Koszt | Interpretacje podatkowe

Koszt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawidłowość wystawiania faktur VAT ze stawką podatku VAT 23% dla wymienionych we wniosku kosztów.
Fragment:
Tym samym w tym zakresie Wspólnota nie świadczy żadnych czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, dlatego brak tu jest podstaw do fakturowania rozliczeń między Wspólnotą a jej członkami, w związku z ponoszonymi kosztami zarządu nieruchomością wspólną na podstawie faktury VAT. Rozliczenia te, można jedynie obciążyć kwotą netto poniesionego kosztu bez naliczania podatku VAT. Natomiast w piśmie z 12 marca 2018r. Wnioskodawca wskazał: Administrator wspólnoty wystawia fakturę VAT tytułem kosztów eksploatacyjnych poniesionych przez Wspólnotę dotyczącą kosztów wg stawki ryczałtowej za jeden metr kwadratowy wykupionego lokalu i miejsca parkingowego (rozliczane procentowo) zatwierdzonej uchwałą, która uwzględnia zarówno część dotyczącą dostawy mediów pozostałych (zimna woda, ścieki, wywóz nieczystości itp.) oraz kosztów sprzątania, ochrony lokali, itp. Faktura ta wystawiana jest ze stawką 23%. W związku z tym Wnioskodawcy wydaje się zasadne opodatkowanie kosztów zużycia wody oraz wywozu nieczystości stawką 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego: jest prawidłowe – w zakresie prawidłowości wystawiania faktur VAT ze stawką 23% dla kosztów: sprzątania, dot. dodatkowych zakupów koniecznych, które są zatwierdzone uchwałą Wspólnoty, takie jak (...)
2018
21
kwi

Istota:
Momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów prowizji i premii dla Agentów za pozyskania Odbiorców.
Fragment:
Ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Prowizji i Premii za pozyskanie Abonentów Wnioskodawca chce zaliczać jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu. Ponoszone przez Wnioskodawcę koszty Premii i Prowizji za pozyskanie Abonentów będą zaliczane jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu mimo tego, że w ujęciu rachunkowym (bilansowym) rozliczne będą one w czasie poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy ponoszone przez Spółkę koszty Prowizji i Premii za pozyskanie Odbiorców mogą być zaliczane przez Spółkę jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów? Czy powyższe koszty mogą być zaliczone jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów mimo tego, że w ujęciu rachunkowym (bilansowym) rozliczane są one w czasie poprzez rozliczenia międzyokresowe kosztów? Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy ponoszone przez Spółkę na rzecz Agentów opłaty z tytułu Prowizji i Premii za pozyskanie Abonentów mogą być, jako koszty pośrednie w rozumieniu updop, zaliczane przez Spółkę jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów. W świetle art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4b i 4c upodp.
2018
18
kwi

Istota:
Czy dokonując sprzedaży całego gruntu, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość zakupionego przez Wnioskodawcę udziału we współwłasności w wysokości 80/100 wynikającą z aktu notarialnego oraz wartość zatrzymanych udziałów we współwłasności, czyli 5/100 i 15/100, wynikającą z ksiąg rachunkowych, czyli wartość niespłaconych pożyczek wraz z odsetkami?
Fragment:
(...) kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej, objęty jest regulacją art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanym w ustawie wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania podmiotu. Przywołana regulacja wskazuje, iż definicja kosztów uzyskania przychodów – dla celów podatku dochodowego – składa się z dwóch podstawowych elementów, które łącznie tworzą swego rodzaju normatywną klauzulę generalną. Pierwszy z tych elementów określić można mianem przesłanki pozytywnej, zakładającej spełnienie łącznie dwóch warunków, tj.: konieczność faktycznego – co do zasady – poniesienia wydatku, poniesienie wydatku musi nastąpić w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.
2018
16
kwi

