Koszt | Interpretacje podatkowe

Koszt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie określenia czy znajdą zastosowanie ograniczenia kosztów uzyskania przychodów związane z tzw. niedostateczną kapitalizacją z tytułu uiszczonych odsetek kuponowych i ustawowych od obligacji oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego w postaci odsetek kuponowych i ustawowych, dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej samodzielnie lub łącznie z budynkiem.
Fragment:
Czy uiszczone przez Spółkę odsetki kuponowe i ustawowe od obligacji stanowią dla niej koszt uzyskania przychodów w całości, do którego to kosztu nie znajdą zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzające ograniczenia związane z tzw. niedostateczną kapitalizacją? Czy poniesiony przez Spółkę koszt odsetek kuponowych i ustawowych uiszczonych na rzecz Banku stanowi koszt bezpośrednio związany z przychodem z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej, który należy na podstawie art. 15 ust. 4b-4e ustawy PDOP odsunąć w czasie do momentu uzyskania odpowiadających mu przychodów ze zbycia tej nieruchomości (samodzielnie bądź w efekcie przeprowadzenia na niej inwestycji o charakterze budowlanym)? Zdaniem Wnioskodawcy, uiszczone odsetki od obligacji stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki. W ocenie Spółki, uiszczone przez Spółkę odsetki kuponowe i ustawowe od obligacji stanowią dla niej koszt uzyskania przychodów w całości, do którego to kosztu nie znajdą zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm.: dalej: ustawa PDOP), wprowadzające ograniczenia związane z tzw. niedostateczną kapitalizacją. Przewidziana w art. 15 ust. 1 ustawy PDOP definicja kosztów uzyskania przychodów ma charakter ogólny. Wywodzi się z niej, że kosztami uzyskania przychodów są wyłącznie takie koszty, które spełniają kumulatywnie następujące warunki: zostały poniesione przez podatnika, są definitywne, a więc bezzwrotne, pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, zostały poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie są kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
27
maj

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów odpłatnego zbycia kosztów pośrednictwa i wydatków na obsługę prawną poniesionych przy sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
(...) koszty wynagrodzenia pośredników sprzedających działki ”, „ koszty sporządzenia pełnomocnictwa do sprzedaży gruntu ”. Powyższe potwierdza, że do kosztów odpłatnego zbycia można zaliczyć koszty związane z gromadzeniem odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia transakcji. Składają się one bowiem na realizację transakcji sprzedaży Nieruchomości. Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Pozwaniu w interpretacji indywidualnej z 9 marca 2011 r. (Znak: ILPB2/415-1379/10-2/WM ) uznał za prawidłowe następujące stanowisko podatnika: „Ustawodawca nie określa, jakie koszty należy uważać za koszty odpłatnego zbycia. Mogą być to wyłącznie koszty, które musiały zostać poniesione w związku ze zbyciem. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi jednak istnieć związek przyczynowo- skutkowy. Kosztami zawarcia umowy sprzedaży, pomniejszającymi koszty odpłatnego zbycia są w szczególności koszty prowizji pośredników. Zdaniem Wnioskodawcy, do kosztów zawarcia umowy sprzedaży, pomniejszających koszty odpłatnego zbycia należy również zakwalifikować koszty obsługi prawnej transakcji. Powyższe jest uzasadnione brakiem (...)
2017
26
maj

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca, jako przedsiębiorca przekształcany jest podmiotem uprawnionym do zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków, „zafakturowanych” przed datą przekształcenia, a dotyczących okresu zarówno przed przekształceniem jak i po przekształceniu
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), nie zawierają szczegółowych unormowań wskazujących, który podmiot (przedsiębiorca przekształcany, czy spółka przekształcona) może zaliczyć do kosztów podatkowych wskazane we wniosku wydatki. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki: pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie znajdować się na liście wydatków nieuznanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, być właściwie udokumentowany. Niespełnienie którejkolwiek z wyżej wskazanych przesłanek wyklucza możliwość zaliczenia wydatku w ciężar kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów tak, aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości, które nie zostały wykazane w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.
2017
23
maj

