ILPB1/415-676/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
ILPB1/415-676/14-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. działalność
 2. koszt
 3. syndycy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Na podstawie uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych z dnia x października 2012 r. Wnioskodawca został wpisany na listę radców prawnych. W dniu x grudnia 2012 r. złożył ślubowanie radcy prawnego.

W dniu x czerwca 2013 r. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą w formie kancelarii radcy prawnego. W dniu x października 2014 r. przystąpi do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka w celu uzyskania licencji syndyka. Działalność gospodarczą prowadzi w A. Egzamin odbędzie się w B.

W związku z przystąpieniem do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka Wnioskodawca poniesie następujące koszty:

 1. opłatę egzaminacyjną;
 2. koszty dojazdu do miejsca przeprowadzania egzaminu i powrotu;
 3. koszty noclegu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy koszty poniesione w związku z przystąpieniem do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, czyli w celu uzyskania licencji syndyka tj. 1. opłata egzaminacyjna; 2. koszty dojazdu do miejsca przeprowadzania egzaminu i powrotu; 3. koszty noclegu, są kosztami uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie kancelarii radcy prawnego...
 2. Czy koszty poniesione w związku z przystąpieniem do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, czyli w celu uzyskania licencji syndyka tj. 1. opłata egzaminacyjna; 2. koszty dojazdu do miejsca przeprowadzania egzaminu i powrotu; 3. koszty noclegu, są kosztami uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie kancelarii radcy prawnego niezależnie od tego, czy uzyskano wynik pozytywny, czy negatywny z egzaminu...
 3. Czy koszty poniesione w związku z przystąpieniem do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, czyli w celu uzyskania licencji syndyka tj. 1, opłata egzaminacyjna; 2. koszty dojazdu do miejsca przeprowadzania egzaminu i powrotu; 3. koszty noclegu, są kosztami uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie kancelarii radcy prawnego w chwili ich poniesienia niezależnie do daty wydania decyzji o przyznaniu licencji syndyka, czy też w chwili wydania decyzji o przyznaniu licencji syndyka...
 4. Czy koszty poniesione w związku z przystąpieniem do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, czyli w celu uzyskania licencji syndyka tj. 1. opłata egzaminacyjna; 2. koszty dojazdu do miejsca przeprowadzania egzaminu i powrotu; 3. koszty noclegu, są kosztami uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie kancelarii radcy prawnego w chwili ich poniesienia niezależnie od tego, czy uzyskano wynik pozytywny, czy negatywny z egzaminu oraz niezależnie do daty wydania decyzji o przyznaniu licencji syndyka, czy też w chwili wydania decyzji o przyznaniu licencji syndyka i niezależnie od tego, czy uzyskano wynik pozytywny, czy negatywny z egzaminu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Art. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 850 ze zm.) stanowi, że licencja syndyka uprawnia do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.).

Natomiast w myśl art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka, licencję syndyka może uzyskać osoba fizyczna, która m.in. złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Prowadząc działalność gospodarczą Wnioskodawca przystąpi do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka w celu uzyskania licencji syndyka. Umożliwi to wykonywanie czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Działalność gospodarczą Wnioskodawca prowadzi w A. Egzamin odbędzie się w B.

W związku z przystąpieniem do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, czyli w celu uzyskania licencji syndyka Wnioskodawca poniesie następujące koszty, tj. 1. opłatę egzaminacyjną; 2. koszty dojazdu do miejsca przeprowadzania egzaminu i powrotu; 3. koszty noclegu.

Wszelkie koszty związane z przystąpieniem do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję Zainteresowany poniesie w celu uzyskania licencji syndyka i możliwości wykonywanie czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i to niezależnie, czy z egzaminu uzyska wynik pozytywny, czy negatywny.

Dodatkowo, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka. licencję syndyka przyznaje się na wniosek osoby ubiegającej się o licencję syndyka, złożony nie później niż po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu. Minister Sprawiedliwości, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje licencję syndyka (art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka)

Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego jest następujące:

Co do pytania pierwszego – koszty poniesione w związku z przystąpieniem do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, czyli w celu uzyskania licencji syndyka tj. 1. opłata egzaminacyjna; 2. koszty dojazdu do miejsca przeprowadzania egzaminu i powrotu; 3. koszty noclegu, są kosztami uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie kancelarii radcy prawnego.

