IPPB2/415-439/14-2/PW | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe ponoszenia przez Spółkę kosztów udziału lekarzy w wydarzeniach naukowych na podstawie umowy sponsoringu.
IPPB2/415-439/14-2/PWinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. lekarze
 3. sponsoring
 4. umowa
 5. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2014 r. (data wpływu 9 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych ponoszenia przez Spółkę kosztów udziału lekarzy w wydarzeniach naukowych – jest:

 • prawidłowe – w zakresie kwalifikacji ponoszonych przez Spółkę kosztów do odpowiedniego źródła przychodów oraz w zakresie sposobu ustalania wartości świadczenia dla Partnera,
 • nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych ponoszenia przez Spółkę kosztów udziału lekarzy w wydarzeniach naukowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej jako Spółka) prowadzi działalność w branży farmaceutycznej, polegającą m.in. na promowaniu określonych produktów farmaceutycznych. Spółka organizuje kongresy, konferencje naukowe i inne wydarzenia naukowe, których celem jest m.in. promocja i reklama produktów farmaceutycznych. Spółka zawiera umowy sponsoringu z osobami fizycznymi wykonującymi zawód lekarza, nie będącymi pracownikami Spółki, zwane dalej „Partnerem/Partnerami”. Partnerzy nie pozostają w żadnym innym stosunku cywilnoprawnym ze Spółką, za wyjątkiem przedmiotowej umowy sponsoringu. Partnerzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie związanym z wykonywaniem przez nich zawodu lekarza.

Partner nie jest zobowiązany do świadczeń wzajemnych wobec Spółki, które byłyby ekwiwalentem świadczenia Spółki. Zgodnie z umową Partner jest zobowiązany jedynie do przekazania informacji do Spółki w przypadku powzięcia przez Partnera wiedzy lub otrzymania informacji na temat bezpieczeństwa stosowania produktu Spółki (zgłaszanie działań niepożądanych), czy powzięcia wiedzy na temat jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa kierowanych przez organy ds. ochrony zdrowia. Z praktyki Spółki wynika jednak, że jest to mało prawdopodobne, aby zaistniała konieczność zgłaszania takich zdarzeń, i z tego tytułu nie jest przewidziane żadne świadczenie pieniężne ani rzeczowe dla Partnera. Zgodnie z umową sponsoringu Spółka ponosi koszty wynikające z uczestnictwa Partnera w określonych wydarzeniach naukowych, tj. kongresach i konferencjach naukowych. W określonych przypadkach Spółka ponosić może następujące koszty: koszty rejestracji, koszty zakwaterowania w hotelu na czas trwania wydarzenia oraz koszty podróży, tj. bilet lotniczy w klasie ekonomicznej, bilet kolejowy w drugiej klasie, bilet w komunikacji autobusowej, zwrot wydatków poniesionych w związku z odbyciem podróży samochodem przez Partnera. Dodatkowo, Spółka zwraca Partnerowi także inne koszty poniesione przez niego w związku z uczestnictwem w wydarzeniu pod warunkiem, że zostaną one prawidłowo udokumentowane i zostały zaakceptowane przed ich poniesieniem.

W umowie sponsoringu Spółka wyraźnie zastrzega, że nie będzie organizować ani opłacać rozrywek, np. o charakterze sportowym, kulturalnym lub wypoczynkowym dla Partnerów ani innych osób (w tym osób towarzyszących). Partner nie może zabrać na wydarzenie małżonka, ani innej osoby towarzyszącej czy dzieci. Spółka zastrzega, że nie ponosi kosztów uczestnictwa czy pobytu małżonków ani innych osób towarzyszących Partnerowi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy ponoszenie przez Spółkę kosztów rejestracji Partnera jako uczestnika wydarzenia naukowego, kosztów zakwaterowania w hotelu oraz kosztów podróży, a także kosztów dodatkowych za uprzednim porozumieniem należy kwalifikować jako nieodpłatne świadczenia na rzecz Partnera w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy przekazywane świadczenia można uznać za związane z promocją i reklamą świadczeniodawcy (tutaj: Spółki) i w związku z tym, jeżeli jednorazowa wartość świadczenia otrzymana przez Partnera nie przekracza 200 zł to wartość tego świadczenia korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy w związku z zawartą umową sponsoringu Spółka jest zobowiązana sporządzać informacje podatkowe według ustalonego wzoru na formularzu PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy jeżeli wartość świadczenia jest wolna od opodatkowania na zasadzie określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to nie powstaje obowiązek sporządzania informacji na formularzu PIT-8C...
 4. W jaki sposób Spółka jest zobowiązana ustalić wartość świadczenia dla Partnera dla celów spełnienia określonych obowiązków podatkowych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki w opisanym stanie faktycznym Partnerzy będący osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej w związku z wykonywaniem zawodu lekarza, osiągają przychody z nieodpłatnych świadczeń, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 (...), art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle art. 20 ust. 1 wskazanej ustawy za przychody z innych źródeł uważa się m.in. nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17. W ocenie Spółki ponoszenie przez nią kosztów rejestracji Partnera jako uczestnika wydarzenia naukowego, kosztów zakwaterowania w hotelu oraz kosztów podróży, a także kosztów dodatkowych, stanowi dla Partnera przychód z nieodpłatnego świadczenia. Ustalenie wartości przychodu otrzymanego przez podatnika w postaci nieodpłatnego świadczenia następuje na zasadach określonych w art. 20 ust. 2a przedmiotowej ustawy.

