IBPB-1-1/4510-114/15/DW | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości uznania z koszty podatkowe wskazanych we wniosku wydatków z tytułu nagród dla pracowników Wnioskodawcy
IBPB-1-1/4510-114/15/DWinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. nagrody
 3. pracownik
 4. rok
 5. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 września 2015 r., złożonym do Izby Skarbowej w Katowicach 18 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 22 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości uznania z koszty podatkowe wskazanych we wniosku wydatków z tytułu nagród dla pracowników Wnioskodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości uznania z koszty podatkowe wskazanych we wniosku wydatków z tytułu nagród dla pracowników Wnioskodawcy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca dokonuje wypłat nagród dla pracowników z funduszu załogi, tworzonego z zysku po opodatkowaniu. Fundusz załogi jest tworzony w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki oraz uchwałę Rady Nadzorczej Spółki. Fundusz załogi obejmuje nagrody dla pracowników brutto (z podatkiem dochodowym od osób fizycznych) oraz składki ZUS od nagród. Dotychczas po wypłaceniu ww. nagród dla pracowników, z funduszu załogi tworzonego z zysku po opodatkowaniu, spółka nie zaliczała ich do kosztów uzyskania przychodów. Wypłata ww. nagród odbywa się w roku następnym, po rozliczeniu roku poprzedniego (z którego zysku netto, tworzony jest fundusz załogi), po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki i zatwierdzeniu podziału zysku netto przez Zgromadzenie Wspólników Spółki i Radę Nadzorczą Spółki. W 2015 roku spółka wypłaciła nagrody z zysku po opodatkowaniu za rok 2014, dla pracowników z funduszu załogi.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy nagrody i premie wypłacane pracownikom spółki, z zysku netto, są kosztem uzyskania przychodu...
 2. Czy są one kosztem uzyskania przychodu w roku ich wypłacenia (czyli w następnym roku kalendarzowym, którego dotyczy zysk netto)...
 3. Czy składki ZUS od ww. nagród dla pracowników również są kosztem uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o najnowszą uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2015 roku, sygn. akt II FSK 95/13, oraz w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych., ww. wydatki stanowią koszty uzyskania przychodu, gdyż zachodzi związek wydatku z przychodem spółki, jak również nie zachodzi przesłanka negatywna, jako że omawiane wypłaty nie są wymienione w zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy, katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Nie są natomiast kosztem uzyskania przychodu składki ZUS, naliczone od wypłaconych nagród z zysku po opodatkowaniu, dla pracowników, gdyż wynika to z przepisu art. 16 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Elementy własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego zawarto także w części G poz. 67 wniosku ORD-IN, gdzie wskazano, że nagrody wypłacone za rok 2014 stanowią koszty podatkowe w roku ich wypłacenia czyli w 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej jako: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Aby zatem określony wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • musi pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może znajdować się na liście wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • musi być właściwie udokumentowany.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy natomiast zbadać istnienie związku między poniesionym kosztem a powstaniem przychodu lub zabezpieczeniem źródła uzyskiwania przychodów. Kosztem uzyskania przychodów będą przy tym zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia.

Przy takim rozumieniu pojęcia „kosztów uzyskania przychodów” nie może budzić wątpliwości, że wszelkiego rodzaju nagrody (premie) są swoistym wynagrodzeniem za dobrze wykonaną pracę, czego wynikiem jest osiągnięty dochód, który następnie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednocześnie nagrody te mają charakter motywacyjny i służą osiągnięciu dobrych wyników (przychodów) w przyszłości (w kolejnych latach podatkowych).

Bez znaczenia jest w tym przypadku okres podatkowy, za który wypłacone zostały wynagrodzenia zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów oraz nagrody, dla których źródłem jest zysk po opodatkowaniu, podobnie jak forma wypłaty nagród.

Analiza wyłączeń zawartych w art. 16 ust. 1 updop prowadzi do wniosku, że przepisy nie przewidują wprost wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów nagród z dochodu po opodatkowaniu. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 40 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw – od nagród i premii wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z treści tego przepisu można wyprowadzić wniosek, że gdyby zamiarem ustawodawcy było wyłączenie z kosztów całej nagrody wraz z pochodnymi, to by tak postanowił. Skoro natomiast w tym przepisie odwołał się tylko do składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, to tylko te wydatki są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

W regulacji zawartej w art. 16 ust. 1 updop brak jest zatem normatywnej podstawy do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu nagród i premii wypłacanych z dochodu po opodatkowaniu.

Wskazać również należy na treść art. 15 ust. 4g updop, zgodnie z którym należności pracownicze stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57 updop, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca dokonuje wypłat nagród dla pracowników z funduszu załogi, tworzonego z zysku po opodatkowaniu. Fundusz załogi jest tworzony w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki oraz uchwałę Rady Nadzorczej Spółki. Fundusz załogi obejmuje nagrody dla pracowników brutto (z podatkiem dochodowym od osób fizycznych) oraz składki ZUS od nagród. Dotychczas wydatków z tytułu wypłaconych pracownikom nagród z funduszu załogi tworzonego z zysku po opodatkowaniu, spółka nie zaliczała do kosztów uzyskania przychodów. Wypłata ww. nagród odbywa się w roku następnym, po rozliczeniu roku poprzedniego (z którego zysku netto, tworzony jest fundusz załogi), po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki i zatwierdzeniu podziału zysku netto przez Zgromadzenie Wspólników Spółki i Radę Nadzorczą Spółki.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że skoro art. 16 ust. 1 updop nie wymienia w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodu wydatków z tytułu nagród wypłaconych pracownikom z opodatkowanego zysku spółki, a wydatek ten przyczynia się do zwiększenia lub zabezpieczenia źródła przychodów Wnioskodawcy, to może on zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu. Jako tzw. koszt pracowniczy, ww. wydatek stanowi koszt podatkowy w roku, w którym nastąpi wypłata nagrody, a więc w 2015 r., z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 15 ust. 4g oraz art. 16 ust. 1 pkt 57 updop.

Odnośnie zaś składek na ubezpieczenie społeczne od wskazanych we wniosku nagród, to brak możliwości ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wynika z literalnego brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 40 updop.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zauważyć należy, że stosownie do zadanego pytania, oznaczonego we wniosku Nr 2, wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku, przedmiotem oceny w ww. zakresie była kwestia wskazania roku podatkowego, w którym należy rozliczyć koszt podatkowy związany z wpłatą nagród i premii z zysku netto Wnioskodawcy. W konsekwencji przedmiotem złożonego wniosku, a tym samym i niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest kwestia dotycząca konkretnego momentu ujęcia ww. wydatków w kosztach podatkowych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.