Istota:
Czy składka na ubezpieczenie od utraty dochodu może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej – praktyka pielęgniarska?
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów powinien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki: pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, być właściwie udokumentowany. Podkreślić należy, że samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodu, nie stwarza domniemania, że wszystkie pozostałe koszty, które nie są wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostają z mocy samego prawa uznane za koszty podlegające odliczeniu. Innymi słowy, poniesienie wydatku, który nie został wyłączony w art. 23 nie oznacza, że wydatek taki automatycznie będzie uznany za koszt uzyskania przychodów.
2018
16
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca może zaliczać w koszty uzyskania przychodów wydatki na nabycie kur jednorazowo w momencie ich poniesienia, tj. w momencie (faktycznego) fizycznego zaksięgowania dokumentów zakupu?
Fragment:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych klasyfikuje koszty jako koszty pośrednie lub koszty bezpośrednie. Jeśli chodzi o koszty bezpośrednie to zostały one wprost nazwane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opozycji do kosztów bezpośrednich w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziano tzw. koszty pośrednie. Zgodnie z regulacją ust. 5c przepisu art. 22, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Problematyka zaliczenia kosztów do jednej z kategorii była niejednokrotnie przedmiotem wypowiedzi orzecznictwa. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpłynęło bezpośrednio na uzyskanie określonego przychodu, kosztami zaś innymi niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są wszelkie inne koszty, w tym koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z jego funkcjonowaniem (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 lutego 2015 r. sygn.
2018
16
kwi

Istota:
Czy jako koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości można odliczyć spłatę kredytu po zmarłym spadkobiercy?
Fragment:
Kosztami uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości będą tylko udokumentowane koszty nabycia oraz opłaty poniesione w związku z nabyciem, a także udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość prawa poczynione w czasie posiadania nieruchomości. Tak więc określając koszty uzyskania przychodu należy brać pod uwagę te wydatki, które mają bezpośredni wpływ na uzyskany przychód. Z cytowanych powyżej przepisów prawa podatkowego wynika, że nakłady na nieruchomość mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem, że: zwiększyły jej wartość, poniesione zostały w czasie jej posiadania, zostały udokumentowane fakturami VAT lub dokumentami stwierdzającymi poniesienie opłat administracyjnych. Nakładami na nieruchomość, zwiększającymi jej wartość, będzie na przykład remont nieruchomości dokonany przez nabywcę. Odnosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego przez spadkodawcę (syna Wnioskodawczyni), w żaden sposób nie mieści się w ustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, nabytego w drodze spadku, zawartych w art. 22 ust. 6d ustawy.
2018
16
kwi

Istota:
W zakresie skutków podatkowych partycypacji w kosztach budowy obiektu będącego przedmiotem najmu
Fragment:
Jednocześnie, posługując się zasadami wnioskowania a contrario, z treści art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (mając ponadto na względzie art. 14 ust. 1) można wyprowadzić zasadę, że zwrócone wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, stanowią przychody podatnika. Tym samym, skutki podatkowe związane ze zwrotem wydatków są generalnie uzależnione od tego, czy wydatki, które będą zwracane podlegały zaliczeniu do kosztów podatkowych, czy też nie. Jeżeli zwracane wydatki podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, wówczas kwota zwrotu powinna podlegać zaliczeniu do przychodów. Natomiast, jeżeli zwrot poniesionych wydatków dotyczyć będzie kosztów, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wówczas zwrócone wydatki nie będą dla podatnika przychodem podatkowym. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1. Katalog wyłączeń z kategorii kosztów uzyskania przychodów zawarty w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter zamknięty. Wśród wydatków nieuważnych za koszty uzyskania przychodów, ustawodawca wymienił m.in. – w art. 23 ust. 1 (...)
2018
16
kwi

