IPPB2/4511-442/16-4/MG | Interpretacja indywidualna

W zakresie zaliczenia do przychodów kwot otrzymanych tytułem kosztów przesyłki sprzedanych towarów
IPPB2/4511-442/16-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszt przesyłki
 3. pełnomocnictwo
 4. poczta
 5. przychód
 6. sprzedaż wysyłkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2016 r. (data wpływu 25 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 lipca 2016 r. (data wpływu 6 lipca 2016 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 30 czerwca 2016 r. (data nadania 30 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do przychodów kwot otrzymanych tytułem kosztów przesyłki sprzedanych towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do przychodów kwot otrzymanych tytułem kosztów przesyłki sprzedanych towarów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny / zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT oraz podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Wnioskodawca posiada kasę fiskalną. Firma Wnioskodawcy zajmuje się od 2015 r. internetową sprzedażą książek, płyt CD oraz płyt gramofonowych. W działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży towarów w internecie przez aukcję, niezbędna jest wysyłka sprzedawanych towarów. Zakupione przez klientów produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, oraz firm kurierskich. Kupujący ponosi koszt zakupionego towaru oraz koszt przesyłki (ściśle według cenników operatorów pocztowych), a więc firma, poza otrzymaną zapłatą za zakupiony towar, otrzymuje łącznie również środki pieniężne na pokrycie kosztów przesyłki towaru.

Do chwili obecnej koszty przesyłki ewidencjonowane są jako przychód z wykonywanej działalności, a więc Wnioskodawca płaci od niego podatek dochodowy oraz podatek VAT.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 30 czerwca 2016 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 1. Uiszczenie dodatkowej kwoty opłaty w wysokości 40 zł, z uwagi na to, że z treści złożonego wniosku wynika, że dotyczy on przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wniesiono opłatę w wysokości 40 zł, tj. odpowiadającą jednemu stanowi faktycznemu, zaś w zaistniałej sytuacji wniosek dotyczy dwóch stanów faktycznych. Ponadto organ prosi o przesłanie kserokopii dowodu wpłaty.
 2. Z uwagi na to, że zgodnie z intencją Wnioskodawcy złożony wniosek dotyczy stanu faktycznego, a nie zdarzenia przyszłego organ podatkowy prosi o doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez wyjaśnienie, czy w regulaminie każdej aukcji jest zapis, że Wnioskodawca posiada stosowne pełnomocnictwo do zawarcia w imieniu i na rachunek kupującego umowy z operatorem pocztowym o świadczenie usług z przewoźnikiem. Informacja w tym zakresie zawarta jest w sformułowanym pytaniu podatkowym oraz w stanowisku Wnioskodawcy, natomiast winna być zawarta w opisie stanu faktycznego.
 3. Doprecyzowanie stanowiska Wnioskodawcy odnośnie sformułowanego pytania dotyczącego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części dotyczącej obowiązku ujmowania kwoty uiszczonej na poczet usługi pocztowej w ewidencjach podatkowych.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne w ustawowym terminie, pismem z dnia 4 lipca 2016 r. (data wpływu 6 lipca 2016 r.), w którym m.in. wyjaśnił, że koszty przesyłki ewidencjonowane są jako przychód z wykonywanej działalności, a więc Wnioskodawca płaci od niego podatek dochodowy oraz podatek VAT. Z racji, że Wnioskodawca płaci wyżej wymienione podatki nie posiada aktualnie informacji w każdej aukcji o stosownym pełnomocnictwie do zawarcia umowy z operatorem pocztowym o świadczeniu usług z przewoźnikiem.

Pełnomocnictwo pomiędzy sprzedającym a kupującym zawarte będzie na podstawie informacji, którą Wnioskodawca umieści w każdej aukcji oraz w regulaminie. (Kupując na naszej aukcji udzielasz nam jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w Twoim imieniu i na Twój rachunek z dostawcą w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki pieniężne są ustalone według cenników operatorów pocztowych i nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego, a więc nie będą uwzględnione na paragonie, ani na fakturze VAT. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego).

W książce nadawczej przy imieniu i nazwisku odbiorcy przesyłki Wnioskodawca umieści dopisek: „Nadano w imieniu i na rzecz odbiorcy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku posiadania stosownego upoważnienia (pełnomocnictwa) do zawarcia umowy w imieniu i na rachunek kupującego, nie będzie występował obowiązek uznania kwoty uiszczonej na poczet usługi pocztowej za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych ani też obowiązek ujmowania tej kwoty w ewidencjach podatkowych...

