ILPP2/4512-1-660/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania opłat za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
ILPP2/4512-1-660/15-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. refakturowanie
 3. zarząd
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z 17 listopada 2015 r. (data wpływu 20 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania opłat za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i dokumentowania opłat za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wniosek uzupełniono 20 listopada 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Spółka) zgodnie z umową o zarządzanie zawartą z Gminą Miejską podpisywał umowy z dostawcami we własnym imieniu, a następnie zgodnie z powyższą umową o zarządzanie wystawiał refaktury na Gminę Miejską za wszystkie faktury zakupowe wystawione na nabywcę – Wnioskodawcę. Spółka wystawiła refakturę opłat administracyjnych (opłaty za udostępnione materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego), które są wyłączone spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT. Spółka zastosowała podczas refakturowania fakturę sprzedaży VAT, doliczając do kwoty podatek od towarów i usług VAT. W przypadku Spółki, ponoszone koszty opłat administracyjnych związane są bezpośrednio z realizacją umów na zarządzanie lokalami i nieruchomościami, stąd dokumentowanie refakturowania na rzecz Gminy Miejskiej fakturami VAT z doliczonym podatkiem od towarów i usług VAT wydaje się być rozwiązaniem prawidłowym.

 1. W związku z zawartą umową o zarządzanie lokalami i nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miejskiej Spółka jako Zarządca obowiązany jest do wykonywania następujących czynności:
  1. w zakresie prawidłowej eksploatacji budynków i terenów przydomowych zapewnienie:
   1. utrzymania w porządku i czystości klatek schodowych, strychów, schodów, korytarzy i pomieszczeń wspólnego użytku dokonywanych na koszt Właściciela zgodnie z cennikiem usług;
   2. sprzątanie dróg wewnętrznych oraz chodników przyległych do budynków, podwórek, terenów zielonych na koszt Gminy Miejskiej zgodnie z cennikiem usług-załącznikiem nr 4 i wykazem powierzchni nieruchomości i częstotliwości prac objętych cennikiem usług -załącznik nr 5 pozbywanie się śniegu, błota i lodu w okresie zimowym na koszt Właściciela zgodnie z cennikiem usług;
   3. przeprowadzanie przeglądów stanu technicznego obiektów, lokali wyposażenia, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, (w tym przeglądów pięcioletnich i jednorocznych - dokonywanych na koszt Gminy Miejskiej);
   4. bieżąca konserwacja zarządzanych obiektów, polegająca w szczególności na wykonaniu (na koszt Gminy Miejskiej):
    • napraw drobnych uszkodzeń, prostowanie i mocowanie obróbek blacharskich,
    • czyszczenie rynien i rur spustowych;
    • napraw uszkodzeń ścian, polegających na wymianie lub uzupełnieniu np. fragmentów tynku lub cegieł;
    • napraw stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach wspólnego użytku;
    • napraw drobnych uszkodzeń tynków, posadzek i schodów pomieszczeniach wspólnego użytku;
    • w instalacji wodociągowej - m.in. konserwacja instalacji i urządzeń wodociągowych w pomieszczeniach wspólnego użytku, polegająca na usuwaniu przecieków, wymianie uszczelek, okresowym malowaniu rur, wymianie uszkodzonych zaworów;
    • w instalacji c.o. - m.in. usuwanie przecieków, wymiana uszkodzonych zaworów, okresowe malowanie rur, wymiana uszkodzonych termometrów, zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem;