Istota:
W zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową
Fragment:
Mając na uwadze przepisy art. 18d należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym muszą być łącznie spełnione poniższe warunki: podatnik poniósł koszty na działalność badawczo - rozwojową, koszty na działalność badawczo - rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o CIT, w/w koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu ustawy o CIT, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te byty prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów, mieszczą się w zakresie określonym w art. 18d ust. 2 lub 3 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych, podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o CIT, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo - rozwojowej, podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu, kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w ustawie o CIT, koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie. Podkreślenia wymaga, że za koszty kwalifikowane uznaje się zgodnie zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2018
16
kwi

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w związku z dodaniem do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 15d – w przypadku uregulowania przez Spółkę zobowiązania powyżej 15.000 zł w drodze kompensaty, możliwe będzie zaliczenie takiego wydatku do kosztów podatkowych
Fragment:
Dz.U z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ ustawa o CIT ”) z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 15d, w przypadku uregulowania przez Wnioskodawcę zobowiązania powyżej 15.000 zł w drodze kompensaty, możliwe będzie zaliczenie takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Art. 15d ust. 1 ustawy o CIT stanowi, iż podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Zgodnie z ust. 2 ww. przepisu w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm., dalej: „ u.s.d.g. ”) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy: zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody - w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W ocenie Wnioskodawcy oznacza to, że w przypadku płatności za transakcje powyżej 15.000 zł, w formie gotówkowej, podatnik nie będzie mógł zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Przepis ten nie dotyczy jednak kompensaty - co wynika z wykładni systemowej i celowościowej wprowadzonej regulacji.
2018
16
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej braku możliwości zaliczenia otrzymanych środków przeznaczonych na wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w projekcie do kosztów podatkowych oraz podstawy prawnej braku możliwości zaliczenia ww. środków do kosztów podatkowych.
Fragment:
Dofinansowanie (w wysokości części kosztów kwalifikowanych) zobowiązuje Zainteresowanego do zrealizowania danego projektu badawczo-rozwojowego, poprzez wykorzystanie w tym celu m.in. swoich zasobów kadrowych i finansowych (konieczność pokrycia części kosztów kwalifikowanych, która nie jest finansowana dotacją). Jednocześnie Wnioskodawca będzie pełnił rolę kierownika badań. Centrum opracowało „ Przewodnik kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ” (zwane również „ Wytycznymi ”). Przewodnik ów m.in. definiuje pojęcie i katalog kosztów kwalifikowanych. Według Wytycznych kwalifikowalność kosztu może zostać uznana, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki, m.in.: koszt został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie, oraz został należycie udokumentowany. W Wytycznych przewiduje się również, że koszty kwalifikowane mogą powstać także w sytuacji, gdy pracę w projekcie wykonuje beneficjent, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednocześnie będąc pracownikiem w ramach własnego projektu. Przewiduje się możliwość obciążenia firmy kosztami własnej pracy według określonych w Wytycznych norm.
2018
16
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
(...) koszty za ww. miesiąc może zaliczyć jedynie 3.571,00 zł (10.000,00 x 35,71%). Druga wątpliwość rozliczenia kosztów mieszanych dotyczy następującej sytuacji. W miesiącu sierpniu 2016 r. Wnioskodawca przykładowo poniósł koszty napraw maszyn rolniczych i koszt amortyzacji. Przychód zaś z pozarolniczej działalności gospodarczej za ww. miesiąc wyniósł 0 zł, gdyż usługę wykona dopiero w miesiącu wrześniu 2016 r. Takie sytuacje będą miały miejsce niejednokrotnie. Jak w takim razie Wnioskodawca ma określić wysokość kosztów, które może rozliczyć w koszty pozarolniczej działalności gospodarczej? Czy ma określić ich wysokość wg swojej opinii bez obliczania udziału procentowego, a na koniec roku zrobić korektę zapisu kosztów w kolumnie 13 p.k.p.i.r. na podstawie obliczenia udziału procentowego wg sumy przychodów z całego roku podatkowego? Tzn. zrobić narastająco zestawienie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i z rolniczej i obliczyć udział procentowy? Zrobić zestawienie kosztów wspólnych czyli kosztów dotyczących amortyzacji, napraw maszyn i urządzeń i zaliczyć w koszty podatkowe kwotę (in plus in minus) wynikającą (...)
2018
16
kwi

