0115-KDIT3.4011.5.2017.2.MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w nawiązaniu do art. 9 w zw. z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych godzinowy koszt wynagrodzenia Wnioskodawcy w ramach planowanego projektu może stanowić rodzaj kosztu podatkowego w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej?
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy na pokrycie kosztów pracy własnej Wnioskodawcy, należy uznać za pochodzące ze źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza i zarachować je do kosztów uzyskania przychodów i kosztów bilansowych? Czy skoro na udział w projekcie badawczym musi poświęcić część czasu, który do tej pory poświęcał firmie, może tak wyliczony koszt pracy potraktować jako koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 lutego 2017 r. (data wpływu 6 marca 2017 r.), uzupełnionym w dniu 26 kwietnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia otrzymanego w ramach realizacji projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2017 r. wpłynął do organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie m.in. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia otrzymanego w ramach realizacji projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja narzędzi do obróbki materiałów. Z tytułu prowadzenia tej działalności opodatkowany jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych uiszczanym w formie podatku liniowego. Prowadzi pełną księgowość. W ramach ww. działalności Wnioskodawca aplikował do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt, do którego aplikował Wnioskodawca nosi nazwę: T.” - w tym projekcie Wnioskodawca jest Beneficjantem/liderem projektu Ekspert CNC – „W.” - w tym projekcie Wnioskodawca jest konsorcjantem. Z regulaminu przedmiotowego programu wynika, że jego wynagrodzenie za prowadzenie badań wykonywanych w ramach projektu stanowi koszt kwalifikowany - koszt bezpośredni. Regulamin przeprowadzenia konkursu w pkt 5 i 6 załącznika nr 1, przewiduje konieczność zwrócenia się podatnika, przed rozliczeniem w projekcie kosztów pracy osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, do właściwego urzędu skarbowego z zapytaniem czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy może stanowić jego wynagrodzenie/dodatkowe źródło przychodu oraz czy istnieje możliwość wskazania/zaewidencjonowania przedmiotowego wynagrodzenia jako kosztu w ramach realizowanego przedsięwzięcia, zgodnie z regulaminem Wnioskodawca jest zobowiązany do zadania tych pytań, a udzielone odpowiedzi mają wpływ na ostateczną treść tej aplikacji. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytetu I wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działania 1.2 Sektorowe programy B+R. Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które prowadzi nabór projektów w trybie konkursowym na podstawie:

 • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146),
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badać i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 298),
 • Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dla osi priorytetowych: I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, zawartego w dniu 17 grudnia 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Działanie jest realizowane zgodnie z:

 1. Regulacjami unijnymi:
  1. rozporządzeniem ogólnym - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z 20 grudnia 2013 r),
  2. rozporządzeniem EFRR - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnie 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1060/2006 (Dz. Urz. UE L 347/289 z 20 grudnia 2013 r.),
  3. rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138/5 z 13.5.2014),
  4. rozporządzeniem 651/2014 - rozporządzenie Komisji (UE) Nr 851/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187/1 z 26.06.2014).
 2. Regulacjami krajowymi:
  Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  Szczegółowym opisem osi priorytetowych PO IR,
  1. ustawą wdrożeniową,
  2. ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 86, poz. 616, z późn. zm.),
  3. ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 865, z późn. zm.),
  4. ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.),
  5. ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410),
  6. ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 631, z późn. zm.),
  7. ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.)
  8. ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 807, z późn. zm.);
  9. ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 58, poz. 404, z późn. zm.),
  10. rozporządzeniem MNiSW,
  11. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z póżn. zm.).

Umowa o dofinansowanie ww. Programu zawarta została zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju T. nr umowy z dnia 28-08-2016- lider oraz Ekspert nr umowy z dnia 25 kwietnia 2016 r. - konsorcjant. Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest w tym przypadku instytucją zarządzającą i Wnioskodawca nie otrzymuje środków za jego pośrednictwem.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podlega MR i środki te są w ramach działania 12 Sektorowe Programy B+R Program Inteligentny Rozwój. Zawarta umowa opiera się o działanie zgodnie z:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013 r., str. 320), zwanego dalej „rozporządzeniem 1303/2013”;
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej „ufp”;
 3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.201 a r., str. 289);
 4. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”;
 5. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwanego dalej „PO IR”, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r.;
 6. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o OOŚ”;
 7. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z póżn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”;
 8. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1766, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zaliczek”;
 9. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299), o numerze referencyjnym SA.41471 (2015/X);
 10. Porozumienia w sprawie systemu realizacji PO IR zawartego między Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Instytucją Pośredniczącą w dniu 17 grudnia 2014 r.

