W związku z tym poniesione koszty z tytułu podatku od nieruchomości nie wpłynęły na wysokość zobowiązania podatkowego. W zakresie pdop w 2007r. obowiązywały nowe przepisy i podatek od nieruchomości w części dotyczącej lokali użytkowych został zaliczony do kosztów podatkowych (działalność opodatkowana) a w części dotyczącej lokali mieszkalnych został zaliczony do działalności zwolnionej.

W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym Spółka zadała następujące pytanie:

Czy Spółka postąpiła prawidłowo nie składając korekty zeznań podatkowych CIT za poszczególne lata, a otrzymany zwrot podatku od nieruchomości za 2006 rok ujmuje w miesiącu wpływu pieniędzy w przychodach (dochodach) zwolnionych, natomiast za 2007r. w przychodach (dochodach) opodatkowanych w części jakiej wcześniej były kosztem podatkowym, a w części jakiej dotyczą lokali mieszkalnych w przychodach (dochodach) zwolnionych...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają szczegółowej regulacji dotyczących momentu rozpoznania nadpłaty jako przychodu podatkowego. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami (...) są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. Ujęcie w przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu, bezpośrednio do majątku podatnika względnie na jego rachunek wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. W obrocie bezgotówkowym będzie to dzień uznania rachunku bankowego podatnika jako rachunku wierzyciela. Natomiast art. 12 ust. 4 pkt 6 w/w ustawy stanowi, iż do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Z powyższego wynika, że zwrócone, lub zaniechane podatki i opłaty co do zasady nie stanowią przychodu. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której podatki i opłaty o jakich mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W takiej sytuacji zwrócone podatki i opłaty będą stanowiły przychód w części w jakiej zostały wcześniej uznane za koszty uzyskania przychodów. Reasumując, w takiej części w jakiej wcześniej podatek od nieruchomości zaliczono do kosztów uzyskania przychodu, nadpłata będzie stanowiła przychód podatkowy. Momentem uznania przychodu, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, będzie moment faktycznego otrzymania przez Spółkę zwrotu nadpłaconego podatku. Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na otrzymaną decyzję i zwrot podatku w 2012 roku w związku z wyżej powołanymi przepisami tj. art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy nie ma konieczności dokonywania korekty CIT-8 za lata ubiegłe, ale zaliczenie do przychodów (dochodów) podatkowych w roku bieżącym, w takiej części jakiej wcześniej stanowiły koszt podatkowy i w części do przychodów (dochodów) zwolnionych .

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.