ILPB2/415-683/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Koszty uzyskania przychodu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2014 r. (data wpływu 13 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną. Posiada miejsce zamieszkania do celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec powyższego podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca przystąpił do spółki osobowej, której siedziba znajduje się na terytorium Republiki Słowacji (zwanej dalej: „Spółką”). Spółka stanowi odpowiednik polskiej spółki komandytowej, zaś Wnioskodawca przystąpił do Spółki w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności.

Spółka pełni funkcję podmiotu holdingowego, w którego posiadaniu znajdują się akcje/udziały spółek mających siedzibę w Unii Europejskiej, co umożliwia Spółce osiąganie dochodów z tytułu: dywidend, umorzenia akcji/udziałów, zbycia udziałów, akcji a także innych papierów wartościowych.

Spółka zgodnie ze słowackimi przepisami podatkowymi podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Republiki Słowacji. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od generowanych przez siebie dochodów, jednak od ustalonej podstawy opodatkowania odejmuje się część przypadającą jako udział wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności. Inaczej mówiąc, na poziomie spółki opodatkowaniu podlega część dochodów przypadająca na wspólników o ograniczonej odpowiedzialności. Przychody Wnioskodawcy, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z uczestnictwa w Spółce są zgodnie z prawem słowackim przychodami z działalności gospodarczej opodatkowanymi na terytorium Republiki Słowacji, przy czym podatnikiem z tego tytułu jest Wnioskodawca, a nie Spółka.

Niewykluczone, że Wnioskodawca otrzyma w formie niepieniężnej przypadający na jego rzecz zysk w Spółce. W konsekwencji Wnioskodawca otrzyma obligacje innej spółki posiadającej siedzibę na terenie Unii Europejskiej (dalej: „EuCo”) lub wierzytelność pożyczkową przysługującą Spółce wobec EuCo (dalej określane łącznie jako „Aktywa”). Innymi słowy Wnioskodawca otrzyma należące do Spółki Aktywa, których wartość będzie równa przysługującemu Wnioskodawcy udziałowi w zysku Spółki, zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących przypadający na Wnioskodawcę zysk w Spółce.

W przyszłości dojdzie do tego, że EuCo wykupi obligacje od Wnioskodawcy lub spłaci wierzytelność pożyczkową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tytułu spłaty wierzytelności wynikających z otrzymanych Aktywów...

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie spłaty wierzytelności wynikających z otrzymanych Aktywów, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt uzyskania przychodu w wysokości wartości Aktywów na dzień ich nabycia w drodze podziału zysku Spółki.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Art. 23 ustawy o PIT z kolei nie zawiera wyłączenia stanowiącego, że środki pieniężne otrzymane w wyniku spłaty wierzytelności pożyczkowej uzyskanej w drodze podziału zysku w formie niepieniężnej nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Ze stanu faktycznego przytoczonego w niniejszym wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzyma wierzytelność pożyczkową jako przypadający na jego rzecz zysk Spółki, zamiast środków pieniężnych. Wierzytelność ta zostanie spłacona przez EuCo. Mając to na uwadze, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Wnioskodawcy kwota zysku odpowiadająca wartości wierzytelności pożyczkowej, gdyż Wnioskodawca otrzyma ją jako dywidendę w formie niepieniężnej.

W myśl art. 5a pkt 11 ustawy PIT - ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych, oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 - dalej: „ustawa o OIF”).

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ww. ustawy o OIF - ilekroć w ustawie jest mowa o papierach wartościowych, rozumie się przez to:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że obligacje zaliczane są do papierów wartościowych.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

W związku z powyższym, jeżeli emitent wykupi obligacje, Wnioskodawca może rozpoznać koszt równy wydatkom na ich nabycie lub objęcie.

W stanie faktycznym będącym przedmiotem niniejszego wniosku Wnioskodawca nabędzie obligacje w drodze podziału zysku. Wnioskodawca otrzyma obligacje zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących zysk Spółki. W momencie wykupu obligacji przez EuCo Wnioskodawca powinien uznać za koszt nabycia obligacji kwotę zysku przypadającą na Wnioskodawcę w Spółce, która zostanie wypłacona w formie niepieniężnej w postaci obligacji.

Powyższe stanowisko potwierdziły organy podatkowe w zbliżonych stanach faktycznych, w szczególności:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z dnia 17 października 2013 r., nr IPPB1/415-906/13-2/EC:
  Aktywa te zostaną nabyte przez Wnioskodawcę w wyniku wypłaty w formie niepieniężnej przypadającego na Jego rzecz zysku spółki z siedzibą w Republice Słowackiej, będącej odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. A zatem, zamiast wypłaty środków pieniężnych stanowiących przypadający na Wnioskodawcę zysk Spółki, Wnioskodawca otrzyma należące do Spółki aktywa (o wartości równej przysługującemu mu zyskowi w spółce). (...) natomiast kosztem uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 będą wydatki na nabycie papierów wartościowych lub udziałów, tj. wartość Aktywów na dzień ich nabycia w drodze podziału zysku spółki.”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, interpretacja indywidualna z dnia 9 czerwca 2011 r., nr IBPBI/2/423-344/11/PC, za prawidłowe uznając stanowisko podatnika, zgodnie z którym:
  W świetle powyższego przepisu biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny nie ulega wątpliwości, iż dla Wnioskodawcy kosztem nabycia jest wartość dywidendy w naturze, w przypadku bowiem gdyby Wnioskodawca otrzymał dywidendę pieniężną wówczas za otrzymane pieniądze mógłby nabyć te udziały (akcje).”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z dnia 15 marca 2010 r., nr IPPB1/415-8/10-2/KS:
  W przypadku zbycia przez Wnioskodawcę udziałów i papierów wartościowych otrzymanych uprzednio jako dywidenda w formie niepieniężnej dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną bądź papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów ustalonymi zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38. W przypadku odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych a kosztami uzyskania przychodów ustalonymi zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38a ustawy. Kosztem w przypadku zbycia udziałów, papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych nabytych uprzednio jako dywidenda w formie niepieniężnej będzie wartość dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz wnioskodawcy. Można stwierdzić, iż wartość rynkowa na dzień nabycia przez Wnioskodawcę składników majątku w postaci udziałów, papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych może być kosztem odpłatnego zbycia, jednakże pod warunkiem, że wartość ta jest jednocześnie wartością odpowiadającą wartości dywidendy przeznaczonej do wypłaty.”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja indywidualna z dnia 16 lutego 2010 r., nr IPPB1/415-882/09-6/AG:
  W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych jako dywidenda w formie niepieniężnej ceną nabycia będzie wartość dywidendy przeznaczonej do wypłaty na rzecz wnioskodawcy. Można stwierdzić, iż wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może być wartość rynkowa na dzień nabycia przez wnioskodawcę tych składników majątku, jednakże pod warunkiem, że wartość ta odpowiada jednocześnie wartości dywidendy przeznaczonej do wypłaty.”;

Podsumowując, w przypadku spłaty wierzytelności wynikających z otrzymanych Aktywów, jako koszt uzyskania przychodu Wnioskodawca powinien uznać wartość otrzymanego zysku w naturze. Innymi słowy, Wnioskodawca powinien rozpoznać koszt równy wartości Aktywów na dzień podziału zysku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych we wniosku interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że wydane one zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.