Koszt przesyłki | Interpretacje podatkowe

Koszt przesyłki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszt przesyłki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, stanowią podstawę opodatkowania i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym rodzą obowiązek podatkowy i powinny być uwzględnianie przy obliczaniu limitu zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Przy pojedynczych sztukach natomiast, cena kosztu przesyłki pobieranej od kupującego z reguły jest dla Pana korzystna, czyli in plus. W kasie rejestrującej ewidencjonuje Pan kwotę towaru i odrębnie pobrany koszt przesyłki. W regulaminie aukcji zawarty jest następujący zapis: „ Kupujący bezpośrednio w naszym sklepie, automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego ”. Dodatkowo w regulaminie widnieje zapis, że koszty przesyłki ponosi kupujący. Każdy kupujący w celu sfinalizowania transakcji zakupu ma obowiązek zaakceptować regulamin aukcji. W uzupełnieniu wniosku, na zadane przez organ pytania: „ czy z prowadzonych przez Pana urządzeń księgowych wynika wartość otrzymywanych od klientów kwot na poczet zwrotu kosztów przesyłki oraz wartość faktycznie poniesionych przez Pana kosztów przesyłki, co pozwala na ustalenie i rozliczenie ewentualnych różnic pomiędzy tymi kwotami, oraz na jakiej podstawie nadwyżka powstała w związku z dokonaną przez klienta wpłatą w kwocie wyższej niż faktycznie poniesione koszty przesyłki nie jest zwracana klientowi – czy z postanowień umowy zawartej z klientem bądź regulaminu wynika, że klient zgadza się na powiększenie o tę kwotę ceny nabywanego towaru ” wskazał Pan, że wartość doliczonego i otrzymywanego od klienta kosztu przesyłki wynika z paragonu fiskalnego.
2016
5
gru

Istota:
W zakresie zaliczenia do przychodów kwot otrzymanych tytułem kosztów przesyłki sprzedanych towarów
Fragment:
(...) kosztów przesyłki sprzedanych towarów - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do przychodów kwot otrzymanych tytułem kosztów przesyłki sprzedanych towarów. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny / zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT oraz podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Wnioskodawca posiada kasę fiskalną. Firma Wnioskodawcy zajmuje się od 2015 r. internetową sprzedażą książek, płyt CD oraz płyt gramofonowych. W działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży towarów w internecie przez aukcję, niezbędna jest wysyłka sprzedawanych towarów. Zakupione przez klientów produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, oraz firm kurierskich. Kupujący ponosi koszt zakupionego towaru oraz koszt przesyłki (ściśle według cenników operatorów pocztowych), a więc firma, poza otrzymaną zapłatą za zakupiony towar, otrzymuje łącznie również środki pieniężne na pokrycie kosztów przesyłki towaru. Do chwili obecnej koszty przesyłki ewidencjonowane są jako przychód z wykonywanej działalności, a więc Wnioskodawca płaci od niego podatek dochodowy oraz podatek VAT.
2016
2
sie

Istota:
Uznanie sprzedaży towarów i kosztów przesyłki za świadczenie kompleksowe oraz stawka podatku VAT.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku nr 1: Czy w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r. opisana w stanie faktycznym sprzedaż produktów i koszty przesyłki należy traktować jako usługę kompleksową i opodatkować tą samą stawką podatku VAT. Czy w przypadku sprzedaży produktów objętych różnymi stawkami VAT koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami... Zdaniem Wnioskodawcy: Opisaną we wniosku sprzedaż produktów i koszty przesyłki należy traktować jako usługę kompleksową i opodatkować tą samą stawką podatku VAT. W przypadku sprzedaży produktów objętych różnymi stawkami VAT koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej (...)
2016
26
kwi

Istota:
Uznanie sprzedaży towarów i kosztów przesyłki za świadczenie kompleksowe oraz stawka podatku VAT.
Fragment:
Jeżeli dostawa dotyczy towarów opodatkowanych według różnych stawek, to koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami. Reasumując, w rozpatrywanej sprawie koszty przesyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów wymienionych we wniosku, należy uznać za świadczenie kompleksowe. Zatem koszty przesyłki zwiększają podstawę opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 1 w związku z art. 29a ust. 6 ustawy i podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla sprzedawanego towaru. W sytuacji, gdy sprzedaż produktów objęta jest różnymi stawkami podatku, koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do wartości towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Jednoczenie tut. Organ informuje, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
26
kwi

