Koszt przesyłki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszt przesyłki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
31
gru

Istota:

Opodatkowanie kosztów przesyłki ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą wyrobów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT

Fragment:

Jeżeli dostawa dotyczy towarów opodatkowanych według różnych stawek, to koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami. Zatem, w rozpatrywanej sprawie koszty przesyłki/transportu ponoszone w związku ze sprzedażą towarów i akcesoriów medycznych zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów oraz są opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizacji sprzedaży towarów (tj. jak wskazał Wnioskodawca według stawki zarówno w wysokości 23% jak i 8%). Ponadto, jeżeli przedmiotem dostawy są towary opodatkowane stawką podatku w wysokości 23%, to dla kosztów przesyłki realizowanej przez operatora pocztowego lub firmę kurierską, należy stosować tożsamą stawkę podatku VAT. Natomiast, gdy na jednej fakturze są pozycje opodatkowane stawką 8% lub 23%, wówczas koszty przesyłki należy przyporządkować poszczególnym towarom i do kosztów przesyłki zastosować taką samą stawkę jak dla towarów, z którymi są związane. Skoro więc w przedmiotowej sprawie ww. koszty przesyłki nie stanowią samodzielnej usługi lecz są elementem podstawowej czynności jaką jest sprzedaż towarów, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane w odrębnej pozycji faktury dokumentującej sprzedaż towarów.

2016
23
gru

Istota:

W zakresie uznania za przychód z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej należności otrzymanych na pokrycie kosztów przesyłki, o których mowa we wniosku

Fragment:

Wnioskodawca pobiera z góry zryczałtowaną kwotę na pokrycie kosztów przesyłki, jej zapakowania i zabezpieczenia. Ewentualne nadwyżki środków pieniężnych pozostałe po pokryciu rzeczywistych kosztów przesyłki zapłaconych podmiotowi świadczącemu usługę doręczania towarów, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wnioskodawca każdą transakcję, powiększoną o koszty przesyłki, rejestruje na kasie fiskalnej. Wnioskodawca ma zawartą umowę z firmą kurierską, co w kontekście pełnomocnictwa udzielanego przez klienta przy zakupie na aukcji oznacza, że umowa jest zawarta de facto na rzecz kupującego. Wnioskodawca w celu usprawnienia procesu sprzedaży korzysta ze stałej umowy z firmą kurierską, zamiast zawierać umowy każdorazowo po dokonanej transakcji. Sytuacja nie dotyczy współpracy z Pocztą Polską, gdzie każda transakcja jest osobną umową dokumentowaną fakturą za wykonaną usługę. Zauważyć należy, że w przedstawionej wyżej sytuacji, kwoty otrzymane od kupującego na pokrycie kosztów przesyłki pocztowej nie są kwotami należnymi Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży towarów. Wnioskodawca bowiem, działając jako pełnomocnik, zobowiązany jest do przekazania otrzymanych kwot na rzecz operatora pocztowego lub kuriera w zamian za świadczone na rzecz klientów usługi pocztowe.

2016
5
gru

Istota:

Czy środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, stanowią podstawę opodatkowania i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym rodzą obowiązek podatkowy i powinny być uwzględnianie przy obliczaniu limitu zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Przy pojedynczych sztukach natomiast, cena kosztu przesyłki pobieranej od kupującego z reguły jest dla Pana korzystna, czyli in plus. W kasie rejestrującej ewidencjonuje Pan kwotę towaru i odrębnie pobrany koszt przesyłki. W regulaminie aukcji zawarty jest następujący zapis: „ Kupujący bezpośrednio w naszym sklepie, automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego ”. Dodatkowo w regulaminie widnieje zapis, że koszty przesyłki ponosi kupujący. Każdy kupujący w celu sfinalizowania transakcji zakupu ma obowiązek zaakceptować regulamin aukcji. W uzupełnieniu wniosku, na zadane przez organ pytania: „ czy z prowadzonych przez Pana urządzeń księgowych wynika wartość otrzymywanych od klientów kwot na poczet zwrotu kosztów przesyłki oraz wartość faktycznie poniesionych przez Pana kosztów przesyłki, co pozwala na ustalenie i rozliczenie ewentualnych różnic pomiędzy tymi kwotami, oraz na jakiej podstawie nadwyżka powstała w związku z dokonaną przez klienta wpłatą w kwocie wyższej niż faktycznie poniesione koszty przesyłki nie jest zwracana klientowi – czy z postanowień umowy zawartej z klientem bądź regulaminu wynika, że klient zgadza się na powiększenie o tę kwotę ceny nabywanego towaru ” wskazał Pan, że wartość doliczonego i otrzymywanego od klienta kosztu przesyłki wynika z paragonu fiskalnego.

