Koszt | Interpretacje podatkowe

Koszt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników w proporcji odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy jako wspólnika w zyskach Spółki osobowej
Fragment:
Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Zatem do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy CIT. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: został poniesiony przez podatnika, (...)
2017
13
lip

Istota:
W zakresie uprawnienia do odliczenia w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Kosztów kwalifikowanych w postaci Kosztów Kapitalizowanych poniesionych w ramach prowadzonej działalności B+R
Fragment:
(...) koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. ” Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji otrzymanej przez Wnioskodawcę z dnia 29 września 2016 r. (sygn. IPPB5/4510-813/16-2/MR ): „ Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika więc, że odliczenia kosztów kwalifikowanych dokonuje w zeznaniu za rok podatkowy, w którym je poniesiono. Zatem w kwestii rozliczenia kosztów kwalifikowanych, na potrzeby tzw. ulgi badawczo-rozwojowej bez znaczenia jest kiedy wydatki te będą mogą zostać potrącone jako koszty uzyskania przychodu. Podnieść należy, że w art. 18 ust. 1 ustawy o CIT, Ustawodawca wskazał na możliwość zakwalifikowania kosztu uzyskania przychodów do kosztów kwalifikowanych. Uznanie kosztu za koszt uzyskania przychodów następuje w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zatem określony koszt staje się kosztem uzyskania przychodu przy wystąpieniu związku przyczynowo-skutkowego o jakim mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. ” Możliwość dokonania odliczenia z tytułu Ulgi B+R prac rozwojowych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 4a ustawy o PDOP została również potwierdzona w interpretacji z. dnia 3 listopada 2016 r. (sygn.
2017
13
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku wycofania części wkładu.
Fragment:
Stosownie bowiem do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazują enumeratywnie, jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia między nim, a osiągniętym przychodem związku przyczynowo-skutkowego. Ponadto, celem ponoszonego kosztu powinno być osiągnięcie przychodu i jednocześnie przedmiotowy wydatek nie może znajdować się wśród wymienionych w art. 23 ww. ustawy. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, musi być należycie udokumentowany. Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów.
2017
7
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku wycofania części wkładu.
Fragment:
Stosownie bowiem do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazują enumeratywnie, jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia między nim, a osiągniętym przychodem związku przyczynowo-skutkowego. Ponadto, celem ponoszonego kosztu powinno być osiągnięcie przychodu i jednocześnie przedmiotowy wydatek nie może znajdować się wśród wymienionych w art. 23 ww. ustawy. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, musi być należycie udokumentowany. Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów.
2017
5
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku wycofania części wkładu.
Fragment:
Stosownie bowiem do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazują enumeratywnie, jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia między nim, a osiągniętym przychodem związku przyczynowo-skutkowego. Ponadto, celem ponoszonego kosztu powinno być osiągnięcie przychodu i jednocześnie przedmiotowy wydatek nie może znajdować się wśród wymienionych w art. 23 ww. ustawy. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, musi być należycie udokumentowany. Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów.
2017
5
lip

Istota:
Czy niezamortyzowana wartość wyburzonego budynku bedzie kosztem w momencie sprzedaży nowo wybudowanych lokali
Fragment:
Koszty „ wytworzenia ” towarów handlowych, jakim są dla Wnioskodawcy nieruchomości (lokale mieszkalne) stanowią tym samym koszty bezpośrednio związane z przychodami z tytułu ich sprzedaży. W opinii Wnioskodawcy, koszty niezamortyzowanej wartości początkowej budynku handlowego są elementem kosztu wytworzenia wyrobów gotowych. Ustawa o CIT nie zawiera definicji kosztu wytworzenia produktów. Definicję legalną kosztu wytworzenia produktu zawiera art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zgodnie z którym: „ Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. ” W opinii Wnioskodawcy, przedmiotowe koszty są tymi - innymi - kosztami poniesionymi w związku z wytworzeniem wyrobów gotowych, którymi są w przypadku Wnioskodawcy lokale w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym.
2017
5
lip