Istota:
Czy kwota wypłacona na podstawie ugody stanowi koszt podatkowy
Fragment:
Należy w tym miejscu podkreślić, że koszt uzyskania przychodów jest kosztem działalności gospodarczej, która ze swej istoty zmierza do osiągnięcia przychodów. Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści, albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu. Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, iż jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Zatem to podatnik zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, nie można uznać za koszt wydatków, których charakter budzi wątpliwości. Należy zaznaczyć, iż działalność gospodarcza podlega określonym regułom ekonomicznym i musi opierać się o zasadę racjonalności działań w dążeniu do realizacji postawionego celu.
2018
16
kwi

Istota:
W zakresie zwrotu kosztów kandydatom uczestniczącym w procesie rekrutacji
Fragment:
Dlatego Spółka zachęca osoby z innych krajów do udziału w procesie rekrutacji pokrywając im koszty przejazdu/przelotu i noclegu. Wydatki te są pokrywane zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, uregulowanych w Rozporządzeniach. Koszty związane z uczestnictwem kandydatów w procesach rekrutacyjnych są ponoszone przez Spółkę w celu osiągnięcia przychodów. Jednocześnie opłacając lub zwracając kandydatom wydatki udziału w rozmowach kwalifikacyjnych Wnioskodawca odbiera od nich oświadczanie o niezaliczeniu tych wydatków w koszty uzyskania przychodów. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że opłacenie lub zwrot poniesionych wydatków kandydatom na pracowników stanowi dla nich nieodpłatne świadczenie, skutkujące powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy, tj. przychodu z innych źródeł. Jednakże w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy przychód ten jest wolny od podatku dochodowego, tj. jeżeli koszty podróży nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów podatnika (kandydata), oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu przez Wnioskodawcę. Przy czym podkreślić należy, że ze zwolnienia korzystają świadczenia jedynie do wysokości limitów określonych w powołanych powyżej Rozporządzeniach.
2018
16
kwi

Istota:
Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wydanie nagród mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty. Można więc przyjąć, że koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów to takie koszty, które są poniesione w trakcie dążenia do uzyskania przychodów. Określony cel musi być widoczny w momencie ponoszenia kosztu. Ponadto, poniesione koszty winny omawiany cel realizować lub co najmniej zakładać jego realność. Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to takie koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało.
2018
16
kwi

Istota:
W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków z tytułu opłat licencyjnych.
Fragment:
(...) koszt uzyskania przychodów Spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1888 ze zm.). Jednocześnie wydatki te w przedstawionym stanie faktycznym będą stanowić koszty podatkowe bieżące, czyli w roku, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych Spółki na podstawie otrzymanych faktur. W szczególności opłaty za rok 2012 należy zaliczyć do kosztów podatkowych 2013 r. Zgodnie z normą art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy (koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów). Zgodnie zaś z utrwalonym orzecznictwem i piśmiennictwem w tym zakresie możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kosztów uzyskania przychodów uzależniona jest od: powiązania poniesionego wydatku z działalnością podatnika, który zalicza ten wydatek do kosztów, istnienia racjonalnego (a nawet jedynie potencjalnego) związku przyczynowego między wydatkiem, a uzyskanym przychodem, właściwego udokumentowania tego wydatku, przy czym przesłanki te muszą być spełnione łącznie.
2018
15
kwi

