0115-KDIT3.4011.220.2018.1.DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy koszty pracy własnej Wnioskodawcy, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2018 r. (data wpływu 15 marca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia otrzymanego w ramach realizacji projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia otrzymanego w ramach realizacji projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, między innymi: w zakresie doradztwa i audytów w zakresie ekologicznych metod produkcji energii, a także tworzenia i wdrażania dedykowanego oprogramowania komputerowego. Podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stanowi u Wnioskodawcy dochód obliczany w oparciu o art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, tak jak tego wymaga art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR) jako agencja wykonawcza w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych finansuje lub współfinansuje projekty, których celem jest przede wszystkim realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. W czerwcu 2016 r. NCBR ogłosiło trzeci konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – B. W dalszej części niniejszego wniosku konkurs będzie powoływany jako B.III.

Wnioskodawca wraz z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, jako liderem konsorcjum składającego się z kilku jednostek naukowych oraz kilku przedsiębiorców, złożył wspólny wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zatytułowanego „N.”, zwanego dalej Projektem. Rzeczony Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez pięciu ekspertów wyznaczonych przez Komitet Sterujący NCBR i otrzymał rekomendację finansowania przez NCBR.

Zgodnie z Przewodnikiem Kwalifikowalności Kosztów, stanowiącym Załącznik nr 4a do regulaminu B.III, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie tzw. kosztów kwalifikowanych, do których zaliczają się między innymi koszty własnej pracy polegającej na prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Kwalifikowalność kosztów pracy własnej aplikanta uzasadniona jest faktem, iż przedsiębiorca ten część czasu, który zwykle przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej, przeznacza na aktywność badawczo-rozwojową, co skutkuje zmniejszeniem dochodów wnioskodawcy.

Koszty pracy własnej przedsiębiorcy - osoby fizycznej są obliczane na podstawie ilości czasu (w godzinach), poświęconej przez wnioskodawcę na realizację projektu przemnożonej przez stawkę godzinową, wyliczoną zgodnie z Przewodnikiem Kwalifikowalności Kosztów oraz zawartą w zaakceptowanym budżecie projektu.

W związku z uczestnictwem w Projekcie i zgodnie z założeniami zaakceptowanego do realizacji przez NCBR wniosku, Wnioskodawca zamierza uzyskać od NCBR dofinansowanie na pokrycie kosztów pracy własnej w wyżej przedstawionym rozumieniu. Wnioskodawca będzie ewidencjonował czas pracy poświęcony na badania przemysłowe i prace rozwojowe w kartach czasu pracy, prowadzonych za okresy obejmujące poszczególne miesiące kalendarzowe. W wykonaniu wymogów zawartych w Przewodniku Kwalifikowalności Kosztów Wnioskodawca będzie sporządzał dokumenty księgowe, w których zawarte będą wyceny czasu pracy własnej, której koszty mają podlegać dofinansowaniu przez NCBR. Wartości wynikające z tych dokumentów księgowych Wnioskodawca będzie ujmował w kolumnie 15. prowadzonej przez siebie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w której można wpisywać inne zaszłości gospodarcze poza wymienionymi w kolumnach 1-13.

NCBR w Przewodniku Kwalifikowalności Kosztów wymaga od Wnioskodawcy „zwrócenia się do właściwego organu z zapytaniem czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu mieści się w kategorii kosztów dla danej jednostki (bilansowych bądź podatkowych) oraz czy mieści się w kategorii przychodu podatkowego dla właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą”.

W złożonym do wniosku uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że środki na współfinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanego przez Wnioskodawcę Projektu B.III będą pochodziły z budżetu państwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku nr 1):

Czy koszty pracy własnej Wnioskodawcy, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?