Istota:
Czy opłata wstępna stanowi koszt jednorazowy poniesiony w momencie dokonania wydatku?
Fragment:
Żaden przepis u.p.d.o.f. nie precyzuje jednak, w którym momencie korzystający powinien zaliczyć opłaty związane z leasingiem do kosztów uzyskania przychodów. Zatem, rozstrzygając tę kwestię należy brać pod uwagę ogólne zasady potrącania kosztów przez podatników prowadzących księgi rachunkowe, uregulowane w art. 22 ust. 4-5d u.p.d.o.f. Stosownie do art. 22 ust. 4 u.p.d.o.f., koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część odnosi się do danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Zasady te mają zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem, że stale, w każdym roku podatkowym, księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego. W niniejszej sprawie zgodnie z umową opłata wstępna ma charakter opłaty samoistnej, bezzwrotnej nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, a poniesienie jej jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości poniesionych kosztów
Fragment:
Przy czym zaznaczyć należy, że koszty odpłatnego zbycia nie są tym samym co koszty uzyskania przychodu i pojęć tych nie wolno traktować zamiennie. Poniesiony wydatek może stanowić albo koszty odpłatnego zbycia, albo koszty uzyskania przychodu, albo może nie należeć do żadnej z tych dwóch kategorii. Kosztem odpłatnego zbycia są wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja zbycia mogła dojść do skutku np. koszty wyceny sprzedawanej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, itp. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Istotne jest zatem, czy zbywca nieruchomości jest zobowiązany ponieść określony koszt w związku z jej zbyciem i czy ten koszt jest ze zbyciem bezpośrednio związany. Stwierdzenie, że zbycie nieruchomości wymaga poniesienia danego kosztu i że jest on ze zbyciem bezpośrednio związany winno oznaczać zaliczenie tego wydatku do kosztów odpłatnego zbycia. Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód. Kosztów odpłatnego zbycia nie należy jednak utożsamiać z kosztami uzyskania przychodu, zasady ustalania których uregulowane zostały w art. 22 ust. 6c i 6d.
2017
18
maj

Istota:
Koszty pośrednictwa ubezpieczeniowego stanowią bezpośrednie koszty uzyskania przychodów ( art. 15 ust. 4, ust. 4b albo ust. 4c ustawy) i w związku z tym dla celów podatkowych powinny być zaliczane w odpowiedniej części do kosztów uzyskania przychodów, w roku w którym osiągnięty został odpowiadający temu kosztowi przychód podatkowy.
Fragment:
Zatem stwierdzić należy, że koszty z tytułu prowizji za pośrednictwo ubezpieczeniowe są niewątpliwie związane z osiąganiem przychodów z działalności ubezpieczeniowej Spółki i jednocześnie nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z powyższym w myśl art. 15 ust. 1 powołanej ustawy wskazane koszty akwizycji stanowią koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że wydatki te (prowizje) liczone są według ustalonego wskaźnika procentowego ogólnej kwoty składki należnej Spółce od ubezpieczonego, koszty takie należy zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty pośrednictwa ubezpieczeniowego, poniesione na prowizje agentów ubezpieczeniowych należy traktować jako koszty bezpośrednio związane z przychodami podatkowymi uznaje się za prawidłowe. W konsekwencji, w stanie faktycznym opisanym we wniosku zastosowanie znajdują przepisy dotyczące kosztów bezpośrednio związanych z przychodami. W myśl art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku, wypłaconego przez Wnioskodawczynię zachowku
Fragment:
Odnosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że poniesiony przez Wnioskodawczynię wydatek związany z wypłatą zachowku nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia. Zapłata zachowku nie ma jednak żadnego wpływu na wymiar uzyskania przychodu ze sprzedaży, gdyż wynika z samego faktu dziedziczenia. Wnioskodawczyni musiałaby ww. zachowek zapłacić bez względu na to, czy sprzedałaby lokal mieszkalny, czy zdecydowałaby się go zachować. To, że Wnioskodawczyni zdecydowała się zapłacić zachowek przy okazji sprzedaży lokalu mieszkalnego nie oznacza, że należy się Jej przywilej pomniejszenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości o kwotę zapłaconego zachowku. Do kosztów odpłatnego zbycia można zaliczyć np.: koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej. Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód. Kosztów odpłatnego zbycia nie należy jednak utożsamiać z kosztami uzyskania przychodu, zasady ustalania których uregulowane zostały w art. 22 ust. 6c i 6d. W myśl art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego (...)
2017
18
maj

