ILPB3/423-438/11-2/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na sfinansowanie kursu oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości dla prokurenta, udziałowca jako członka zarządu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2011 r. (data wpływu 14.09.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na sfinansowanie kursu oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości dla członka zarządu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na sfinansowanie kursu oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości dla członka zarządu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja oraz handel produktami piekarskimi, cukierniczymi, lodziarskimi, a także prowadzenie kawiarni. W przedsiębiorstwie zatrudnionych jest ok. 40 osób. Księgi rachunkowe Przedsiębiorcy prowadzone są przez biuro rachunkowe. Zgromadzenie Wspólników Spółki zamierza powołać do zarządu udziałowca, prokurenta, który z wykształcenia jest prawnikiem. W zakresie jego obowiązków jako członka zarządu ma być m.in. sprawowanie nadzoru nad działalnością wynajętego do prowadzenia ksiąg rachunkowych biura rachunkowego oraz analiza dokumentacji księgowej i inicjowanie działań mających na celu poprawę kondycji finansowej Spółki. Obecnie udziałowiec, prokurent nie posiada wystarczającej wiedzy do skutecznej realizacji ww. zadań. W związku z powyższym, celowym jest skierowanie jego na kurs oraz studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Udziałowiec, prokurent zamierza uzupełnić wykształcenie po powołaniu jego do zarządu Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na sfinansowanie kursu oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości dla prokurenta, udziałowca jako członka zarządu...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na sfinansowanie kursu oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości dla członka zarządu.

Podstawę prawną stanowiska Wnioskodawcy stanowi art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Wydatki na sfinansowanie kursu oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości dla członka zarządu nie mieszczą się w katalogu kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

W ocenie Wnioskodawcy, wydatki poniesione na sfinansowanie kursu oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości związane są z podnoszeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych członka zarządu, a nie z podnoszeniem ogólnego poziomu jego wiedzy i ściśle wiążą się z zakresem jego przyszłych obowiązków służbowych jako członka zarządu.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w licznych indywidualnych interpretacjach podatkowych, m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17.04.2009 r. sygn. IPPB1/415-129/09-2/IF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza powołać do zarządu udziałowca, prokurenta, który z wykształcenia jest prawnikiem. W zakresie jego obowiązków jako członka zarządu ma być m.in. sprawowanie nadzoru nad działalnością wynajętego do prowadzenia ksiąg rachunkowych biura rachunkowego oraz analiza dokumentacji księgowej i inicjowanie działań mających na celu poprawę kondycji finansowej Spółki. Obecnie udziałowiec, prokurent nie posiada wystarczającej wiedzy do skutecznej realizacji powyższych zadań. W tym celu, Spółka ma zamiar skierować członka zarządu na kurs oraz studia podyplomowe z zakresu rachunkowości.

Wobec powyższego, Spółka zadała pytanie, czy będzie mogła zaliczyć ww. wydatki związane z kursem oraz studiami podyplomowymi z zakresu rachunkowości członka zarządu do kosztów uzyskania przychodów.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem powszechnie przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zabezpieczenie albo zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższa zasada zezwala na uznanie za koszt uzyskania przychodów wszelkich poniesionych kosztów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1, pod warunkiem, iż podatnik wykaże, że między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu zachodzi związek przyczynowo - skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu.

Podatnik kwalifikując poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów powinien zatem kierować się podstawową zasadą zaistnienia związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy poniesionym kosztem, a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu, albowiem to na podatniku spoczywa ciężar udowodnienia, że jego poniesienie ma (lub może mieć) wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów). Ustawodawca wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodu.

Warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów jest zatem łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • wydatek został poniesiony przez podatnika,
  • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
  • pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • został właściwie udokumentowany,
  • nie jest wydatkiem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W negatywnym katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów ustawodawca wymienił:

  • wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów, z tym że wydatki ponoszone na rzecz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną są kosztem uzyskania przychodów w części dotyczącej działalności objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego (art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),
  • wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji (art. 16 ust. 1 pkt 38a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 201 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), zarząd Spółki jest organem, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Oznacza to, że zarząd prowadzi sprawy spółki we wszystkich obszarach niezastrzeżonych wyraźnie do kompetencji innych organów spółki oraz reprezentuje spółkę.

W przypadku, gdy członek zarządu nie jest pracownikiem spółki, konieczność ponoszenia przez spółkę wydatków na jego rzecz winna wynikać z prawidłowo zawartych umów (np. cywilnoprawnych), a w przypadku ich braku z uchwał wspólników podjętych zgodnie z prawem albo mieć podstawę w umowie spółki, czy też wynikać z postanowień regulaminów lub statutu spółki, przewidujących zwrot należności z tytułu wydatków na rzecz osób nie będących pracownikami spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie przepisy art. 16 ust. 1 pkt 38 i 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będą miały zastosowania, gdyż zarząd nie jest organem stanowiącym, lecz organem zarządzającym.

Zatem celowym jest dokonanie oceny, czy wydatki w postaci sfinansowania kursu oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości dla członka zarządu związane są z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają z nią związek.

Wnioskodawca wskazał, że zadaniem członka zarządu ma być sprawowanie nadzoru nad działalnością wynajętego do prowadzenia ksiąg rachunkowych biura rachunkowego oraz analiza dokumentacji księgowej i inicjowanie działań mających na celu poprawę kondycji finansowej Spółki. W ocenie Wnioskodawcy, wydatki poniesione na sfinansowanie kursu oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości związane są z podnoszeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych członka zarządu, a nie z podnoszeniem ogólnego poziomu jego wiedzy i ściśle wiążą się z zakresem jego przyszłych obowiązków służbowych jako członka zarządu.

Na tej podstawie zasadnym jest przyjąć, że wydatki poniesione na sfinansowanie kursu oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości dla udziałowca - członka zarządu będą miały związek z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki i przy spełnieniu przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanej przez Spółkę interpretacji stwierdzić należy, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.