IBPBI/2/4510-349/15/IZ | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu ww. nakłady związane z planowanym objęciem udziałów w spółce z siedzibą w Mongolii?
IBPBI/2/4510-349/15/IZinterpretacja indywidualna
  1. doradztwo podatkowe
  2. koszt
  3. koszty pośrednie
  4. koszty uzyskania przychodów
  5. nabycie
  6. nabycie udziałów
  7. usługi doradcze
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 marca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 26 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z planowanym objęciem udziałów w spółce z siedzibą w Mongolii– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z planowanym objęciem udziałów w spółce z siedzibą w Mongolii.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką mającą siedzibę w Polsce i będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W przyszłości planowane jest prowadzenie działalności na terenie Mongolii poprzez nabycie udziałów spółki mającej siedzibę w Mongolii bądź poprzez założenie nowej spółki w tym państwie. Spółka ta prowadziłaby sprzedaż technologii na terenie Mongolii. W 2015 r. zostały poniesione nakłady na usługi związane z rozpoznaniem warunków prawnych i ekonomicznych w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Mongolii. Poniesione wydatki dotyczą zagadnień prawnych związanych z tworzeniem spółek, kapitałem, udziałami i majątkiem oraz ustrojem wewnętrznym spółek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu ww. nakłady związane z planowanym objęciem udziałów w spółce z siedzibą w Mongolii...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. – winno być t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jednocześnie zgodnie z art. 15 ust. 4d ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami i są potrącalne w dacie ich poniesienia. Tak więc z ustawy wynika, że podatnik ma możliwość zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty zarówno bezpośrednie, jak i pośrednio związane z uzyskanymi przychodami, za wyjątkiem tych, które zostały wprost przez ustawę wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Do kosztów bezpośrednio związanych z nabyciem udziałów należy zaliczyć: zapłatę ceny, opłaty notarialne, podatek od czynności cywilno-prawnych, które będą kosztem uzyskania przychodów w momencie zbycia udziałów. Pozostałe kategorie kosztów takich jak: koszty usług doradczych, prawnych, finansowych, koszty zakupu raportu due dilligence i koszty delegacji stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów.

Poniesione przez Wnioskodawcę koszty związane są z osiągnięciem w przyszłości przychodów poprzez zwiększenie sprzedaży na nowych rynkach zbytu za pośrednictwem zakupionej lub założonej spółki. Koszty te nie są bezpośrednio związane z przychodami, czyli nie są bezpośrednio związane z nabyciem udziałów. Koszty te można zakwalifikować jako koszty poprzedzające decyzję o wyborze formy prawnej prowadzenia działalności na terytorium Mongolii. Nakłady te, zdaniem Wnioskodawcy, powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia jako pośrednie koszty uzyskania przychodów. Wnioskodawca pragnie w tym miejscu przywołać interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 lipca 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-603/10/MO, w której dokonane zostało wyjaśnienie sytuacji prawnej zbliżonej do opisanej w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.