Koszt produkcji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszt produkcji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy zużyte uszlachetniacze - składniki stopowe, których zużycia nie można określić przed wykonaniem procesu technologicznego będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż kontrahent chce zlecić usługowe wykonanie przetopu wiórów aluminiowych do postaci stopu aluminium. Do wykonania powyższej usługi muszą być zużyte uszlachetniacze stopowe, których zużycia nie można określić przed wykonaniem procesu technologicznego - czy w takim przypadku zużyta ilość uszlachetniaczy będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu. Na podstawie zapisu zawartego w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000r Nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 w/w ustawy. Użyte w tym przepisie pojecie "wszelkie koszty" jest pojęciem szerokim. Obejmuje wszelkie wydatki ponoszone przy prowadzeniu działalności gospodarczej pod warunkiem jednak, że wydatki te zostały faktycznie poniesione oraz że pomiędzy tymi wydatkami, (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy wydatki poniesione przez podatnika na zakup usług polegających na:
1) przygotowaniu przedsiębiorstwa do wdrożenia nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych poprzez dokonanie: analizy technologii i organizacji produkcji, zestawienie proponowanych zmian w technologii i organizacji produkcji, analizy procesu sprzedaży i zastawienie proponowanych zmian w procesie sprzedaży oraz
2) wdrożeniu pozyskanej technologii w zakresie:
a) usług eksperckich związanych z uruchomieniem nowej technologii,
b) szkolenia pracowników związanego z wdrożeniem nowej technologii i
c) dostosowania technicznego, technologicznego i organizacyjnego przedsiębiorstwa do wdrażanej technologii
można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy też należy je uznać za wartości niematerialne i prawne, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m. in. wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie wartości niematerialnych i prawnych. Art. 22b ww. ustawy zawiera katalog (podlegających amortyzacji) wartości niematerialnych i prawnych. Mając na uwadze charakter świadczonych na rzecz podatnika usług należy stwierdzić, że poniesione przez niego wydatki nie były związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych (wskazanych w tym przepisie). Wydatków tych w szczególności nie można zaliczyć jako poniesionych na zakup informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how), jak również nie można ich uznać za koszty prac rozwojowych, z uwagi na to, iż zostały one poniesione w celu wdrożenia pozyskanej uprzednio technologii a nie w związku z (...)