Koszt eksploatacyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszt eksploatacyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Możliwość zakwalifikowania kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych do kosztów bieżących prowadzonej działalności.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku, koszty eksploatacyjne wymienione we wniosku nie powinny powiększać wartości sprzedawanych lokali mieszkalnych, lecz powinny stanowić koszty bieżące prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji dotychczasowa ich ewidencja jest nieprawidłowa. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W powołanym przepisie ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie, jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo-skutkowego, tzn. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, bądź funkcjonowanie tego źródła. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej.

2016
16
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca za podstawę opodatkowania ma przyjąć tylko kwotę wysokości czynszu czy również pozostałe koszty eksploatacyjne?

Fragment:

Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo koszty eksploatacyjnie związane ze zużyciem prądu, gazu, wody itp.), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nie mieszczą się w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca uzyskuje przychody z najmu. W przyszłym roku zamierza rozliczać się na zasadach podatku zryczałtowanego. Wnioskodawca ma zawarte umowy najmu, z których wynika, że poza kosztami najmu najemcy ponoszą również koszty eksploatacyjnie związane ze zużyciem prądu, gazu, wody itp. Naliczane są one poza kosztami najmu na podstawie rachunku uproszczonego, gdyż Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Kwoty wyszczególnione na rachunku przekazywane są na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Z tego konta Wnioskodawca reguluje wszelkie zobowiązania wobec dostawców prądu, wody, gazu, itp., gdyż posiada z nimi zawarte umowy.

2016
5
sie

Istota:

Czy opłacane przez najemcę koszty eksploatacyjne związane z wynajmowanym lokalem usługowym są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5%?

Fragment:

(...) koszty eksploatacyjne), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nie mieszczą się w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od stycznia 2016 roku wynajmuje lokal usługowy. W umowie najmu najemca zobowiązał się płacić czynsz oraz koszty eksploatacyjne (takie jak opłaty za: wodę, ścieki, ogrzewanie). Wnioskodawca ujmuje koszty eksploatacyjne na fakturze dla najemcy. Wnioskodawca w styczniu 2016 roku zadeklarował wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W związku z powyższym, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa podatkowego uznać należy, że jedynie określona w umowie wysokość czynszu najmu stanowi przysporzenie majątkowe Wnioskodawcy jako wynajmującego, a tym samym generuje przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

2016
29
lip

Istota:

W zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych wydatków z tytułu czynszu najmu, kosztów eksploatacyjnych i opłat za media (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Fragment:

Spółka będzie również ponosić koszty eksploatacyjne i opłaty za media w związku z użytkowaniem Budynku. Przewidywany okres używania Budynku przekroczy jeden rok. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony - okres 10 lat, z możliwością przedłużenia jej obowiązywania. Wspólnik jest zainteresowany otrzymaniem odpowiedzi na poniżej zadane pytania, gdyż jako przyszły wspólnik Spółki będzie on zobowiązany do właściwego wykazania przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez Spółkę. Sama Spółka jest podmiotem transparentnym podatkowo. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy czynsz najmu, jaki płacić będzie Spółka oraz koszty eksploatacyjne i opłaty za media w Budynku ponoszone przez Spółkę Wspólnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, proporcjonalnie do swojego prawa do udziału w zysku i stratach w Spółce... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) Zadaniem Wnioskodawcy, czynsz najmu jaki płacić będzie Spółka oraz koszty eksploatacyjne i opłaty za media w Budynku ponoszone przez Spółkę Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, proporcjonalnie do swojego prawa do udziału w zysku i stratach w Spółce.

2016
29
lip

Istota:

W zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych wydatków z tytułu czynszu najmu, kosztów eksploatacyjnych i opłat za media (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Fragment:

Spółka będzie również ponosić koszty eksploatacyjne i opłaty za media w związku z użytkowaniem Budynku. Przewidywany okres używania Budynku przekroczy jeden rok. Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony - okres 10 lat, z możliwością przedłużenia jej obowiązywania. Wspólnik jest zainteresowany otrzymaniem odpowiedzi na poniżej zadane pytania, gdyż jako wspólnik Spółki jest on zobowiązany do właściwego wykazania przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez Spółkę. Sama Spółka jest podmiotem transparentnym podatkowo. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy czynsz najmu, jaki płacić będzie Spółka oraz koszty eksploatacyjne i opłaty za media w Budynku ponoszone przez Spółkę Wspólnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, proporcjonalnie do swojego prawa do udziału w zysku i stratach w Spółce... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) Zadaniem Wnioskodawcy, czynsz najmu jaki płacić będzie Spółka oraz koszty eksploatacyjne i opłaty za media w Budynku ponoszone przez Spółkę Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, proporcjonalnie do swojego prawa do udziału w zysku i stratach w Spółce.