Istota:
W zakresie: sposobu kwalifikacji wynagrodzeń, premii i bonusów dla pracowników, Prezesa Zarządu, Członka Zarządu, Asystentki Zarządu do kosztów uzyskania przychodów
Fragment:
Wynagrodzenie Członka Zarządu oraz Asystentki Zarządu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jest kosztem uzyskania przychodów miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie, stosownie do art. 15 ust. 4g. Koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami to takie koszty, kórych nie można przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia. Koszty te, stosownie do art. 15 ust. 4d, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Zgodnie z art. 15 ust. 4e, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Do takich kosztów Spółka w sposób poprawny zalicza następujące (...)
2017
18
maj

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez Spółkę kosztów związanych z użytkowaniem samochodów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych przez osoby uprawnione
Fragment:
Ad. 4 W razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 3: Udokumentowanie wysokości kosztów, których dotyczy pytanie nr 1, w formie wpisywania do ewidencji przebiegu pojazdu przez osoby uprawnione ilości kilometrów przejechanych do celów prywatnych, bez wskazywania dokładnej trasy przejechanej dla celów prywatnych, wraz z dokumentacją potwierdzającą poniesienie jednostkowych kosztów oraz ich jednostkową wysokość, będzie spełniało wymogi wynikające z ustawy o CIT w zakresie konieczności udokumentowania kosztów podatkowych. Ad. 1 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jak więc wynika z powyższego, w celu uznania kosztu za koszt podatkowy w rozumieniu powyższych przepisów muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki: koszt musi zostać „ poniesiony ”; poniesienie kosztu musi zostać dokonane w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów; koszt, który został poniesiony nie może być wymieniony w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.
2017
18
maj

Istota:
Czy wynagrodzenie firmy doradczej świadczącej dla SPÓŁKI usługi związane z uzyskaniem i rozliczeniem dofinansowania zwolnionego od podatku dochodowego, może zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów SPÓŁKI w momencie poniesienia kosztów?
Fragment:
Są to bowiem koszty uzyskania finansowania, a nie koszty poniesione na samo nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53 i 55, lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stąd, w ocenie Wnioskodawcy, mimo iż sama kwota dofinansowania stanowi przychód SPÓŁKI zwolniony z podatku dochodowego, to koszty związane z uzyskaniem dofinansowania w postaci opisanych w stanie faktycznym sprawy kosztów poniesionych na wynagrodzenie firmy doradczej udzielającej Spółce wsparcia, nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów. Wynagrodzenie firmy doradczej nie jest bowiem pokrywane z otrzymanej kwoty dofinansowania. Jeżeli więc koszty wynagrodzenia firmy doradczej spełniają ogólne kryteria kosztów uzyskania przychodów wskazane w art. 15 ust. 1 updop - a, jak wykazano wyżej, tak właśnie jest w rozpatrywanym stanie faktycznym sprawy - stanowią one koszty uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów updop.
2017
16
maj

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca ma rozliczyć koszt budowy przyłącza energetycznego?Czy jako kosztu innego niż bezpośrednio związanego z przychodami i zaliczenie go do kosztów uzyskania przychodów w dniu ujęcia w księgach rachunkowych?
Fragment:
Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych istotne jest właściwe określenie momentu potrącalności kosztów. Zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o PIT, koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami, są potrącone w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie jaka część dotyczy danego roku podatkowego w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu którego dotyczą. Z kolei zgodnie z art. 22 ust. 5d ustawy o PIT, za dzień poniesienia kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano na podstawie otrzymanej faktury, rachunku) albo dzień na który ujęto koszt na podstawie innego dokumentu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W związku z powyższym należy stwierdzić, że z treści art. 22 ust. 5d ustawy o PIT wynika podstawowa zasada: moment uznania wydatku za koszt podatkowy jest uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym. Jednocześnie zasady rachunkowości nakazują aby koszty poniesione w bieżącym okresie, które są tak duże, że będą deformować wynik tego okresu a ich związek z osiąganiem przychodów w przyszłych okresach jest oczywisty, aktywować i dokonywać systematycznie odpisów w ciężar kosztów stosownie do upływu czasu.
2017
16
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
W związku z tymi wyjazdami Uczelnia ponosi często koszty opłat za uczestnictwo tzw. opłatę wpisową oraz innego rodzaju koszty, m.in. koszty transportu, wyżywienia czy zakwaterowania doktorantów biorących udział w tego typu inicjatywach. Jeśli konferencja naukowa organizowana jest na miejscu to Uczelnia ponosi jedynie koszty opłaty konferencyjnej organizowanej przez inny podmiot Wnioskodawca zaznacza, że ani studenci, ani doktoranci nie otrzymują diet i ryczałtów przynależnych pracownikom odbywającym podróż służbową. Mogą otrzymać jedynie zwrot kosztów na podstawie faktur lub rachunków – w limitach określonych wysokością diety i ryczałtów. Część doktorantów związanych z konkretnym projektem naukowym ma zawarte z Uczelnią umowy o pracę (praca tylko w ramach danego projektu). Z kolei część doktorantów podpisuje umowy zlecenia, np. na prowadzenie zajęć dydaktycznych. Jednakże większości doktorantów nie łączy z Uczelnią jakakolwiek umowa cywilnoprawna, lecz stosunek administracyjnoprawny zainicjowany decyzją o przyjęciu na studia doktoranckie. Wnioskodawca wskazuje, że doktoranci otrzymują stypendium doktoranckie a najlepsi – również projakościowe. Zgodnie z art. 4 PSW Uczelnie, pełnią misję odkrywania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów, stanowią one integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.
2017
16
maj

