IBPB-1-1/4510-12/16/DW | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków
IBPB-1-1/4510-12/16/DWinterpretacja indywidualna
  1. fundacje
  2. koszt
  3. organizacje
  4. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 28 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni (dalej również jako Fundacja), została założona w 2014 r. przez amerykański think tank z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (dalej jako „AC”), jako fundacja prawa polskiego, niemająca statusu organizacji pożytku publicznego. Celem statutowym Fundacji jest współpraca z AC nad wzmocnieniem partnerstwa pomiędzy Europą Środkową (w szczególności Polską) oraz Stanami Zjednoczonymi w promowaniu wartości demokratycznych, bezpieczeństwa oraz dobrobytu gospodarczego w społeczności transatlantyckiej oraz na całym świecie. Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym i podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Fundacja, realizując powyżej wskazany cel, od 2014 r. uczestniczy w organizacji corocznego wydarzenia, będącego międzynarodową konferencją zrzeszającą czołowych przedstawicieli administracji rządowych różnych państw, świata biznesu oraz środowisk społecznych (dalej jako „WGF”). WGF jest prestiżową platformą wymiany opinii, umożliwiającą dyskusję nad bieżącymi problemami politycznymi, gospodarczymi oraz społecznymi. Podczas kilkudniowego wydarzenia odbywają się liczne wystąpienia ekspertów, spotkania branżowe, zaś jednym z kluczowych punktów WGF jest wręczenie nagród ludziom oraz organizacjom wybitnie zasłużonym w obronie i propagowaniu idei wolności na świecie.

Celem organizacji WGF jest urzeczywistnianie: ze strony Fundacji – jej celu statutowego; ze strony AC – polityki AC związanej z jej działalnością. Pokreślić zatem należy, że WGF organizowane jest w celu rzeczywistym i skonkretyzowanym, oderwanym od polityki kształtowania wizerunku Fundacji lub AC. WGF nie jest środkiem do osiągnięcia celu rozumianego jako poprawa tego wizerunku.

Zgodnie ze statutem Fundacji, wszelkie dochody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczane na realizację ww. celu statutowego. Fundacja jest zatem organizacją tzw. non-for-profit (tj. niedziałającą w celu osiągnięcia zysku).

Oficjalnymi współorganizatorami WGF w 2014 r. i 2015 r. byli AC wraz z Urzędem Miejskim X i Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, których logo były zamieszczone na materiałach promocyjnych związanych z WGF. Choć Wnioskodawczyni w 2014 r. oraz 2015 r. nie była wymieniona w gronie oficjalnych organizatorów WGF, to jednak, w związku z realizacją swoich celów statutowych, faktycznie uczestniczyła w organizacji tych edycji. Ponadto, począwszy od 2016 r. Wnioskodawczyni będzie jednym z oficjalnych organizatorów WGF, co znajdzie wyraz w umieszczeniu logo Fundacji obok logo innych organizatorów.

Fundacja ponosi część kosztów związanych z planowaniem, przygotowaniem oraz prowadzeniem WGF. W szczególności, Fundacja ponosi koszty zakwaterowania niektórych uczestników WGF, koszty cateringu na WGF, koszty oświetlenia i oprawy audiowizualnej WGF, koszty materiałów marketingowych itp. Fundacja ponosi także koszty związane z funkcjonowaniem jej biura, w tym koszty zewnętrznych konsultantów, ich wyżywienia i podróży. Część wydatków Fundacja ponosi bezpośrednio na rzecz podmiotów trzecich, a część na rzecz AC, która wcześniej nabyła określone usługi/towary od podmiotów trzecich. Wszystkie wydatki Fundacji są udokumentowane fakturami i innymi dokumentami źródłowymi.

