Koszt kwalifikowany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszt kwalifikowany. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
27
sty

Istota:

Czy Koło Łowieckie ma możliwość odliczania VAT od poniesionych kosztów w tym kosztów kwalifikowanych?

Fragment:

Organ informuje, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Tut. Organ podkreśla, że stosownie do ww. przepisów, organy podatkowe nie są uprawnione do oceny załączonych do wniosku dokumentów, bowiem składający wniosek o wydanie interpretacji obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zatem to z wyczerpującego opisu przedstawionego przez Wnioskodawcę musi wynikać stan faktyczny sprawy umożliwiający wydanie interpretacji indywidualnej zawierającej ocenę stanowiska Zainteresowanego wraz z uzasadnieniem tej oceny (art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

2013
16
sty

Istota:

Czy przy obliczeniu wysokości przysługującego obecnie Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 12 i art. 16 ustawy z ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu obowiązującym w dniu 01 maja 2004 r., należy brać pod uwagę wartość wszystkich poniesionych przez spółkę kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych?

Fragment:

W związku z tym w udzielonym Spółce zezwoleniu nie określono maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji. Natomiast obecnie - w odróżnieniu od przepisów obowiązujących w dniu wydania zezwolenia Spółce - zgodnie ze znowelizowanym art. 16 ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (w brzmieniu obowiązującym od 4 sierpnia 2008 r. - zmiana wprowadzona ustawą z 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746)) zezwolenie powinno dodatkowo określać m.in. maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji. Powyższy warunek nie dotyczy jednak zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE wydanych przed dniem wejścia w życie omawianej zmiany. Wynika to wprost z art. 4 ust. 1 ww. ustawy z 30 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 746), zgodnie z którym zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują moc. Oznacza to, iż zachowuje swoją moc również zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE uzyskane przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2000 r. Zezwolenie to, jak już wskazano, nie zawiera zaś warunku dotyczącego maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji w strefie. W związku z powyższym, z przepisów prawa, jak i z treści zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE wynika, że do obliczenia wysokości przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego należy brać pod uwagę wszystkie kwalifikowane wydatki inwestycyjne faktycznie poniesione przez Spółkę w całym okresie obowiązywania tego zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE.

2013
15
sty

Istota:

Czy zgodnie z zasadami przyznawania przedsiębiorcom pomocy regionalnej oraz przepisami ustawy o PDOP, w analizowanym stanie faktycznym, przy wyliczaniu wysokości limitu dostępnego zwolnienia podatkowego pod uwagę należy wziąć faktyczną wysokość wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenie SSE w okresie od dnia uzyskania Zezwolenia, w całym okresie jego ważności (tj. do 8 sierpnia 2016r.), także w części w jakiej wydatki te przewyższają kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w treści niniejszego Zezwolenia?

Fragment:

W odróżnieniu od przepisu obowiązującego obecnie, art. 16 ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania zezwolenia, nie wymagał określenia maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy. Warunek ten nie dotyczył zatem zezwoleń wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 30 maja 2008r. Wynika to z ww. art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, zgodnie z którym zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują moc. Oznacza to, że zachowuje swoją moc zezwolenie uzyskane przez Spółkę, które wydane przed omawianą nowelizacją, nie zawiera warunku dotyczącego maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji w strefie. Zezwolenie udzielone Spółce zawierało warunek poniesienia wydatków inwestycyjnych (w rozumieniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej) o łącznej wartości co najmniej 75.052.977,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2010r. Nie zawierało jednak, zgodnie z przytoczoną powyżej regulacją, maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy. Z dniem 30 grudnia 2008 r. weszło w życie: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.

2013
15
sty

Istota:

Czy Zainteresowany może odzyskać podatek VAT?

Fragment:

Zatem, stosownie do cyt. art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostają spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, jak również odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt w zakresie małych projektów lider w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 -2013. W związku z powyższym otrzymuje środki na realizację projektu pt. „(...)” za pośrednictwem samorządu województwa. Zainteresowany nie prowadzi działalności i nie jest zgłoszony jako podatnik VAT.

2012
8
wrz

Istota:

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na remoncie pomieszczeń świetlicy wiejskiej.

Fragment:

Dodatkowo, należy zauważyć, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym. Ponadto informuje się, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem oraz własnym stanowiskiem w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
16
cze

Istota:

Czy Stowarzyszenie może odzyskać z urzędu skarbowego podatek VAT uiszczony przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją w roku 2011 działania 4.1 „Udrażnianie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013?