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wydatki udokumentowane przez Wnioskodawcę we wskazany sposób, będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych.
Fragment:
Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zawarto również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że Spółce będą okazywane do wglądu dokumenty źródłowe, ale będą one wystawiane na podwykonawcę i spółka, poza analizą ich z punktu widzenia celowości nie będzie miała obowiązku dzielenia ich na stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Spółka otrzyma od podwykonawcy fakturę z pozycją "koszty dodatkowe zgodnie z umową z dnia ...". W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia takiej pozycji na fakturze, jak zwrot kosztów w całości, czy też powinien interesować się czy ww. koszty są również kosztami uzyskania przychodów u podwykonawcy i jeżeli podwykonawca nie może ich uznać za koszty uzyskania przychodów to spółka również nie powinna ich uznawać za koszty uzyskania przychodów? Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość refaktury kosztów podwykonawcy bez względu na to, czy u podwykonawcy są one kosztami uzyskania przychodów czy nie. Spółka będzie miała co prawda okazywane do wglądu dokumenty źródłowe ale będą one wystawiane na podwykonawcę i spółka, poza analizą ich z punktu widzenia celowości nie będzie miała obowiązku dzielenia ich na stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Spółka otrzyma od podwykonawcy fakturę z pozycją "koszty dodatkowe zgodnie z umową z dnia ..." i całość zaliczy do swoich kosztów uzyskania przychodów.
2018
15
kwi

Istota:
Czy w nawiązaniu do art. 9 w zw. z art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych godzinowy koszt wynagrodzenia Wnioskodawcy w ramach planowanego projektu może stanowić rodzaj kosztu podatkowego w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej?
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy na pokrycie kosztów pracy własnej Wnioskodawcy, należy uznać za pochodzące ze źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza i zarachować je do kosztów uzyskania przychodów i kosztów bilansowych? Czy skoro na udział w projekcie badawczym musi poświęcić część czasu, który do tej pory poświęcał firmie, może tak wyliczony koszt pracy potraktować jako koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
Natomiast wydatki jakie zostaną sfinansowane z otrzymanych środków finansowych to: koszty wynagrodzeń, koszty podwykonawstwa, koszty aparatury naukowo-badawczej i koszty wartości niematerialnych i prawnych, koszty dzierżawy gruntów, wieczystego użytkowania gruntów i amortyzacji budynków, koszty materiałów, sprzętu laboratoryjnego, utrzymania linii technologicznych, wynajmu powierzchni laboratoryjnej, elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanie w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego, koszty pośrednie: wynajmu lub utrzymania budynków, administracyjne, wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego, delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu. W ramach ww. środków będą sfinansowane wydatki inwestycyjne na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Zatem Wnioskodawca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) będzie beneficjentem projektu. Jeśli dofinansowanie zostanie przyznane Wnioskodawca będzie zobowiązany do zrealizowania danego projektu badawczo-rozwojowego, wykorzystując w tym celu m.in. swoje zasoby kadrowe i finansowe. Jednocześnie Wnioskodawca będzie pełnił w projekcie realizowanym rolę eksperta.
2018
15
kwi

Istota:
Czy w związku z podpisaną ugodą konieczne jest wyksięgowanie faktur nieopłaconych z kosztów, mimo że w ugodzie mowa jest o ratalnej zapłacie za faktury?
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu – w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości. W związku z powyższym, kosztami są zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim. Ponadto, zaliczenie danego wydatku do kosztów podatkowych uzależnione jest od tego, czy nie mieści się on w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, który zawiera art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2018
15
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów odsetek od zapłaconych rat kredytów zaciągniętych na działalność gospodarczą?
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). W świetle powyższego należy uznać, że dopiero zapłacenie odsetek daje możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Treść art. 23 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi zaś, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji. Z wyżej powołanych przepisów wynika, że odsetki od kredytu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: zaciągnięty kredyt pozostaje w związku z przychodami uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę; odsetki zostały zapłacone, odsetki nie zwiększają kosztów inwestycji. Z tego względu kwoty odsetek zapłaconych od kredytów niezwiększających kosztów inwestycji mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile spełniona będzie zasadnicza przesłanka wynikająca z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, warunkująca zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów - poniesiony wydatek musi być związany z uzyskaniem przychodu bądź z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu.
2018
15
kwi