    • w instalacji elektrycznej i odgromowej – m.in. konserwacja tablic rozdzielczych wewnętrznych linii zasilających oraz instalacji i osprzętu w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz czyszczenie i wykonywanie przeglądów kominowych w terminach wynikających z przepisów prawa.
   5. inne drobne roboty nie będące remontem lub robotami budowlanymi;
   6. usuwanie awarii wodociągowych, kanalizacyjnych. ciepłowniczych oraz instalacji elektrycznych w zarządzanym zasobie oraz informowanie Właściciela o wykonanych robotach budowlanych lub remontach;
   7. zgłaszanie budynków nadających się do rozbiórki lub zagrożonych katastrofą budowlaną;
   8. utrzymywanie w należytym stanie innych budynków i budowli znajdujących się na zarządzanych nieruchomościach;
   9. przechowywanie dokumentacji technicznej budynków i dokumentacji potwierdzającej wykonanie i rozliczenie wykonanych remontów;
   10. inne czynności nie wymienione treścią niniejszej umowy, a wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz działanie w imieniu Gminy Miejskiej w granicach udzielonego pełnomocnictwa w sprawach wynikających z wykonywania czynności zarządzania.
  2. w zakresie obsługi mieszkańców (Najemców):
   1. zawieranie i wypowiadanie umów najmu na lokale mieszkalne i użytkowe, z uwzględnieniem zasad określonych przez Burmistrza Miasta oraz w uchwałach Rady Miejskiej. W związku z powyższym Właściciel upoważnia Zarządcę do składania w jego imieniu i na jego rzecz oświadczeń woli we wszelkich postępowaniach w sprawach:
    • zawierania umów z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych, zmiany treści oraz rozwiązania tych umów,
    • zawierania umów dzierżawy gruntów oraz dodatkowych pomieszczeń, tj. komórek, piwnic itp., zmiany treści oraz rozwiązywania tych umów.
   2. zawieranie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej umów z:
    • dostawcami usług i materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych, lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i lokalach użytkowych;
    • wykonawcami usług remontowych;
   3. pobieranie od najemców lokali czynszów;
   4. pobieranie od najemców lokali opłat niezależnych od właściciela, zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 150);
   5. przyjmowanie i przekazywanie najemcom lokali mieszkalnych protokółami zdawczo-odbiorczymi;
   6. rozliczanie najemców zdających lokale z tytułu zużycia elementów wyposażenia technicznego lokalu i egzekwowanie przywrócenia lokalu do stanu pierwotnego;
   7. zabezpieczenie zwalnianych lokali przed samowolnym zajęciem;
   8. przedkładanie Gminie Miejskiej niezwłocznie informacji w przypadku:
    • używania lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z przeznaczeniem;
    • zaniedbywania obowiązków powodującego powstanie szkód albo niszczeniu urządzeń przeznaczonych do wspólnego korzystania przez mieszkańców;
    • wykraczania w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu;
    • zwlekania z zapłatą czynszu lub innych opłat przez co najmniej trzy pełne okresy płatności;
    • zwolnienia lokali;
    • podnajmowania lokali bez zgody Gminy Miejskiej;
    • dokonywania przebudowy lub ulepszeń w lokalu bez uprzedniej zgody Gminy Miejskiej;
    • dokonywania samowolnych zajęć lokali;
    • zaistnienie innych przesłanek, wynikających z art. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150).
  3. w zakresie obsługi ekonomiczno-finansowej związanej z zawartymi umowami najmu
   1. prowadzenie dokumentacji czynszowej lokali mieszkalnych i użytkowych, a także z tytułu zawartych umów w zakresie reklam;
