Koszt | Interpretacje podatkowe

Koszt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wyodrębnienie kosztów działalności badawczo-rozwojowej w opisanej ewidencji jest wystarczające dla spełnienia przesłanki z art. 9 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
W szczególności rozdzielnikiem czasu pracy Spółka z MPK na projekty przenosi tylko koszty pracownicze, inne koszty wydziałowe pozostają na MPK wydziałowym. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy wyodrębnienie kosztów działalności badawczo-rozwojowej w ewidencji opisanej w opisie stanu faktycznego przez Wnioskodawcę jest wystarczające dla spełnienia przesłanki z art. 9 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r.? (pytanie nr 6) Zdaniem Spółki, wyodrębnienie kosztów działalności badawczo-rozwojowej w sposób opisany w opisie stanu faktycznego zamieszczonego w niniejszym wniosku jest wystarczające dla spełnienia przesłanki z art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. Skorzystanie z premii podatkowej jest związane z koniecznością wykazania w zeznaniu kosztów kwalifikowanych, podlegających odliczeniu. Z kolei, korzystanie z możliwości zastosowania odliczenia kosztów kwalifikowanych wiąże się z wyodrębnieniem w ewidencji księgowej przedsiębiorcy wszystkich kosztów badawczo-rozwojowych. Jednocześnie, w przepisach nie wskazano jak ma wyglądać owo wyodrębnienie, czy wystarczą odrębne konta czy powinna to być odrębna ewidencja.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania wydatków związanych z najmem zakupionego mieszkania
Fragment:
Czy dane koszty kwalifikują się do rozliczania w ramach najmu i jeśli tak to czy Wnioskodawczyni powinna je rozliczać w ramach ceny nabycia i amortyzacji czy wyliczania kosztów uzyskania przychodów za dany miesiąc? Zdaniem Wnioskodawcy: Wszystkie koszty listów powinny być zaliczone do ceny nabycia mieszkania. Koszty przelotu do Polski i z powrotem do Niemiec w dniu zakupu mieszkania powinna dodać do ceny zakupu mieszkania. Wnioskodawczyni powinna dodać te koszty do ceny zakupu mieszkania. Całą kwotę rachunku powinna dodać do kosztów uzyskania przychodów w pierwszym miesiącu oddania mieszkania do użytkowania. Utrzymanie karty kredytowej, która wiąże się z opłatą roczną. Opłatę roczną za utrzymanie karty powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu jej poniesienia. Przystąpienie do funduszu oszczędnościowego polegającego na wpłacaniu miesięcznie kwoty 300 zł, która następnie jest wykorzystywana przez bank do inwestowania w fundusze. Wiąże się to z ryzykiem utraty środków. Koszty 300 zł Wnioskodawczyni powinna dodać do kosztów uzyskania przychodów za każdy miesiąc ich poniesienia. Koszty związane z utrzymaniem rachunku bankowego wymaganego przez bank dla posiadanej marzy. Koszt rachunku powinna dodać do kosztów uzyskania przychodów za każdy miesiąc ich poniesienia. Wydatki te powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu ich poniesienia (wykonania przelewu bankowego).
2018
15
lut

Istota:
Przychód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiący podstawę opodatkowania, Wnioskodawczyni może pomniejszyć o koszty odpłatnego zbycia, które to koszty, wśród wydatków wskazanych przez Wnioskodawczynię we wniosku, stanowią jedynie: wydatki związane z analizą i korektą projektu przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, asystą przy czynnościach notarialnych zawarcia tejże przedwstępnej umowy oraz wydatki związane z analizą oraz (w miarę potrzeby) korektą projektu przyrzeczonej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz asystą przy czynnościach notarialnych zawarcia tejże umowy. Pozostałe wydatki wskazane przez Wnioskodawczynię nie stanowią kosztu odpłatnego zbycia i tym samym przychód z odpłatnego zbycia lokalu nie może zostać pomniejszony o te wydatki.
Fragment:
Można do takich kosztów zaliczyć np.: koszt prowizji, koszty wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego, wydatki związane ze sporządzeniem umowy cywilnoprawnej, koszty i opłaty sądowe, notarialne o ile były ponoszone przez zbywcę. Przy tym, pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym zbyciem również musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Podstawowym kryterium pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów odpłatnego zbycia – oprócz bezpośredniego związku ze zbyciem – jest jego obligatoryjny względem zbycia charakter. Istotne jest więc, czy zbywca jest zobowiązany ponieść określony koszt w związku ze zbyciem i czy ten koszt był ze zbyciem bezpośrednio związany. Dopiero stwierdzenie, że zbycie wymaga poniesienia danego kosztu, i że jest on ze zbyciem bezpośrednio związany może oznaczać zaliczenie tego wydatku do kosztów odpłatnego zbycia.” W wymienionej powyżej interpretacji wskazano przy tym, że do kosztów odpłatnego zbycia zaliczyć należy uiszczone przez Wnioskodawcę w tamtejszej sprawie na rzecz kancelarii prawnej koszty usługi pomocy prawnej w zakresie zawarcia rozporządzającej umowy sprzedaży akcji spółki oraz innych czynności niezbędnych do przeniesienia tych akcji zgodnie z umową (usługi prawne), bowiem w istocie były konieczne, aby transakcja odpłatnego zbycia akcji mogła dojść do skutku i można je bezpośrednio do tej transakcji przypisać.
2018
15
lut