Istota:
1. Czy wydatki poniesione w okresie od września 2013 r. do maja 2014 r., tj. w okresie budowy domu, dotyczące wyposażenia lokalu umożliwiającego jego późniejszy najem, stanowią koszty uzyskania przychodu z najmu?
2. Jeżeli tak, to czy te wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku 2015, w którym to rozpoczęto najem, czy też należy je odnieść w koszty uzyskania przychodu z najmu w 2016 r.?
Fragment:
Stosownie do treści art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia. Stosownie do treści art. 22g ust. 4 ww. ustawy, za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Z powyższych przepisów wynika, iż wartość początkową wybudowanego samodzielnego lokalu mieszkalnego należy określić zgodnie z zapisami art. 22g ust 1 pkt 2 w zw. z art. 22g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składniki majątku, o których mowa w art. 22a-22c, z wyłączeniem składników wymienionych w ust. 1, wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania.
2017
11
maj

Istota:
Które kwoty z obydwu kredytów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i czy można je zaliczyć do kosztów jednorazowo?
Fragment:
Do tego rodzaju kosztów zalicza się m.in. koszty ogólnego zarządu, koszty administracyjne, wydatki na utrzymanie obiektów, obsługę prawną, ubezpieczenia, koszty promocji i reklamy. W opisanym stanie faktycznym, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na ubezpieczenie kredytu, czy też na prowizje związane z tymi kredytami nie mogą być w sposób jednoznaczny przyporządkowane do konkretnego przychodu, co przemawia za zaliczeniem wskazanych wydatków do kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodem. Zasady potrącalności kosztów wymienione zostały w art. 22 ust. 4 – 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10. W myśl natomiast art. 22 ust. 5c tejże ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.
2017
11
maj