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z najmem samochodów osobowych dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej
Fragment:
Zdaniem organu podatkowego kosztów napraw i likwidacji samochodów osobowych nie będących własnością Spółki nie można w pełnej wysokości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Koszty napraw i likwidacji są związane z używaniem samochodów, jego eksploatacją. „ Koszty związane z używaniem samochodu osobowego to koszty posługiwania się tym samochodem, wykorzystywania go.(...) Oznacza to, że do kosztów z tytułu używania wynajętego samochodu osobowego dla potrzeb działalności gospodarczej zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne. ” - interpretacja ogólna Ministra finansów z dnia 8 listopada 2013r. Nr DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005 . Zatem rozliczając koszty napraw należy zastosować ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 51. Jeśli chodzi o koszty likwidacji to zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 50 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Powołany we wniosku art. 16 ust. 1 pkt 50 updop daje możliwość podatnikowi zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na likwidację. Jednak Wnioskodawca rozliczając wydatki powiązane z kosztami likwidacji wynajmowanych samochodów powinien zastosować ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 51 updop tym bardziej, że, jak twierdzi, koszty te powiązane są z ubezpieczeniem, które także powinno być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z limitem.
2017
30
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania otrzymanego na podstawie wyroku Sądu zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, kosztów opieki i odsetek za zwłokę od zasądzonych kwot.
Fragment:
Zgodnie z art. 98 § 1 powołanego powyżej Kodeksu postępowania cywilnego strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Z § 2 art. 98 ww. ustawy wynika, że do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony (art. 98 § 3 ww. ustawy). Wysokość kosztów sądowych, zasady zwrotu utraconego zarobku lub dochodu oraz kosztów stawiennictwa strony w sądzie, a także wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego i rzecznika patentowego regulują odrębne przepisy (art. 98 § 4 ww. ustawy). W niniejszej sprawie występuje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy uzyskanym przez Wnioskodawcę przychodem, a poniesionym wydatkiem na pełnomocnika procesowego (na rzecz Kancelarii Prawnej prowadzącej sprawę), co oznacza, że wydatek z tego tytułu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
2017
28
cze

Istota:
Czy koszty postępowania arbitrażowego mogą być kosztem podatkowym?
Fragment:
Wnioskodawcy], poniesione i udokumentowane przez Wnioskodawcę koszty postępowania sądowego stanowiące koszty uzyskania przychodu ustaiić naieży w takim stosunku, w jakim pozostają przychody opodatkowane w ogóinej kwocie przychodów. Zatem do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć jedynie część wydatków, w wysokości odpowiadającej proporcji uzyskanych odsetek w ogólnej kwocie świadczeń otrzymanych na podstawie wyroku sądu. Tak wyliczony wskaźnik proporcji należy zastosować do poniesionych kosztów ogółem. Wynik pomnożenia wskaźnika procentowego i kosztów ogółem stanowi tę część kosztów; którą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Pozostała część poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów jako wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu zwolnionego nie stanowi kosztów uzyskania przychodu”. Analogiczne stanowisko znajdujemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPB1/415-635a/13/HD z dnia 21 sierpnia 2013 r. Wskazane wyżej interpretacje dotyczą wprawdzie podatku dochodowego od osób fizycznych, niemniej jednak przepis, który jest w nich interpretowany (tj. art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.), posiada identyczne brzmienie, jak będący przedmiotem niniejszego wniosku przepis art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów świadczeń z tytułu zadośćuczynienia, renty wyrównawczej, zwrotu kosztów leczenia, odsetek ustawowych od tych świadczeń oraz kosztów procesu w części poniesionej przez Spółkę (w tym kosztów zastępstwa procesowego), wypłaconych na rzecz byłego pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy
Fragment:
Czy kwotę wypłaconych, na rzecz byłego pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy, świadczeń z tytułu zadośćuczynienia, renty wyrównawczej, zwrotu kosztów leczenia, odsetek ustawowych od tych świadczeń oraz kosztów procesu w części poniesionej przez Spółkę (w tym kosztów zastępstwa procesowego), których podstawę stanowi wyrok Sądu, obciążający Wnioskodawcę na zasadzie ryzyka, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Zdaniem Wnioskodawcy, kwotę wypłaconych, na rzecz byłego pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy, świadczeń z tytułu zadośćuczynienia, renty wyrównawczej, zwrotu kosztów leczenia, odsetek ustawowych od tych świadczeń oraz kosztów procesu w części poniesionej przez Spółkę (w tym kosztów zastępstwa procesowego), których podstawę stanowi wyrok Sądu, obciążający Wnioskodawcę na zasadzie ryzyka, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: ustawy o PDOP), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Przywołana regulacja wskazuje, że kosztem uzyskania przychodów (...)
2017
22
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zwrotu ujemnej różnicy między cenami sprzedaży i zakupu transakcji zabezpieczających oraz w zakresie zwolnienia od podatku ryczałtowych kosztów zawarcia transakcji zabezpieczających i ich obsługi przez brokerów giełdy i pracowników działu hedgingu Spółki matki.
Fragment:
Ponadto w przypadku, gdy usługodawca w celu wykonania usługi określonej umową, zmuszony jest ponieść koszty, np. koszty zawarcia transakcji, koszty obsługi przez pracowników, kwota należności również winna być skalkulowana przy uwzględnieniu wszystkich tych elementów. Zatem koszty poniesione w celu wykonania usługi, jako części składające się na końcową kwotę należną, należy opodatkować podatkiem VAT na takich samych zasadach jak usługa, na której wykonanie zawarta została umowa. Powołany przepis art. 29a ust. 6 ustawy wyjaśnia, jakie elementy uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia stanowiącego podstawę opodatkowania, przy czym nie precyzuje w sposób szczegółowy jakie są to elementy i wymienia przykładowo kilka rodzajów kosztów mieszczących się w pojęciu podstawy opodatkowania. Dotyczy on kosztów bezpośrednio związanych z zasadniczą dostawą towarów lub usług, które zwiększają łączną kwotę należną z tytułu transakcji. Zgodnie z tą regulacją, każdy koszt bezpośrednio związany z dostawą towarów lub świadczeniem usług, którym dostawca obciążył nabywcę lub klienta, powinien być włączony do podstawy opodatkowania. Oznacza, że w podstawie opodatkowania należy uwzględnić wszelkie dodatkowe koszty bezpośrednio związane z dostawą towarów lub ze świadczeniem usługi zasadniczej, którymi w efekcie obciążany jest nabywca świadczenia.
2017
22
cze