   2. bieżące naliczanie i pobieranie na rzecz Gminy Miejskiej czynszu i opłat niezależnych od Gminy Miejskiej od najemców lokali;
   3. prowadzenie ewidencji zaległości z tytułu czynszów i opłat niezależnych od Gminy Miejskiej;
   4. informowanie najemców o występujących zaległościach oraz o skutkach wynikających z tych zaległości poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty zaległości czynszowych;
   5. podejmowanie za zgodą Gminy Miejskiej decyzji w sprawie ratalnej spłaty należności wynikających z zaległości czynszowych;
   6. opracowanie analiz ekonomicznych i sprawozdań finansowych związanych z zarządzanym zasobem zgodnie z
  4. w zakresie windykacji należności czynszowych i innych opłat obciążających najemcę
   1. obowiązek sądowego dochodzenia zapłaty czynszu oraz innych opłat obciążających najemcę, odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz wydania lokali mieszkalnych i użytkowych przez osoby, z którymi został rozwiązany stosunek najmu;
   2. występowanie w imieniu Gminy Miejskiej do Sądu z pozwami o zapłatę należności czynszowych, opłat niezależnych od Właściciela oraz odszkodowań za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, jak również o eksmisję z lokalu;
   3. kierowanie w imieniu Gminy Miejskiej wniosków egzekucyjnych do Komornika oraz monitorowanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
 2. Spółka zawiera w porozumieniu z Gminą Miejską – na swoją rzecz i we własnym imieniu umowy – z dostawcami mediów, które są objęte przedmiotową umową, na co Właściciel wyraził zgodę. Spółka zgodnie z umową jest zobowiązana wystawiać refakturę obciążającą Gminę Miejską za wszystkie faktury wystawione i dostarczone Zarządcy przez dostawców mediów, o których mowa w zdaniu poprzednim. Spółka zawiera w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej umowy z dostawcami usług i materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i lokalach użytkowych. Spółka zwiera umowy najmu z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej.
 3. Wynagrodzeni Spółce należne jest za wykonywanie czynności wymienionych w pkt l.
 4. Pytanie sformułowane we wniosku dotyczy opłaty za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego lub wykonanie czynności , o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy: kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej, wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego, wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego. Jest to dokument obliczenia opłaty wydany przez Starostę Kolskiego. Dokumenty te były potrzebne do sprawy sądowej o eksmisję lokatora komunalnego z powodu zaległości czynszowych. Spółka na podstawie umowy o zarządzanie występuje w imieniu Gminy Miejskiej do sądu z pozwami o zapłatę należności czynszowych. Spółka obciążyła Gminę ww. kosztami na podstawie umowy o zarządzanie, zgodnie z którą koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym prowadzonym przez Spółkę w celu realizacji obowiązków określonych umową obciążają Gminę Miejską.
 5. Usługi zarządzania nieruchomościami będącymi własnościami Gminy Miejskiej dotyczą nieruchomości mieszkalnych i użytkowych. Klasyfikacja statystyczna usług zarządzania nieruchomościami, według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji wyrobów i Usług to 70.32.11.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dokumentowanie refakturowania na rzecz Gminy Miejskiej fakturami VAT z doliczonym podatkiem od towarów usług w zakresie ponoszonych kosztów opłat administracyjnych związanych bezpośrednio z realizacją umów o zarządzanie lokalami i nieruchomościami jest rozwiązaniem prawidłowym...