Istota:
W związku z tym, że koszty procesu i egzekucji są skutkiem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności polegającej na wynajmowaniu w przeszłości placu pod autokomis nieuczciwemu najemcy, chciałby zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu i zmniejszyć podstawę opodatkowania, czy ma do tego prawo?
Fragment:
Nie wykonywał Wnioskodawcy jak i jego pełnomocnika wniosków o zwolnienie spod egzekucji zajętych ruchomości, doprowadzając Wnioskodawcę do poniesienia wyżej wymienionych kosztów. Dlatego uważa, że koszty związane z nieskuteczną egzekucją komorniczą i poniesione wskutek niekorzystnego wyroku sądowego, powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, musi być należycie udokumentowany. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.
2018
15
kwi

Istota:
Czy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego sygnatura K 11/15 z dnia 24 listopada 2016 r. uznającym, że art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców w związku z art. 77(5) § 2, 3 i 5 Kodeksu pracy, w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych (Dz.U. 2013.167) jest niezgodny z Konstytucją w części dotyczącej wypłaty ryczałtu za nocleg kierowcom w zagranicznych podróżach służbowych wypłacane przez Wnioskodawczynię ryczałty za noclegi podczas zagranicznej podróży służbowej, których wypłaty pracownicy mają zagwarantowane w regulaminie wynagradzania oraz umowie o pracę będą dla Wnioskodawczyni dalej kosztem uzyskania przychodu?
Fragment:
Koszt wypłacanych ryczałtów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, gdyż zgodnie z zapisem art. 22 ust. 1 ww. ustawy, jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodu i nie jest wymieniony w art. 23, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne, uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie zachowanie źródła przychodów. W takim ujęciu, kosztami tymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, nawet wówczas, gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.
2018
15
kwi

Istota:
Czy faktury wystawione w jednym dniu od danego kontrahenta za oddzielne zlecenia transportowe, które zostaną opłacone gotówką i przekroczą kwotę 15.000 zł będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) i art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.?
Czy faktury dotyczące jednej firmy transportowej z danego miesiąca bądź z innego ściśle określonego okresu poczynając od faktur z lat ubiegłych opłacone gotówką trzeba będzie sumować do limitu 15.000 zł i po przekroczeniu tego limitu forma płatności powinna odbywać się za pośrednictwem rachunku płatniczego, aby mogła stanowić koszt podatkowy?
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 2032) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby zatem określony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, musi być należycie udokumentowany. Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tą działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku.
2018
15
kwi

Istota:
1) Czy rozliczenie kosztów wykładowych nie kreuje u Spółki przychodów ani kosztów podatkowych?
2) Czy różnice kursowe powstające w wyniku rozliczenia zwrotu kosztów wykładowych nie stanowią dla Spółki przychodów i kosztów podatkowych?
Fragment:
Spółka powzięła wątpliwość, czy postępuje prawidłowo w odniesieniu do zaliczania do kosztów lub w przychodów podatkowych różnic kursowych powstających w związku ze zwrotem kosztów wykładowych, dlatego zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy rozliczenie kosztów wykładowych nie kreuje u Spółki przychodów ani kosztów podatkowych? Czy różnice kursowe powstające w wyniku rozliczenia zwrotu kosztów wykładowych nie stanowią dla Spółki przychodów i kosztów podatkowych? Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze w pozostałym zakresie sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, powinien on również mieć charakter definitywny. Zdaniem Spółki w przedmiotowej sprawie nie jest zachowany wskazany powyżej warunek celowości poniesienia kosztu. Wydatki poniesione na rzecz armatora nie mają też charakteru definitywnego, nie mogą więc zostać uznane za koszt uzyskania przychodu Spółki. Spółka bowiem występuje w przedmiotowych transakcjach wyłącznie w roli płatnika.
2018
15
kwi