Co do pytania drugiego – koszty poniesione w związku z przystąpieniem do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, czyli w celu uzyskania licencji syndyka tj. 1. opłata egzaminacyjna; 2. koszty dojazdu do miejsca przeprowadzania egzaminu i powrotu; 3. koszty noclegu, są kosztami uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie kancelarii radcy prawnego niezależnie od tego, czy uzyskano wynik pozytywny, czy negatywny z egzaminu.

Co do pytania trzeciego – koszty poniesione w związku z przystąpieniem do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, czyli w celu uzyskania licencji syndyka tj. 1. opłata egzaminacyjna; 2. koszty dojazdu do miejsca przeprowadzania egzaminu i powrotu; 3. koszty noclegu, są kosztami uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie kancelarii radcy prawnego w chwili ich poniesienia niezależnie do daty wydania decyzji o przyznaniu licencji syndyka.

Co do pytania czwartego – koszty poniesione w związku z przystąpieniem do egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, czyli w celu uzyskania licencji syndyka tj. 1. opłata egzaminacyjna; 2. koszty dojazdu do miejsca przeprowadzania egzaminu i powrotu; 3. koszty noclegu, są kosztami uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej w formie kancelarii radcy prawnego w chwili ich poniesienia niezależnie, czy uzyskano wynik pozytywny, czy negatywny z egzaminu oraz niezależnie do daty wydania decyzji o przyznaniu licencji syndyka.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów oraz zabezpieczenie i zachowanie tego źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Podatnik kwalifikując poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów powinien kierować się podstawową zasadą zaistnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu, albowiem to na nim spoczywa ciężar udowodnienia, że jego poniesienie ma (lub może mieć) wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów).

Do stwierdzenia, czy wydatki związane z uzyskaniem licencji syndyka mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, istotnym jest ustalenie:

 • czy takie wydatki związane są ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
 • czy też, wydatki te służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc które co do zasady mają charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Podkreślić przy tym należy, że ciężar wykazania związku przyczynowo-skutkowego kosztu z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Wydatki związane z nabyciem licencji syndyka nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, zawartym w treści art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu, konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że aby wydatki związane z uzyskaniem uprawnień do wykonywania czynności syndyka, mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, muszą być ponoszone w celu osiągnięcia przychodów z tego właśnie źródła przychodów. Stwierdzenie, że określone wydatki poniesione przez podatnika spełniają wszystkie wskazane przez ustawodawcę warunki podatkowego uznania ich za koszt uzyskania przychodów stanowi niezbędną przesłankę odliczenia ich przez podatnika od osiągniętego przychodu.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność prawniczą. Prowadząc działalność gospodarczą przystąpi do egzaminu dla osób ubiegających się o licencje syndyka w celu uzyskania stosownej licencji. Umożliwi to wykonywanie czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z tym Wnioskodawca poniesie wydatki na opłatę egzaminacyjną, koszty dojazdu do miejsca przeprowadzania egzaminu i powrotu oraz koszty noclegu.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeśli w istocie odbywana przez Wnioskodawcę nabycie licencji syndyka jest bezpośrednio związane z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a zdobyte z tego tytułu uprawnienia będą miały odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, ewentualnie wpłynie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu, to nie ma przeszkód prawnych aby wydatki poniesione w związku z przystąpieniem do egzaminu, można będzie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej w dacie ich poniesienia. Nie ma na to wpływu fakt, czy z egzaminu Wnioskodawca uzyska wynika pozytywny, czy negatywny.

Zauważyć przy tym należy, że na gruncie przedmiotowej sprawy zaliczenie wydatków, o których mowa we wniosku, jest możliwe bowiem w momencie ich poniesienia istniało źródło przychodów – Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą. W konsekwencji wydatki związane z przystąpieniem do egzaminu dla osób ubiegających się o licencje syndyka w celu uzyskania stosownej licencji mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności pod warunkiem należytego ich udokumentowania w sposób właściwy dla rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych.

Zauważyć jednakże należy, że to na Wnioskodawcy spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania określonego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.