ITPP1/4512-429/16/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, stanowią podstawę opodatkowania i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym rodzą obowiązek podatkowy i powinny być uwzględnianie przy obliczaniu limitu zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2016 r. (data wpływu 17 czerwca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 24 sierpnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, stanowią podstawę opodatkowania i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym rodzą obowiązek podatkowy i powinny być uwzględnione przy obliczaniu limitu zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2016 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 24 sierpnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, stanowią podstawę opodatkowania i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym rodzą obowiązek podatkowy i powinny być uwzględnione przy obliczaniu limitu zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym w zakresie: sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z), korzystając obecnie ze zwolnienia podmiotowego, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od podatku od towarów i usług. Przedmiotem sprzedaży są używane i nowe klocki lego. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem portali aukcyjnych. Jednocześnie sprzedaż ewidencjonuje Pan w kasie rejestrującej.

Sprzedawane towary (klocki) są wysyłane kupującym za pośrednictwem dostawcy. Podatnik zajmuje się wyłącznie sprzedażą towarów i nie świadczy usług dostawy towarów. Wysyłka odbywa się za wykorzystaniem usług Poczty Polskiej. Po zakupie klient uiszcza na konto firmy zapłatę za towar powiększoną o koszty przesyłki. Koszty przesyłki widoczne są dla kupującego na stronie aukcji, a ich wysokość zależna jest od wybranego rodzaju przesyłki tj. list polecony priorytetowy, list polecony ekonomiczny i paczka pocztowa priorytetowa.

Kwota za przesyłkę jest często nierówna kwocie rzeczywiście zapłaconej za przesyłkę dostawcy tzn. raz jest pobrana mniejsza kwota, raz większa. Przyczyna wystąpienia tych nadwyżek, czy też niedoborów po pokryciu kosztów przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego ma związek z organizacją i specyfiką procesu sprzedaży.

Przy sprzedaży wieloaukcyjnej, gdzie paczka obejmuje kilka przedmiotów, a co za tym idzie waga i wielkość paczki są różne i trudne do przewidzenia jednoznacznie w procesie sprzedaży, pobrane koszty przesyłki podane na aukcji zdarza się, że są niższe od tych poniesionych przez sprzedawcę. Przy pojedynczych sztukach natomiast, cena kosztu przesyłki pobieranej od kupującego z reguły jest dla Pana korzystna, czyli in plus.

W kasie rejestrującej ewidencjonuje Pan kwotę towaru i odrębnie pobrany koszt przesyłki.

W regulaminie aukcji zawarty jest następujący zapis: „Kupujący bezpośrednio w naszym sklepie, automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego”. Dodatkowo w regulaminie widnieje zapis, że koszty przesyłki ponosi kupujący. Każdy kupujący w celu sfinalizowania transakcji zakupu ma obowiązek zaakceptować regulamin aukcji.

W uzupełnieniu wniosku, na zadane przez organ pytania: „czy z prowadzonych przez Pana urządzeń księgowych wynika wartość otrzymywanych od klientów kwot na poczet zwrotu kosztów przesyłki oraz wartość faktycznie poniesionych przez Pana kosztów przesyłki, co pozwala na ustalenie i rozliczenie ewentualnych różnic pomiędzy tymi kwotami, oraz na jakiej podstawie nadwyżka powstała w związku z dokonaną przez klienta wpłatą w kwocie wyższej niż faktycznie poniesione koszty przesyłki nie jest zwracana klientowi – czy z postanowień umowy zawartej z klientem bądź regulaminu wynika, że klient zgadza się na powiększenie o tę kwotę ceny nabywanego towaru” wskazał Pan, że wartość doliczonego i otrzymywanego od klienta kosztu przesyłki wynika z paragonu fiskalnego. Jest to wartość ustalona w stałej kwocie w regulaminie aukcji, a jej wysokość uzależniona jest od wyboru rodzaju przesyłki przez kupującego oraz gabarytu sprzedawanych przedmiotów. Obecnie nie prowadzi Pan ewidencji księgowej, z której wynikałby poszczególny rzeczywisty koszt przesyłki. Klient składając zamówienie wybiera daną opcję wysyłki i taką kwotę uiszcza wraz z kwotą za towar. Przyczyna powstawania nadwyżek lub niedoborów wynika z faktu, że jest trudna do przewidzenia jednoznacznie waga oraz gabaryt towaru. Klocki są elementami o różnych wielkościach oraz wadze i trudno jednoznacznie ustalić ich ciężar. Są również partie towaru, które sprzedawane są w różnych połączeniach gabarytowych. Dopiero po dokonanym zakupie, przy przygotowywaniu przesyłki można jednoznacznie oszacować wagę przesyłki i dokonać wyceny kosztu przesyłki. Stąd też podjął Pan decyzję o pobieraniu stałych ryczałtowych kwot za nadanie przesyłek. Ponadto wskazano, że ewentualna nadwyżka nie jest zwracana klientowi, jak i ewentualny niedobór nie jest pobierany od klienta. Klient dokonując zakupu na aukcji akceptuje warunki aukcji i ustalone koszty przesyłki. W regulaminie aukcji są podane koszty stałe przesyłki towaru w zależności od rodzaju przesyłki, np.: list polecony priorytetowy – 9 zł, list polecony ekonomiczny – 8 zł, paczka pocztowa priorytetowa – 14 zł oraz inne. Po dokonaniu zakupu przez kupującego kwoty te nie ulegają zmianie, kupujący dokonując wpłaty za towar sam dolicza przez siebie wybrany koszt przesyłki i taki jest ewidencjonowany w kasie rejestrującej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, stanowią podstawę opodatkowania i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym rodzą obowiązek podatkowy i powinny być uwzględnianie przy obliczaniu limitu zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy, w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada upoważnienie (pełnomocnictwo) do zawarcia umowy usługi doręczenia towarów w imieniu i na rachunek kupującego – to mamy do czynienia ze zwrotem kosztów i kwota, która pokrywa rzeczywisty koszt poniesienia kosztów przesyłki nie wchodzi do podstawy opodatkowania, na co wyraźnie wskazuje art. 29a ust.7 pkt 3 ww. ustawy.

