IBPB-1-3/4510-654/15/IZ | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymane dofinansowanie na realizację części Zadania Badawczego jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
IBPB-1-3/4510-654/15/IZinterpretacja indywidualna
 1. badania naukowe
 2. dotacja
 3. koszt
 4. prace badawczo-rozwojowe
 5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 26 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zwolnienia od opodatkowania środków finansowych uzyskanych na realizację części Zadania Badawczego (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zwolnienia od opodatkowania środków finansowych uzyskanych na realizację części Zadania Badawczego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka X S.A. (dalej: „Spółka”) realizuje projekt w ramach programu badań stosowanych w ścieżce B pt. „Opracowanie innowacyjnych wyrobów uciskowych wspomagających proces leczenia zewnętrznego z zastosowaniem oryginalnych narzędzi badawczych”. Powyższy projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a czterema Wykonawcami, z których jeden jest Liderem (nie Spółka). Okres realizacji zadania badawczego obejmuje okres od 1 października 2015 r. do 30 września 2018 r. Podstawowym celem projektu jest opracowanie innowacyjnych, spersonalizowanych wyrobów uciskowych. Założenia te zostaną osiągnięte na drodze opracowania nowoczesnych technologii bezszwowych przy użyciu dzianin o podwyższonych walorach biofizycznych, a także przy zastosowaniu tradycyjnej technologii wytwarzania. W projekcie wykorzystane zostaną zaawansowane rozwiązania technologiczne przy użyciu techniki skanowania 3D. Projekt przewiduje zastosowanie sterowanych numerycznie szydełkarek do produkcji wyrobów bezszwowych oraz urządzeń pomiarowych do kontroli wartości kompresji.

W ramach projektu planuje się opracowanie ulepszonych technologii wytwarzania wyrobów uciskowych. Zastosowanie skanowania techniką 3D pozwala przyśpieszyć oraz zwiększyć dokładność obmiarów pacjentów. Modelowanie komputerowe wyrobów uciskowych daje możliwość zautomatyzowanego wykonywania wykrojów na ploterze tnącym oraz przygotowania technologii wykonywania wyrobów bezszwowych przy użyciu zaprogramowanej szydełkarki sterowanej numerycznie. W ramach projektu opracowane zostaną dwa rozwiązania produkcyjne:

 1. Dla tradycyjnej technologii wytwarzania wyrobów uciskowych z wykorzystaniem szwów, przy bezdotykowym zdejmowaniu wymiarów z ciała pacjenta (system wymiarowania uzyskany metodami 3D z wykorzystaniem skanera), wygenerowanie wymiarów sylwetki pacjenta, opracowane algorytmy w postaci programów komputerowych posłużą do sterowania pracą np. plotera.
 2. Dla technologii bezszwowej z zastosowaniem szydełkarek sterowanych numerycznie (technika bezszwowa).

Spółka - partner przemysłowy konsorcjum - docelowo będzie odbiorcą rezultatów prac badawczych, poprzez wdrożenie ich do produkcji dotychczasowych wyrobów uciskowych. Główni beneficjenci to użytkownicy końcowi - pacjenci. Założono, że wypracowane w projekcie prawa własności przemysłowej staną się współwłasnością wszystkich Partnerów w proporcjach zgodnych z wkładem pracy i wartości niematerialnych (know-how).

Cały projekt składa się z 9 etapów. Poszczególni wykonawcy wykonują tylko część (etapy). Spółka będzie uczestniczyła w każdym etapie prac przewidzianych w projekcie. Dofinansowanie na realizację projektu zapewnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które udziela go Liderowi oraz za jego pośrednictwem pozostałym stronom umowy (Wykonawcom). Dofinansowanie to jest przekazywane w postaci zaliczek na wyodrębniony na potrzeby realizacji projektu rachunek bankowy Lidera. Po otrzymaniu zaliczki Lider przekazuje ją niezwłocznie pozostałym wykonawcom umowy. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1.420.299 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 1.420.299 zł. Kwota kosztów kwalifikowanych Spółki (jeden z wykonawców niebędących Liderem) wynosi 413.458 zł, z czego 87% musi poryć Spółka, tj. 359.712 zł. (wkład własny), natomiast 13% sfinansowane zostanie ze środków publicznych (budżetu państwa) przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, za pośrednictwem Lidera. Wykonawca (Lider Konsorcjum) po spełnieniu warunków z Umowy otrzyma od Centrum dofinansowanie w kwocie 1.060.587 zł w latach 2015-2018. Kwota dofinansowania pokrywać będzie 13% kosztów kwalifikowanych Spółki, u pozostałych trzech wykonawców kwota dofinansowania pokrywać będzie 100% kosztów kwalifikowanych.