Istota:
Rozpoznanie przychodów i kosztów do dnia podziału przez wydzielenie.
Fragment:
Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w myśl art. 15 ust. 4e Ustawy o CIT, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jak zostało wspomniane powyżej, przepis art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej, wprowadza zasadę sukcesji podatkowej częściowej, zgodnie z którą osoby prawne przejmujące lub powstałe w wyniku podziału osoby prawne wstępują z dniem podziału lub z dniem wydzielenia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej, pozostające w związku ze składnikami majątku (które muszą stanowić ZCP) przydzielonymi takiej osobie prawnej w planie podziału.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty odszkodowania umownego pokrywającego roszczenie kontrahenta
Fragment:
Przykładowo w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17.01.2012r, (sygn. akt II FSK 1365/10) wskazano, że: „ przyjęcie poglądu, że kara umowna lub odszkodowanie ze swej istoty nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów, czyniłoby regulację zawartą w art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p, zbędną, bowiem skoro określony zbiór nie jest kosztem podatkowym na podstawie art. 15 ust, 1, to nieracjonalnym jest uznawanie poszczególnych elementów tego zbioru za koszt i wyłączanie go z tego zbioru na podstawie innego przepisu - art. 16 ust 1 pkt 22 u.p.d.o.p. Przypomnieć należy, że przepis art. 16 ust. 1 ab initio odwołuje się wyłącznie do kosztów uzyskania przychodów. Reasumując powyższe rozważania należy przyjąć, że w określonym stanie faktycznym, spełniającym przesłanki określone w art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p. kara umowna może być uznana za koszt uzyskania przychodów ”. W innym wyroku z dnia 4.04.2012 r. (sygn. akt II FSK 1770/10) NSA stwierdził: „ kary umowne i odszkodowania wypłacane z tytułów innych niż określone w art. 16 ust. 1 pkt 22 u.p.d.o.p. - co do zasady, jeżeli tylko miałyby związek z przychodem lub miałyby na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, będą stanowić koszt uzyskania przychodów. ” Mając powyższe na uwadze, wskazane w stanie faktycznym oraz w opisie zdarzenia odszkodowanie/ kara umowna, zdaniem Spółki nie jest objęte dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT i jako poniesiona w celu osiągnięcia przychodów i zachowania źródła przychodów jest dla Spółki kosztem uzyskania przychodów.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztów rozliczonych poprzez kompensatę (potrącenie)
Fragment:
W świetle powyższego, aby koszt poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki: został poniesiony przez podatnika, jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego kosztu nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona, pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów, a wiec może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów, został właściwie udokumentowany, nie może znajdować się w grupie kosztów, których zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których ponoszenie wiąże się z celem osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Aby zatem koszt mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów należy oceniać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Należy jednak mieć na uwadze zamknięty katalog kosztów zawarty w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, pomimo, że pozostają w związkuz prowadzoną przez podatnika działalnością i zostały przez niego poniesione w celu uzyskania przychodu.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów świadczeń wypłaconych w drodze kulancji/świadczeń ex gratia na rzecz uprawnionego (ubezpieczonego, uposażonego)
Fragment:
Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rozróżnienie między kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami (bezpośrednimi) a innymi niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. pośrednimi) ma wpływ na ustalenie momentu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Moment potrącalności kosztów uzyskania przychodu został uregulowany w art. 15 ust. 4-4e ustawy. Z uwzględnieniem powyższego podziału kosztów uzyskania przychodu ww. regulacje kształtują dwie niezależne zasady: zasada dotycząca kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami – zgodnie z art. 15 ust. 4 ww. ustawy – koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c; zasada dotycząca kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami – art. 15 ust. 4d ustawy – koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W dalszej kolejności należy wskazać, że w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest definicji legalnej pojęcia „ kulancja ” (świadczenie ex gratia).
2017
11
maj