Źródłem dochodów podatkowych Fundacji są natomiast darowizny od darczyńców oraz tzw. umowy sponsoringowe. W ramach umów sponsoringowych, w zamian za ustalone w umowie wynagrodzenie, Fundacja umożliwia sponsorom m.in.: zamieszczenie ich logo na materiałach marketingowych WGF, występowanie na WGF w roli prelegentów, aranżowanie bilateralnych spotkań oraz wywiadów z mediami, korzystanie z prywatnych lóż VIP oraz udział w gali wręczenia nagród, w tym w uroczystej kolacji. Od części sponsorów Fundacja nabywa również usługi lub towary związane z organizacją WGF (opisane powyżej). W takich przypadkach, wzajemne wierzytelności Fundacji i sponsorów ulegają potrąceniu. Podobną działalność prowadzi AC, która również oferuje sponsorom (głównie pochodzącym spoza Polski) ww. pakiety sponsorskie.

Wskazać należy, że w momencie, gdy Fundacja rozpoczyna przygotowania do danej edycji WGF, nie wie jeszcze, czy uda się jej pozyskać darczyńców lub sponsorów. W szczególności, wydatki na organizację danej edycji WGF, Fundacja ponosi często znacznie wcześniej, niż uzyskuje dochody z tytułu darowizn lub tzw. pakietów sponsorskich. Przykładowo, Fundacja została obciążona przez AC częścią kosztów organizacji WGF w 2014 r., podczas, gdy pierwsze darowizny od darczyńców uzyskała w 2015 r. i dopiero po ich otrzymaniu była w stanie uregulować fakturę wystawioną przez AC.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Fundacja jest uprawniona zaliczać koszty związane z organizacją WGF do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”), pod warunkiem ich prawidłowego udokumentowania...

Zdaniem, Wnioskodawcy, opisane we wniosku o interpretację koszty związane z organizacją WGF należy uznać za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami Fundacji. W związku z tym, Fundacja powinna zaliczać opisane wyżej koszty związane z organizacją WGF do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP. Warunkiem zaliczenia ww. kosztów do kosztów uzyskania przychodów Fundacji będzie ich prawidłowe udokumentowanie w drodze faktury, rachunku lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów przez Fundację.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem tych wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Kosztami uzyskania przychodów będą przy tym zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

Warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów jest, aby wydatek pozostawał w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, a poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów. Wydatek powinien być także faktycznie przez podatnika poniesiony, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z jego własnych zasobów majątkowych. Ponadto, wydatek musi mieć charakter definitywny (rzeczywisty), co oznacza, że wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona. Dodatkowo ustawa o PDOP nakłada obowiązek na podatnika właściwego udokumentowania poniesionego wydatku. Należy również pamiętać, że wydatek nie może również znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W analizowanej sprawie, spełnione są wszystkie przesłanki zaliczenia wydatków na organizację WGF do kosztów uzyskania przychodów Fundacji.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne oraz gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, a które nie są wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, tzn. dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie, zwiększenie lub zabezpieczenie tego przychodu. Kryterium celowości ponoszonego wydatku nie oznacza jednak, że każde celowe działanie podatnika musi osiągnąć zamierzony skutek w postaci osiągnięcia lub zwiększenia przychodu czy też zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Z tych powodów ewentualny brak skutku w postaci konkretnego przychodu nie dyskwalifikuje wydatku jako kosztu poniesionego w celu osiągnięcia przychodu. Podatnik powinien jednak realnie zakładać, że poniesienie przez niego wydatku może przyczynić się do uzyskania przychodu. Powyższy sposób interpretacji płynie z orzecznictwa sądów administracyjnych - dla przykładu można wskazać m.in.: wyrok WSA w Gdańsku z 4 stycznia 2011 r., sygn. akt SA/Gd 1107/10, czy wyrok WSA w Olsztynie z 10 grudnia 2009 r., sygn., akt I SA/Ol 703/09.

Ustawa o PDOP nie zawiera legalnych definicji kosztów związanych z przychodami podatkowymi w sposób bezpośredni i w sposób pośredni. Podział kosztów na ww. dwie kategorie wynika jednak m.in. z art. 15 ust. 4 i 4d ustawy o PDOP. Prawidłowe ustalenie związku kosztów z przychodami jest bowiem kluczowe także dla określenia momentu ujęcia takich kosztów dla celów podatkowych.

