Koszt | Interpretacje podatkowe

Koszt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów doradczych i prowizji w związku z kredytem inwestycyjnym.
Fragment:
Przepisami regulującymi zasady potrącalności kosztów pośrednich są art. 15 ust. 4d oraz art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 15 ust. 4d powyższej ustawy, koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, wówczas stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W myśl natomiast art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w razie braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Poprawne określenie daty potrącenia kosztu jest istotne ze względu na to, że obowiązkiem podatnika jest właściwe ustalenie dochodu podatkowego w roku podatkowym, za który określane jest zobowiązanie podatkowe.
2017
16
lis

Istota:
Czy nabyte przez Wnioskodawczynię składniki majątku sfinansowane z dofinansowania, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy nabyte przez Wnioskodawczynię składniki majątku sfinansowane z dofinansowania, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej? Wnioskodawczyni uważa, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zdaniem Wnioskodawczyni poniesione przez nią wydatki wyczerpują treść przepisu, bowiem zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz zostały należycie udokumentowane. Kwestią budzącą wątpliwości jest stwierdzenie, czy katalog określony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza z kosztów uzyskania przychodów otrzymane przez Wnioskodawczynię środki. Zdaniem Wnioskodawczyni, jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.
2017
11
lis

Istota:
Co będzie stanowiło koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w przypadku sprzedaży tych nieruchomości w ciągu 6 lat od jej przekazania na cele osobiste, w sytuacji gdy wynajem opodatkowywany będzie ryczałtem ewidencjonowanym?
Fragment:
(...) kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia. Dochodem z odpłatnego zbycia przedmiotowych nieruchomości będzie różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wydatkami na nabycie zbywanych składników, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie. Tym samym jeżeli Wnioskodawca sprzeda nieruchomości, dochodem będzie różnica między przychodem uzyskanym z jej odpłatnego zbycia, a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę. Reasumując kosztem podatkowym jest wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne w czasie kiedy nieruchomość była wykorzystywana w działalności gospodarczej i powiększona o wartość poniesionych wydatków na nieruchomość, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty za niewykonanie deklarowanego w umowie obrotu
Fragment:
(...) koszt uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W praktyce uznaje się, że kosztem uzyskania przychodu jest taki wydatek, który łącznie spełnia następujące warunki: pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie znajduje się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik), jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, został właściwie udokumentowany.
2017
11
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwrotu kosztów kandydatom do zatrudnienia uczestniczącym w procesie rekrutacji oraz w zakresie zwrotu kosztów kandydatom do podjęcia współpracy uczestniczącym w procesie rekrutacji.
Fragment:
(...) kosztów zamieszkującym w Indiach kandydatom do zatrudnienia uczestniczącym w procesie rekrutacji – jest nieprawidłowe, w zakresie zwrotu kosztów zamieszkującym na Ukrainie kandydatom do zatrudnienia uczestniczącym w procesie rekrutacji  jest nieprawidłowe, w zakresie zwrotu kosztów kandydatom zamieszkującym w Indiach do podjęcia współpracy uczestniczącym w procesie rekrutacji – jest nieprawidłowe, w zakresie zwrotu kosztów kandydatom zamieszkującym na Ukrainie do podjęcia współpracy uczestniczącym w procesie rekrutacji – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 3 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwrotu kosztów kandydatom do zatrudnienia uczestniczącym w procesie rekrutacji oraz w zakresie zwrotu kosztów kandydatom do podjęcia współpracy uczestniczącym w procesie rekrutacji. W dniu 16 sierpnia 2017 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 20 września 2017 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
2017
11
lis

Istota:
W którym momencie, w przypadku dodatniej wartości Wskaźnika rentowności, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wynikających z Rozliczenia, tj. kwoty wypłaconej na rzecz Finansującego w wysokości różnicy pomiędzy ustalonym w Kontrakcie progiem a nominalną wartością Obligacji i odsetek?
Fragment:
Do tego rodzaju kosztów zalicza się m.in. koszty ogólnego zarządu, koszty administracyjne, wydatki na utrzymanie obiektów, obsługę prawną, ubezpieczenia, koszty promocji i reklamy. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę, należy kwalifikować do kosztów „ pośrednich ”, gdyż nie mają one bezpośredniego odzwierciedlenia w uzyskanych przychodach, ale ich poniesienie jest warunkiem ich uzyskania. W tym miejscu wskazać należy, że moment potrącenia wydatków o charakterze pośrednim określony został w art. 15 ust. 4d updop, zgodnie z którym, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty pośrednie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, według art. 15 ust. 4e updop, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku) - wyjątek stanowi ujęcie, jako kosztu rezerwy albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
2017
10
lis