Istota:
W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wskazanych we wniosku wydatków poniesionych na aranżację lokali w budynku biurowo-usługowym przez Wnioskodawczynię, jako wspólnika Spółki Cywilnej
Fragment:
(...) koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Zatem elementem decydującym o momencie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów jest data, na którą dany wydatek został prawidłowo ujęty w księgach rachunkowych jako koszt (na koncie innym niż rezerwy albo bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów). W rozpatrywanym przypadku nie ma natomiast zastosowania zdanie drugie art. 22 ust. 5d Ustawy PIT, które mówi o rozliczeniu w czasie kosztów, które dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy. W przypadku Spółki Cywilnej, koszty aranżacji lokali najemców związane są bowiem z momentem zawarcia umowy, a nie okresem obowiązywania umowy, który przekracza rok podatkowy. W szczególności Wnioskodawczyni wskazuje, iż w przypadku kosztów prac aranżacyjnych dotyczących lokali najemców pojęcie „ okresu, którego dotyczą koszty ” oznacza okres, z którym koszty te będą związane z uwagi na moment wykonania prac aranżacyjnych, przygotowujących przedmiot najmu do wydania go najemcy - a nie okres, w którym usługa najmu nawiązana w wyniku poniesienia tych kosztów będzie wykonana. W przypadku kosztów pozyskania najemców należy uznać, że dotyczą one wyłącznie tych okresów, w których prace aranżacyjne zostały wykonane.
2017
11
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy koszty kwalifikowane ulgi badawczo-rozwojowej powinny być brane pod uwagę na potrzeby kalkulowania wartości ulgi w momencie płatności czy w momencie w którym stają się kosztami uzyskania przychodów.
Fragment:
Czy koszty kwalifikowane ulgi powinny być brane pod uwagę na potrzeby kalkulowania wartości ulgi w momencie płatności czy w momencie w którym stają się kosztami uzyskania przychodów? Zdaniem Wnioskodawcy, koszty kwalifikowane ulgi powinny być brane pod uwagę na potrzeby kalkulowania wartości ulgi w momencie płatności. Koszty kwalifikowane to, zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową. Z uwagi na fakt, że przepis posługuje się sformułowaniem „ poniesione ”, zdaniem Wnioskodawcy, to w momencie poniesienia wydatku (zapłaty), dany koszt uznaje się za koszt kwalifikowany, a odliczenia kosztów kwalifikowanych dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym dany koszt poniesiono (dokonano zapłaty). Zatem w kwestii uznania danego wydatku za koszt kwalifikowany dla celów tzw. ulgi badawczo-rozwojowej, nie jest istotne, kiedy (w jakiej dacie) taki koszt zostanie potrącony jako koszt uzyskania przychodów. Dodatkowo, takie podejście jest zgodne ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, który w interpretacji z dnia 22 czerwca 2016 r. (sygn.
2017
11
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia stawki podatku VAT oraz sposobu wykazania kosztów opakowania i transportu w części dotyczącej zastosowania dla kosztów opakowania i transportu takiej samej stawki VAT jak przy sprzedaży wyrobów (pizza, pierogi, naleśniki) oraz w części dotyczącej umieszczenia kosztów opakowania i transportu w osobnej pozycji na paragonie.
Fragment:
W myśl tych przepisów, koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy, wchodzą do podstawy opodatkowania dla danej czynności podstawowej. Przepis ten jako regułę (a nie wyjątek) uznaje więc doliczanie kosztów dodatkowych do podstawy opodatkowania czynności podstawowej. Tylko przykładowo wskazuje on na rodzaje kosztów, jakie są wliczane do podstawy opodatkowania czynności podstawowej. Z jednej strony oznacza to, że także inne koszty dodatkowe mogą być wliczane do podstawy opodatkowania czynności podstawowej. Z drugiej natomiast strony trzeba przyjąć, że powyższe świadczenia – o kosztach których przykładowo stanowi przepis – w niektórych sytuacjach mogą być potraktowane jako odrębne świadczenia. Z kolei za koszty dodatkowe należy uznać wszelkie opłaty i należności, formalnie odrębne od ceny świadczenia głównego (podstawowego), jednakże w istocie składające się na zapłatę za świadczenie zapewniane w ramach wykonywania świadczenia podstawowego. Koszty dodatkowe będą wartością tych wszystkich świadczeń dodatkowych, które nie stanowią samoistnego świadczenia (przedmiotu opodatkowania), lecz są elementami świadczenia złożonego (kompleksowego).
2017
11
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania kosztów transportu ponoszonych w związku ze sprzedażą towarów dokonywaną przez Wnioskodawcę oraz wykazywania na fakturach kosztów transportu.
Fragment:
Tym samym uznać należy, że Wnioskodawca prawidłowo postępuje stosując przy sprzedaży wraz z transportem towarów opodatkowanych 8% stawką podatku, stawkę VAT w wysokości 8% dla transportu tych towarów oraz rozdzielając proporcjonalnie koszty wspólnego transportu dwóch towarów sprzedawanych łącznie, z których jeden opodatkowany jest stawką VAT 23%, a drugi stawką VAT 8% i opodatkowując jedną część kosztów transportu stawką VAT 23%, a drugą część kosztów transportu stawką VAT 8%. Natomiast nie można zgodzić się z Wnioskodawcą w kwestii wykazywania na fakturze sprzedaży towarów, kosztów transportu w osobnej pozycji. Jak wywiedziono powyżej, koszty transportu nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest sprzedaż towarów, zatem nie powinny być wykazywane w odrębnej pozycji faktury dokumentującej sprzedaż towarów. Kalkulację kosztów transportu Wnioskodawca może przedstawić w części informacyjnej faktury lub na oddzielnym załączniku do niej. Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe wyłącznie w odniesieniu do sposobu opodatkowania kosztów transportu ponoszonych w związku ze sprzedażą towarów dokonywaną przez Wnioskodawcę (pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 3), natomiast w pozostałej części, tj. w zakresie sposobu wykazywania na fakturach kosztów transportu (pytania oznaczone we wniosku nr 2 i 4) za nieprawidłowe.
2017
11
maj

Istota:
1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka może zaliczyć zapłaconą karę umowną do kosztów uzyskania przychodów?
2. W którym momencie Spółka powinna zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Należy w tym miejscu podkreślić, że koszt uzyskania przychodów jest kosztem działalności gospodarczej, która ze swej istoty zmierza do osiągnięcia przychodów. Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści, albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu. Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, iż jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Zatem to podatnik zobowiązany jest wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, nie można uznać za koszt wydatków, których charakter budzi wątpliwości. Należy zaznaczyć, iż działalność gospodarcza podlega określonym regułom ekonomicznym i musi opierać się o zasadę racjonalności działań w dążeniu do realizacji postawionego celu.
2017
11
maj

