IBPB-1-1/4510-86/16/DW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków z tytułu rabatów pośrednich, o których mowa we wniosku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 marca 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 15 marca 2016 r.), uzupełnionym 23 i 30 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków z tytułu rabatów pośrednich, o których mowa we wniosku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków z tytułu wypłaconych rabatów pośrednich, o których mowa we wniosku. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 10 maja 2016 r., Znak: IBPP1/4512-208/16/LSz, IBPB-1-1/4510-86/15/DW wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 23 i 30 maja 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka”) jest zarejestrowaną w Polsce spółką dla celów podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”) w myśl art. 96 ustawy podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest członkiem międzynarodowego koncernu i prowadzi w Polsce działalność w zakresie produkcji i sprzedaży systemów stosowanych w szeroko pojętej hydraulice, w szczególności w obszarze regulacji i równoważenia, termostatyki oraz utrzymania ciśnienia i odgazowania (m.in. produkcja zaworów równoważących, regulacyjnych, odcinających, siłowników, systemów do utrzymania ciśnienia i odgazowania). Wnioskodawca produkuje ww. produkty (jako elementy systemów instalacji grzewczych i chłodniczych) i sprzedaje je na lokalnym i zagranicznym rynku. Sprzedaż odbywa się według różnych schematów; zarówno bezpośrednio do kontrahentów Spółki oraz do partnerów handlowych - hurtowni instalacyjnych (dalej: „Dystrybutorów”). Sprzedaż produktów na inwestycje odbywa się za pośrednictwem Dystrybutorów, którzy zgodnie ze swoimi ofertami handlowymi dokonują dalszej odsprzedaży na rzecz finalnych odbiorców (Wykonawców). W ramach działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności cenowej oferowanych produktów, Spółka ma zamiar wprowadzić system bonusowy (dalej: „system rabatowy”). System rabatowy będzie przeznaczony dla Wykonawców tj. odbiorców którzy kupią produkt za pośrednictwem Dystrybutora na lokalnym rynku. Zgodnie z założeniem Spółka będzie wypłacała Wykonawcom określone sumy pieniężne, po spełnieniu ustalonych każdorazowo dla danej inwestycji warunków.

System rabatowy będzie łączony lub nie na podstawie poniższych warunków m.in.:

 • zakupu na potrzeby tej inwestycji produktów Spółki od Dystrybutorów,
 • zakupu produktów minimum 2 marek będących w ofercie Spółki w miksie udziałów % wartości danej marki ustalonym indywidualnie dla danej inwestycji,
 • współpracy Wykonawcy ze Spółką przy dokonywaniu specyfikacji produktów i rozwiązań na etapie realizacji i/lub projektowania i optymalizowania inwestycji, mającej na celu podniesienie jakości stosowanych systemów, eliminację błędów projektowych jak wprowadzenie nowych produktów do oferty których nie było w sprzedaży na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.

Rabat będzie wypłacany jednorazowo, po dostarczeniu przez Wykonawcę faktur zakupowych od Dystrybutora i ich weryfikacji przez pracownika Spółki, indywidualnie na każda inwestycję. Z wytypowanymi Wykonawcami będą podpisane odrębne umowy określające zasady kalkulacji rabatu, i warunki jego przyznania.

Zauważyć należy, że wykonawcy nie są bezpośrednimi kontrahentami Spółki. Spółka nie dostarcza produktów na rzecz Wykonawców. Jednocześnie Spółka pragnie zaznaczyć, że wypłacenie rabatów nie wiąże się z wykonywaniem jakichkolwiek świadczeń na rzecz Spółki przez Wykonawcę, nie dochodzi do świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz Spółki przez Wykonawcę. Taka formuła współpracy stanowi w opinii Spółki system rabatów pośrednich.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 23 maja 2016 r., wskazano m.in., że:

 • Warunki niezbędne do uzyskania dodatkowego rabatu są wyszczególnione w załączniku Nr 1, w którym wskazano, że:
  Dla klientów z grupy „A
  1. Kwota bonusu będzie stanowiła sumę kwot, do których uprawniony będzie Wykonawca po spełnieniu poszczególnych warunków określonych poniżej i obliczonych zgodnie z poniższymi wzorami.
  2. Wykonawca pod warunkiem dokonania zakupów Towarów minimum jednej z Marek X będzie uprawniony do otrzymania bonusu w wysokości obliczonej zgodnie z poniższym wzorem:
   (4 %) x (łączna cena Towarów określona zgodnie z § 3 ust 6 Umowy).
  3. Wykonawca pod warunkiem dokonania zakupu Towarów więcej niż jednej z Marek X będzie uprawniony do otrzymania bonusu w wysokości obliczonej zgodnie z poniższym wzorem, pod warunkiem, że:
   1. w przypadku zakupu dla potrzeb realizacji jednej Inwestycji Towarów dwóch Marek X - suma cen zakupów Towarów każdej z Marek X będzie stanowiła minimum 30% łącznej ceny kupionych Towarów, z zastrzeżeniem, że procentowy udział poszczególnych Marek X będzie określany indywidualnie dla każdej Inwestycji i będzie zawarty w kolejnych załącznikach do Umowy.
    (2 %) x (łączna cena Towarów określona zgodnie z § 3 ust 6 Umowy).
   2. w przypadku zakupu Towarów z trzech Marek X - suma cen zakupów Towarów dwóch z Marek X (z wyłączeniem Marki IMI o największym udziale wartościowym w Towarach zakupionych dla potrzeb Inwestycji) będzie stanowiła minimum 20% łącznej ceny kupionych Towarów, z zastrzeżeniem, że procentowy udział poszczególnych Marek X będzie określany indywidualnie dla każdej Inwestycji i będzie zawarty w kolejnych załącznikach do Umowy.
    (3 %) x (łączna cena Towarów określona zgodnie z § 3 ust. 6 Umowy).
   3. Wykonawca pod warunkiem dokonania zakupów Nowych Towarów będzie uprawniony do otrzymania bonusu w wysokości obliczonej zgodnie z poniższym wzorem:
   (5 %) x (łączna cena Towarów określona zgodnie z § 3 ust. 6 Umowy).
  Dla klientów z grupy „B
  1. Kwota bonusu będzie stanowiła sumę kwot, do których uprawniony będzie Wykonawca po spełnieniu poszczególnych warunków określonych poniżej i obliczonych zgodnie z poniższymi wzorami;
  2. Wykonawca pod warunkiem dokonania zakupów Towarów minimum jednej z Marek X będzie uprawniony do otrzymania bonusu w wysokości obliczonej zgodnie z poniższym wzorem:
  3. (4 %) x (łączna cena Towarów określona zgodnie z § 3 ust. 6 Umowy).
  4. Wykonawca pod warunkiem dokonania zakupu Towarów więcej niż jednej z Marek X będzie uprawniony do otrzymania bonusu w wysokości obliczonej zgodnie z poniższym wzorem, pod warunkiem, że w przypadku zakupu dla potrzeb realizacji jednej Inwestycji Towarów dwóch Marek X - suma cen zakupów Towarów każdej z Marek X będzie stanowiła minimum 30% łącznej ceny kupionych Towarów z zastrzeżeniem, że procentowy udział poszczególnych Marek X będzie określany indywidualnie dla każdej Inwestycji i będzie zawarty w kolejnych załącznikach do Umowy:
  (1%) x (łączna cena Towarów określona zgodnie z § 3 ust. 6 Umowy).
  (5 Wykonawca pod warunkiem dokonania zakupów Nowych Towarów będzie uprawniony do otrzymania bonusu w wysokości obliczonej zgodnie z poniższym wzorem:
  (6 %) x (łączna cena Towarów określona zgodnie z § 3 ust. 6 Umowy).
  Spełnienie każdego z tych warunków daje podstawę do uzyskania rabatu dodatkowego. Każdy z tych warunków jest niezbędny do uzyskania rabatu. Wykonawca każdorazowo będzie miał do spełnienia 3 wymienione warunki. Każdy z nich jest inny i ma swoją własną wartość rabatu dodatkowego. Spełnienie jednego z warunków z załącznika Nr 1 daje podstawę do naliczenia rabatu dodatkowego, według załącznika Nr 1. Nie spełnienie któregoś z warunków z załącznika nr 1 nie wyklucza naliczenia rabatu dodatkowego, w przypadku spełnienia innego z warunków z załącznika Nr 1. Całość inwestycji będzie rabatowana (bonusowana) za każdy z warunków - przy spełnieniu jednego - rabat dodatkowy według załącznika Nr 1. Przy spełnieniu dwóch lub trzech warunków rabat dodatkowy będzie sumą składowych rabatów dodatkowych według równania Rabat za warunek 1 + rabat za warunek 2 + rabat za warunek 3.
  Rabaty będą więc sumowane w przypadku spełnienia więcej niż jednego warunku.
 • Firma wykonawcza nie będzie świadczyć żadnych usług dla podatnika. Wykonawca ma jedynie udzielić zgody na optymalizowanie rozwiązań i wprowadzanie nowych rozwiązań i produktów w dokumentację projektową w celu poprawienia jakości rozwiązań dla użytkownika końcowego proponowanych przez Wnioskodawcę. Ani firma wykonawcza ani Wnioskodawca nie świadczy drugiej stronie żadnych usług. Firma wykonawcza wyraża tylko zgodę na wprowadzenie przez Wnioskodawcę modyfikacji rozwiązań w projekcie.
 • Rabat dodatkowy będzie naliczany po zakończeniu danej inwestycji. Nie ma możliwości określenia okresu obowiązywania rabatu dodatkowego dla danej inwestycji, ponieważ to zależy od okresu trwania danej inwestycji. Może być to okres miesiąca, a może być to okres kilku lat. Umowa ma charakter ramowy, określający zasady naliczania rabatu dodatkowego. Szczegółowe ustalenia rabatu dodatkowego (które warunki dotyczą danej inwestycji) będą ustalane indywidualnie dla każdej inwestycji.
 • Rozliczenie bonusu nastąpi na podstawie faktur zakupu dotyczących dostaw dla danej inwestycji przez dystrybutora - każda faktura wystawiana przez dystrybutora dla firmy instalacyjnej dotyczy danej inwestycji i jest z nią związana, co potwierdza nazewnictwo faktur. Dystrybutor oznacza, że faktura xx dotyczy inwestycji yy.
 • Rabat dodatkowy wypłacany będzie w przypadku spełnienia przez Wykonawcę 1 lub 2 lub 3 z warunków z załącznika Nr 1.
 • Udzielenie bonusu nie jest uzależnione od takich działań jak: odpowiedni eksponowanie, posiadanie pełnego asortymentu, reklamy towarów lub innych.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy udzielone Wykonawcom rabaty będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych...
 2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, w którym momencie udzielony rabat uznać należy za koszt poniesiony...