Istota:
Czy w przypadku uregulowania płatności z tytułu Rozliczenia poprzez potrącenie wzajemnych zobowiązań Spółki i Finansującego, tj. zobowiązania do dokonania płatności wynikającej z Rozliczenia oraz innych zobowiązań istniejących między Spółką a Finansującym, Spółka będzie uprawniona na moment dokonania potrącenia do rozpoznania odpowiednio kosztu uzyskania przychodów (w przypadku, gdy płatność z tytułu Rozliczenia będzie należna Finansującemu) bądź przychodu podatkowego (w przypadku, gdy płatność z tytułu Rozliczenia będzie należna Spółce)?
Fragment:
Czy w przypadku uregulowania płatności z tytułu Rozliczenia poprzez potrącenie wzajemnych zobowiązań Spółki i Finansującego, tj. zobowiązania do dokonania płatności wynikającej z Rozliczenia oraz innych zobowiązań istniejących między Spółką a Finansującym, Spółka będzie uprawniona na moment dokonania potrącenia do rozpoznania odpowiednio kosztu uzyskania przychodów (w przypadku, gdy płatność z tytułu Rozliczenia będzie należna Finansującemu) bądź przychodu podatkowego (w przypadku, gdy płatność z tytułu Rozliczenia będzie należna Spółce)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualne uregulowanie płatności z tytułu Rozliczenia pomiędzy Spółka a Finansującym w drodze potrącenia wzajemnych zobowiązań, w tym zobowiązania wynikającego z Rozliczenia, powinno być traktowane jak faktyczna zapłata, a w efekcie Spółka powinna rozpoznać odpowiednio przychód podatkowy w wysokości płatności z tytułu Rozliczenia bądź koszt uzyskania przychodów w wysokości płatności z tytułu Rozliczenia – w zależności od osiągniętego Wskaźnika rentowności. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm., dalej: „ ustawa o CIT ”), nie uznaje się za koszt wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych - do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie do art. 16g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.
2017
10
lis

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na spłatę długu w związku z zawarciem umowy o przystąpieniu do długu
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ updop ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...). Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 updop), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni, bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody.
2017
1
lis

Istota:
W zakresie zaliczenia wydatków na modernizację systemu księgowego SAP dla celów księgowych jako składowej wartości początkowej WNIP, Spółka postąpi prawidłowo dokonując ich kwalifikacji podatkowej zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, tj. ujmując przedmiotowe wydatki podatkowo jako koszt pośredni podlegający rozliczeniu analogicznie do okresu amortyzacji bilansowej WNIP
Fragment:
(...) koszt podatkowy jest w obecnym stanie prawnym uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym. Ujęcie (zaksięgowanie) kosztu w księgach rachunkowych określa więc datę powstania kosztu podatkowego. Przepisy o rachunkowości decydują, na który dzień ujmuje się w księgach rachunkowych koszt, a tym samym przesądzają o dacie poniesienia kosztu podatkowego, z zastrzeżeniem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (każda jednostka powinna określić zasady rozliczania kosztów w polityce rachunkowości). Tym samym, zdaniem tut Organu, stosowany przez Spółkę sposób rozliczania kosztów dla celów bilansowych powinien znaleźć odzwierciedlenie w sposobie zaliczania danych wydatków do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Wobec powyższego, w oparciu o uwarunkowania prawne wynikające z treści art. 9, art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy stwierdzić, iż wskazanie w przepisie art. 15 ust. 4e ww. ustawy, że dniem poniesienia kosztu jest dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, oznacza, że dla celów podatkowych koszt ten należy rozpoznać na podstawie zapisów w księgach prowadzonych w oparciu o uregulowania ww. ustawy o rachunkowości.
2017
27
paź