W celu realizacji Projektu wykonane zostaną następujące zadania:

 1. Dobór nowych materiałów i surowców stosowanych w wyrobach uciskowych - wyselekcjonowane materiały będą charakteryzować się nowymi, ulepszonymi cechami użytkowymi, korzystniejszymi właściwościami chemicznymi.
 2. Opracowanie modeli oraz wykonanie symulacji stanu naprężenia elementów ciała ludzkiego pod wpływem działania wyrobów uciskowych - model zachowania tkanki miękkiej służący przy projektowaniu wyrobu.
 3. Zaprojektowanie konstrukcji wyrobów oraz sposobu ich wytwarzania wraz z opracowaniem procedury zdejmowania wymiarów z pacjentów - rezultat to precyzyjny system skanowania sylwetki w technice 3D zintegrowany z tradycyjną technologią krawiecką i bezszwową metodą wytwarzania wyrobów uciskowych, konstrukcja nowych struktur dzianin z udziałem nitek o podwyższonych walorach biofizycznych.
 4. Zaprojektowanie i skonstruowanie urządzenia pomiarowego do testowania wytworzonych wyrobów uciskowych - urządzenie do pomiaru testowanych wyrobów uciskowych.
 5. Zaprojektowanie i wytworzenie wariantów wyrobów uciskowych oraz przeprowadzenie wymaganych badań i analiz - otrzymanie wariantów wyrobów uciskowych o ulepszonych cechach użytkowych.
 6. Wykonanie wyrobów uciskowych wraz z ich analizą - wykonanie wyrobów doświadczalnych w technologii tradycyjnej oraz bezszwowej z wykorzystaniem nowych surowców i materiałów.
 7. Wykonanie badań biologicznych - potwierdzenie bezpieczeństwa stosowania ulepszonych wyrobów uciskowych w bezpośrednim kontakcie z ciałem pacjenta.
 8. Zaprojektowanie opakowań dla wyrobów uciskowych wraz z badaniami starzeniowymi - ostateczna selekcja najlepszego wariantu wyrobu uciskowego, dedykowanego do ewentualnych dalszych prac wdrożeniowych.
 9. Opracowanie dokumentacji technicznej - dokumentacja na potrzeby komercjalizacji i przyszłego wdrożenia opracowanych rozwiązań. Zgłoszenie praw własności majątkowej.

W wyniku realizacji projektu Spółka otrzyma refundację poniesionych wydatków w wysokości 13% kosztów kwalifikowanych, którymi będą:

 • koszty personelu (pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy realizacji Projektu),
 • koszty amortyzacji (aparatura naukowo-badawcza niezbędna do badań wytrzymałościowych surowców),
 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich po cenach rynkowych,
 • inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i innych podobnych produktów,
 • dodatkowe koszty ogólne, w tym koszty usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, kurierskich, bankowych, dzierżawy pomieszczeń, energii.

Założenia Umowy Konsorcjum

W dniu 2 lutego 2015 r. pomiędzy X (dalej: „Konsorcjant nr 1”) będącym liderem konsorcjum a Y (dalej: „Konsorcjant nr 2”) a Z (dalej: „Konsorcjant nr 3”) oraz Spółką (dalej: „Konsorcjant nr 4”) zawarta została umowa o ustanowienie Konsorcjum w celu realizacji wniosku na wykonanie Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych wyrobów uciskowych wspomagających proces leczenia zewnętrznego z zastosowaniem oryginalnych narzędzi badawczych” (dalej: „Umowa Konsorcjum”). Konsorcjum naukowo-przemysłowe powołane zostało w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR). Wykonanie Projektu przez Partnerów Konsorcjum uwarunkowane jest przyznaniem przez NCBIR środków finansowych umożliwiających jego realizację.

