ILPB1/415-1264/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
ILPB1/415-1264/14-2/TWinterpretacja indywidualna
 1. dokształcanie
 2. koszt
 3. studia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 1 marca 2013 r. Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą – Doradztwo finansowe. Zakres działalności firmy: PKD 66.19.Z, 56.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Istotą działalności gospodarczej jaką prowadzi jest sprzedaż produktów Banku (...) przeznaczona dla klientów z segmentu przedsiębiorców, a także osób fizycznych (np. rachunki bieżące, produkty kredytowe – głównie kredyty hipoteczne, leasing) oraz profesjonalna obsługa klienta w ciągu całego procesu kredytowego i obsługa posprzedażowa.

Od 11 października 2014 r. Wnioskodawca rozpoczął 3-letnie licencjackie studia zaoczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kierunek: Finanse i rachunkowość o specjalności: Bankowość. Zainteresowany jest studentem pierwszego roku. Nauka jest odpłatna (czesne za każdy semestr).

Celem studiów jest przyswojenie klasycznej wiedzy o ekonomii oraz poznania różnorodnych aspektów funkcjonowania banków i instytucji okołobankowych, a także innych instytucji pośrednictwa finansowego z naciskiem na kwestie praktyczne związane z ofertą banków, poszczególnymi czynnościami i produktami bankowymi.

Absolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu: funkcjonowania banków uniwersalnych i specjalistycznych, finansowych, przeprowadzania operacji i czynności bankowych, zarządzania bankiem, bankowości inwestycyjnej, giełd i obrotu papierami wartościowymi, wykorzystania nowoczesnych technologii w bankowości oraz w kontraktach z bankami, porównania i wyboru oferty instytucji finansowych, zagadnień tworzenia i regulacji pieniądza, międzynarodowych stosunków finansowych. Absolwenci nabywają także wiedzę przydatną w prowadzeniu własnej firmy i dbania o finanse własnego gospodarstwa domowego.

Realizowane przedmioty studia pierwszego stopnia:

 • BHP,
 • Matematyka,
 • Podstawy statystyki,
 • Prawo,
 • Podstawy mikroekonomii,
 • Podstawy makroekonomii,
 • Metodyka pracy umysłowej,
 • Socjologia,
 • Podstawy zarzadzania,
 • Informatyka ekonomiczna – E-commerce,
 • Podstawy finansów,
 • Podstawy rachunkowości,
 • Historia gospodarcza,
 • Język angielski,
 • Ekonometria,
 • Analiza finansowa,
 • Rachunkowość finansowa,
 • Podstawy ubezpieczeń,
 • Bankowość,
 • Podstawy polityki gospodarczej,
 • Finanse przedsiębiorstw,
 • Rynki finansowe,
 • Zarzadzanie ryzykiem,
 • Banki komercyjne (organizacja i zarządzanie),
 • Międzynarodowe organizacje finansowe,
 • Analiza pozycji rynkowej banku,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Historia myśli ekonomicznej,
 • Zabezpieczenie społeczne,
 • Bankowość inwestycyjna,
 • Kredyt i alternatywne formy finansowania,
 • Podstawy kapitałowe banku,
 • Zarzadzanie ryzykiem i płynnością banku.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy udokumentowane wydatki ponoszone w związku ze studiami (czesne, zakup podręczników) Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, rozpoczynając działalność gospodarczą nie miał odpowiedniego przygotowania ogólnego i zawodowego. By temu zaradzić podjął studia. Kierunek, który studiuje, przygotowuje wysokiej jakości specjalistów z dziedziny bankowości – teoretycznie przygotowanych z zakresu szeroko rozumianej obsługi bankowej i finansowej klientów indywidualnych jak i małych i dużych przedsiębiorstw (wybór najlepszej oferty bankowej i finansowej, ocena i analiza potrzeb finansowych i zdolności kredytowej, znajomość technik sprzedaży oraz negocjacji).

Uzyskiwany zakres wiedzy i umiejętności zdobywanych na studiach wpływa na podnoszenie kwalifikacji Zainteresowanego, umożliwiających efektywne wykorzystanie tej wiedzy w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz zwiększenie obecnych oraz przyszłych przychodów jego firmy.

Posiłkując się powyższymi przesłankami Wnioskodawca uważa, iż spełnia warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów udokumentowanych wydatków, poniesionych na czesne za studia i podręczniki z tymi studiami związane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

 • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

W przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.

W tym miejscu zauważyć należy, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Na gruncie rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że wydatki związane ze zdobywaniem, czy też podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w formie studiów nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia wydatków ponoszonych z tytułu ww. formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Do stwierdzenia, czy poniesione wydatki na studia mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

 • czy takie wydatki związane są ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
 • czy też wydatki te służą tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia niezwiązanego z działalnością gospodarczą, a więc które co do zasady mają charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności, wiedzę i uprawnienia niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wydatki ponoszone w związku ze studiami (czesne, zakup podręczników), są związane z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast zdobyta wiedza i umiejętności zawodowe mają odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, wpływają tym samym na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu. Tak więc, ww. wydatki, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że udokumentowane wydatki ponoszone w związku ze studiami (czesne, zakup podręczników) Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.