DD6/033-39b/MZG/09/PK-339 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Czy koszty wynikające z podpisanych umów z firmą konsultingową w całości stanowią koszty uzyskania przychodów?

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, interpretację indywidualną wydaną w dniu 3 października 2008 r., nr ITPB3/423-360b/08/DK, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w ten sposób, że uznaje, iż stanowisko spółki Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji rozliczającej dla projektu „M.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27 czerwca 2008 r. (data wpływu 4 lipca 2008 r.) Spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zawartą umową z firmą konsultingową obejmującą przygotowanie dokumentacji rozliczającej dla projektu „M”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Przedmiotem umowy z firma konsultingową jest przygotowanie dokumentacji rozliczającej dla projektu pn. „M.” współfinansowanego m.in. ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i obejmuje:

  1. aktualizację planu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia realizowanego projektu,
  2. wykonanie planu zamówień publicznych,
  3. aktualizację planu realizacji etapów i płatności na lata 2008-2009,
  4. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania przez Spółkę płatności;
  5. sporządzenie innych dokumentów w celu dostosowania do harmonogramu rozliczeń wymaganych przez obie instytucje takich jak: sporządzenie sprawozdań etapowych, przygotowanie wniosków o płatność,
  6. przygotowanie aneksów do umowy wynikających ze zmiany terminów i/lub kosztów poszczególnych zadań,
  7. przygotowanie kompleksowego sprawozdania z realizacji całości projektu,
  8. opracowanie wytycznych, co do wymogów w okresie trwałości projektu po otrzymaniu dofinansowania.

Zakres prac realizowanych w ramach umów jest w 100% finansowany ze środków własnych i nie podlega refundacji. Prace te są niezbędne do prawidłowego rozliczenia realizowanych projektów od strony technicznej i finansowo-księgowej.

Natomiast rozliczane projekty są realizowane w ramach prowadzonej działalności Spółki w celu obniżenia kosztów produkcji i przesyłu energii cieplnej, a tym samym stanowią zabezpieczenie źródła przychodu. Przy czym projekty te są realizowane ze środków własnych, zwrotnej pożyczki z FOŚiGW oraz bezzwrotnego dofinansowania z Fundacji.

Spółka podniosła, iż w ramach umowy z dnia 3 marca 2008 r. firma konsultingowa na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych oraz innych dokumentów potwierdzających zrealizowanie zadań inwestycyjnych przygotowuje dokumentację rozliczającą na powstałe środki trwałe w ramach przedmiotowego projektu. Dokumentacja ta jest zbiorem dokumentów sporządzanych w celu prawidłowego zaewidencjonowania powstałych środków trwałych oraz rozliczenie efektów realizowanego projektu.

Zdaniem Spółki koszty związane z przygotowaniem dokumentacji wskazanej umowy zawartej z firmą konsultingową w całości będą stanowiły koszty uzyskania przychodu, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych celem ich poniesienia jest zabezpieczenie źródła przychodów, ponadto koszty te nie są ujęte w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Ponadto wydatki te pokryte są w całości ze środków własnych Spółki i związane są z całokształtem bieżącej działalności Jednostki, jak również wpływają na jej funkcjonowanie, tj. dotyczą sporządzenia niezbędnych wytycznych do prawidłowego opisu dowodów księgowych, a w szczególności protokółów zdawczo-odbiorczych robót i faktur pod względem merytorycznym, udziału w komisjach przetargowych sprawując nadzór nad zgodnością procedur, odzwierciedlenie rzeczywistych zdarzeń w ewidencji księgowej Spółki.

Ponadto modernizacja systemu grzewczego osiedla mieszkaniowego przyniesie wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów produkcji, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej, a co za tym idzie zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży energii cieplnej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 3 października 2008 r. interpretację indywidualną (nr ITPB3/423-360b/08/DK), w której stanowisko Spółki uznał za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu Dyrektor izby Skarbowej stwierdził, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja zawarta w art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy obejmuje zarówno te wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia. Nie ma przy tym znaczenia, czy oczekiwany w chwili poniesienia wydatku skutek rzeczywiście zaistniał. Istotna jest jedynie obiektywna ocena celowości danego wydatku.

Ponadto organ podatkowy wskazał na postanowienia art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosownie do którego przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, oraz na art. 7 ust. 3 pkt 3 tej ustawy, z którego wynika, iż przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2 (...). Rozwiązania te wprowadzają zasadę, wyłączającą wydatki, mieszczące się w ogólnej formule kosztów wynikającej z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji gdy dane dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku.

Biorąc pod uwagę zakres umowy dotyczącej rozliczenia dofinansowania wskazanego projektu, należy stwierdzić, iż usługi firmy doradczej polegają na sprawowaniu kontroli nad sprawozdawczością dotyczącą realizacji i rozliczenia programu objętego bezzwrotnym dofinansowaniem oraz zwrotną pożyczką. Oznacza to, że celem poniesienia wydatków na te usługi było faktyczne otrzymanie ww. środków, oraz realizacja obowiązków ciążących na Spółce jako beneficjencie otrzymywanego wsparcia.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydatkowane przez Spółkę kwoty są niezbędne dla faktycznego otrzymania środków pieniężnych pozyskiwanych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz z Fundacji. Biorąc pod uwagę brzmienie art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podkreślić należy, iż do kosztów uzyskania przychodów nie mogą zostać zaliczone wydatki w części dotyczącej rozliczenia otrzymywanych środków pieniężnych, o charakterze bezzwrotnym, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważa, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów, stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyrażonego w interpretacji z dnia 3 października 2008 r. (nr ITPB3/423-360b/08/DK) nie można uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.; dalej: updop) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Warunkiem koniecznym pozwalającym zakwalifikować dany wydatek do kosztów podatkowych jest istnienie związku pomiędzy wydatkiem a prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Należy również podkreślić, że wszystkie poniesione wydatki powinny być rzeczywiście poniesione przez podatnika oraz zostać właściwie udokumentowane.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonują jednocześnie podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednie (koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami).

Jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z prowadzeniem działalności. Koszty sporządzenia dokumentacji rozliczającej dla projektu sfinansowanego ze środków zarówno podlegających opodatkowaniu, jak i zwolnionych od podatku, mogą być uznane, jako koszty funkcjonowania podatnika, prawidłowego prowadzenia przez niego działalności. Koszty z omawianego tytułu nie powinny być natomiast uznawane, jako koszty uzyskania przychodów w postaci środków na realizację projektu modernizacyjnego. Tym samym koszty poniesione przez spółkę na przygotowanie dokumentacji rozliczającej projekt sfinansowany z omawianych środków, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop.

W związku z powyższym postanowiono jak w osnowie.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa stosownie do zapisu art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 tej ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).