Istota:
Czy wskazane przez Wnioskodawcę wydatki przeznaczone na remont oraz nakłady mogą zostać zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (art. 22 ust. 6b tej ustawy). Z przytoczonych przepisów wynika, że zasady potrącalności kosztów zostały zróżnicowane przez ustawodawcę w oparciu o kryterium stopnia powiązania istniejącego pomiędzy kosztem a celem, jakiemu ma służyć – wyróżniono koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami i koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami, zwane kosztami pośrednimi. Do pierwszej z wymienionych kategorii należą takie wydatki, których poniesienie ma bezpośrednio na celu uzyskanie konkretnych przychodów. W ich przypadku możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Klasycznym przykładem bezpośredniego związku kosztów z przychodami jest relacja, w jakiej pozostają wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru i przychód ze zbycia tej jednostki towaru. Natomiast pośrednie koszty uzyskania przychodów to takie wydatki, których ponoszenie jest racjonalnie uzasadnione jako służące osiąganiu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu ich źródła, nie ma jednak możliwości przypisania ich do określonych, konkretnych przychodów.
2017
10
maj

Istota:
Czy koszty, jakie Wnioskodawca ponosi w związku z utrzymaniem sprawności fizycznej (koszt wstępu na siłownię/klub fitness, suplementy diety) mogą zostać uznane jako koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości. Podatnik kwalifikując poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodów powinien kierować się podstawową zasadą zaistnienia związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy poniesionym kosztem, a możliwością osiągnięcia z tego tytułu przychodu, albowiem to na nim spoczywa ciężar udowodnienia, że jego poniesienie ma (lub może mieć) wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów). Ustawodawca, posługując się zwrotem „ koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu ” przypisuje temu określeniu cechę świadomego, zamierzonego, przemyślanego i logicznego działania podatnika przyporządkowanego osiągnięciu przychodów, a nie odwołuje się do skutku będącego następstwem określonego działania.
2017
10
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów, zapłacone kwoty wynikające z wyroku sądowego na podstawie wyciągu bankowego na którym widnieje zapłacona zgodnie z wyrokiem kwota zobowiązania?
Fragment:
Czy Wnioskodawca ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów, zapłacone kwoty wynikające z wyroku sądowego na podstawie wyciągu bankowego na którym widnieje zapłacona zgodnie z wyrokiem kwota zobowiązania? Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki wynikające z wyroku sądowego może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Zgodnie z art. 22 ust. 5d, za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury lub innego dowodu księgowego. W związku z powyższym w przedstawionej sytuacji, w przypadku braku faktury wystawionej przez kontrahenta, za dokument źródłowy, na podstawie którego można ująć ww. wydatki w koszty może posłużyć inny dowód stwierdzający poniesienie kosztu. W tym przypadku może to być wyrok sądu z wyciągiem bankowym zapłaty zasądzonej kwoty. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Kosztami uzyskania przychodu są więc wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów.
2017
10
maj

Istota:
1. Czy wynagrodzenie właściciela rozliczane wprost ze środków KE na realizację projektu korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy zwolnienie powoduje zmiany po stronie kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez niego działalności?
2. Czy kwota ryczałtu na koszty pośrednie stanowiące 25% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa (subcontracting) rozliczana wprost ze środków KE na realizacje projektu korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy takie zwolnienie powoduje zmiany po stronie kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Koszty kwalifikowalne projektu po stronie Wnioskodawcy to m.in.: a/ koszty personalne, na które składają się koszty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób za czas ich zatrudnienia przy realizacji projektu (osoby te są zatrudniane przez przedsiębiorcę będącego bezpośrednim beneficjentem projektu), b/ koszty wynagrodzenia dla właściciela - osoby fizycznej prowadzącej indywidualnie działalność gospodarczą, wyliczone wg ilości godzin poświęconych przez właściciela na obsługę projektu oraz stawki za godzinę, wg decyzji C. c/ koszty zużycia maszyn i urządzeń oraz software, za czas realizacji projektu (amortyzacja), w tym również koszty leasingu, wynajmu za ten czas w wysokości nie przekraczającej wartości amortyzacji, d/ koszty podróży, zakupów materiałów, surowców, e/koszty podwykonawstwa, f/ koszty pośrednie obliczalne ryczałtowo i wynoszące 25% kosztów wymienionych pod lit. od a do d. Te koszty nie są weryfikowane za pomocą dokumentacji księgowej, a zatem nie ma obowiązku przedstawiania dotującemu dowodów księgowych (faktur, rachunków, paragonów, zestawień) na okoliczność ich ponoszenia. Sposób obliczenia wartości dotacji jest następujący: Sumowaniu podlegają wszystkie wydatki kwalifikowalne w pełnej wysokości z lit. od a do d i od ich sumy jest wyliczane 25% kosztów pośrednich (lit. f).
2017
10
maj

