ILPB1/415-1039/14-6/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie przychodów.
ILPB1/415-1039/14-6/AGinterpretacja indywidualna
  1. koszt
  2. małżeństwo
  3. świadczenie usług
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 12 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z tym, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 2 grudnia 2014 r., znak ILPB1/415-1039/14-3/AG ILPP2/443-990/14-3/JK, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono 8 grudnia 2014 r., a w dniu 12 grudnia 2014 r. wpłynęła odpowiedź (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 10 grudnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - usługową - tworzenie map cyfrowych w systemie GIS - główny kod PKD 74.90.Z. Prowadzi PKPiR oraz jest płatnikiem podatku VAT. Żona Wnioskodawcy natomiast także ma działalność gospodarczą i prowadzi PKPiR oraz jest płatnikiem podatku VAT. Żona Zainteresowanego wykonuje raporty, projekty, ekspertyzy przyrodnicze, główny kod to 72.19.Z.

Jako jeden z kolejnych kodów PKD do CEIDG małżonkowie mają wpisane podobne kody PKD. Wnioskodawca ma wpisane kody PKD jako jedne z kolejnych: 63.99.Z, 71.12.Z, 72.19.Z, 74.20.Z.

Natomiast żona Wnioskodawcy ma wpisane kody jako kolejne: 02.40.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 47.91.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 62.09.Z, 63.11.Z, 63.12.Z, 66.21.Z, 70.22.Z, 71.12.Z, 71.20.B, 72.20.Z, 73.11.Z, 73.12.C, 73.20.Z, 74.10.Z, 74.20.Z, 74.30.Z, 74.90.Z, 82.99.Z, 85.59.B, 95.11.Z.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany podał, że jego żona zleciła mu wykonanie map cyfrowych w systemie GIS, a Wnioskodawca taką usługę wykonał. Po wykonaniu zlecenia, Wnioskodawca wystawił żonie fakturę VAT. Uzyskaną kwotę z faktury Zainteresowany ujął w PKPiR jako swój przychód, a jego żona u siebie w PKPiR jako koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie przychodów.

Czy kwota z faktury VAT dla Wnioskodawcy była zwykłym przychodem...

Zdaniem Wnioskodawcy, doliczył kwotę za zlecenie jako swój przychód, niezbędny do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

Pytanie oraz własne stanowisko wynikają z uzupełnienia wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w której zajmuje się tworzeniem map cyfrowych. Również małżonka Wnioskodawcy prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest kwestia, czy kwota wynikająca z faktury wystawionej przez Zainteresowanego na rzecz firmy żony, stanowi dla Wnioskodawcy przychód.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Skoro zatem Wnioskodawca wykonał usługę na rzecz innego podmiotu i wystawił na tę okoliczność fakturę VAT, to wówczas kwota ta – jako kwota należna w rozumieniu ww. przepisu – stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Końcowo tut. Organ informuje, że wniosek w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów faktury oraz odliczenia podatku VAT przez żonę Wnioskodawcy oraz w zakresie możliwości świadczenia na swoją rzecz usług przez małżonków posiadających określone kody według Polskiej Klasyfikacji Działalności, został rozpatrzony w dniu 2 grudnia 2014 r. postanowieniem nr ILPB1/415-1039/14-2/AG ILPP2/443-990/14-2/JK. Natomiast wniosek o wydanie interpretacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz podatku od towarów i usług został rozpatrzony w dniu 19 grudnia 2014 r. postanowieniem nr ILPB1/415-1039/14-5/AG ILPP2/443-990/14-5/JK. Ponadto, wniosek w zakresie możliwości świadczenia na swoją rzecz usług przez małżonków posiadających określone kody według Polskiej Klasyfikacji Działalności został rozpatrzony w dniu 19 grudnia postanowieniem nr ILPB1/415-1039/14-7/AG ILPP2/443-990/14-6/AG.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.