ILPB2/4511-1-526/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

Koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia / umorzenia certyfikatów uprzednio nabytych w wyniku likwidacji Spółki.
ILPB2/4511-1-526/15-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. certyfikat inwestycyjny
 2. koszt
 3. odpłatne zbycie
 4. umorzenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych uprzednio nabytych w wyniku likwidacji Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych uprzednio nabytych w wyniku likwidacji Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy).

Wnioskodawca planuje zakup udziałów w spółce kapitałowej (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej, w wyniku czego stanie się jej wspólnikiem.

Majątek Spółki będzie się składać m.in. z certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Polsce (dalej: „FIZAN”).

W przyszłości Wnioskodawca może podjąć decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności przez Spółkę, w związku z czym Wnioskodawca może przeprowadzić likwidację Spółki.

Wskutek likwidacji Spółki Wnioskodawca może otrzymać jej majątek m. in. w postaci certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN.

Na potrzeby likwidacji, składniki majątku Spółki zostaną wycenione według wartości rynkowej i wydane Wnioskodawcy.

Po otrzymaniu składników majątku w postaci certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, Wnioskodawca w późniejszym czasie może dokonać odpłatnego zbycia lub umorzenia tych certyfikatów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, uprzednio nabytych w wyniku likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie ich wartość rynkowa ustalona na dzień ich nabycia przez Wnioskodawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN, uprzednio nabytych w wyniku likwidacji spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie ich wartość rynkowa ustalona na dzień ich nabycia przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 Ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W konsekwencji opodatkowaniu PIT podlega dochód rozumiany jako przyrost majątku.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) Ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również uzyskane z podziału majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki.

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 Ustawy PIT - wartość majątku otrzymanego (faktycznie otrzymanego) w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki traktowana jest jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych (który to jest jednym z rodzajów dochodu z kapitałów pieniężnych).

Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50a Ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej. W pozostałej części, tj. w części stanowiącej różnicę miedzy wartością rynkową majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki kapitałowej, a kosztami uzyskania przychodu otrzymany majątek podlega opodatkowaniu PIT.

W celu ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodu (o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50a), należy odwołać się do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o PIT (o ile, tak jak w przedstawionym stanie faktycznym, udziały spółki podlegającej likwidacji zostały przez wspólnika tej spółki nabyte w ramach umowy sprzedaży udziałów).

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o PIT, za koszt uzyskania przychodu nie uważa się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

W związku z powyższym, w momencie likwidacji Spółki wartość certyfikatów inwestycyjnych otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki będzie wolna od podatku dochodowego do wysokości wydatków na nabycie udziałów w Spółce. W przypadku, gdy oprócz certyfikatów inwestycyjnych Wnioskodawca otrzymałby również inne składniki majątku, kosztem nabycia certyfikatów byłaby jedynie cześć wydatków na nabycie udziałów w Spółce przypadająca proporcjonalnie na certyfikaty w stosunku do całego majątku otrzymanego w wyniku likwidacji.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższe regulacje (oraz ogólne zasady ustawy o PIT) mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia pytania postawionego we wniosku, tj. ustalenia kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy przy odpłatnym zbyciu lub umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki.

Przepisy ustawy o PIT nie zawierają szczególnych regulacji dotyczących ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia lub odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych otrzymanych w wyniku likwidacji. Ponieważ jednak umorzenie lub zbycie certyfikatów jest następującym po otrzymaniu majątku likwidowanej Spółki momentem, w którym Wnioskodawca podlega opodatkowaniu PIT (w zakresie zarysowanego stanu faktycznego), to kosztem uzyskania przychodów w momencie umorzenia/zbycia certyfikatów powinna być wysokość przychodu uwzględnionego w momencie określania dochodu Wnioskodawcy z tytułu otrzymania majątku zlikwidowanej Spółki, tj. wartość rynkowa tego majątku (na moment otrzymania).

Inne stanowisko (w szczególności, że ponownie należy ująć jako koszt wydatki na nabycie udziałów w Spółce) mogłyby prowadzić, do podwójnego opodatkowania tego samego dochodu.