W konsekwencji postawienie do dyspozycji Partnera nieodpłatnego świadczenia powoduje powstanie po stronie Spółki obowiązku sporządzenia i przekazania Partnerowi jak i właściwemu organowi podatkowemu informacji na formularzu PIT-8C. Podstawę prawną tego obowiązku stanowi art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 42a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Natomiast w przypadku gdy jednorazowa wartość nieodpłatnego świadczenia dla Partnera nie przekroczy 200 zł, to wartość świadczenia podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co skutkuje brakiem obowiązku sporządzania informacji PIT-8C przez Spółkę. Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek sporządzenia informacji na ustalonym wzorze nie dotyczy przekazania świadczeń zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Spółki w opisanym stanie faktycznym świadczenia są przekazywane w związku z promocją przez Spółkę produktów farmaceutycznych prezentowanych na przedmiotowych wydarzeniach naukowych, dlatego spełniony jest warunek przekazania świadczenia w okolicznościach wskazujących na promocję i reklamę świadczeniodawcy (tutaj: Spółki).

Zdaniem Spółki wartość świadczenia należy ustalić na podstawie art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń Spółka powinna ustalić jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen ich zakupu, lub jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej Spółki - według cen stosowanych wobec innych odbiorców, a w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. W szczególności w opisanej sytuacji Spółka jest zobowiązana ustalić wartość świadczenia według cen zakupu w części dotyczącej kosztów zakwaterowania w hotelu, koszty podróży i ewentualnie innych kosztów, jeżeli zostaną poniesione na zakup usług dla potrzeb Partnera. Natomiast jeżeli wydarzenie będzie organizowane przez Spółkę, to koszty rejestracji zwiększa wartość świadczenia Partnera w kwocie ustalonej według cen stosowanych wobec innych odbiorców tej usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe – w zakresie kwalifikacji ponoszonych przez Spółkę kosztów do odpowiedniego źródła przychodów oraz w zakresie sposobu ustalania wartości świadczenia dla Partnera, nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 19, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnym źródłem przychodów są tzw. inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W myśl art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Podkreślić jednakże należy, że z powyższego przepisu wynika, iż w informacji PIT-8C nie ujmuje się m.in. tych dochodów, które są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 powyższej ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność w branży farmaceutycznej polegającą m.in. na promowaniu określonych produktów farmaceutycznych. Spółka organizuje wydarzenia naukowe, których celem jest m.in. promocja i reklama produktów farmaceutycznych. Spółka zawiera z osobami fizycznymi, niebędącymi pracownikami spółki, wykonującymi zawód lekarza umowy sponsoringu, które są podstawą ponoszenia przez Spółkę kosztów udziału lekarza w wydarzeniu naukowym. Lekarze nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie związanym z wykonywanym przez nich zawodem.

Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego tzn. zarówno pieniężna jak i niepieniężna.

Świadczenia ponoszone przez Spółkę za osoby biorące udział w wydarzeniach naukowych (konferencjach/kongresach naukowych), na podstawie zawartej z lekarzem umowy sponsoringu, niewątpliwie należą do nieodpłatnych świadczeń, jakie osoby te otrzymują od Spółki.