Obowiązkiem X będącej Liderem Konsorcjum jest reprezentowanie Partnerów Konsorcjum w kontaktach z NCBIR, zawarcie na rzecz i w Imieniu Partnerów umowy na wykonanie Projektu z NCBIR, pośredniczenie w przekazywaniu Partnerom Konsorcjum środków finansowych z NCBIR i ich rozliczaniu, dokonywaniu zmian w umowie na wykonanie Projektu.

Konsorcjant będzie informował pozostałych Konsorcjantów w trakcie realizacji Projektu o pracach lub wynikach, które w jego ocenie mogą stanowić przedmiot prawa własności intelektualnej. Sposób wykorzystania i podział praw poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej wytworzonych w wyniku realizacji umowy konsorcjum zostanie każdorazowo określony w odrębnej umowie zawartej przed rozpoczęciem procedury zgłaszania ich do ochrony. W przypadku nie zawarcia odrębnej umowy sposób korzystania i podział praw poszczególnych przedmiotów własności przemysłowej wytworzonych w wyniku realizacji umowy konsorcjum będzie następujący:

W przypadku, gdy podczas wykonywania Projektu zostanie dokonany wynalazek prawo do uzyskania patentu przysługują:

 1. Spółce (Konsorcjant nr 4 Umowy) - 18% zgodnie z wkładem finansowym w realizację projektu,
 2. Pozostałym Konsorcjantom - 82% do podziału zgodnie z wniesionym wkładem intelektualnym.

Strony zobowiązują się ponosić nakłady i inne ciężary związane ze wspólnym prawem do patentu (opłaty za zgłoszenie wynalazku do ochrony, opłaty okresowe z tytułu ochrony wynalazku, koszty postępowań przed sądami) zgodnie z ich procentowymi udziałami w wynalazku.

Każdemu z Konsorcjantów przysługuje prawo do korzystania z wynalazku we własnym zakresie bez ograniczeń bez konieczności zapłaty pozostałym Konsorcjantom jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytułu oraz prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku w Polsce i poza jej granicami przez inne osoby, zgodnie z wielkością jego procentowego udziału w wynalazku.

W przypadku, gdy podczas wykonywania Projektu zostanie dokonany wzór użytkowy albo wzór przemysłowy prawo ochronne na wzór użytkowy i prawo z rejestracji wzoru przemysłowego przysługują:

 1. Spółce (Konsorcjant nr 4 Umowy) - 18% zgodnie z wkładem finansowym w realizację projektu,
 2. Pozostałym Konsorcjantom - 82% do podziału zgodnie z wniesionym wkładem intelektualnym.

Każdemu z Konsorcjantów przysługuje prawo do korzystania z wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego we własnym zakresie oraz prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego przez inne osoby, zgodnie z wielkością jego procentowego udziału określonego powyżej. Inne osoby trzecie to podmioty (osoby) niebędące Konsorcjantem.

W przypadku powzięcia przez Konsorcjanta zamiaru zbycia praw do uzyskanego patentu, do wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego Spółce (Konsorcjant nr 4) przysługuje prawo pierwokupu tych praw za cenę, za którą mają być nabyte te prawa przez osobę trzecią.

Każdy z Konsorcjantów zobowiązuje się do wprowadzenia w umowach z twórcami/ współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, które powstaną podczas i w związku z wykonaniem Projektu umowy, że osobom tym nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia za korzystanie z takiego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez Konsorcjanta we własnym zakresie.

Partnerzy Konsorcjum mają prawo do korzystania na potrzeby prowadzonej działalności bez dodatkowych opłat z wynalazku lub wzoru użytkowego oraz z wyników prac realizowanych w ramach Konsorcjum a przysługujących jednemu z nich, jeżeli nie narusza to praw osób trzecich.

Członkowie Konsorcjum mają prawo do publikacji wyników prac w czasopismach naukowych i branżowych, podczas seminariów i konferencji naukowych wraz z informacją dotyczącą finansowania projektu przez NCBIR.

