ILPB1/415-316/12-5/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2012 r. (data wpływu 23 marca 2012 r.), uzupełnionym w dniu 12 kwietnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 oraz art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 2 kwietnia 2012 r. znak ILPB1/415-316/12-2/AG na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 5 kwietnia 2012 r., a w dniu 12 kwietnia 2012 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 11 kwietnia 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (agent) prowadzi działalność, zgodnie z zawartą umową agencyjną, polegającą na pośredniczeniu w sprzedaży detalicznej towarów i usług (sprzedaż prowadzona jest w sklepie agencyjnym), za wynagrodzeniem przewidzianym w umowie agencyjnej. Wynagrodzenie należne agentowi płatne jest w cyklach miesięcznych (miesiąc kalendarzowy) z dołu w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez agenta.

Agent wystawia fakturę VAT dotyczącą wynagrodzenia na podstawie otrzymywanego zestawienia obrazującego zakres działań wykonanych przez agenta w minionym okresie rozliczeniowym (tj. przedstawiającego wysokość przychodów z dokonanej sprzedaży towarów i usług oraz wysokość kosztów związanych z funkcjonowaniem sklepu agencyjnego w minionym okresie rozliczeniowym, obejmującym miesiąc kalendarzowy), w terminie do 7 dni od dnia otrzymania tego zestawienia.

Wynagrodzenie płatne jest w terminie do końca miesiąca kalendarzowego następującego po danym okresie rozliczeniowym, jednak nie wcześniej niż 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Z wynagrodzenia agenta potrącane są opłaty z tytułu kosztów związanych z funkcjonowaniem sklepu agencyjnego, w danym okresie rozliczeniowym. Koszty o których mowa powyżej płatne są przez agenta w cyklach miesięcznych (miesiąc kalendarzowy) z dołu w oparciu o fakturę VAT. Koszty płatne są w terminie 7 dni, chyba że zostają skompensowane z wynagrodzeniem agenta.

Zestawienie, na podstawie którego agent wystawia fakturę VAT dotyczącą wynagrodzenia, otrzymuje 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.

Strony w zawartej umowie agencyjnej ustaliły, iż w celu określenia terminu powstania obowiązku podatkowego oraz dokonania rozliczeń pomiędzy stronami, uznają, że wykonanie usług wynikających z niniejszej umowy następuje z chwilą doręczenia agentowi zestawienia.

Tak więc faktura VAT dotycząca wynagrodzenia agenta za grudzień 2011 roku została wystawiona x stycznia 2012 r. (zestawienie otrzymano x stycznia 2012 r.). Jednocześnie faktura obciążająca agenta kosztami za funkcjonowanie sklepu agencyjnego za grudzień 2011 roku wystawiona została (data dokumentu) w styczniu 2012 roku z datą sprzedaży x.12.2011 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Wobec wyżej opisanej sytuacji, w jaki sposób należy dokonać rozliczenia w KPiR na przełomie roku... W którym miesiącu i roku przychód i koszt wynikający z tak wystawionych faktur powinien zostać uwzględniony w KPiR...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące kosztów uzyskania przychodów. Natomiast pytanie dotyczące przychodów zostało rozpatrzone interpretacją indywidualną w dniu 22 czerwca 2012 r. nr ILPB1/415-316/12-4/AG.

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o art. 14 ust. 1e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazuje taki przychód w rozliczeniu za styczeń 2012 r. czyli w miesiącu, w którym w którym otrzymał zestawienie na podstawie, którego wystawił fakturę.

Dokonując rozliczenia w KPiR Wnioskodawca fakturę obciążającą go kosztami za funkcjonowanie sklepu agencyjnego za grudzień 2011 r. ujął w kosztach w miesiącu styczniu 2012 roku, zgodnie z datą wystawienia faktury. Zainteresowany przypisał koszt uzyskania przychodu do tego roku, w którym rozliczył przychód związany z poniesionym wydatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie kosztów uzyskania przychodów uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

  • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
  • musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła, należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu, bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza można przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tą działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz jego analizy wynika, iż Wnioskodawca (agent) prowadzi działalność, zgodnie z zawartą umową agencyjną. Wnioskodawca ponosi koszty związane z funkcjonowaniem sklepu agencyjnego, w danym okresie rozliczeniowym. Koszty, o których mowa powyżej, płatne są przez agenta w cyklach miesięcznych. Faktura obciążająca agenta kosztami za funkcjonowanie sklepu agencyjnego za grudzień 2011 roku wystawiona została w styczniu 2012 roku. Zainteresowany prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Sposób ujmowania poniesionych wydatków w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów regulują następujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 22 ust. 4 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

W przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów zastosowanie znajduje przepis art. 22 ust. 6b ww. ustawy zgodnie z którym, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Z treści umowy agencyjnej łączącej Wnioskodawcę z kontrahentem wynika, iż związane z tą działalnością koszty są płatne przez agenta w cyklach miesięcznych (miesiąc kalendarzowy) z dołu w oparciu o fakturę VAT. W związku z tym, Wnioskodawca co miesiąc powinien do kosztów uzyskania przychodów zaliczać stosowną należność, uznając za datę poniesienia kosztu dzień wystawienia faktury, zgodnie z treścią art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, Wnioskodawca prawidłowo fakturę obciążającą go kosztami za funkcjonowanie sklepu agencyjnego za grudzień 2011 roku ujął w kosztach w miesiącu styczniu 2012 roku, zgodnie z datą wystawienia faktury.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.