Zdaniem Wnioskodawcy dokumentowanie refakturowania na rzecz Gminy Miejskiej fakturami VAT z doliczonym podatkiem od towarów i usług VAT jest rozwiązaniem prawidłowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy – podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Stosownie do art. 79 pkt c Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, z późn. zm.), podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym.

Z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca (Spółka) zawiera w porozumieniu z Gminą Miejską (zgodnie z umową o zarządzanie) – na swoją rzecz i we własnym imieniu umowy – z dostawcami mediów, które są objęte przedmiotową umową, na co Właściciel wyraził zgodę. Spółka zgodnie z umową jest zobowiązana wystawiać refakturę obciążającą Gminę Miejską za wszystkie faktury wystawione i dostarczone Zarządcy (Wnioskodawcy) przez dostawców mediów, o których mowa w zdaniu poprzednim. Spółka zawiera w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej umowy z dostawcami usług i materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i lokalach użytkowych.

Spółka zwiera umowy najmu z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej.

Przedmiotem sprawy są opłaty za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego lub kartograficznego lub wykonanie czynności , o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy: kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej, wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego, wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego. Jest to dokument obliczenia opłaty wydany przez Starostę Kolskiego. Dokumenty te były potrzebne do sprawy sądowej o eksmisję lokatora komunalnego z powodu zaległości czynszowych. Spółka na podstawie umowy o zarządzanie występuje w imieniu Gminy Miejskiej do sądu z pozwami o zapłatę należności czynszowych. Spółka obciążyła Gminę ww. kosztami na podstawie umowy o zarządzanie, zgodnie z którą koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym prowadzonym przez Spółkę w celu realizacji obowiązków określonych umową obciążają Gminę Miejską.

Spółka wystawiła refakturę opłat administracyjnych (opłaty za udostępnione materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego), które są wyłączone spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT. Spółka zastosowała podczas refakturowania fakturę sprzedaży VAT, doliczając do kwoty podatek od towarów i usług VAT. W przypadku Spółki, ponoszone koszty opłat administracyjnych związane są bezpośrednio z realizacją umów na zarządzanie lokalami i nieruchomościami. Na tej podstawie Wnioskodawca dokumentuje refakturowane na rzecz Gminy Miejskiej fakturami VAT z doliczonym podatkiem od towarów i usług. Usługi zarządzania nieruchomościami będącymi własnościami Gminy Miejskiej dotyczą nieruchomości mieszkalnych i użytkowych. Klasyfikacja statystyczna usług zarządzania nieruchomościami, według obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług Polskiej Klasyfikacji wyrobów i Usług to 70.32.11.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania i dokumentowania opłat za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego związanych bezpośrednio ze sprawą sądową o eksmisję realizowaną w ramach umowy o zarządzanie lokalami i nieruchomościami – na rzecz Gminy.

Po uwzględnieniu przedstawionych okoliczności sprawy wskazać należy, że Wnioskodawca działa w imieniu swoim i na swoją rzecz przy zawieraniu umowy z dostawcami mediów, które są objęte przedmiotową umową, na co Właściciel wyraził zgodę. Spółka zgodnie z umową jest zobowiązana wystawiać refakturę obciążającą Gminę Miejską za wszystkie faktury wystawione i dostarczone Zarządcy przez dostawców mediów, o których mowa w zdaniu poprzednim. Spółka zawiera w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej umowy z dostawcami usług i materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i lokalach użytkowych. Spółka zwiera umowy najmu z najemcami lokali mieszkalnych i użytkowych w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej.

Jednakże w związku z prowadzoną sprawą sądową o eksmisję lokatora komunalnego z powodu zaległości czynszowych występuje on w tej sytuacji w imieniu Gminy. Ponadto, koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym prowadzonym przez Spółkę w celu realizacji obowiązków określonych umową obciążają Gminę Miejską. Zatem, wydatki związane ze sprawą sądową o eksmisję ponoszone są przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz Gminy.

W związku z czym w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z kwotą, którą ponosi Wnioskodawca – kwota ta stanowi równowartość poniesionych kosztów za udostępnione materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i nie wchodzi do podstawy opodatkowania, gdyż nie stanowi dla Wnioskodawcy obrotu, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy. W takim przypadku Zainteresowany nie dokonuje dostawy towaru ani świadczenia usług tym nie wykonuje on czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W omawianym przypadku następuje jedynie zwrot kosztów, który nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy (Gminy) jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek tego nabywcy.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że środki pieniężne przekazywane przez Gminę na rzecz Wnioskodawcy, na opłaty za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nie stanowią dla Wnioskodawcy podstawy opodatkowania i w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Jak wynika z powyższego przepisu faktury dokumentują czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, powołany przepis w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania.

Tym samym, Wnioskodawca nie ma podstaw do dokumentowania fakturą VAT opłat za udostępniane materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego związanych bezpośrednio ze sprawą sądową o eksmisję realizowaną w ramach umowy o zarządzanie lokalami i nieruchomościami, którymi obciążana jest Gmina.

Zwrócić należy uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.