0115-KDIT3.4011.172.2017.1.WM | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymane wynagrodzenie można zaliczyć do kosztów podatkowych?
0115-KDIT3.4011.172.2017.1.WMinterpretacja indywidualna
 1. koszt
 2. projekt
 3. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2017 r. (data wpływu 29 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia otrzymanego w ramach realizacji projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia otrzymanego w ramach realizacji projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą o symbolu PKD62.01.Z (inna związana z produkcją oprogramowania). Działalność gospodarcza ma charakter zarobkowy.

Wnioskodawca złożył wiosek o dofinansowanie projektu badawczo rozwojowego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Nabór projektów jest dokonywany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Firma Wnioskodawcy jest także częścią międzynarodowego konsorcjum, które wspólnie realizuje projekt, finansowany częściowo przez Unię Europejską. Celem projektu jest stworzenie multipleksowych testów badawczych, pozwalających na jednoczesne wykrywanie chorób układu pokarmowego oraz oddechowego u trzody chlewnej. Jednym z podstawowych elementów końcowego produktu jest aplikacja, która pozwalała będzie na przeanalizowanie wykonanych testów, dostarczenie diagnozy, zebranie statystyk, a także wiele innych funkcjonalności. Firma Wnioskodawcy jest odpowiedzialna właśnie za zaprojektowanie i zakodowanie całości tej aplikacji. Działania te wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu budowy baz danych, języków programowania i analityki systemowej. W firmie Wnioskodawcy, jedyną osobą, która posiada niezbędne kwalifikacje oraz najszerszy zasób wiedzy i największe doświadczenie we wspomnianych polach jest Właściciel – Wnioskodawca.

Wobec faktu, iż zaangażowanie w projekt wymaga od właściciela poświęcenia działań związanych z zarządzaniem firmą na rzecz specjalistycznych prac programistycznych, firma Właściciela chciałaby rozliczyć pracę jej właściciela jako koszt kwalifikowany w projekcie. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które rozdysponowuje środki w Polsce w imieniu Unii Europejskiej dopuszcza takie rozwiązanie, jednak do rozliczenia takich kosztów wymagane jest zaopiniowanie przez Urząd Skarbowy lub Izbę Skarbową. Jak mówi Załącznik nr 1 do Przewodnika Kwalifikowalności Kosztów NCBR, w kategorii ,W- koszty wynagrodzeń", pkt 6: „Podatnik, przed rozliczeniem w projekcie kosztów pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, zwróci się do właściwego Urzędu Skarbowego/Izby Skarbowej z zapytaniem, czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu mieści się w kategorii kosztów dla danej jednostki (bilansowych bądź podatkowych) oraz czy mieści się w kategorii przychodu podatkowego dla właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

Według Wytycznych kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki, m.in.: koszt został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, oraz został należycie udokumentowany. W Wytycznych przewiduje się również, że koszty kwalifikowane mogą powstać także w sytuacji, gdy pracę w projekcie wykonuje beneficjent, jako osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarcza, jednocześnie będąc pracownikiem w ramach własnego projektu. Przewiduje się możliwość obciążenia firmy kosztami własnej pracy według określonych w Wytycznych norm. W takiej sytuacji znajdzie się Wnioskodawca. Będzie on bowiem członkiem zespołu badawczego, a jednocześnie właścicielem firmy. Wykonując osobiście niektóre zadania w projekcie będzie mógł swoją pracę w określonym wymiarze zaliczyć do kosztów kwalifikowanych i rozliczyć w ramach dotacji udzielonej przedsiębiorstwu. W Wytycznych zapisano, że właściciele spółek oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie pobierają za wykonywaną pracę wynagrodzenia (są finansowani z zysku), mogą rozliczać koszty swojej pracy przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu zgodnie z poniższymi zasadami, wskazującymi m.in., że:

 • koszty pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą należy rozliczać według stawki godzinowej,
 • właściciel spółki lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu,
 • rozliczenie kosztów pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą następuje według ustalonej stawki godzinowej w zależności od faktycznie przepracowanych godzin w projekcie (według wzoru).