Istota:
Opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru
Fragment:
Depozyt zostanie rozliczony po opłaceniu kosztowi przesyłki do klienta. Jeśli koszt przesyłki przekroczy kwotę depozytu cena towaru zostanie zmniejszona o różnicę pomiędzy kwotą depozytu i faktycznym kosztem przesyłki, jeśli cena przesyłki będzie niższa to o tę różnicę cena towaru zostanie podwyższona ”. Otrzymywane przez Wnioskodawcę od klientów kwoty na pokrycie kosztów przesyłki są przejściowo ujmowane w prowadzonej przezeń wspólnej ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Prowadzona ewidencja odzwierciedla więc fakt otrzymania przedmiotowych kwot, oraz kwoty faktycznego kosztu przesyłek sprzedanego towaru. Różnica tych kwot stanowi podstawę do celów określenia podatku dochodowego oraz podatku VAT. Nadwyżki środków pieniężnych na pokrycie kosztów przesyłki pozostałe po pokryciu rzeczywistych kosztów przesyłki zapłaconych podmiotowi świadczącemu usługę doręczania towarów nie podlegają zwrotowi, lecz jak określa zaakceptowana przez nabywcę reguła podwyższa cenę towaru. W przypadku ceny przesyłki przekraczającej kwotę depozytu cena towaru jest zmniejszana odpowiednio. Wnioskodawca ma zawartą umowę z Pocztą Polską o obsługę miesięczną, co w kontekście pełnomocnictwa udzielanego przez klienta przy zakupie na aukcji oznacza, że umowa jest zawarta de facto na rzecz Kupującego.
2016
1
kwi

Istota:
Ustalenie czy środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, stanowią dla Niego podstawę opodatkowania i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym rodzą obowiązek podatkowy i powinny być uwzględnione przy obliczaniu limitu zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
Depozyt zostanie rozliczony po opłaceniu kosztów przesyłki do klienta. Jeśli koszt przesyłki przekroczy kwotę depozytu cena towaru zostanie zmniejszona o różnicę pomiędzy kwotą depozytu i faktycznym kosztem przesyłki, jeśli cena przesyłki będzie niższa to o tę różnicę cena towaru zostanie podwyższona ”. Otrzymywane przez Wnioskodawcę od klientów kwoty na pokrycie kosztów przesyłki są przejściowo ujmowane w prowadzonej przezeń wspólnej ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Prowadzona ewidencja odzwierciedla więc fakt otrzymania przedmiotowej kwoty, a następnie poniesienia określonej wartości faktycznego kosztu przesyłki zakupionego towaru, z uwzględnieniem ewentualnej zmiany wartości ceny towaru w myśl postanowień regulaminu opisanych wyżej. Nadwyżki środków pieniężnych na pokrycie kosztów przesyłki pozostałe po pokryciu rzeczywistych kosztów przesyłki zapłaconych podmiotowi świadczącemu usługę doręczania towarów nie podlegają zwrotowi. W myśl postanowienia regulaminu aukcji przytoczonego powyżej o różnicę pomiędzy przesłanymi kwotami na pokrycie kosztu przesyłki a ich faktyczną ceną Wnioskodawca (za zgodą Kupującego) podnosi cenę zakupu zamówionego towaru.
2016
1
kwi

Istota:
Czy środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, stanowią dla Niego podstawę opodatkowania i podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym rodzą obowiązek podatkowy i powinny być uwzględnione przy obliczaniu limitu zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Depozyt zostanie rozliczony po opłaceniu kosztów przesyłki do klienta. Jeśli koszt przesyłki przekroczy kwotę depozytu cena towaru zostanie zmniejszona o różnicę pomiędzy kwotą depozytu i faktycznym kosztem przesyłki, jeśli cena przesyłki będzie niższa to o tę różnicę cena towaru zostanie podwyższona ”. Otrzymywane przez Wnioskodawcę od klientów kwoty na pokrycie kosztów przesyłki są przejściowo ujmowane w prowadzonej przezeń wspólnej ewidencji na potrzeby podatku od towarów i usług oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Prowadzona ewidencja odzwierciedla więc fakt otrzymania przedmiotowych kwot, oraz kwoty faktycznego kosztu przesyłek sprzedanego towaru. Różnica tych kwot stanowi podstawę do celów określenia podatku dochodowego oraz podatku VAT. Nadwyżki środków pieniężnych na pokrycie kosztów przesyłki pozostałe po pokryciu rzeczywistych kosztów przesyłki zapłaconych podmiotowi świadczącemu usługę doręczania towarów nie podlegają zwrotowi, lecz jak określa zaakceptowana przez nabywcę reguła podwyższa cenę towaru. W przypadku ceny przesyłki przekraczającej kwotę depozytu cena towaru jest zmniejszana odpowiednio. Wnioskodawca ma zawartą umowę z Pocztą Polską o obsługę miesięczną co w kontekście pełnomocnictwa udzielanego przez klienta przy zakupie na aukcji oznacza, że umowa jest zawarta de facto na rzecz Kupującego.
2016
24
mar