W związku z powyższym Wnioskodawca powinien być uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w wysokości wartości rynkowej certyfikatów inwestycyjnych ustalonej na dzień ich nabycia przez Wnioskodawcę.

Zatem zdaniem Wnioskodawcy, w momencie odpłatnego zbycia lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN (otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki), wykazując przychód z tytułu odpłatnego zbycia, ma on prawo do wykazania kosztu uzyskania tego przychodu w wysokości rynkowej wartości udziałów w Spółce z dnia ich nabycia przez Wnioskodawcę (tj. z dnia likwidacji Spółki).

W ten sposób Wnioskodawca będzie opodatkowany zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy o PIT, tj. od przyrostu majątku otrzymanego w wyniku likwidacji Spółki.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów.

Zgodne z powyższym stanowisko zostało przedstawione m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 9 września 2014 r. ITPB1/415-846/14/AD;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 maja 2014 r., ILPB2/415-196/14-2/WS;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 sierpnia 2010 r., ILPB3/423-416/10-3/EK (na gruncie ustawy o CIT);
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 marca 2009 r., IPPB3/423-25/09-2/ER (na gruncie ustawy o CIT);
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 marca 2009 r., IBPBI/2/423-335/09/PP (n gruncie ustawy o CIT);
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 grudnia 2008 r., IPPB3/423-1370/08-3/JG (na gruncie ustawy o CIT).

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca uważa, że w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w FIZAN – nabytych w wyniku likwidacji Spółki – koszt uzyskania przychodu powinien być równy ich wartości rynkowej z dnia nabycia udziałów w Spółce przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ww. ustawy stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki.

Z treści art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Jednocześnie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

Należy wskazać, że zgodnie z poglądem prezentowanym w doktrynie prawa handlowego, podział majątku może nastąpić bądź przez wypłatę wspólnikom przypadających im z tytułu likwidacji kwot w pieniądzu, bądź przez przydzielenie poszczególnych przedmiotów majątkowych zlikwidowanej spółki. Jednocześnie ustawodawca nie różnicuje sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych w związku z likwidacją majątku spółki w zależności od tego czy wypłacane są środki pieniężne, czy też zwrot następuje w formie niepieniężnej, np. w postaci rzeczowych składników majątku spółki.

Przepisy nie wskazują jak ustalić wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, a jedynie określają sposób podziału tego majątku.

Zasad ustalania wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki nie wyrażają wprost również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulujących skutki podatkowe likwidacji spółki kapitałowej wynika, że wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej jest przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W związku z powyższym w przypadku wypłaty majątku z tytułu likwidacji osoby prawnej w gotówce dochodem (przychodem) będzie wartość uzyskanej kwoty pieniężnej. Jeżeli natomiast majątek ten otrzymany jest w naturze, to jego wartość należy określić według jego wartości rynkowej na dzień likwidacji, tj. wartości przyjętej na podstawie cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca uzyskania.

W myśl bowiem art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Podsumowując stwierdzić należy, że z tytułu likwidacji spółki Wnioskodawca uzyska przychód w wysokości wartości rynkowej certyfikatów z dnia ich otrzymania przez Wnioskodawcę.

Kwestia ustalenia wysokości przychodu do opodatkowania z tytułu likwidacji spółki kapitałowej ma istotne znaczenie w rozpatrywanej sprawie z uwagi na obowiązującą w prawie podatkowym zasadę skorelowania przychodów z kosztami.

Skoro wartość certyfikatów otrzymanych w związku z likwidacją osoby prawnej jest podlegającym opodatkowaniu przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, to może być ona również źródłem kosztów w chwili ich odpłatnego zbycia.

W konsekwencji należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia certyfikatów uprzednio nabytych w wyniku likwidacji Spółki, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy będzie ich wartość rynkowa ustalona na dzień ich nabycia przez Wnioskodawcę.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że powołane we wniosku interpretacje wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie tut. organ wskazuje, że z uwagi na fakt, że z przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca może otrzymać majątek likwidacyjny również spółki z siedzibą w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, należy mieć na uwadze w takim przypadku przepisy odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej przez Polskę z danym państwem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.