W projekcie można rozliczyć maksymalnie 860 godzin pracy (1720/2) w ciągu roku (maksymalnie 72 godziny pracy w ciągu miesiąca) - ograniczenie to wynika z założenia, że projekt nie może stanowić jedynego przedmiotu działalności przedsiębiorstwa, tym samym obowiązki właściciela jednostki nie mogą dotyczyć wyłącznie badań wykonywanych w ramach projektu. Ponadto zapisano obowiązki beneficjenta w zakresie sfery podatkowej: Podatnik, przed rozliczeniem w projekcie kosztów pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, zwróci się do właściwego Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i może stanowić jego wynagrodzenie/dodatkowe źródło przychodu oraz czy istnieje możliwość wykazania/zaewidencjonowania przedmiotowego wynagrodzenia, jako kosztu w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Poniesienie wydatku na koszty pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą udokumentowane ma być dokumentem księgowym, (np. notą obciążeniową) oraz kartą czasu pracy wskazującą liczbę godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie badań w projekcie. Na podstawie powyższych zapisów część kosztów kwalifikowalnych (częściowo pokrytych dotacją) zostanie przypisana wynagrodzeniu na rzecz Wnioskodawcy, obliczonemu zgodnie z Wytycznymi i kwota ta zostanie przelana z rachunku firmowego spółki na rachunek prywatny Wnioskodawcy. Przewiduje się również, że ta operacja zostanie udokumentowana notą księgową lub obciążeniową.

Podstawą prawną otrzymania środków finansowych jest ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz. 299).

Środki na realizację projektu pochodzą zatem z budżetu państwa. Pomoc udzielona zostanie ze środków finansowych otrzymanych w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 z pózn. zm.).

Z otrzymanych środków finansowych zostaną sfinansowane koszty kwalifikowane (zgodnie z warunkami projektu) – w części. Będą to m.in. koszty pracy osób (umowy o pracę, umowy zlecenie), a także wartość pracy własnej Wnioskodawcy, koszty podwykonawstwa, zakup niezbędnej infrastruktury technicznej wykorzystywanej do realizacji Projektu i amortyzacja oprogramowania służącego przeprowadzeniu badań w Projekcie oraz pozostałe koszty operacyjne.

Środki, które otrzyma Wnioskodawca, nawet jeśli zostaną przekazane za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, będą pochodzić z budżetu Unii Europejskiej. Finansowanie przekazane Wnioskodawcy będącemu przedsiębiorcą stanowi pomoc publiczną o której mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBiR (nr ref. programu pomocowego XX.XXXXX (2015/X)). Pomoc publiczna jest w tym przypadku zwolniona z obowiązku notyfikacji przewidzianego w art. 108 traktatu o funkcjonowaniu UE, na podstawie rozporządzenia nr 651/2014.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jest dodatkowym źródłem przychodu właściciela z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu z tej działalności, czy wynagrodzenie to jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Czy otrzymane wynagrodzenie można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 2. Natomiast w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, istnieje możliwość wykazania/zaewidencjonowania przedmiotowego wynagrodzenia jako kosztu w ramach realizowanego przedsięwzięcia jednak tylko w ujęciu bilansowym. Otrzymanego wynagrodzenia nie można zaliczyć do kosztów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kosztami uzyskania przychodu są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl ww. przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą o symbolu PKD62.01.Z (inna związana z produkcją oprogramowania).

Wnioskodawca złożył wiosek o dofinansowanie projektu badawczo rozwojowego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Nabór projektów jest dokonywany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedmiotowe dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu badawczo-rozwojowego. Z otrzymanych środków finansowych zostaną sfinansowane koszty kwalifikowane. Będzie to m. in. wartość pracy własnej Wnioskodawcy jako właściciela firmy.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników tej spółki.

Pojęcie „praca własna” oznacza wartość wszelkiego rodzaju nakładów pracy świadczonej przez podmioty wymienione w omawianym przepisie. Nie ma przy tym znaczenia, czy praca jest świadczona na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej mającej charakter umowy zlecenia czy umowy o dzieło (z wyłączeniem sytuacji, gdy umowę zawarto z osobą prowadzącą działalność gospodarczą w ramach jej działalności), czy bezumownie.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że wartość pracy Wnioskodawcy wykonywanej w ramach przedstawionego projektu nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

W tej sytuacji stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Ponadto należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie przepisów prawa podatkowego mających zastosowanie w przedstawionym stanie faktycznym. Wobec tego organ nie odniósł się do kwestii pobierania i ewidencjonowania (wykazywania, także bilansowego) wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu, uregulowanej w innych niż podatkowe przepisach prawa.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.