Istota:
W zakresie braku zastosowania art. 15d w przypadku zobowiązań przekraczających wartość 15.000 zł uregulowanych częściowo w drodze kompensaty i częściowo przelewem na rachunek bankowy wierzyciela
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę w podsumowaniu należy stwierdzić, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy w celu uproszczenia wzajemnych rozliczeń, dojdzie pomiędzy Wnioskodawcą a danym kontrahentem do potrącenia wzajemnych wierzytelności o wartościach przekraczających 15 000 zł, nie znajdzie dla potrąconego zobowiązania wyłączenie tych wydatków z kosztów podatkowych, w związku z brzmieniem art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy przy tym wskazać, że w niniejszej sprawie istotnym kryterium warunkującym rozpoznanie kosztu jako kosztu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest spełnienie warunku określonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy, przy jednoczesnym uwzględnieniu wyłączeń wskazanych w art. 16 ust. 1 przedmiotowej ustawy. Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Spełnienie powyższego kryterium uprawnia Spółkę do zaliczenia w koszty poniesionego wydatku w sytuacji, gdy zobowiązanie zostało uregulowane w formie potrącenia (kompensaty). Tym samym, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty przekraczającej 15 000 zł wynikającej z kompensaty wierzytelności. Oznacza to tym samym, że stanowisko Wnioskodawcy w kwestii zadanego we wniosku pytania należy uznać za prawidłowe. Zgodnie (...)
2018
15
kwi

Istota:
Koszty świadczeń dla pracowników wypłacanych w terminie (ze środków pochodzących z rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych biernych) określonym w regulaminie, Kodeksie Pracy i Rozporządzeniu będą dla Spółki kosztami uzyskania przychodów rozliczanymi memoriałowo, rozpoznając koszt podatkowy w momencie, na który świadczenia te stały się należne (art. 15 ust. 4g). Dopiero w momencie niedochowania terminów wynikających z regulaminu, Kodeksu Pracy i Rozporządzenia Spółka powinna rozpoznać koszt uzyskania przychodów w momencie wypłaty. Świadczenia, które nie zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji, w ogóle nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.
Fragment:
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów rezerw innych niż wymienionych w pkt 26, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z innych ustaw; nie są jednak kosztem uzyskania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, inne niż określone w niniejszej ustawie jako taki koszt. Samo utworzenie rezerw nie stanowi więc kosztu uzyskania przychodów, środki pochodzące z rezerw, po spełnieniu przesłanek o możliwości zaliczenia ich do kosztów podatkowych, stają się kosztem podatkowym w momencie poniesienia, na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Warunkiem zakwalifikowania wydatków jako koszty uzyskania przychodów (koszty podatkowe) jest celowość jego poniesienia. Przesłankę celowości kosztu uważa się za spełnioną, gdy istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem danego kosztu a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła ich uzyskania. Kosztami uzyskania przychodów będą więc zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim (inne niż bezpośrednio związane z przychodami).
2018
15
kwi

Istota:
Czy opłaty związane z udzieleniem gwarancji ubezpieczeniowej należy zaliczyć w koszty podatkowe w momencie:
- dokonania opłaty,
- w czasie trwania budowy,
- w okresie obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej?
Fragment:
Natomiast, zgodnie z art. 15 ust. 4e updop, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Wobec tego, w odniesieniu do ponoszonych wydatków na udzielone gwarancje ubezpieczeniowe w tym okres realizacji oraz okres rękojmi będzie miała zastosowanie generalna zasada wynikająca z art. 15 ust. 4d updop, w myśl której, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Reasumując, opłaty związane z udzieleniem gwarancji ubezpieczeniowej, należy zaliczyć do kosztów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, które zgodnie z art. 15 ust. 4d updop, są potrącalne w dacie ich poniesienia.
2018
15
kwi