Istota:
Prawidłowe dokumentowania kosztów przesyłki towarów.
Fragment:
(...) kosztów przesyłki towarów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 września 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowego dokumentowania kosztów przesyłki towarów. We wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny: Podatnik jest producentem suplementów diety - towary te w większości przypadków opodatkowane są według stawki VAT 8%. Towary są sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego. Podatnik zawierając umowy z klientami na dostawę określonych towarów zobowiązuje się dostarczyć je w określonym terminie, albo na koszt własny, albo na koszt klienta. W przypadku, gdy kupujący towar zobowiązany jest pokryć koszty transportu, na fakturze sprzedaży (jeśli istnieje obowiązek jej wystawienia) obok pozycji za towar, podatnik wystawia dodatkową pozycję - koszty przesyłki. Dodatkowa pozycja „ koszty przesyłki ” jest opodatkowana stawką VAT, taką jak sprzedawane towary, albo 8% albo 23%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy koszt przesyłki towarów może być ujęty jako osobna pozycja na fakturze, która jest opodatkowana według stawki obowiązującej dla głównego świadczenia, czyli towaru...
2015
24
gru

Istota:
Czy koszty wysyłki tych towarów stanowią podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że poza otrzymywaną zapłatą za zakupiony towar otrzymuje Pan łącznie również środki pieniężne na pokrycie kosztów przesyłki towaru. Zainteresowany posiada udzielone przez kupującego pełnomocnictwo, w którym kupujący upoważnia Wnioskodawcę do nadania towaru w jego imieniu. Po uwzględnieniu przedstawionych okoliczności sprawy wskazać należy, że o ile faktycznie posiada Pan upoważnienie (pełnomocnictwo) do zawarcia umowy o usługi pocztowe w imieniu i na rachunek kupującego, wówczas mamy do czynienia z kwotą, którą ponosi Pan na zrealizowanie i przesłanie zakupionego towaru. Kwota ta stanowiąca równowartość poniesionych kosztów przesyłki nie wchodzi do podstawy opodatkowania, gdyż nie stanowi dla Pana obrotu, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy. W takim przypadku nie świadczy Pan usługi pocztowej, a nabywa ją od operatora pocztowego. W omawianym przypadku następuje jedynie zwrot kosztów, który nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub klienta jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek tego nabywcy lub klienta. W opisanej sytuacji środki pieniężne przekazywane na pokrycie zobowiązań kupującego względem operatora pocztowego, nie stanowią dla Pana podstawy opodatkowania i w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2015
4
gru

Istota:
Opodatkowanie kosztów przesyłki ponoszonych przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą książek.
Fragment:
Zatem w przedmiotowej sprawie koszty przesyłki doliczone do sprzedaży towarów przez Wnioskodawcę nie stanowią samodzielnej usługi świadczonej przez Wnioskodawcę, jak też przez inny podmiot (operatora pocztowego, inpost, firmę kurierską), lecz są to koszty dodatkowe podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towarów. Koszty dodatkowe, między innymi, koszty przesyłki są jednym z poniesionych kosztów związanych ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtuje kwotę ostateczną żądaną od nabywcy. Wynika z tego, iż koszty wysyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów, jako element świadczenia zasadniczego, winny zwiększać kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów i być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla sprzedawanych towarów. Jeżeli dostawa dotyczy towarów opodatkowanych według różnych stawek, to koszty przesyłki powinny być przyporządkowane proporcjonalnie do towarów opodatkowanych poszczególnymi stawkami. Reasumując, w rozpatrywanej sprawie koszty przesyłki ponoszone w związku ze sprzedażą książek zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów oraz są opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizacji sprzedaży tych towarów.
2015
1
gru
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.