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie prawnych w zakresie uznania działalności w zakresie badań i rozwoju za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy.
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych (w tym również koszty wynagrodzenia chorobowego i za czas urlopu)? W razie uznania, że koszty zatrudnienia pracownika, o których mowa w pytaniu nr 2, nie stanowią w całości kosztów kwalifikowanych, to czy koszty jego zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT) wyodrębnione proporcjonalnie, na podstawie udokumentowanego zaangażowania pracownika w czynności badawczo-rozwojowe w stosunku do wszystkich wykonywanych przez niego czynności (w tym czynności niespełniających definicji działalności badawczo-rozwojowej) stanowią koszty kwalifikowane, które mogą zostać rozliczone w ramach ulgi badawczo-rozwojowej? Czy koszty zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT) osób częściowo zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, które wykonują też inne czynności, wyodrębnione na podstawie ewidencji godzinowej czasu pracy, z której będzie wynikać, ile czasu pracownik w ciągu swojej pracy przeznacza na działalność badawczo-rozwojową, stanowią koszty kwalifikowane określone w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT, które mogą zostać rozliczone w ramach ulgi badawczo-rozwojowej? Czy koszty (...)
2017
10
maj

Istota:
Czy rozliczenie kosztów wykładowych nie kreuje u Spółki przychodów ani kosztów podatkowych?
Czy różnice kursowe powstające w wyniku rozliczenia zwrotu kosztów wykładowych nie stanowią dla Spółki przychodów i kosztów podatkowych?
Fragment:
Różnice kursowe powstające przy rozliczeniu zwrotów kosztów wykładowych zaliczane są odpowiednio do kosztów bądź przychodów podatkowych. Agent za obsługę armatora otrzymuje, zgodnie z umową, odrębne wynagrodzenie prowizyjne, które stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu. Dodatkowo w odpowiedzi na wezwanie tutejszego organu, Wnioskodawca wskazał, że różnice kursowe Spółka ustala na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ten sposób rozliczane są wszelkie różnice kursowe powstające w Spółce w związku z jej działalnością, w tym także te powstające w wyniku zwrotu kosztów wykładowych przez armatora. Spółka powzięła wątpliwość, czy postępuje prawidłowo w odniesieniu do zaliczania do kosztów lub w przychodów podatkowych różnic kursowych powstających w związku ze zwrotem kosztów wykładowych, dlatego zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy rozliczenie kosztów wykładowych nie kreuje u Spółki przychodów ani kosztów podatkowych? Czy różnice kursowe powstające w wyniku rozliczenia zwrotu kosztów wykładowych nie stanowią dla Spółki przychodów i kosztów podatkowych? Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie drugie w pozostałym zakresie sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie.
2017
10
maj

Istota:
Uznanie kosztów amortyzacji poniesionych po 1 stycznia 2016 r. w związku z wdrożeniem nowego innowacyjnego urządzenia.
Fragment:
(...) kosztów kwalifikowanych? W razie uznania, że koszty zatrudnienia pracownika, o których mowa w pytaniu nr 2, nie stanowią w całości kosztów kwalifikowanych, to czy koszty jego zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT) mogą zostać rozliczone proporcjonalnie, na podstawie udokumentowanego zaangażowania pracownika w czynności badawczo-rozwojowe w stosunku do wszystkich wykonywanych przez niego czynności, w tym czynności niespełniających definicji działalności badawczo-rozwojowej? Czy koszty zatrudnienia (wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT) osób częściowo zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, które wykonują też inne czynności, można proporcjonalnie zaliczyć do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 1 uCIT na podstawie ewidencji godzinowej czasu pracy, z której będzie wynikać, ile czasu pracownik w ciągu swojej pracy przeznacza na działalność badawczo-rozwojową? Czy koszty uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, koszty delegacji, które dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej są kosztami kwalifikowanymi, o których mowa (...)
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Koszt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.