Fragment:

Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim w sprawie przyznania pomocy finansowej na realizację ww. działania, do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć podatek VAT, zawarty w cenie towarów i usług pod warunkiem, że nie może on być w żaden sposób odzyskany. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w zakresie: Prowadzenia działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez: wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku dla dzieci chorych i niepełnosprawnych, pomoc finansową i prawną dzieciom chorym, niepełnosprawnym w sytuacjach zagrożenia ich zdrowia lub życia, integrację ludzi, instytucji i organizacji w niesieniu pomocy dzieciom chorym, niepełnosprawnym, potrzebującym wsparcia, upowszechnianie wiedzy o problemach rodzin dzieci chorych i niepełnosprawnych, wspomaganie rodzin z dziećmi wymagającymi szczególnej opieki. Prowadzenia działań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Promocji i organizacji wolontariatu. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Prowadzenia działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

2012
12
maj

Istota:

Czy OSP ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupionych towarów (których częściowe koszty zakupu zostaną zrefundowane z Funduszy Unijnych)?

Fragment:

Realizując projekt finansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej polegający na zakupie stołów i krzeseł, OSP ponosi koszty, gdzie nie mając możliwości odliczenia podatku VAT zalicza naliczony podatek VAT do kosztów kwalifikowanych czyli refundowanych. Właścicielem zakupionych towarów jest OSP. Zakupione towary w ramach realizowanego projektu będą służyć Wnioskodawcy do wykonywania czynności nie podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Celem realizowanego projektu będzie podniesienie jakości życia mieszkańców wsi (...). Nabyte towary jako wyposażenie świetlicy wiejskiej będą udostępniane do użytkowania innym organizacjom społecznym nieodpłatnie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy OSP ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupionych towarów (których częściowe koszty zakupu zostaną zrefundowane z Funduszy Unijnych)... Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT od towarów zakupionych w ramach realizowanego projektu, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nie będąc podatnikiem podatku VAT nie może odliczyć naliczonego podatku VAT, a w związku z tym kwota podatku VAT stanowi dla OSP koszt kwalifikowany. Zainteresowany nie jest i nigdy nie był czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (zwolnienie podmiotowe) nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cyt. przepisie o podatku VAT.

2012
12
maj

Istota:

Czy OSP ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupionych towarów (których częściowe koszty zakupu zostaną zrefundowane z Funduszy Unijnych)?

Fragment:

Realizując projekt finansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej polegający na zakupie szaf, krzeseł, biurka, stołów, regałów oraz laptopa do salki zebrań, OSP ponosi koszty, gdzie nie mając możliwości odliczenia podatku VAT zalicza naliczony podatek VAT do kosztów kwalifikowanych czyli refundowanych. Właścicielem zakupionych towarów jest OSP. Zakupione towary w ramach realizowanego projektu będą służyć Wnioskodawcy do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Celem realizowanego projektu będzie podniesienie jakości życia mieszkańców wsi poprzez poprawę stanu infrastruktury społecznej. Nabyte towary jako wyposażenie salki będą nieodpłatnie udostępniane do użytkowania innym organizacjom. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy OSP ma możliwość odzyskania podatku VAT od zakupionych towarów (których częściowe koszty zakupu zostaną zrefundowane z Funduszy Unijnych)... Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT od towarów zakupionych w ramach realizowanego projektu, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nie będąc podatnikiem podatku VAT nie może odliczyć podatku naliczonego, a w związku z tym kwota tego podatku stanowi dla OSP koszt kwalifikowany. Zainteresowany nie jest i nigdy nie był czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (zwolnienie podmiotowe) nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cyt. przepisie o podatku VAT.

2012
11
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z inwestycjami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Fragment:

Kongregacja prowadzi inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej i podatek VAT jest uznawany jako koszt kwalifikowany projektów. Ze złożonego uzupełnienia do wniosku wynika, iż Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT. Efekty inwestycji realizowanej ze środków Unii Europejskiej nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z powyższym Kongregacja ma możliwość odzyskania podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, oczywiste jest, że Kongregacja jako podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2012
25
sty

Istota:

Fundacja nie jest podatnikiem podatku VAT w związku z czym czy ma ona prawo odzyskać podatek VAT?

Fragment:

Z kolei art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy określa, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług (...). Przepisy ustawy stanowią o prawie do odliczenia przez podatnika podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, a mianowicie wykorzystywania zakupów do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 ustawy. Zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.