2016
2
sie

Istota:

W zakresie zaliczenia do przychodów kwot otrzymanych tytułem kosztów przesyłki sprzedanych towarów

Fragment:

(...) kosztów przesyłki sprzedanych towarów - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do przychodów kwot otrzymanych tytułem kosztów przesyłki sprzedanych towarów. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny / zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT oraz podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Wnioskodawca posiada kasę fiskalną. Firma Wnioskodawcy zajmuje się od 2015 r. internetową sprzedażą książek, płyt CD oraz płyt gramofonowych. W działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży towarów w internecie przez aukcję, niezbędna jest wysyłka sprzedawanych towarów. Zakupione przez klientów produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, oraz firm kurierskich. Kupujący ponosi koszt zakupionego towaru oraz koszt przesyłki (ściśle według cenników operatorów pocztowych), a więc firma, poza otrzymaną zapłatą za zakupiony towar, otrzymuje łącznie również środki pieniężne na pokrycie kosztów przesyłki towaru. Do chwili obecnej koszty przesyłki ewidencjonowane są jako przychód z wykonywanej działalności, a więc Wnioskodawca płaci od niego podatek dochodowy oraz podatek VAT.

2016
26
kwi

Istota:

Uznanie sprzedaży towarów i kosztów przesyłki za świadczenie kompleksowe oraz stawka podatku VAT.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku nr 1: Czy w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r. opisana w stanie faktycznym sprzedaż produktów i koszty przesyłki należy traktować jako usługę kompleksową i opodatkować tą samą stawką podatku VAT. Czy w przypadku sprzedaży produktów objętych różnymi stawkami VAT koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami... Zdaniem Wnioskodawcy: Opisaną we wniosku sprzedaż produktów i koszty przesyłki należy traktować jako usługę kompleksową i opodatkować tą samą stawką podatku VAT. W przypadku sprzedaży produktów objętych różnymi stawkami VAT koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej (...)

2016
26
kwi

Istota:

Uznanie sprzedaży towarów i kosztów przesyłki za świadczenie kompleksowe oraz stawka podatku VAT.

Fragment:

Jeżeli dostawa dotyczy towarów opodatkowanych według różnych stawek, to koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami. Reasumując, w rozpatrywanej sprawie koszty przesyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów wymienionych we wniosku, należy uznać za świadczenie kompleksowe. Zatem koszty przesyłki zwiększają podstawę opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 1 w związku z art. 29a ust. 6 ustawy i podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla sprzedawanego towaru. W sytuacji, gdy sprzedaż produktów objęta jest różnymi stawkami podatku, koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Jednoczenie tut. Organ informuje, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2016
1
kwi

Istota:

Opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru

Fragment:

Depozyt zostanie rozliczony po opłaceniu kosztowi przesyłki do klienta. Jeśli koszt przesyłki przekroczy kwotę depozytu cena towaru zostanie zmniejszona o różnicę pomiędzy kwotą depozytu i faktycznym kosztem przesyłki, jeśli cena przesyłki będzie niższa to o tę różnicę cena towaru zostanie podwyższona ”. Otrzymywane przez Wnioskodawcę od klientów kwoty na pokrycie kosztów przesyłki są przejściowo ujmowane w prowadzonej przezeń wspólnej ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Prowadzona ewidencja odzwierciedla więc fakt otrzymania przedmiotowych kwot, oraz kwoty faktycznego kosztu przesyłek sprzedanego towaru. Różnica tych kwot stanowi podstawę do celów określenia podatku dochodowego oraz podatku VAT. Nadwyżki środków pieniężnych na pokrycie kosztów przesyłki pozostałe po pokryciu rzeczywistych kosztów przesyłki zapłaconych podmiotowi świadczącemu usługę doręczania towarów nie podlegają zwrotowi, lecz jak określa zaakceptowana przez nabywcę reguła podwyższa cenę towaru. W przypadku ceny przesyłki przekraczającej kwotę depozytu cena towaru jest zmniejszana odpowiednio. Wnioskodawca ma zawartą umowę z Pocztą Polską o obsługę miesięczną, co w kontekście pełnomocnictwa udzielanego przez klienta przy zakupie na aukcji oznacza, że umowa jest zawarta de facto na rzecz Kupującego.