Zgodnie bowiem z wyżej powołanym artykułem, podstawy opodatkowania nie stanowią kwoty (m.in) otrzymane od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

W przypadku otrzymanych nadwyżek ponad rzeczywiście poniesiony koszt przesyłki, kwota tych nadwyżek – zdaniem Wnioskodawcy – wchodzi do podstawy opodatkowania, a tym samym do limitu zwolnienia od podatku na podstawie „ art. 113 ust. j ” ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z kolei z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Stosownie do art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Stosownie do zapisu art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 – zgodnie z treścią art. 113 ust. 2 – nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
   - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jak wynika z zapisu art. 113 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Natomiast na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Na gruncie niniejszej sprawy należy również wskazać, że zgodnie z 95 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380), z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.

Zatem przedstawicielstwo polega na dokonywaniu czynności prawnej przez osobę fizyczną lub prawną (przedstawiciela) w imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej (reprezentowanego) ze skutkiem prawnym dla tej innej osoby, o ile przedstawiciel działa w granicach umocowania, rozumianego jako uprawnienie do dokonania czynności prawnych, z bezpośrednim skutkiem dla reprezentowanego.

Natomiast art. 96 k.c. stanowi, że umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo udzielone do określonego rodzaju czynności będzie pełnomocnictwem rodzajowym, charakteryzującym się tym, że w jego treści określony jest rodzaj i przedmiot czynności, do których umocowany został pełnomocnik. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, forma pełnomocnictwa może być dowolna. Pełnomocnictwo to nie może być jednak domniemane.

Odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego opisu sprawy należy przede wszystkim wskazać, że dla rozstrzygnięcia kwestii będącej przedmiotem zapytania należy mieć na uwadze brzmienie art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, z którego wynika, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Z opisu sprawy wynika natomiast, że wartość doliczonego i otrzymywanego od klienta kosztu przesyłki wynika z paragonu fiskalnego. Obecnie nie prowadzi Pan ewidencji księgowej, z której wynikałby poszczególny rzeczywisty koszt przesyłki.

Powyższe wskazuje jednoznacznie, że nie wypełnia Pan przesłanki określonej w powołanym art. 29 ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. nie prowadzi Pan na potrzeby podatku przejściowej ewidencji kwot otrzymanych od nabywcy jako zwrot udokumentowanych wydatków (kosztów przesyłki) poniesionych w imieniu i na jego rzecz, która to ewidencja pozwoliłaby na nieuwzględnienie tych kwot w podstawie opodatkowania.

Nie można się tym samym zgodzić ze stanowiskiem Pana, z którego wynika, że kwota która pokrywa rzeczywisty koszt poniesienia kosztów przesyłki nie wchodzi do podstawy opodatkowania.

Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że – w tak przedstawionym opisie sprawy – skoro cała należność otrzymywana od klienta tytułem zakupu towaru oraz poniesionych kosztów przesyłki stanowi podstawę opodatkowania, to tym samym należy ją uwzględniać przy obliczaniu wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.