Wnioskodawca zamierza uczestniczyć i otrzyma środki finansowe z projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jako beneficjent, a w projekcie będzie pełnił rolę Lidera Projektu utworzonego w celu realizacji projektu Konsorcjum i będzie realizował bezpośredni cel projektu. Środki finansowe w ramach konkursu pochodzić będą z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich wypłacanych przez Ministra Finansów. Natomiast wydatki jakie zostaną sfinansowane z otrzymanych środków finansowych to: koszty wynagrodzeń, koszty podwykonawstwa, koszty aparatury naukowo-badawczej i koszty wartości niematerialnych i prawnych, koszty dzierżawy gruntów, wieczystego użytkowania gruntów i amortyzacji budynków, koszty materiałów, sprzętu laboratoryjnego, utrzymania linii technologicznych, wynajmu powierzchni laboratoryjnej, elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanie w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego, koszty pośrednie: wynajmu lub utrzymania budynków, administracyjne, wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego, delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu. W ramach ww. środków będą sfinansowane wydatki inwestycyjne na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Zatem Wnioskodawca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) będzie beneficjentem projektu. Jeśli dofinansowanie zostanie przyznane Wnioskodawca będzie zobowiązany do zrealizowania danego projektu badawczo-rozwojowego, wykorzystując w tym celu m.in. swoje zasoby kadrowe i finansowe. Jednocześnie Wnioskodawca będzie pełnił w projekcie realizowanym rolę eksperta. Jego osoba będzie wchodziła w skład zespołu badawczego, jednocześnie będąc pracownikiem w ramach własnego projektu. Wnioskodawca będzie zatem członkiem zespołu badawczego projektu, a jednocześnie właścicielem projektu. Wedle wytycznych Wnioskodawca wykonując osobiście niektóre zadania w projekcie, będzie mógł swoją pracę w określonym wymiarze zaliczyć do kosztów kwalifikowanych (koszt bezpośredni) i rozliczyć w ramach dotacji. W Wytycznych przewiduje się zatem, iż koszty kwalifikowane mogą powstać w sytuacji, gdy pracę w projekcie wykonuje beneficjent jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednocześnie będąc pracownikiem w ramach własnego projektu. Przewiduje się zatem możliwość „obciążenia” firmy kosztami własnej pracy według określonych w Wytycznych norm. W Wytycznych określono, że koszty pracy właściciela (osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą) należy rozliczać według stawki godzinowej, w zależności od faktycznie przepracowanych godzin w projekcie (według wzoru). W projekcie można rozliczyć maksymalnie 860 godzin pracy (1 720/2) w ciągu roku (maksymalnie 72 godziny pracy w ciągu miesiąca) - ograniczenie to wynika z założenia, że projekt nie może stanowić jedynego przedmiotu działalności przedsiębiorstwa, tym samym obowiązki właściciela jednostki nie mogą dotyczyć wyłącznie badań wykonywanych w ramach projektu. Ponadto zapisano obowiązki beneficjenta w zakresie sfery podatkowej, co wskazano wyżej - zapytanie do właściwego urzędu skarbowego. Na podstawie powyższych zapisów część kosztów kwalifikowanych (częściowo pokrytych dotacją) zostanie przypisana wynagrodzeniu na rzecz Wnioskodawcy, obliczonego zgodnie z Wytycznymi i kwota ta zostanie przelana z rachunku firmowego na rachunek prywatny Wnioskodawcy. Przewiduje się również, iż ta operacja zostanie udokumentowana notą księgową lub obciążeniową.

W uzupełnieniu wniosku podano, że:

 1. W ramach obu projektów podpisane zostały umowy o dofinansowanie. Jak do tej pory nie zostało sfinansowane ze środków publicznych wynagrodzenie właściciela jako eksperta w obu projektach. Już to zostało wyraźnie przekazane iż pomoc publiczna została przyznana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm. ).
 2. Wg założeń w obu projektach właściciel wykonuje zadania, które dokumentuje się kartami pracy. Po podliczeniu ogólnej liczby godzin przepracowanych w projekcie mnoży się ją przez odpowiednią stawkę i wypłaca z rachunku firmowego na rachunek prywatny. Wypłata następuje w miesiącu następnym po miesiącu przepracowanym lub zbiorczo w miesiącach kolejnych. W złożonych dotychczas wnioskach o płatność w obu projektach nie zostało uwzględnione wynagrodzenie właściciela. Wynagrodzenie to nie zostało więc do tej pory sfinansowane ze środków publicznych, ale wg założeń projektu powinno zostać sfinansowane ze środków publicznych.
 3. Wynagrodzenie przewidziane jest do dofinansowania pod warunkiem uzyskania interpretacji. Oba projekty otrzymały dofinansowanie (zostały podpisane umowy). Wnioskodawca nie może jednak rozliczyć w otrzymywanych zaliczkach, a także nie może otrzymać refundacji bez interpretacji. Wg zawartych umów stosowane są następujące definicje, cyt:
  10) płatności - oznacza to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o których mowa w art. 186 pkt ufp.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że wniosek ORD-IN dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, a dokładnie kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia Wnioskodawcy otrzymanego w ramach realizacji dotowanego projektu, czyli powinien być rozpatrzony w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania.