W związku z powyższym, w celu wykazania, że wydatki poniesione przez Fundację na organizację WGF wykazują związek z działalnością Fundacji, wystarczające będzie udowodnienie, że koszty te wykazują pośredni lub bezpośredni związek z przychodami Fundacji.

Do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami zalicza się wydatki, które są ściśle (bezpośrednio) związane z konkretnymi przychodami, jakie osiąga podmiot gospodarczy w związku z charakterem prowadzonej działalności. Poniesienie bezpośrednich kosztów przekłada się wprost na uzyskanie skonkretyzowanych przychodów, co oznacza, że możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód.

Druga kategoria kosztów to koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można przypisać do określonych przychodów, a które są przy tym racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia. Kosztami takimi są, w szczególności, wydatki związane z całokształtem działalności prowadzonej przez podatnika, wynikające z konieczności wywiązywania się przez niego z obowiązków nałożonych innymi przepisami prawa, czy warunkujące prowadzenie tej działalności. Koszty tego rodzaju, chociaż niewątpliwie związane są z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym okresie bądź roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów, ani w jakiej wysokości ten przychód zostanie osiągnięty.

Jak wskazano powyżej, celem statutowym Fundacji jest współpraca z AC nad wzmocnieniem partnerstwa pomiędzy Europą Środkową (w szczególności Polską) oraz Stanami Zjednoczonymi w promowaniu wartości demokratycznych, bezpieczeństwa oraz dobrobytu gospodarczego w społeczności transatlantyckiej oraz na całym świecie. Fundacja, realizując powyżej wskazany cel, od 2014 r. uczestniczy w organizacji corocznego wydarzenia WGF, będącego międzynarodową konferencją zrzeszającą czołowych przedstawicieli administracji rządowych różnych państw, świata biznesu oraz środowisk społecznych. WGF jest prestiżową platformą wymiany opinii, umożliwiającą dyskusję nad bieżącymi problemami politycznymi, gospodarczymi oraz społecznymi.

Wszelkie wydatki ponoszone przez Fundację na organizację WGF od 2014 r. są zatem ponoszone w związku z realizacją celów statutowych Fundacji. Są to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, pozostające w związku z prowadzoną przez Fundację działalnością statutową. Tylko i wyłącznie z uwagi na realizację celów statutowych oraz dzięki zaangażowaniu w organizowanie WGF, Fundacja jest w stanie pozyskiwać darowizny od darczyńców oraz przychody z usług sponsorskich, które stanowią dla Fundacji przychody podatkowe. Ponoszenie przez Fundację wydatków na organizację WGF wykazuje zatem ewidentny związek z celami statutowymi Fundacji, a zatem ze wszystkimi przychodami podatkowymi Fundacji.

Wskazać jednak należy, że omawiane wydatki nie mają związku z konkretnym przychodem Fundacji, zatem nie byłoby właściwe zakwalifikowanie ich do kategorii kosztów bezpośrednich. Na moment ich poniesienia nie sposób przesądzić, czy i z jakiego tytułu Fundacja osiągnie przychody, tym bardziej, że Fundacja nie posiada stałych i z góry zapewnionych źródeł przychodu. Każdy z tych wydatków jest związany z działalnością prowadzoną przez Fundację i przyczynia się w sposób ogólny do osiągania przez nią przychodów z tytułu darowizn i umów sponsorskich. Nie jest jednak możliwe wskazanie, na jaki konkretnie przychód przełoży się fakt poniesienia przez Fundację konkretnych kosztów organizacji WGF. Nie jest wykluczona sytuacja, w której – przykładowo z powodu braku sponsorów – taki przychód nie powstanie po stronie Fundacji.

Wydatki Fundacji nie wykazują zatem bezpośredniego związku z jej przychodami, lecz wykazują związek pośredni, co jest wystarczające dla uznania ich za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

Wydatki poniesione przez Fundację na organizację WGF będą miały charakter definitywny i rzeczywisty (co, zgodnie z praktyką podatkową, jest warunkiem uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodów). Fundacja będzie bowiem ponosiła koszty organizacji WGF we własnym imieniu i z własnych środków. Jak wskazano powyżej, koszty funkcjonowania Fundacji i realizacji jej celów statutowych będą pokrywane z jej dochodów. Wydatki te nie będą zwracane Fundacji przez inny podmiot.

