ITPP1/443-485/14/BK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie kosztów przesyłki ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą książek.
ITPP1/443-485/14/BKinterpretacja indywidualna
 1. koszt przesyłki
 2. opodatkowanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2014 r. (data wpływu 5 maja 2014 r.) uzupełnionym w dniu 1 sierpnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kosztów przesyłki ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą książek– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania kosztów przesyłki ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą książek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie detalicznej sprzedaży książek. Książki sprzedawane są za pośrednictwem Internetu i wysyłane są do klientów za pośrednictwem poczty, inpostu, a wkrótce przez firmę kurierską. Do ceny książki doliczany jest koszt wysyłki (tj. opłatę pobieraną prze pocztę, inpost lub firmę kurierską. Jeśli przedmiot sprzedaży jest opodatkowany stawką 5% VAT – koszty wysyłki również opodatkowane są 5% stawką VAT. Jeśli sprzedaż dotyczy innego towaru np. kalendarza opodatkowanego stawką 23% - również koszty wysyłki opodatkowane są 23% stawką podatku. W sytuacji gdy na jednym paragonie dla nabywcy znajdują się dwie pozycje, dla których zastosowanie znajdują dwie różne stawki VAT – całkowity koszt wysyłki opodatkowany zostaje stawką 23%. A zatem na paragonie znajduje się :

 • sprzedaż książki 5 zł + 5% VAT,
 • sprzedaż kalendarza 10 zł + 23%,
 • koszt wysyłki – np. 7 zł + 23% VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe będzie postępowanie Spółki, jeśli całość transakcji, tj. sprzedaż zamówionego towaru plus koszt wysyłki Spółka opodatkowuje stawką właściwą dla sprzedawanych pozycji...

Czy jeśli przedmiotem sprzedaży będzie książka opodatkowana stawką 5% - koszty wysyłki również opodatkowane będą 5% stawką VAT. Jeśli sprzedaż dotyczyć będzie pozycji opodatkowanej stawką 23% - również koszty wysyłki opodatkowane będą 23% stawką VAT. W sytuacji, gdy na jednym paragonie dla nabywcy znajdą się dwie pozycje, dla których zastosowanie znajdą dwie różne stawki - koszt transportu opodatkowany zostanie każdą ze stawek właściwych dla sprzedawanych pozycji w proporcji do całego zamówienia. Np. sprzedawana jest książka za 5 zł + 5% VAT i kalendarze za 10 zł + 23% VAT. Do tego dolicza się koszt transportu 15 zł netto, z czego 33,33 % z 15 zł stanowić będzie dostawa odpowiadającą sprzedaży 5% VAT a 66,67 % kosztów przesyłki odpowiadać będzie sprzedaży 23%. Zatem na paragonie znajdzie się:

 • sprzedaż książki 5 zł + 5% VAT,
 • sprzedaż kalendarza 10 zł + 23% VAT,
 • koszt wysyłki 4,99 + 5 % VAT,

Koszt wysyłki 10,01 zł + 23% VAT

Czy postepowanie Spółki w zakresie opodatkowania kosztów wysyłki książki stawką właściwą dla wysyłanej pozycji będzie prawidłowe...

Czy prawidłowe będzie dzielenie kosztów przesyłki kilku pozycji opodatkowanych różnymi stawkami VAT proporcjonalnie do wartości całego zamówienia...

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawą opodatkowania jest - zgodnie z art. 29a ustawy - wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Zatem w przypadku dostawy książek za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pieniężnego pobieranego od nabywcy. Oznacza to, że do podstawy opodatkowania należy wliczyć pobieraną przez Spółkę cenę samego towaru, a także wszystkie inne elementy zapłaty będące częścią składową świadczenia zasadniczego (tj. dostawy książek). W przypadku sprzedaży przedmiotowych książek przesyłka, której koszty doliczone są do sprzedaży towarów, nie są samodzielną usługą świadczoną przez Spółkę, jak też przez inny podmiot (operatora pocztowego, czy firmę kurierską). Są to koszty dodatkowe podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż książek. Koszty dodatkowe min. koszty przesyłki są jednym z poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtuje kwotę ostateczną, żądaną od nabywcy. Zatem koszty wysyłki ponoszone w związku ze sprzedażą książek, jako element świadczenia zasadniczego, powinny zwiększać kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i być opodatkowane VAT wg, stawki właściwej dla sprzedawanych towarów – zgodnie z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT. Jeżeli więc będące przedmiotem dostawy książki opodatkowane są stawką VAT w wysokości 5 %, to zarówno dla kosztów wysyłki realizowanej przez Pocztę, jak i przez firmę kurierską , należy stosować tożsamą stawkę VAT, jak przy dostawie towarów. Podobne stanowisko zostało zaprezentowane m.in. w „interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach” z 1 lutego 2012 r., nr IBPP2/443-1202/11/ASZ oraz z 29 stycznia 2013 r., nr. IBPP2/443-1083/12/AB, „interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu” z 15 kwietnia 2011 r., nr. ILPP1/443-46/11-4/AW, „interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie” z 8 maja 2012 r., nr. IPPPP1/443-1891-12/AP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie o art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z treści art. 7 ust. 1 powołanej ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Jednocześnie art. 29a ust. 6 ustawy o VAT stanowi, że podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W art. 29a ust. 1 ustawy wskazano, że podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę z zastrzeżeniami wynikającymi z dalszych przepisów ustawy, dotyczącymi usług agentów, pośredników itp., wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, przypadków, gdy podstawa opodatkowania może być szacowana przez organ podatkowy oraz opodatkowania niektórych podatników dokonujących obrotów dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi, antykami i towarami używanymi.

