IBPBI/1/4511-225/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy opisanej we wniosku sprawie wystąpi konieczności zaliczenia do przychodów podatkowych kwot otrzymanych tytułem wysyłki sprzedanych artykułów zoologicznych?
IBPBI/1/4511-225/15/WRzinterpretacja indywidualna
  1. koszt przesyłki
  2. ryczałt ewidencjonowany
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 17 lutego 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 24 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie konieczności zaliczenia do przychodów podatkowych kwot otrzymanych tytułem wysyłki sprzedanych artykułów zoologicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie konieczności zaliczenia do przychodów podatkowych kwot otrzymanych tytułem wysyłki sprzedanych artykułów zoologicznych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do działalności gospodarczej, polegającą na przetwarzaniu i sprzedaży internetowej artykułów zoologicznych z branży akwarystycznej, głównie nawozów akwarystycznych, opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg 5,5% stawki (ze względu na charakter produkcyjny tej działalności). W regulaminie sprzedaży Wnioskodawca zawarł informację, że sprzedawane przez niego towary wysyłane są kupującemu po dokonaniu wpłaty za towar na konto podatnika, powiększonej o koszty związane z przesyłką oraz, że kupujący upoważnia sprzedającego (podatnika) do zawarcia umowy o świadczenie usług (dostawę) w imieniu kupującego w celu przesłania mu za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub firmy kurierskiej zakupionego towaru. W ww. regulaminie jest też zamieszczona informacja, że przekazane przez kupującego środki na pokrycie kosztów wysyłki towaru nie stanową dodatkowego przychodu z działalności Wnioskodawcy, ponieważ stanowią one zwrot kosztów poniesionych przez niego w imieniu nabywcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy będę postępował właściwie nie uwzględniając środków przekazanych przez kupującego na pokrycie kosztów przesyłki w imieniu kupującego, jako przychodu z wykonywanej działalności i nie będzie ich wliczał do przychodu ewidencjonowanego, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie postępował właściwie nie wliczając do przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych środków przekazanych przez kupującego tytułem pokrycia kosztów wysyłki.

Stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym. W regulaminie sprzedaży internetowej zawarta jest informacja, że kupujący przekazuje sprzedawcy (Wnioskodawcy) środki na pokrycie kosztów wysyłki w imieniu kupującego, oraz upoważnia go do zawarcia umowy o Świadczenie usług w jego imieniu z przewoźnikiem, w celu przesłania mu za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub firmy kurierskiej zakupionego towaru, a przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego przychodu podatnika. Faktyczny koszt poniesiony w związku z nadaniem przesyłki w oparciu o udzielone przez kupującego pełnomocnictwo, jest udokumentowany stosownym potwierdzeniem nadania ze stemplem pocztowym, lub innym potwierdzeniem nadania przesyłki udostępnianym przez przewoźnika. Tak więc przekazane dodatkowo środki na koszt wysyłki zakupionego towaru nie są przychodem podatnika i nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów osiągniętych z tytułu prowadzonej działalności.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2012 r. Znak: IPPP2/443-1301/11-2/AO oraz z 9 lipca 2013 r. Znak: IPPB1/415-469/13-4/ES,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 grudnia 2014 r. Znak: IPTB1/415-502/14-2/SJ.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym. Natomiast w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymywane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a - 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Jednakże w myśl art. 14 ust. 3 pkt 3a ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i sprzedaży przez Internet artykułów zoologicznych. W regulaminie sprzedaży Wnioskodawca zawarł informację, że sprzedawane przez niego towary są wysyłane kupującym po dokonaniu wpłaty za towar na konto Wnioskodawcy, powiększonej o koszty związane z przesyłką zakupionych towarów, jak również, że kupujący upoważnia sprzedającego (Wnioskodawcę) do zawarcia umowy o świadczenie usług w imieniu kupującego z dostawcą w celu przesłania mu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej zakupionego towaru. W regulaminie jest też zamieszczona informacja, że przekazane przez kupującego środki na pokrycie kosztów wysyłki towaru nie stanowią dodatkowego przychodu z działalności Wnioskodawcy, ponieważ stanowią zwrot kosztów poniesionych przez niego w imieniu nabywcy.

Jak wynika z przepisów art. 95 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy) na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Zatem każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jeżeli w warunkach (regulamin; opis aukcji internetowej, itp.), prowadzonej sprzedaży wysyłkowej (internetowej) zostało wyraźnie zastrzeżone, że kupujący, udziela Wnioskodawcy pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z Pocztą Polską lub firmą kurierską, a kwota należności za przesyłkę otrzymana od klienta (kupującego) odpowiada faktycznej odpłatności z tego tytułu poniesionej przez Wnioskodawcę, to nie powstaje u Wnioskodawcy przychód podatkowy w rozumieniu cytowanych powyżej przepisów. Kwoty otrzymywane z tego tytułu nie są bowiem kwotami należnymi z tytułu sprzedaży artykułów zoologicznych. Działając w imieniu i na rachunek nabywcy towarów (ww. artykułów), jako jego pełnomocnik, Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania kwot otrzymanych tytułem kosztów wysyłki towarów (ww. artykułów) na rzecz operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

Należy ponownie jednak podkreślić, że warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla takiej klasyfikacji ww. kwot otrzymanych od nabywcy ww. artykułów zoologicznych jest działanie Wnioskodawcy w imieniu i na jego rzecz (rachunek), na podstawie zawartej umowy i stosownego pełnomocnictwa udzielonego m.in. w sposób wyżej wskazany.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszt przesyłki
ILPP1/443-819/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

ryczałt ewidencjonowany
IPTPB1/415-427/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.