(pytania oznaczone we wniosku Nr 5 i 6)

Zdaniem Wnioskodawcy, udzielenie Wykonawcy rabatu pośredniego stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”). Celem systemu bonusowego jest zwiększenie atrakcyjności cenowej produktów, co wpłynie na zwiększenie wolumenu sprzedaży, a tym samym zwiększenia przychodów Spółki. Ponadto przyznanie rabatu powiązane jest z wielkością dokonywanych przez Wykonawców zakupów produktów Spółki, co jednoznacznie oznacza związek z wielkością przychodów Spółki z tytułu sprzedaży tychże produktów dla Hurtowników.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d updop, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Z uwagi na to, że Spółka nie sprzedaje produktów bezpośrednio Wykonawcom, tylko Hurtownikom, nie jest możliwe bezpośrednie powiązanie rabatu wypłacanego Wykonawcom z konkretnymi przychodami Spółki z tytułu sprzedaży tych produktów. W ocenie Spółki koszty nie są kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami, a zatem są potrącalne w dacie ich poniesienia, tzn. zgodnie z art. 15 w dniu, w którym ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie dokumentu (noty uznaniowej).

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 18 stycznia 2013 r., Znak: IPPB5/423-l136/12-3/RS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatników musi wystąpić związek przyczynowo–skutkowy. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest członkiem międzynarodowego koncernu i prowadzi w Polsce działalność w zakresie produkcji i sprzedaży systemów stosowanych w szeroko pojętej hydraulice, w szczególności w obszarze regulacji i równoważenia, termostatyki oraz utrzymania ciśnienia i odgazowania. Wnioskodawca produkuje ww. wyroby (jako elementy systemów instalacji grzewczych i chłodniczych) i sprzedaje je na lokalnym i zagranicznym rynku. Sprzedaż odbywa się według różnych schematów; zarówno bezpośrednio do kontrahentów Spółki oraz do partnerów handlowych - hurtowni instalacyjnych (Dystrybutorów). Sprzedaż produktów na inwestycje odbywa się za pośrednictwem Dystrybutorów, którzy zgodnie ze swoimi ofertami handlowymi dokonują dalszej odsprzedaży na rzecz finalnych odbiorców (Wykonawców). W ramach działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności cenowej oferowanych produktów, Spółka ma zamiar wprowadzić system bonusowy (system rabatowy). System rabatowy będzie przeznaczony dla Wykonawców tj. odbiorców którzy kupią produkt za pośrednictwem Dystrybutora na lokalnym rynku. Zgodnie z założeniem Spółka będzie wypłacała Wykonawcom określone sumy pieniężne, po spełnieniu ustalonych każdorazowo dla danej inwestycji warunków.

