2461-IBPB-1-3.4510.775.2016.1.IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że wydatki związane z Oddelegowaniem Krótkoterminowym należącym do Grupy 2 (obejmujące m.in. koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia oraz koszty logistyki, tj. koszty podróży, wizy, tłumaczenia) stanowią koszt uzyskania przychodu dla spółki macierzystej pracownika oddelegowanego? (stan faktyczny)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 sierpnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 17 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki macierzystej wydatków związanych z oddelegowaniem krótkoterminowym pracownika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2016 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki macierzystej wydatków związanych z oddelegowaniem krótkoterminowym pracownika.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

X S.A. oraz spółki od niej zależne zawarły Umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: „PGK” lub „Wnioskodawca”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej jako: „ustawa o CIT”). Zgodnie z tą Umową:

 • PGK została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,
 • X S.A. została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

Podstawa opodatkowania PGK jest obliczana zgodnie z art. 7a ustawy o CIT, w związku z art. 7 ust. 1-3 tej ustawy.

Ww. Umowa została zarejestrowana przez właściwy urząd skarbowy. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczął się 1 stycznia 2016 r.

Ponadto, w skład Grupy Kapitałowej (dalej: „Grupa”) wchodzą spółki zagraniczne zależne od X S.A. o profilu działalności zbliżonym do X S.A. (tj. spółki z sektora wydobywczego).

W celu zwiększenia wartości biznesowej Grupy w skali globalnej wprowadzone zostały tymczasowe transfery pracowników do miejsc pracy w krajach innych niż ich kraj macierzysty (dalej: „Oddelegowania”).

Narzędziem regulującym międzynarodowe transfery pracowników jest „Polityka Międzynarodowej Mobilności w Grupie Kapitałowej” (dalej: „Polityka Mobilności”).

Oddelegowania stanowią dla Grupy istotną inwestycję, a możliwość wykorzystania potencjału pracowników na całym świecie jest priorytetem o znaczeniu strategicznym, zarówno pod względem planowania zasobów ludzkich, jak i obecności Grupy w nowych lokalizacjach, co znalazło odzwierciedlenie w zapisach dotyczących celów Oddelegowania zawartych w Polityce Mobilności.

Zgodnie z Polityką Mobilności Oddelegowania zostały podzielone na 3 kategorie:

 • Oddelegowania Krótkoterminowe - trwające od 3 miesięcy (91 dni) do maksymalnie 6 miesięcy (183 dni),
 • Oddelegowania Średnioterminowe - powyżej 183 dni, jednak nie dłużej niż 3 lata (przy założeniu ciągłości Oddelegowania),
 • Oddelegowania Długookresowe - trwające maksymalnie 5 lat.

Przedmiotem niniejszego wniosku są Oddelegowania Krótkoterminowe. Podczas tego typu Oddelegowania osoba oddelegowana pozostaje w stosunku pracy ze swoją spółką macierzystą (nie zawiera umowy o pracę z zagraniczną spółką oddelegowania), jak również wszystkie koszty związane z Oddelegowaniem (obejmujące m.in. koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia oraz koszty logistyki, tj. koszty podróży, wizy, tłumaczenia) ponosi jej spółka macierzysta.

W praktyce Oddelegowania Krótkoterminowe można podzielić na dwie grupy:

 • Grupa 1 - oddelegowania, które są ukierunkowane na realizację określonego projektu lub zdobycie konkretnej wiedzy wykorzystywanej następnie bezpośrednio w spółce macierzystej przez osobę oddelegowaną, tzn. takie gdzie można wskazać bezpośredni związek pomiędzy wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas oddelegowania, a czynnościami wykonywanymi w spółce macierzystej, generującymi przychody dla tej spółki - przykładowo wyjazd związany z poznaniem i nauką organizacji sprzedaży metalu, którego spółka dziś nie oferuje, ale planuje włączyć do oferty handlowej (a metal taki oferuje już inna spółka z grupy) - w takim przypadku mamy do czynienia z wyjazdem, który bezpośrednio jest związany z konkretną próbą stworzenia nowego źródła przychodu;
 • Grupa 2 - oddelegowania, które są ukierunkowane na rozwijanie kompetencji menedżerskich oraz miękkich umiejętności pracowników o wysokim potencjale rozwojowym i ekspertów w istotnych z punktu widzenia Grupy dziedzinach. Powyższe kompetencje oraz umiejętności są rozwijane w trakcie realizacji zarówno bieżących zadań związanych z działalnością gospodarczą zagranicznej spółki oddelegowania, jak i w ramach realizacji celów strategicznych zagranicznej spółki oddelegowania i/lub Grupy. Zasadniczym celem takich oddelegowań jest osiąganie przez Grupę globalnych korzyści poprzez inwestycję w kapitał ludzki. W takim przypadku związek pomiędzy zdobytymi kompetencjami/umiejętnościami, a przychodami generowanym przez spółkę macierzystą nie jest bezpośredni - w przeciwieństwie do przykładu z Grupy 1 nie ma bezpośredniego powiązania z konkretnym źródłem przychodu.

Wnioskodawca wskazuje, że przedmiotem niniejszego wniosku są Oddelegowania Krótkoterminowe opisane w ramach Grupy 2.

Zasadniczym celem Oddelegowania Krótkoterminowego jest nabywanie przez osoby oddelegowane nowych umiejętności eksperckich i menadżerskich. Ponadto, celem Oddelegowania Krótkoterminowego jest dzielenie się i wymiana wiedzy i doświadczenia pomiędzy osobami oddelegowanymi i pracownikami lokalnymi. Wnioskodawca wskazuje, że możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia pracowników spółek zagranicznych z Grupy jest źródłem istotnej przewagi konkurencyjnej w sytuacji działania na rynkach globalnych, co również znalazło odzwierciedlenie w zapisach Polityki Mobilności. Poznanie najlepszych praktyk handlowych oraz w zakresie zarządzania projektami, w tym również w odniesieniu do innych surowców niż wydobywane przez spółkę macierzystą w ocenie Grupy pozytywnie wspiera obecne lub planowane obszary działalności gospodarczej spółki macierzystej.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że Oddelegowanie pracownika może być inicjatywą Centrali X S.A. jako organu pełniącego nadzór korporacyjny nad Grupą. W takim przypadku celem oddelegowania może być zaspokojenie pilnej potrzeby związanej z działalnością prowadzoną przez spółkę oddelegowania lub/i spółkę macierzystą.

Poza wskazanymi powyżej korzyściami związanymi z Oddelegowaniem Krótkoterminowym pracownika (tj. nabywaniem nowych umiejętności eksperckich i menadżerskich), wyjazd taki przynosi również dodatkowe benefity z punktu widzenia Grupy, tj. rozwój kompetencji oraz tzw. miękkie umiejętności pracowników o wysokim potencjale rozwojowym i ekspertów w istotnych z punktu widzenia Grupy dziedzinach.

Przykładami takich dodatkowych kompetencji są m.in.:

 • rozwijanie umiejętności w zakresie zarządzania projektami w oparciu o najlepsze praktyki spółek zagranicznych,
 • praktyczne poznanie struktury organizacyjnej spółek zależnych, co w ocenie Grupy przekłada się na podniesienie efektywności prac i procesów transgranicznych,
 • rozwijanie relacji w ramach Grupy (tzw. networking), w tym również poznanie kultury organizacyjnej i biznesowej spółek zależnych, co w ocenie Grupy przekłada się na większą efektywność biznesową Grupy,
 • podniesienie kwalifikacji osoby oddelegowanej w zakresie znajomości branżowego języka obcego, co ułatwia nie tylko komunikację w ramach Grupy, ale również z kontrahentami. Wnioskodawca wskazuje, że z uwagi na specyfikę branży wydobywczej i języka technicznego związanego z tą branżą, to właśnie bezpośredni kontakt z pracownikami spółek zagranicznych Grupy daje najlepsze efekty w zakresie podnoszenia tego typu kwalifikacji.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że wydatki związane z Oddelegowaniem Krótkoterminowym należącym do Grupy 2 (obejmujące m.in. koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia oraz koszty logistyki, tj. koszty podróży, wizy, tłumaczenia) stanowią koszt uzyskania przychodu dla spółki macierzystej pracownika oddelegowanego?