2016
1
kwi

Istota:

Ustalenie czy środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, stanowią dla Niego podstawę opodatkowania i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym rodzą obowiązek podatkowy i powinny być uwzględnione przy obliczaniu limitu zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

Depozyt zostanie rozliczony po opłaceniu kosztów przesyłki do klienta. Jeśli koszt przesyłki przekroczy kwotę depozytu cena towaru zostanie zmniejszona o różnicę pomiędzy kwotą depozytu i faktycznym kosztem przesyłki, jeśli cena przesyłki będzie niższa to o tę różnicę cena towaru zostanie podwyższona ”. Otrzymywane przez Wnioskodawcę od klientów kwoty na pokrycie kosztów przesyłki są przejściowo ujmowane w prowadzonej przezeń wspólnej ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Prowadzona ewidencja odzwierciedla więc fakt otrzymania przedmiotowej kwoty, a następnie poniesienia określonej wartości faktycznego kosztu przesyłki zakupionego towaru, z uwzględnieniem ewentualnej zmiany wartości ceny towaru w myśl postanowień regulaminu opisanych wyżej. Nadwyżki środków pieniężnych na pokrycie kosztów przesyłki pozostałe po pokryciu rzeczywistych kosztów przesyłki zapłaconych podmiotowi świadczącemu usługę doręczania towarów nie podlegają zwrotowi. W myśl postanowienia regulaminu aukcji przytoczonego powyżej o różnicę pomiędzy przesłanymi kwotami na pokrycie kosztu przesyłki a ich faktyczną ceną Wnioskodawca (za zgodą Kupującego) podnosi cenę zakupu zamówionego towaru.

2016
24
mar

Istota:

Czy środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, stanowią dla Niego podstawę opodatkowania i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym rodzą obowiązek podatkowy i powinny być uwzględnione przy obliczaniu limitu zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Depozyt zostanie rozliczony po opłaceniu kosztów przesyłki do klienta. Jeśli koszt przesyłki przekroczy kwotę depozytu cena towaru zostanie zmniejszona o różnicę pomiędzy kwotą depozytu i faktycznym kosztem przesyłki, jeśli cena przesyłki będzie niższa to o tę różnicę cena towaru zostanie podwyższona ”. Otrzymywane przez Wnioskodawcę od klientów kwoty na pokrycie kosztów przesyłki są przejściowo ujmowane w prowadzonej przezeń wspólnej ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Prowadzona ewidencja odzwierciedla więc fakt otrzymania przedmiotowych kwot, oraz kwoty faktycznego kosztu przesyłek sprzedanego towaru. Różnica tych kwot stanowi podstawę do celów określenia podatku dochodowego oraz podatku VAT. Nadwyżki środków pieniężnych na pokrycie kosztów przesyłki pozostałe po pokryciu rzeczywistych kosztów przesyłki zapłaconych podmiotowi świadczącemu usługę doręczania towarów nie podlegają zwrotowi, lecz jak określa zaakceptowana przez nabywcę reguła podwyższa cenę towaru. W przypadku ceny przesyłki przekraczającej kwotę depozytu cena towaru jest zmniejszana odpowiednio. Wnioskodawca ma zawartą umowę z Pocztą Polską o obsługę miesięczną co w kontekście pełnomocnictwa udzielanego przez klienta przy zakupie na aukcji oznacza, że umowa jest zawarta de facto na rzecz Kupującego.

2015
24
gru

Istota:

Prawidłowe dokumentowania kosztów przesyłki towarów.

Fragment:

(...) kosztów przesyłki towarów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 września 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego dokumentowania kosztów przesyłki towarów. We wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny: Podatnik jest producentem suplementów diety - towary te w większości przypadków opodatkowane są według stawki VAT 8%. Towary są sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego. Podatnik zawierając umowy z klientami na dostawę określonych towarów zobowiązuje się dostarczyć je w określonym terminie, albo na koszt własny, albo na koszt klienta. W przypadku, gdy kupujący towar zobowiązany jest pokryć koszty transportu, na fakturze sprzedaży (jeśli istnieje obowiązek jej wystawienia) obok pozycji za towar, podatnik wystawia dodatkową pozycję - koszty przesyłki. Dodatkowa pozycja „ koszty przesyłki ” jest opodatkowana stawką VAT, taką jak sprzedawane towary, albo 8% albo 23%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy koszt przesyłki towarów może być ujęty jako osobna pozycja na fakturze, która jest opodatkowana według stawki obowiązującej dla głównego świadczenia, czyli towaru...