IBPB-1-1/4511-404/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków z tytułu szkolenia teoretycznego i praktycznego związanego z uzyskaniem uprawnień instruktora latania wiatrakowcem oraz zużycia paliwa w okresie poprzedzającym rozpoczęcie ww. szkolenia
IBPB-1-1/4511-404/15/ESZinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. kurs
 3. paliwo
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 6 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków z tytułu:

 • szkolenia teoretycznego i praktycznego związanego z uzyskaniem uprawnień instruktora latania wiatrakowcem – jest prawidłowe,
 • zużycia paliwa w okresie poprzedzającym rozpoczęcie ww. szkolenia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków z tytułu szkolenia teoretycznego i praktycznego związanego z uzyskaniem uprawnień instruktora latania wiatrakowcem oraz zużycia paliwa w okresie poprzedzającym rozpoczęcie ww. szkolenia.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie praktyk lekarskich specjalistycznych (PKD 86.22.Z). W ramach prowadzonej działalności, zdarzenia gospodarcze ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W 2015 r. Wnioskodawca rozszerzył działalność gospodarczą o usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z) oraz usługi w zakresie nauki pilotażu (PKD 85.53.Z). W związku z tym w styczniu 2015 r. wprowadził do środków trwałych wiatrakowiec zakupiony 5 września 2014 r. przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną (faktura VAT). W celu pozyskania w przyszłości dodatkowego przychodu z tytułu nauki pilotażu wiatrakowcem, Wnioskodawca musi przystąpić do szkolenia umożliwiającego zdobycie uprawnień instruktora (INS) wpisanego do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg. Obecnie Wnioskodawca ukończył kurs pilotażu i posiada uprawnienia pilota.

Jednym z wymagań jakie kandydat (pilot) musi spełnić, aby podejść do szkolenia do uprawnień instruktora (według ogłoszenia nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego oraz wpisywanych do nich uprawnień prowadzonych przez podmioty szkolące) jest posiadanie 150 godz. nalotu ogólnego jako dowódca wiatrakowca.

W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie ponosił koszty zużycia paliwa, koszty szkolenia i pozostałe koszty związane z korzystaniem z usług lotniska, które są niezbędne do uzyskania odpowiednich kwalifikacji umożliwiających w późniejszym czasie osiąganie przychodu z tej działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w celu spełnienia jednego z warunków przystąpienia do szkolenia na instruktora latania wiatrakowcem (tj. zakup paliwa) stanowią koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na szkolenie teoretyczne i praktyczne umożliwiające uzyskanie uprawnienia instruktora na wiatrakowca ultralekkiego stanowią koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

(pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W świetle powyższego uregulowania można stwierdzić, że wydatki poniesione w celu spełnienia warunków przystąpienia do szkolenia na instruktora latania wiatrakowcem oraz koszt szkolenia stanowią koszt uzyskania przychodu, gdyż uzyskana licencja będzie w przyszłości służyła do osiągania przychodów z tytułu szkoleń pilotażowych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu niedopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Podatnik kwalifikując poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów powinien kierować się podstawową zasadą zaistnienia związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy poniesionym kosztem, a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu, albowiem to na nim spoczywa ciężar udowodnienia, że jego poniesienie ma (lub może mieć) wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów). Ustawodawca wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodu. Dokonując powyższej kwalifikacji winien mieć również na uwadze negatywny katalog kosztów zawarty w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym sam brak wskazania określonego wydatku, jako niestanowiącego kosztów uzyskania przychodów nie warunkuje jednoznacznie możliwości zaliczenia tego wydatku do kosztów podatkowych.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych podatników nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Do stwierdzenia, czy poniesione wydatki związane z uzyskaniem uprawnień instruktora latania wiatrakowcem mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej istotnym jest ustalenie:

 • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
 • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Jako uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie praktyk lekarskich specjalistycznych. W 2015 r. rozszerzył działalność gospodarczą o usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy środków transportu lotniczego oraz usługi w zakresie nauki pilotażu. W związku z tym w styczniu 2015 r. wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wiatrakowiec zakupiony 5 września 2014 r. W celu pozyskania w przyszłości dodatkowego przychodu z tytułu nauki pilotażu wiatrakowcem, Wnioskodawca musi przystąpić do szkolenia umożliwiającego zdobycie uprawnień instruktora (INS) wpisanego do świadectwa kwalifikacji pilota wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg. Obecnie Wnioskodawca ukończył kurs pilotażu i posiada uprawnienia pilota. Jednym z wymagań jakie kandydat (pilot) musi spełnić, aby podejść do szkolenia do uprawnień instruktora (według ogłoszenia nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu lotniczego oraz wpisywanych do nich uprawnień prowadzonych przez podmioty szkolące) jest posiadanie 150 godz. nalotu ogólnego jako dowódca wiatrakowca. W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie ponosił koszty zużycia paliwa, koszty szkolenia i pozostałe koszty związane z korzystaniem z usług lotniska, które są niezbędne do uzyskania odpowiednich kwalifikacji umożliwiających w późniejszym czasie osiąganie przychodu z tej działalności.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że poniesione wydatki związane ze szkoleniem mającym na celu uzyskanie uprawnień instruktora latania wiatrakowcem (tj. wydatki z tytułu szkolenia teoretycznego i praktycznego) mają możliwy do uchwycenia związek z uzyskiwaniem przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Skoro bowiem Wnioskodawca rozszerzył zakres prowadzonej działalności gospodarczej o usługi w zakresie nauki pilotażu, a poniesione wydatki przyczynią się do uzyskania odpowiednich kwalifikacji umożliwiających osiąganie przychodu z tego zakresu prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, to wydatki te mogą stanowić koszty podatkowe.

Zaznaczyć również należy, że to na podatniku ciąży również obowiązek należytego udokumentowania ww. wydatków w sposób właściwy dla rodzaju prowadzonych ksiąg podatkowych. Przy czym, posiadane dowody nie mogą się ograniczać do faktur (rachunków) stwierdzających wysokość poniesionych wydatków, lecz winny to być dowody umożliwiające w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo - skutkowego poniesionych wydatków z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, a ponadto potwierdzające racjonalność poniesionych wydatków.

Nadmienić także należy, że zasadność zaliczenia tych wydatków (w szczególności związek pomiędzy ich poniesieniem a osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu), do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, może zostać zweryfikowana w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Kosztu uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie mogą jednakże stanowić (będące przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku Nr 1) wydatki poniesione na zużycie paliwa w okresie poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia na instruktora latania wiatrakowcem. Wydatki te nie są bowiem bezpośrednio związane z samym szkoleniem, lecz dot. wymogów, jakie Wnioskodawca musi spełnić, aby w ogóle do tego szkolenia przystąpić. Wydatki te cechuje zbyt odległy (pośredni) związek ze świadczeniem usług szkoleniowych, o których mowa we wniosku. Ponadto zauważać należy, że nie sposób znaleźć żadnego obiektywnego kryterium, które pozwoliłoby na odróżnienie tychże wydatków od wydatków ponoszonych w celach prywatnych (osobistych), a więc niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Powyższe oznacza, że nie została spełniona, w stosunku do przedmiotowych wydatków z tytułu zakupu paliwa, podstawowa przesłanka zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu, zawarta w treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wskazanych we wniosku wydatków z tytułu:

 • szkolenia teoretycznego i praktycznego związanego z uzyskaniem uprawnień instruktora latania wiatrakowcem – jest prawidłowe,
 • zużycia paliwa w okresie poprzedzającym rozpoczęcie ww. szkolenia – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.