Wydatki poniesione przez Fundację w związku z organizacją WGF będą dokumentowane właściwymi dowodami księgowymi, a ich wartość, termin zapłaty itp. będą wynikały z umów, faktur i rachunków. W ten sposób spełniony zostanie kolejny warunek niezbędny do zakwalifikowania tych kosztów jako kosztów uzyskania przychodów Fundacji.

Koszty organizacji WGF nie mieszczą się w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów zamieszczonym w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. W szczególności, koszty te nie mają charakteru wydatków reprezentacyjnych wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP.

Ustawa o PDOP nie zawiera legalnej definicji terminu reprezentacja. Próbę zdefiniowania tego pojęcia podejmowały wielokrotnie sądy administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyroku z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11. Sąd ten stwierdził, że: (...) celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności etc., wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami (klientami). (...) Oceniając, czy dane koszty mają charakter reprezentacyjny, należy patrzeć przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych kosztów jest wykreowanie takiego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny. Wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są one kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny (...). Ponadto NSA uznał za zasadne odwołanie się do etymologii terminu reprezentacja. Wyraz reprezentacja pochodzi od łacińskiego repraesentatio oznaczającego wizerunek. Upływ czasu nie zmienił jego znaczenia i formy. Oznacza to, że reprezentacja w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. W podanym znaczeniu reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. W takiej sytuacji wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenie swojej zasobności, profesjonalizmu.

W analizowanej sprawie, celem organizacji WGF nie jest reprezentacja Fundacji w powyższym rozumieniu. Celem statutowym Fundacji jest współpraca z AC nad wzmocnieniem partnerstwa pomiędzy Europą Środkową (w szczególności Polską) oraz Stanami Zjednoczonymi w promowaniu wartości demokratycznych, bezpieczeństwa oraz dobrobytu gospodarczego w społeczności transatlantyckiej oraz na całym świecie. Fundacja, realizując powyżej wskazany cel, od 2014 r. uczestniczy w organizacji corocznego wydarzenia pod nazwą WGF, będącego międzynarodową konferencją zrzeszającą czołowych przedstawicieli administracji rządowych różnych państw, świata biznesu oraz środowisk społecznych. Organizacja WGF nie jest zatem przejawem działań reprezentacyjnych, ale sposobem realizacji celów statutowych Fundacji. Podkreślić należy, że WGF jest głównym obszarem aktywności Fundacji, a nie działalnością reprezentacyjną mającą na celu wykreowanie wizerunku Fundacji wśród istniejących lub potencjalnych kontrahentów.

Podsumowując, do kosztów organizacji WGF nie znajduje zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP, ani żaden inny punkt wymieniony w tym artykule.

Konsekwencją uznania określonych wydatków za koszty uzyskania przychodów jest konieczność rozstrzygnięcia, w którym momencie należy zaliczyć takie wydatki do ww. kosztów.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Natomiast zasada wyrażona w art. 15 ust. 4d stanowi, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniami nie mającymi zastosowania w przedmiotowej sprawie, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Jak wykazano powyżej, z perspektywy Fundacji, koszty organizacji WGF powinny być kwalifikowane jako koszty pośrednie, tj. koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami. Oznacza to, że koszty te powinny być rozpoznane przez Fundację jako koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 4d, tj. w dacie ich poniesienia (w dacie, na który ujęła te koszty w księgach rachunkowych na podstawie faktur lub rachunków).

Podsumowując powyższe, opisane we wniosku o interpretację koszty związane z organizacją WGF należy uznać za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami Fundacji. W związku z tym, Fundacja powinna zaliczać opisane wyżej koszty związane z organizacją WGF do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP.

Warunkiem zaliczenia ww. kosztów do kosztów uzyskania przychodów Fundacji będzie ich prawidłowe udokumentowanie w drodze faktury, rachunku lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów przez Fundację.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu fatycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie będącym przedmiotem wniosku, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.