IBPB-1-1/4510-99/15/EN | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej
IBPB-1-1/4510-99/15/ENinterpretacja indywidualna
  1. koszt
  2. zbycie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 8 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 15 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 9 czerwca 2014 r. Wnioskodawca przystąpił do spółki komandytowej, jako komandytariusz i wniósł do niej wkład pieniężny. Koszty bezpośrednie związane z zakupem stanowiły koszty aktu notarialnego. Wnioskodawca objął 21% udziałów w zyskach spółki komandytowej. W latach 2012-2014 Wnioskodawca udzielił pożyczek tej spółce komandytowej poprzez przekazanie środków pieniężnych na jej rachunek bankowy. Wkład pieniężny został wniesiony poprzez potrącenie wymagalnych pożyczek dla Wnioskodawcy i wysokości wkładu pieniężnego na podstawie umowy potrącenia z dnia 10 czerwca 2014 r. W lutym 2015 r. spółka komandytowa została postawiona w stan likwidacji.

Obecnie Wnioskodawca rozważa możliwość sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przy zbyciu przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków kosztem uzyskania przychodów będzie kwota wniesionego wkładu wraz kosztami związanymi z zakupem...

Zdaniem Wnioskodawcy, do kosztów uzyskania przychodów w momencie sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej, będzie mógł zaliczyć wydatki poniesione na objecie udziałów w kwocie faktycznie wydatkowanej, stanowiącej wysokość wkładu pieniężnego opłaconego poprzez potrącenie udzielonych (i przekazanych) wcześniej pożyczek oraz kwoty opłat notarialnych poniesionych w związku z przystąpieniem do spółki komandytowej.

W ocenie Wnioskodawcy, do omawianej transakcji znajdą zastosowanie ogólne przepisy dotyczące ustalania przychodu i kosztu podatkowego.

Wnioskodawca wskazuje, że jest osobą prawną i przy ustalaniu jego dochodu z tytułu sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej, należy kierować się zasadą ogólną wyrażoną w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej: „ ustawa o PDOP”).

Zgodnie z powołanym art. 7 ust. 2 ustawy o PDOP, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, 11 i art. 24a jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Przychód z tytułu sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej Wnioskodawca zobowiązany będzie ustalić w oparciu o regulacje art. 12 i 14 ustawy o PDOP, natomiast koszty podatkowe zgodnie z art. 15.

Art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami są m.in. otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o PDOP, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP określa co do zasady, jakie wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z jego brzmieniem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Podkreślić należy, że przyjęta na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oznacza, że do kosztów podatkowych podatnik zaliczać może jedynie wydatki faktycznie poniesione. W konsekwencji, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP w momencie zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej, kosztem uzyskania przychodów może być wyłącznie wydatek poniesiony przez Wnioskodawcę na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu. Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy należy uznać, że do kosztów podatkowych Wnioskodawcy - związanych z realizacją przedmiotowej transakcji - można zaliczyć wydatki faktycznie poniesione przez niego na nabycie. Należy przyjąć, że środki pieniężne, które zostały przelane na rachunek bankowy spółki komandytowej, jako udzielona pożyczka a następnie, w konsekwencji umowy potrącenia, zaliczone na poczet wkładów są wydatkiem faktycznie poniesionym na nabycie wkładu. W związku z powyższym kosztami uzyskania przychodu, w momencie sprzedaży, będzie kwota wkładu pieniężnego oraz kosztów związanych z objęciem wkładu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać przy tym należy, że stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe o ile wskazane we wniosku opłaty notarialne nie zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Nadmienić także należy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawodawca zmienił brzmienie art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Jednak zmiana ta nie ma wpływu na niniejsze rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.