Wnioskodawca uważa, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Przepis art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Koszty pracy własnej Wnioskodawcy, w ujęciu zaprezentowanym w opisie zdarzenia przyszłego, na których pokrycie Wnioskodawca wystąpi o dofinansowanie przez NCBR, mieszczą się w zakresie pojęcia „wartość pracy własnej podatnika”, użytym w art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT. Wyceny pracy własnej, które Wnioskodawca będzie sporządzał na potrzeby aplikowania o rzeczone dofinansowanie, odnosić się będą do nakładu pracy wykonywanej przez Wnioskodawcę, polegającej na badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych. W istocie zatem Wnioskodawca będzie w pewnym sensie „zatrudniony” przy realizacji Projektu i tym samym wynagradzany za wykonywaną pracę.

W konsekwencji koszty pracy własnej Wnioskodawcy, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, nie będą mieściły się w kategorii kosztów uzyskania przychodów (kosztów podatkowych) Wnioskodawcy jako osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Stanowisko Wnioskodawcy wynika wprost z zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza szereg interpretacji indywidualnych wydanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, np.: interpretacja z dnia 7 lipca 2017 r., o sygn. 0115-KDIT3. 4011.172.2017.1.WM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kosztami uzyskania przychodu są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl ww. przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. W czerwcu 2016 r. NCBR ogłosiło trzeci konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – B.(B.III). Wnioskodawca wraz z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, jako liderem konsorcjum składającego się z kilku jednostek naukowych oraz kilku przedsiębiorców, złożył wspólny wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zatytułowanego „N.”, zwanego dalej Projektem. Rzeczony Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez pięciu ekspertów wyznaczonych przez Komitet Sterujący NCBR i otrzymał rekomendację finansowania przez NCBR. Zgodnie z Przewodnikiem Kwalifikowalności Kosztów, stanowiącym Załącznik nr 4a do regulaminu B.III, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą ubiegać się o dofinansowanie na pokrycie tzw. kosztów kwalifikowanych, do których zaliczają się między innymi koszty własnej pracy polegającej na prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Kwalifikowalność kosztów pracy własnej aplikanta uzasadniona jest faktem, iż przedsiębiorca ten część czasu, który zwykle przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej, przeznacza na aktywność badawczo-rozwojową, co skutkuje zmniejszeniem dochodów wnioskodawcy. Koszty pracy własnej przedsiębiorcy - osoby fizycznej są obliczane na podstawie ilości czasu (w godzinach), poświęconej przez wnioskodawcę na realizację projektu przemnożonej przez stawkę godzinową, wyliczoną zgodnie z Przewodnikiem Kwalifikowalności Kosztów oraz zawartą w zaakceptowanym budżecie projektu. W związku z uczestnictwem w Projekcie i zgodnie z założeniami zaakceptowanego do realizacji przez NCBR wniosku, Wnioskodawca zamierza uzyskać od NCBR dofinansowanie na pokrycie kosztów pracy własnej w wyżej przedstawionym rozumieniu. Wnioskodawca będzie ewidencjonował czas pracy poświęcony na badania przemysłowe i prace rozwojowe w kartach czasu pracy, prowadzonych za okresy obejmujące poszczególne miesiące kalendarzowe. W wykonaniu wymogów zawartych w Przewodniku Kwalifikowalności Kosztów Wnioskodawca będzie sporządzał dokumenty księgowe, w których zawarte będą wyceny czasu pracy własnej, której koszty mają podlegać dofinansowaniu przez NCBR. Wartości wynikające z tych dokumentów księgowych Wnioskodawca będzie ujmował w kolumnie 15. prowadzonej przez siebie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w której można wpisywać inne zaszłości gospodarcze poza wymienionymi w kolumnach 1-13. Środki przeznaczone na współfinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanego przez Wnioskodawcę Projektu B.III. będą pochodziły z budżetu państwa.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Pojęcie „praca własna” oznacza wartość wszelkiego rodzaju nakładów pracy świadczonej przez podmioty wymienione w omawianym przepisie. Nie ma przy tym znaczenia, czy praca jest świadczona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej mającej charakter umowy zlecenia czy umowy o dzieło (z wyłączeniem sytuacji, gdy umowę zawarto z osobą prowadzącą działalność gospodarczą w ramach jej działalności), czy bezumownie.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wartość pracy Wnioskodawcy wykonywanej w ramach przedstawionego projektu nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W tej sytuacji stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a,
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tutejszy organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.