Istota:
1. Czy w związku z dzierżawieniem Nieruchomości przez Spółkę, Wnioskodawca będący komandytariuszem Spółki uprawniony będzie zaliczyć odpowiednią część czynszu dzierżawnego - ustaloną przy uwzględnieniu posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w zysku Spółki - do kosztów uzyskania przychodów?
2. Czy w związku z dzierżawieniem Nieruchomości przez Spółkę, Wnioskodawca będący komandytariuszem Spółki uprawniony będzie zaliczyć odpowiednią część czynszu dzierżawnego - ustaloną przy uwzględnieniu posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w zysku Spółki - do kosztów uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia?
Fragment:
IPPB5/4510-1042/15-2/MR , Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że: „ wydatki związane z dzierżawą nieruchomości należy klasyfikować jako element kosztów, które podatnik jest obowiązany uiszczać w związku z samym faktem władania danym majątkiem. Tego typu koszty, wykazujące charakter zbliżony do kosztów ogólnego zarządu/kosztów operacyjnych, są w ocenie Wnioskodawcy typowym przykładem kosztów wyłączonych przez ustawodawcę spośród kosztów składających się na wartość wytwarzanych przez podatnika środków trwałych. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, koszt czynszu dzierżawnego stanowi koszt uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15d ust. 4d ustawy o PDOP, stanowiącym, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio wiązane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia ”. Wobec powyższego Wnioskodawca jest zdania, iż czynsz dzierżawny wynikający z Umowy dzierżawy Nieruchomości stanowić będzie tzw. „ pośredni koszt ” uzyskania przychodu. Uznanie, iż czynsz dzierżawny ma charakter kosztu niebezpośrednio związanego z uzyskiwanym przychodem, przekłada się na moment ujęcia tego kosztu. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka prowadzi księgi rachunkowe. Podatkowe zasady potrącalności kosztów pośrednich w przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe zostały uregulowane w art. 22 ust. 5c-5d ustawy o PIT.
2017
25
paź

Istota:
W zakresie ustalenia czy Wydatki powinny być ujęte w rachunku podatkowym Spółki w dacie poniesienia i rozliczone na zasadzie kosztu wspólnego zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT.
Fragment:
Wydatki stanowią część wydatków ogólnych Wnioskodawcy, których poniesienie bezpośredniego rodzaju związku z przychodem nie cechuje – tzw. koszty ogólne nie wykazujące związku z konkretnym przychodem. W tym zakresie więc Wydatki należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na zasadzie kosztów pośrednich. Są one bowiem typowymi kosztami pośrednimi związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, której efekty podlegają ustawie o CIT. Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (koszty pośrednie), są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Jak stanowi art. 15 ust. 4e ustawy o CIT za dzień poniesienia kosztu uznaje się dzień ujęcia kosztu w księgach rachunkowych. Nakłady nie dotyczą określonego okresu – brak konieczności rozliczania ich w czasie – dlatego momentem poniesienia kosztów uzyskania przychodów w przypadku Nakładów będzie moment ich ujęcia w księgach rachunkowych. Z kolei momentem zaliczenia Kosztów Finansowych w koszty uzyskania przychodów, mając na względzie dyspozycję artykułu 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT – będzie moment ich uregulowania.
2017
20
paź

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uiszczonych rat leasingowych z tytułu użytkowania przedmiotów leasingu w związku ze skróceniem czasu trwania umów, które także po zmianie będą spełniały warunki podatkowej umowy leasingu, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów.
Fragment:
Zgodnie z art. 17b ust. 1 u.p.d.o.p., Wnioskodawca zalicza opłaty z tytułu używania samochodów, których dotyczyła Umowa cesji do kosztów uzyskania przychodów (w proporcji w jakiej uczestniczy w dochodach Spółki). Spółka ponosi zwłaszcza następujące koszty związane z tymi pojazdami: koszt rat leasingu, koszt opłat serwisowych i napraw, koszt zakupu paliwa, koszt zakupu płynów eksploatacyjnych, koszty myjni, elementy wyposażenia pojazdów - eksploatacyjne np. wycieraczki, opony, koszt przejazdu autostradami, koszt parkingów. Obecnie Spółka (leasingobiorca) planuje dokonanie zmian ww. umów leasingu poprzez skrócenie ich okresów, a następnie wykupienie przedmiotu leasingu. Skrócenie okresu leasingu dokonane zostanie w drodze aneksu/porozumienia zawartego z leasingodawcą, w którym określony zostanie nowy okres obowiązywania umowy leasingu i harmonogram (w tym wysokość rat) oraz nowa wysokość wartości końcowej przedmiotu leasingu. Dla umowy z 26 lutego 2015 r. planowane jest jej skrócenie z 47 do 31 miesięcy oraz w konsekwencji zmiana wysokości rat pozostałych do zapłaty do końca tak skróconego okresu obwiązywania umowy w ten sposób, iż zamiast aktualnie pozostałych do zapłaty 19 rat miesięcznych w dotychczasowej wysokości zapłaci tylko 3 raty miesięczne w odpowiednio większej wyliczonej przez leasingodawcę wysokości, jak również zmiana wartości wykupu przedmiotu leasingu z 1% do 7% jego wartości początkowej, tak aby łącznie zapłacone przez leasingobiorcę w ww. sposób kwoty obejmowały wartość początkową przedmiotu leasingu.
2017
17
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Koszt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.