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia mieszkania.
Fragment:
(...) kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia ww. lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem spadku. Dodatkowo wskazać należy, że od kosztów uzyskania przychodów należy odróżnić koszty odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy. Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe (potoczne) rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć: związane ze zbyciem koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę sądową. Powyższe koszty, jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód. Pomiędzy tymi kosztami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi jednak istnieć związek przyczynowo – skutkowy.
2018
15
lut

Istota:
W zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej kosztów montażu zasilania i opłaty za przyłącze energetyczne, które służy do dostawy prądu wykorzystywanego do celów budowy szwalni i po jej zakończeniu zostanie zdemontowane (pytanie nr 1) oraz opłaty na przyłącza wodno-kanalizacyjne, ciepłownicze, elektroenergetyczne oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (pytanie nr 2)
Fragment:
(...) kosztów prac geologicznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, usług projektowych, usług inżynierskich, doradztwa finansowego i prawnego związanego z prowadzoną inwestycją, kosztów sporządzenia dokumentacji przetargowej, kosztów niezbędnych ekspertyz obiektów budowlanych, Z wyżej przytoczonych regulacji ustawowych wynika, że decydujące znaczenie dla zaliczenia określonego wydatku do wydatków stanowiących koszt wytworzenia środka trwałego ma możliwość powiązania danego wydatku z konkretnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, czyli wytwarzanym środkiem trwałym. Wszelkie wydatki pozostające w związku z wytworzeniem środka trwałego mają wpływ na jego koszt wytworzenia. Koszt ten zarazem stanowi o wartości początkowej środka trwałego, od której dokonuje się następnie odpisów amortyzacyjnych. Należy ponadto podkreślić, że mocą art. 16g ust. 4 omawianej ustawy wyraźnie wyłączono z kosztu wytworzenia środka trwałego koszty ogólne zarządu, koszty sprzedaży oraz pozostałe koszty operacyjne (takie jak np.: koszty zużycia materiałów i energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, paliw) i koszty operacji finansowych, w tym odsetki od pożyczek (kredytów) i prowizje, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.
2018
6
lut

Istota:
Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku obrotowego 2017 koszty związane z ubezpieczeniem majątku firmowego spółki tj. koszty ubezpieczeń samochodów ciężarowych, będących środkami trwałymi w spółce a dotyczących dwóch lat obrotowych tj. 2016 roku i 2017 roku w związku z otrzymaniem oryginałów polis ubezpieczeniowych w dniu 14 listopada 2017 r. i ujęciu kosztu w księgach rachunkowych pod datą 14 listopada 2017 r.?
Fragment:
Stosownie do treści art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W myśl art. 22 ust. 5d ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Zatem, elementem decydującym o momencie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów jest data, na którą (pod którą) dany koszt został prawidłowo ujęty w księgach rachunkowych. Ponadto z przepisu tego wynika, że podstawą do ujęcia kosztu jest faktura (rachunek) lub inny dowód wówczas, gdy nie ma faktur (rachunków).
2018
2
lut

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wydatki, jakie ponosi / poniesie Wnioskodawca z tytułu opłat za przeprawy promowe samochodów niestanowiących składniki majątku Spółki, stanowią / stanowić będą dla Wnioskodawcy w całości koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. Oznacza to, że wszelkie poniesione wydatki, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile tylko pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów (nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty). Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione (...)
2018
24
sty

Istota:
Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na wyburzenie budynku oraz koszty rozliczenia jego wartości można na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznać za koszty uzyskania przychodu związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę jednoosobową działalnością gospodarczą ?
Fragment:
Przy czym, kosztem wytworzenia jest wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania (art. 22g ust. 4 ww. ustawy). Do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego zalicza się ogół kosztów poniesionych w związku z jego wytworzeniem od momentu rozpoczęcia inwestycji aż do momentu przekazania środka trwałego do używania. Decydujące znaczenie dla zaliczenia określonego wydatku do wydatków stanowiących koszt wytworzenia środka trwałego ma możliwość powiązania danego wydatku z konkretnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, czyli wytwarzanym środkiem trwałym. Wszelkie wydatki pozostające w związku z wytworzeniem środka trwałego mają wpływ na jego koszt wytworzenia, a tym samym stanowią koszty inwestycji. Do kosztu wytworzenia środka trwałego należy zaliczyć te wydatki, które pozostają w bezpośrednim związku z prowadzoną inwestycją.
2018
19
sty

Istota:
Dotyczy ustalenia, czy uiszczane przez Spółkę na podstawie Concept Fee Agreement wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji do Concept, a stanowiące dla Spółki koszty uzyskania przychodów, należy potrącać w kosztach na zasadach właściwych dla pośrednich kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Zgodnie z art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. W myśl art. 15 ust. 4d updop, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Zgodnie z art. 15 ust. 4e updop, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Z przedstawionego we wniosku opisu (...)
2018
17
sty

Istota:
Czy dodatkowa składka na ubezpieczenie społeczne KRUS zapłacona w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będzie podlegała zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz, aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości. Samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodu, nie stwarza domniemania, że wszystkie pozostałe koszty, które nie są wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostają z mocy samego prawa uznane za koszty podlegające odliczeniu. Innymi słowy, poniesienie wydatku, który nie został wyłączony w art. 23 nie oznacza, że wydatek taki automatycznie będzie uznany za koszt uzyskania przychodów. Ustawodawca posługując się zwrotem „ koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu ” przypisuje temu określeniu cechę świadomego, zamierzonego, przemyślanego i logicznego działania podatnika podporządkowanego osiągnięciu przychodów, a nie odwołuje się do skutku będącego następstwem określonego działania.
2018
10
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Koszt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.