Wobec niezdefiniowania w ustawie podatkowej pojęcia „nieodpłatnego świadczenia” należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zgodnie z art. 353 § 2 ww. Kodeksu, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

Dla celów podatkowych pojęcie „nieodpłatnego świadczenia” ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje nie tylko działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby, ale również wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że sfinansowanie przez Spółkę w oparciu o zawartą z lekarzem umową sponsoringu, kosztów związanych z udziałem Lekarza w przedmiotowych wydarzeniach, na które składają się: koszty rejestracji, koszty zakwaterowania w hotelu na czas trwania wydarzenia oraz koszty podróży, tj. bilet lotniczy w klasie ekonomicznej, bilet kolejowy w drugiej klasie, bilet w komunikacji autobusowej, zwrot wydatków poniesionych w związku z odbyciem podróży samochodem przez lekarza stanowić będą dla lekarza nieodpłatne świadczenie.

Wartość tego świadczenia należy ustalać kierując się treścią art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu. Z tej też przyczyny wartość tychże świadczeń należy zakwalifikować do przychodów, o których mowa w ww. art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z innych źródeł.

Należy zauważyć, że o powstaniu przychodu z nieodpłatnych świadczeń nie będzie przesądzać fakt skorzystania przez osobę ze świadczeń oferowanych przez świadczeniodawcę w związku ze spotkaniem. Istotnym dla celów podatkowych jest to, że osobie biorącej udział w spotkaniu postawiono nieodpłatnie do dyspozycji określone świadczenia, z których może skorzystać.

O powstaniu przychodu takiej osoby można mówić wtedy, gdy faktycznie weźmie ona udział w danym spotkaniu.

Należy również podkreślić, że wśród metod ustalania wartości nieodpłatnych świadczeń ustawodawca nie przewidział określenia wartości wykorzystanych świadczeń. Stąd też, jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi zakupione wartość świadczeń ustala się według cen zakupu, nie na podstawie wykorzystanego świadczenia.

Przy czym, wartość świadczeń przekazywanych uczestnikom lekarzom co do zasady może być jednak zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 a) ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Podstawową przesłanką zastosowania omawianego zwolnienia jest otrzymanie od świadczeniodawcy nieodpłatnego świadczenia. Istotnym jest również, aby osoby otrzymujące świadczenie nie były pracownikami świadczeniodawcy lub nie były związane z nim stosunkiem cywilnoprawnym, a wartość nieodpłatnego świadczenia nie przekraczała jednorazowo kwoty 200 zł i była otrzymana w związku z promocją lub reklamą podmiotu dokonującego świadczenia.

W prawie podatkowym brak jest również definicji promocji. Wskazać jednak należy, że na potrzeby prawa podatkowego pod pojęciem promocji rozumieć należy ogół czynności związanych z oddziaływaniem na klientów i potencjalnych nabywców polegających na dostarczaniu informacji, argumentacji, obietnic, a także zachęty, skłaniającej do nabywania oferowanych produktów i usług, jak również wytwarzających przychylną opinię o firmie.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że celem organizowanych przez Spółkę wydarzeń naukowych jest cel marketingowy – promocja i reklama produktów farmaceutycznych.

Stanowiska Spółki w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68a nie można uznać jednak za prawidłowe ponieważ osoby fizyczne (lekarze) są związani ze Spółką stosunkiem cywilnoprawnym w postaci zawartych umów sponsoringu.

Umowa sponsoringu nie jest uregulowana bezpośrednio w przepisach o prawie cywilnym. Jest ona umową nienazwaną. Przedmiotem każdego stosunku cywilnoprawnego, a więc również umowy sponsoringu, powinno być oznaczone zachowanie się wszystkich stron tego stosunku polegające na określonym świadczeniu. Sponsoring zawierany jest na podstawie umowy, która ma charakter odpłatny, wzajemny i obustronnie przysparzający.

Spółka w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego używa sformułowania „partnerzy nie pozostają w żadnym innym stosunku cywilnoprawnym ze Spółką, za wyjątkiem przedmiotowej umowy sponsoringu”. Spółka niejako sama potwierdza, że umowa sponsoringu jest stosunkiem cywilnoprawnym, co wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym na Spółce ciążą obowiązki informacyjne wynikające z treści zacytowanego powyżej art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na sporządzeniu i przekazaniu w stosownym terminie informacji PIT-8C podatnikowi oraz właściwemu organowi podatkowemu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.