Interpretacja indywidualna została wydana w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części dotyczącej zaliczenia do przychodów kwot otrzymanych tytułem kosztów przesyłki sprzedanych towarów, natomiast w części dotyczącej ujmowania tych kwot w ewidencji podatkowej zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. W zakresie ustawy o podatku od towarów i usług zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Po zapoznaniu się z kilkoma interpretacjami podatkowymi dotyczącymi podobnych spraw (między innymi: Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi IPTPP4/443-788/12 -4/UNR z 19 lutego 2013 r.) Wnioskodawca uważa, że po uzyskaniu stosownego upoważnienia (pełnomocnictwa) do zawarcia umowy o usługi pocztowe w imieniu i na rachunek kupującego, kwoty uzyskane przez pełnomocnika (w tym wypadku jednoosobowa działalność gospodarcza) na potrzeby wykonania czynności prawnej objętej pełnomocnictwem nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

Również według art. 79 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1 ze zm.), podstawa opodatkowania (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie obejmuje m.in. kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy.

Wobec tego kwoty uzyskane przez pełnomocnika na potrzeby wykonania czynności prawnej objętej pełnomocnictwem nie stanowią podstawy opodatkowania podatkiem VAT. W konsekwencji nie stanowią również podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, z tych samych powodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zasady ustalania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zostały określone w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w ust. 1 stanowi, że za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Jednakże w myśl art. 14 ust. 3 pkt 3a ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się od 2015 r. internetową sprzedażą książek, płyt CD oraz płyt gramofonowych. Zakupione przez klientów produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, oraz firm kurierskich. Kupujący ponosi koszt zakupionego towaru oraz koszt przesyłki (ściśle według cenników operatorów pocztowych). Poza otrzymaną zapłatą za zakupiony towar Wnioskodawca otrzymuje również środki pieniężne na pokrycie kosztów przesyłki towaru. Do chwili obecnej koszty przesyłki ewidencjonowane są przez Wnioskodawcę jako przychód z wykonywanej działalności, a więc Wnioskodawca płaci od niego podatek dochodowy oraz podatek VAT. Z racji, że Wnioskodawca płaci wyżej wymienione podatki nie posiada aktualnie informacji w każdej aukcji o stosownym pełnomocnictwie do zawarcia umowy z operatorem pocztowym o świadczeniu usług z przewoźnikiem. Wnioskodawca planuje, że pełnomocnictwo pomiędzy sprzedającym a kupującym zawarte będzie na podstawie informacji, którą Wnioskodawca umieści w każdej aukcji oraz w regulaminie (Kupując na naszej aukcji udzielasz nam jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w Twoim imieniu i na Twój rachunek z dostawcą w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki pieniężne są ustalone według cenników operatorów pocztowych i nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego, a więc nie będą uwzględnione na paragonie, ani na fakturze VAT. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego). W książce nadawczej przy imieniu i nazwisku odbiorcy przesyłki Wnioskodawca umieści dopisek: „Nadano w imieniu i na rzecz odbiorcy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa”.

Jak wynika z przepisów art. 98 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy) na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Zatem każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że w stanie faktycznym, w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada aktualnie informacji w każdej aukcji o stosownym pełnomocnictwie do zawarcia umowy z operatorem pocztowym o świadczeniu usług z przewoźnikiem, po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód, o którym mowa w cytowanym powyżej art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w tym zakresie potwierdza to, że do chwili obecnej koszty przesyłki ewidencjonowane są przez Wnioskodawcę jako przychód z wykonywanej działalności gospodarczej, od którego Wnioskodawca płaci podatek dochodowy.

Natomiast w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, jeżeli w warunkach (regulamin; opis aukcji internetowej, itp.), prowadzonej sprzedaży wysyłkowej (internetowej) zostanie faktycznie wyraźnie zastrzeżone, że kupujący, udziela Wnioskodawcy pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z przewoźnikiem, a kwota należności za przesyłkę otrzymana od klienta (kupującego) odpowiadać będzie faktycznej odpłatności z tego tytułu poniesionej przez Wnioskodawcę, to nie powstanie u Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu cytowanych powyżej przepisów, tj. nie powstanie przychód podatkowy na mocy art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty otrzymywane z tego tytułu nie będą bowiem kwotami należnymi z tytułu sprzedaży towarów. Działając w imieniu i na rachunek nabywcy towarów, jako jego pełnomocnik, Wnioskodawca będzie zobowiązany do przekazania kwot otrzymanych tytułem kosztów wysyłki towarów na rzecz przewoźnika.

Wymaga podkreślenia, że warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla takiej klasyfikacji ww. kwot otrzymanych od nabywcy towarów jest działanie Wnioskodawcy w imieniu i na jego rzecz (rachunek), na podstawie zawartej umowy i stosownego pełnomocnictwa udzielonego m.in. w sposób wyżej wskazany.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, natomiast w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.