Istota:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ updop ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje więc podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 updop), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Biorąc pod uwagę rozwiązanie przyjęte w art. 15 ust. 1 updop, koszt uzyskania przychodów stanowić mogą jedynie koszty poniesione w celu osiągniecia tych przychodów. Przyjęta na gruncie ww. ustawy konstrukcja kosztów uzyskania przychodów oznacza, że do podatkowych kosztów, podatnik zaliczać może jedynie wydatki przez niego poniesione (z wyjątkiem wydatków enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 updop).
2018
15
kwi

Istota:
Należności na pokrycie kosztów funkcjonowania Rzecznika Finansowego i jego Biura.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności przepisy art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1, należy interpretować w ten sposób, że wydatki na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura – opisane w pkt (2) poz. 80 niniejszego wniosku – stanowią dla Banku koszt uzyskania przychodu. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty ponoszone przez podatników stanowią dla nich koszt uzyskania przychodów w przypadku łącznego spełnienia następujących dwóch warunków: koszt został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów; koszt nie został wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w przepisie obejmującym katalog kosztów niestanowiących kosztu uzyskania przychodu. Powyższe warunki, w przypadku kosztów Banku których dotyczy niniejszy wniosek, są spełnione, ponieważ: Obowiązek ponoszenia przedmiotowych kosztów przez banki wynika z przepisów obowiązującego prawa powołanych powyżej w poz. 80. Poniesienie tych wydatków warunkuje zatem prowadzenie przez Bank działalności bankowej, która stanowi dla Banku źródło przychodów. Przedmiotowe koszty nie zostały wymienione w żadnym z punktów przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za w pełni uzasadnione.
2018
15
kwi

Istota:
Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu umorzenia automatycznego udziałów w spółce z o.o. objętych w zamian za wniesione aportem udziały w innej spółce z o.o.
Fragment:
Przepis ten wskazuje moment, w którym wydatki na nabycie udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną stanowią koszt uzyskania przychodów i formułuje ogólną zasadę, że te wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie uzyskania przychodów ze zbycia udziałów (akcji). W sprawie będącej przedmiotem wniosku należy mieć na uwadze także treść przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 i art. 22 ust. 1f. Językowa wykładnia przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38c ustawy prowadzi do wniosku, że wskazuje on, jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) uzyskanych w drodze wymiany udziałów (akcji). Zdaniem Wnioskodawcy, regulacja art. 23 ust. 1 pkt 38c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do przychodów z przymusowego i tzw. automatycznego umorzenia udziałów (akcji), o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i art. 24 ust. 5d ustawy, ponieważ ani przymusowe, ani automatyczne umorzenie udziałów (akcji) nie jest odpłatnym zbyciem tych udziałów (akcji).
2018
15
kwi

Istota:
Automatyczne umorzenie udziałów sp. z o.o., koszty uzyskania przychodu.
Fragment:
Przepis ten wskazuje moment, w którym wydatki na nabycie udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną stanowią koszt uzyskania przychodów i formułuje ogólną zasadę, że te wydatki stanowią koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie uzyskania przychodów ze zbycia udziałów (akcji). W sprawie będącej przedmiotem wniosku należy mieć na uwadze także treść przepisu art. 22 ust. 1 pkt 38c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 i art. 22 ust. 1f. Językowa wykładnia przepisu art. 22 ust. 1 pkt 38c ustawy prowadzi do wniosku, że wskazuje on, jak należy ustalić koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) uzyskanych w drodze wymiany udziałów (akcji). Zdaniem Wnioskodawcy, regulacja art. 22 ust. 1 pkt 38c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do przychodów z przymusowego i tzw. automatycznego umorzenia udziałów (akcji), o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i art. 24 ust. 5d ustawy, ponieważ ani przymusowe, ani automatyczne umorzenie udziałów (akcji) nie jest odpłatnym zbyciem tych udziałów (akcji).
2018
15
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Koszt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.