Istota:
Które ze świadczeń nieodpłatnych otrzymywanych przez Wnioskodawcę (i wymienionych szczegółowo we wniosku) z tytułu uczestnictwa w wydarzeniach naukowych (kongresach) traktować należy, jako świadczenia zwolnione z podatku dochodowego, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a które jako świadczenia podlegające opodatkowaniu tym podatkiem?
Fragment:
Wnioskodawca w celu wzięcia udziału w tego rodzaju wydarzeniach (kongresach), z podmiotami zapraszającymi Go, zawiera umowy na mocy, których podmioty te pokrywają w całości m. in. następujące koszty związane z Jego uczestnictwem i stawiennictwem: koszty podróży (w obie strony), koszty zakwaterowania, koszty wyżywienia, koszty dojazdu środkami komunikacji miejscowej z tytułu podróży zagranicznej lub krajowej, koszty wiz i opłat o podobnym charakterze, opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie. Wnioskodawca wskazuje, że w formularzach PIT-8C za 2015 r, pojawiły się rozbieżności w zaliczeniu poczynionych przez zapraszające Go podmioty świadczeń związanych z uczestnictwem w kongresach. Rozbieżności te polegały na różnym zakresie zakwalifikowania świadczeń zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeden z zapraszających Wnioskodawcę podmiotów, zaliczył wszystkie poniesione w związku z tym koszty do świadczeń opodatkowanych. Z kolei inny z podmiotów, znaczną część tych świadczeń zaliczył do świadczeń z podatku zwolnionych. W odniesieniu do otrzymanych przez Wnioskodawcę świadczeń w postaci kosztów podróży w obie strony, stwierdzić należy, że otrzymane przez Wnioskodawcę świadczenia w postaci kosztów transportu na miejsce, w którym odbywać się będzie wydarzenie naukowe oraz z powrotem ponoszonych przez podmioty zapraszające (...)
2017
20
cze

Istota:
Czy za koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości można uznać koszt wykonania projektu architektoniczno-budowlanego wynikający z rachunku wystawionego w 2013 r. przez biuro projektowe niebędące podatnikiem VAT czynnym?
Fragment:
W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Stosownie natomiast do przepisu art. 22 ust. 6c ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, uważa się udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. W świetle powyższego, definicję kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości ustawodawca precyzuje poprzez bezpośrednie wskazanie, iż koszty takie stanowią udokumentowane koszty nabycia tej nieruchomości oraz udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.
2017
14
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Koszt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.