Lider Konsorcjum przekaże Konsorcjantom kwoty, których wysokość określona została w kosztorysie i harmonogramie Projektu. Lider Projektu zobowiązuje się do przekazania Konsorcjantom pierwszej transzy dotacji w ciągu 7 dni od otrzymania odpowiedniej transzy z NCBIR. Przekazywanie środków finansowych będzie odbywać się na wskazany rachunek bankowy Konsorcjanta. Partnerzy Konsorcjum zobowiązują się pokryć ze środków własnych wydatki uznane za niekwalifikowane.

Założenia Umowy Ramowej

W dniu 25 sierpnia 2015 r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBIR”) a X (dalej: „Wykonawca”) będącym liderem konsorcjum w składzie: Y (dalej: „Konsorcjant nr 2”), Z (dalej: „Konsorcjant nr 3”), Spółka (dalej: Konsorcjant nr 4) zawarta została umowa o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu badań stosowanych w ścieżce B pt. „Opracowanie innowacyjnych wyrobów uciskowych wspomagających proces leczenia zewnętrznego z zastosowaniem oryginalnych narzędzi badawczych” (dalej: „Umowa Ramowa”). W oparciu o Umowę Ramową, NCBIR zobowiązuje się udzielić Wykonawcy (X będącemu liderem konsorcjum) oraz, za jego pośrednictwem, Współwykonawcom (w tym Spółce) dofinansowania na realizację Projektu.

Technicznie, dofinansowanie NCBIR przekazywane jest na rachunek bankowy Wykonawcy w formie zaliczek (zgodnie z ustalonym w Umowie harmonogramem płatności), a następnie, Wykonawca przekazuje Współwykonawcom środki finansowe (w oparciu o kosztorys projektu, harmonogram płatności i harmonogram wykonania projektu). Warunkiem otrzymania kolejnej zaliczki jest wykazanie poniesienia kosztów stanowiących co najmniej 70% wszystkich przekazanych zaliczek.

Wykonawca zobowiązuje się na mocy udzielonego pełnomocnictwa reprezentować Konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem umowy, przekazywać NCBIR wnioski o płatność, wnieść zadeklarowany wkład własny na realizację Projektu, zastosować wyniki Projektu w działalności gospodarczej, dokonać podziału lub rozpowszechnienia wyników Projektu na warunkach rynkowych zgodnie z Umową Konsorcjum.

Rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie, powstałe w ramach realizacji Projektu, stanowią własność Wykonawcy lub Współwykonawców. Zakres praw majątkowych do wyników badań będących rezultatem Projektu przysługuje Wykonawcy lub Współwykonawcom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi (finansowemu lub innemu) w realizacji Projektu. Przekazanie praw majątkowych pomiędzy uczestnikami Projektu następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw. Do majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji Projektu stosuje się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy otrzymane dofinansowanie na realizację części Zadania Badawczego jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Spółki, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Stosownie do art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. Nr 96 poz. 616 – winno być tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1788 ze zm.), ustawa określa zasady działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (zwanego dalej: „Centrum”). Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 – winno być Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ww. ustawy, Centrum zarządza strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansuje lub współfinansuje te programy. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych są finansowane ze środków finansowych na naukę zgodnie z rocznym planem finansowym Centrum, o którym mowa w art. 48 ust. 1.

Jak stanowi art. 30 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, do zadań Centrum należy także:

 1. wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki,
 2. inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz działań przygotowujących do wdrożenia wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych,
 3. inicjowanie i realizacja programów obejmujących finansowanie badań stosowanych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

W myśl art. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96 poz. 615 – winno być tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 ze zm.), Minister przekazuje Centrum Rozwoju środki finansowe w formie:

 1. dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań Centrum Rozwoju, o których mowa w art. 5 pkt 1, oraz na realizację badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych w art. 5 pkt 2, na wniosek Dyrektora Centrum Rozwoju,
 2. dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum Rozwoju zadaniami, określonymi w art. 5 pkt 1 i 2,
 3. dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań, określonych w art. 5 pkt 1 i 2.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, przychodami Centrum są środki finansowe otrzymywane w formie dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań Centrum oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, przekazywanej na wniosek Dyrektora.

Mając powyższe na uwadze, środki, które Spółka otrzymała na realizację części projektu przekazane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, za pośrednictwem Lidera, w zakresie w jakim agencja otrzymała środki na ten cel z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.