Czy w nawiązaniu do art. 9 w zw. z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych godzinowy koszt wynagrodzenia Wnioskodawcy w ramach planowanego projektu może stanowić rodzaj kosztu podatkowego w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej?

Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy na pokrycie kosztów pracy własnej Wnioskodawcy, należy uznać za pochodzące ze źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza i zarachować je do kosztów uzyskania przychodów i kosztów bilansowych? Czy skoro na udział w projekcie badawczym musi poświęcić część czasu, który do tej pory poświęcał firmie, może tak wyliczony koszt pracy potraktować jako koszt uzyskania przychodu?

Zdaniem Wnioskodawcy, środki finansowe jakie otrzyma Wnioskodawca, jako wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach realizacji wskazanego we wniosku projektu, które jak wskazano, stanowią przychód podatkowy zwolniony od opodatkowania, nie będą mogły stanowić kosztu podatkowego. Wskazać przy tym trzeba, że w myśl art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki - dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odwołaniu do art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyliczone godzinowe koszty wynagrodzenia, mogą stanowić koszt podatkowy dla prowadzonej jednoosobowej działalności (zaksięgowany w formie noty obciążeniowej), jako że są związane z zaangażowaniem godzinowym w prace badawcze projektu, nie w prowadzenie działalności gospodarczej. Jednakże na przeszkodzie stoi art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki. Na mocy tego przepisu wartość pracy Wnioskodawcy wykonywanej w ramach planowanego projektu nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W niektórych przypadkach korzystania z różnego rodzaju dotacji i dofinansowania unijnego istnieje możliwość zaliczenia do kosztów pracy właściciela firmy do wydatków w ramach projektu. Ale nie oznacza to, że można owe koszty pracy uznać za koszty podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a także małżonków i małoletnich dzieci wspólników spółki niebędącej osobą prawną nie jest kosztem uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zalicza się do kosztów uzyskania - bez względu na to, czy opodatkowanie następuje według zasad ogólnych, czy jednolitą 19% (liniową) stawką - wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a jeśli działalność prowadzona jest w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników (chodzi tu o spółki cywilne, a także osobowe spółki handlowe - jawną, komandytową, partnerską). Gdy zatem działalność gospodarcza prowadzona jest indywidualnie (we własnym imieniu i na własny rachunek) - nie stanowią kosztów podatkowych wynagrodzenia wypłacone przez podatnika sobie samemu, także gdy księgowo są zaliczane w koszty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zamierza uczestniczyć i otrzyma środki finansowe z projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jako beneficjent, a w projekcie będzie pełnił rolę Lidera Projektu utworzonego w celu realizacji projektu Konsorcjum i będzie realizował bezpośredni cel projektu. Środki finansowe w ramach konkursu pochodzić będą z budżetu państwa oraz z budżetu środków europejskich wypłacanych przez Ministra Finansów.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy koszt pracy własnej może zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kosztami uzyskania przychodu są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl ww. przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Pojęcie „praca własna” oznacza wartość wszelkiego rodzaju nakładów pracy świadczonej przez podmioty wymienione w omawianym przepisie. Nie ma przy tym znaczenia, czy praca jest świadczona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej mającej charakter umowy zlecenia czy umowy o dzieło (z wyłączeniem sytuacji, gdy umowę zawarto z osobą prowadzącą działalność gospodarczą w ramach jej działalności), czy bezumownie.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego stwierdzić należy, że wartość pracy Wnioskodawcy wykonywanej w ramach przedstawionego projektu nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W tej sytuacji stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Końcowo wskazuje się, że podany we wniosku przepis art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie reguluje kwestii kosztów uzyskania przychodów w związku z tym jego wykładnia nie była przedmiotem niniejszej interpretacji.

Ponadto należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie przepisów prawa podatkowego mających zastosowanie w przedstawionym stanie faktycznym. Wobec tego organ nie odniósł się do kwestii pobierania i ewidencjonowania (wykazywania, także bilansowego) wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu, uregulowanej w innych niż podatkowe przepisach prawa.

W zakresie zwolnienia środków otrzymywanych w ramach projektu od podatku dochodowego od osób fizycznych, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.