Uregulowanie wynikające z art. 29a ust. 1 ustawy, stanowi odpowiednik art. 73 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, ze zm.), zwanej dalej Dyrektywą. I tak, stosownie do art. 73 Dyrektywy, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi wynagrodzenie (zapłatę), które dostawca towarów lub świadczący usługi otrzymał lub ma otrzymać od nabywcy, klienta lub osoby trzeciej z tytułu wykonanych czynności, łącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia usługi.

Jak stanowi art. 78 Dyrektywy, podstawa opodatkowania obejmuje również podatki, opłaty i podobne należności, z wyłączeniem podatku od wartości dodanej. Zgodnie z tym samym przepisem Dyrektywy, podstawa opodatkowania obejmuje dodatkowe koszty, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi dostawca obciąża nabywcę lub klienta. Państwa Członkowskie mogą uznać za dodatkowe koszty wydatki będące przedmiotem odrębnej umowy. Przepis ten wyjaśnia, jakie elementy uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia, stanowiącego podstawę opodatkowania i wymienia przykładowo kilka rodzajów kosztów mieszczących się w pojęciu podstawy opodatkowania.

Dotyczy on kosztów bezpośrednio związanych z zasadniczą dostawą towarów lub usług, które zwiększają łączną kwotę należną z tytułu transakcji. Zgodnie z tą regulacją, każdy koszt bezpośrednio związany z dostawą towarów lub świadczeniem usług, którym dostawca obciążył nabywcę lub klienta, powinien być włączony do podstawy opodatkowania. Zasada włączenia tych świadczeń do podstawy opodatkowania oznacza, że wartości tego typu kosztów, których ciężar przerzucany jest na nabywcę, nie wykazuje się jako odrębnego świadczenia, lecz traktuje, jako element świadczenia zasadniczego, z zastosowaniem stawki podatku właściwej dla świadczenia zasadniczego.

Z przytoczonych powyżej regulacji wynika, że w przypadku dostawy towarów za podstawę opodatkowania należy uznać całość świadczenia pieniężnego (bądź dokonywanego w innej dopuszczalnej prawem formie) pobieranego od nabywcy. Oznacza to, że do podstawy opodatkowania należy wliczyć pobieraną przez zbywcę wartość (cenę) towarów, a także wszystkie inne elementy zapłaty, będące częściami składowymi świadczenia zasadniczego (tj. dostawy towarów). Dotyczy to wyłącznie kosztów, które zwiększają kwotę należną z tytułu konkretnej transakcji, tj. konkretnej dostawy towarów lub konkretnej usługi.

Zatem w przedmiotowej sprawie koszty przesyłki doliczone do sprzedaży towarów przez Wnioskodawcę nie stanowią samodzielnej usługi świadczonej przez Wnioskodawcę, jak też przez inny podmiot (operatora pocztowego, inpost, firmę kurierską), lecz są to koszty dodatkowe podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towarów. Koszty dodatkowe, między innymi, koszty przesyłki są jednym z poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtuje kwotę ostateczną żądaną od nabywcy. Wynika z tego, iż koszty wysyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów, jako element świadczenia zasadniczego, winny zwiększać kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla sprzedawanych towarów. Jeżeli dostawa dotyczy towarów opodatkowanych według różnych stawek, to koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami.

Reasumując, w rozpatrywanej sprawie koszty przesyłki ponoszone w związku ze sprzedażą książek zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów oraz są opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizacji sprzedaży tych towarów.

Końcowo informuje się, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie zasad opodatkowania kosztów ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą towarów wysyłanych nie rozstrzyga natomiast prawidłowości stosowania stawek podatku dla oferowanych przez Wnioskodawcę towarów – kwestię tą przyjęto jako element stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszt przesyłki
IPTPB1/4511-574/15-2/ASZ | Interpretacja indywidualna

opodatkowanie
ITPP1/4512-626/15/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.