System rabatowy będzie łączony lub nie na podstawie poniższych warunków m.in.:

 • zakupu na potrzeby tej inwestycji produktów Spółki od Dystrybutorów,
 • zakupu produktów minimum 2 marek będących w ofercie Spółki w miksie udziałów % wartości danej marki ustalonym indywidualnie dla danej inwestycji,
 • współpracy Wykonawcy ze Spółką przy dokonywaniu specyfikacji produktów i rozwiązań na etapie realizacji i/lub projektowania i optymalizowania inwestycji, mającej na celu podniesienie jakości stosowanych systemów, eliminację błędów projektowych jak wprowadzenie nowych produktów do oferty których nie było w sprzedaży na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.

Rabat będzie wypłacany jednorazowo, po dostarczeniu przez Wykonawcę faktur zakupowych od Dystrybutora i ich weryfikacji przez pracownika Spółki, indywidualnie na każda inwestycję. Z wytypowanymi Wykonawcami będą podpisane odrębne umowy określające zasady kalkulacji rabatu i warunki jego przyznania. Wykonawcy nie są bezpośrednimi kontrahentami Spółki. Spółka nie dostarcza produktów na rzecz Wykonawców. Ani firma wykonawcza, ani Wnioskodawca nie świadczy drugiej stronie żadnych usług. Rabat dodatkowy będzie naliczony po zakończeniu danej inwestycji. Szczegółowe ustalenia rabatu dodatkowego będą ustalane indywidualnie dla każdej inwestycji. Rozliczenie bonusu nastąpi na podstawie faktur zakupu dotyczących dostaw dla danej inwestycji przez Dystrybutora – każda faktura wystawiona przez Dystrybutora dla firmy instalacyjnej dotyczy danej inwestycji i jest z nią związana, co potwierdza nazewnictwo faktur.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że udzielone rabaty, o których mowa we wniosku bez wątpienia stanowią instrument pozytywnie wpływający na intensyfikację sprzedaży towarów oraz mają na celu zachętę do maksymalizacji zakupów. Zatem wydatki, które Wnioskodawca ponosić będzie w związku z udzieleniem ww. rabatów, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że obowiązkiem podatników, jako odnoszących ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy wskazać, że dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania koszty podatkowe można podzielić na:

 • bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód),
 • inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Zgodnie z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Klasycznym przykładem bezpośredniego związku kosztów z przychodami jest relacja, w jakiej pozostają wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru i przychód ze zbycia tej jednostki towaru.

Pośrednie koszty uzyskania przychodów to takie wydatki, które nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika – brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Do tego rodzaju kosztów zalicza się m.in. koszty ogólnego zarządu, koszty administracyjne, wydatki na utrzymanie obiektów, obsługę prawną, ubezpieczenia, świadczenia na rzecz pracowników, koszty promocji i reklamy.

W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, jak wskazano powyżej, że wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na wypłatę rabatów pośrednich Wykonawcom związane są niewątpliwie z uzyskaniem przez Spółkę przychodów. Jednakże w związku z faktem, że Spółka nie sprzedaje produktów bezpośrednio Wykonawcom, tylko hurtownikom (Dystrybutorom), to przedmiotowych wydatków nie można powiązać w sposób bezpośredni z przychodami Spółki z tytułu sprzedaży produktów. Wobec tego, wydatki ponoszone przez Spółkę na wypłatę rabatów pośrednich Wykonawcom stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów.

Należy przy tym zaznaczyć, że klasyfikacja ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków do kosztów uzyskania przychodu każdorazowo powinna odbywać się w oparciu o indywidualne cechy działalności podatnika, w ramach której wydatki te są ponoszone. Prawidłowe zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowane jest wykazaniem jego celowości i związku z osiągniętym przychodem, jak i prawidłowym udokumentowaniem. Trzeba pamiętać, że to na podatniku ciąży obowiązek prawidłowego rozliczania i wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, bo to on wywodzi skutki prawne w postaci zmniejszenia zobowiązania.

Mając na uwadze fakt, że rabaty pośrednie, o których mowa we wniosku stanowić będą koszty inne niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami należy wskazać, że kwalifikacja tychże rabatów do kosztów uzyskania przychodów powinna następować zgodnie z regulacją art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 4d ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W myśl art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Z powyższych przepisów wynika, że koszty, które pozostają w innym niż bezpośrednim związku z przychodami powinny być uznane za koszty uzyskania przychodów w roku ich poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d i 4e ustawy. Dla celów podatkowych momentem poniesienia kosztów pośrednich, będzie moment ujęcia przedmiotowych wydatków w księgach rachunkowych, jako kosztu na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków z tytułu rabatów pośrednich, o których mowa we wniosku, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem, tj. w zakresie dot. pytań Nr 1-4, zostanie(ną) wydane odrębne rozstrzygnięcie(a).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.