2013
15
sty

Istota:

Czy przedstawiony w zdarzeniu przyszłym sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wyposażenia do Ośrodka jest prawidłowy?

Fragment:

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Spółka jest podmiotem zobowiązanym do utworzenia ZFŚS zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wydatki na zakup wyposażenia, w części w jakiej wyposażenie ma służyć do celów osobistych (socjalnych) pracowników, może być sfinansowane ze środków ZFŚS. Wydatki te będą mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów w formie odpisu, do jakiego zobowiązana jest Spółka w świetle przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Odpisy na ZFŚS będą kosztem uzyskania przychodów w momencie ich wpłaty na odrębny rachunek bankowy prowadzony dla ZFŚS. Natomiast wydatki na zakup wyposażenia, które następnie zostaną pokryte ze środków ZFŚS do kosztów uzyskania przychodów nie mogą być zaliczone, gdyż w tej części będą już uwzględnione w kosztach w formie odpisu na ZFŚS. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka, realizując kontrakt na budowę kanalizacji i ponosząc m.in. koszty Opłaty, powinna wystawić za wykonane przez siebie usługi (obejmujące również zwrot od Inwestora zapłaconej przez Spółkę kwoty Opłaty) stosowną fakturę VAT i naliczyć podatek od towarów i usług w stosownej wysokości?

Fragment:

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, należności płacone tytułem zwrotu wydatków Spółki, w tym Opłaty wchodzące do wartości kontraktu (wynagrodzenia Spółki) stanowiły część obrotu, o którym mowa w ww. przepisie. Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zważył, co następuje: Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 ze zm.), przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Zgodnie zaś z art. 29 ust. l podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5; obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku rozliczania kosztów eksploatacyjnych samochodu osobowego (np. zakup opon, płynów do spryskiwaczy, filtra paliwa, napraw, myjni itp.) nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktury VAT dokumentującej taki zakup ?

Fragment:

Fakt rozliczania kosztów eksploatacyjnych samochodów osobowych nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, użytkowanych dla celów prowadzonej działalności, w oparciu o ewidencję przebiegu pojazdu, nie powoduje u podatnika w myśl cytowanych wyżej przepisów, utraty prawa określonego w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Biorąc pod uwagę w/w stan prawny, przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny oraz zapytanie Podatnika stwierdzić należy, że w przypadku rozliczania kosztów eksploatacyjnych samochodu osobowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, Stronie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących takie zakupy o ile poniesione wydatki będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. POUCZENIE Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki związane z bieżącą eksploatacja lokalu użyczonego można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?

Fragment:

Strony umowy mogą zatem nałożyć na użytkującego obowiązek regulowania określonych należności tj. opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, zużycie wody itp., za koszty uzyskania przychodów po stronie używającego należy również uznać koszty poniesione na drobne remonty, czy odnowienie użytkowanej nieruchomości lub jej części.Kosztami uzyskania przychodów z tytułu nieodpłatnego używania nieruchomości lub jej części będą zatem faktycznie poniesione wydatki na utrzymanie tej nieruchomości w celu zachowania jej w stanie niepogorszonym oraz związane z bieżącą eksploatacją obiektu.Również wydatki na remont pomieszczenia dla potrzeb prowadzonej działalności, a także na wyposażenie w sprzęt biurowy, stanowić będą wydatek niezbędny w celu prowadzenia działalności.Przy zaliczeniu ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów należy się kierować zasadą wyrażoną w art.22 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą - kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23.Należy pamiętać, że wydatki powinny służyć prowadzonej działalności i wykazywać związek przyczynowo - skutkowy z przychodami.Opłaty związane z bieżącą eksploatacją mogą być uznane do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem prawidłowego ich udokumentowania.Zgodnie z § 14 ust.2 pkt.7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.

2011
1
mar

Istota:

Czy koszty eksploatacji prywatnego samochodu używanego w pracy podlegają opodatkowaniu?

Fragment:

Stosownie do zapisu art. 12 ust. 1 w/w ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, wypłacone pracownikowi świadczenie na podstawie umowy cywilnoprawnej dotyczącej zwrotu omawianych kosztów będzie przychodem ze stosunku pracy,podlegającym opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 23b w/w ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2005 r., wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zkładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania (...)