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z Oddelegowaniem Krótkoterminowym należącym do Grupy 2 (obejmujące m.in. koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia oraz koszty logistyki, tj. koszty podróży, wizy, tłumaczenia) stanowią koszt uzyskania przychodu dla spółki macierzystej pracownika oddelegowanego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że każdy racjonalny wydatek, poniesiony przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, jeżeli nie jest wymieniony w katalogu wyłączeń w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, może być uznany za koszt podatkowy.

Wnioskodawca podkreśla, że zgodnie z Polityką Mobilności obowiązującą w Grupie, zasadniczym celem Oddelegowania Krótkoterminowego jest nabywanie przez osobę oddelegowaną nowych umiejętności eksperckich i menadżerskich.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone w związku z Oddelegowaniami Krótkoterminowymi należącymi do Grupy 2 związane są z prowadzoną działalnością i w sposób co najmniej pośredni wpływają na uzyskiwane przychody podatkowe. W szczególności, źródłem przewagi konkurencyjnej Grupy na rynkach globalnych jest możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia pracowników zagranicznych spółek z grupy kapitałowej.

Jak wskazano w opisie zaistniałego stanu faktycznego, przykładami kompetencji rozwijanych przez pracowników podczas Oddelegowań Krótkoterminowych należących do Grupy 2 są m.in.:

 • rozwijanie umiejętności w zakresie zarządzania projektami w oparciu o najlepsze praktyki spółek zagranicznych,
 • praktyczne poznanie struktury organizacyjnej spółek zależnych, co w ocenie Grupy przekłada się na podniesienie efektywności prac i procesów transgranicznych,
 • rozwijanie relacji w ramach Grupy (tzw. networking), w tym również poznanie kultury organizacyjnej i biznesowej spółek zależnych, co w ocenie Grupy przekłada się na większą efektywność biznesową Grupy,
 • podniesienie kwalifikacji osoby oddelegowanej w zakresie znajomości branżowego języka obcego, co ułatwia nie tylko komunikację w ramach Grupy, ale również z kontrahentami. Wnioskodawca wskazuje, że z uwagi na specyfikę branży wydobywczej i języka technicznego związanego z tą branżą, to właśnie bezpośredni kontakt z pracownikami spółek zagranicznych Grupy daje najlepsze efekty w zakresie podnoszenia tego typu kwalifikacji.

Ponadto, na przychody podatkowe Wnioskodawcy pośrednio wpływa również poznanie najlepszych praktyk handlowych stosowanych przez spółki zagraniczne, a także rozwijanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji osób oddelegowanych, które są następnie wykorzystywane przez te osoby podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Wnioskodawca, podkreśla również, że sformalizowanie procesu Oddelegowań w przyjętej przez Grupę Polityce Mobilności, pozwala na kontrolę obszarów, którymi będzie zajmowała się osoba oddelegowana, w szczególności poprzez zapewnienie, że wiedza i umiejętności zdobyte przez tą osobę mają w zamierzeniu być wykorzystane jako pozytywnie wspierające obecne lub planowane obszary działalności spółki macierzystej.

Mając na uwadze powyższe, każdorazowo intencją Wnioskodawcy jest, aby Oddelegowanie Krótkoterminowe pracownika skutkowało późniejszym wykorzystaniem nabytych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji w pracy na rzecz spółki macierzystej (już po zakończeniu okresu Oddelegowania).

Tym samym, osoby oddelegowane, poprzez wykorzystanie nabytych umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia powinny, co do zasady, przyczyniać się do uzyskania (zachowania albo zabezpieczenia) przychodów Wnioskodawcy, co najmniej, w sposób pośredni. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, wydatki opisane w niniejszym wniosku związane z Oddelegowaniem Krótkoterminowym (Grupa 2) stanowią koszty uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w zakresie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.