Koszt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
wrz

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, zarówno na gruncie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r., jak i przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Spółka jest uprawniona do dokonania odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o PDOP, w przypadku uzyskiwania wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług B+R, kalkulowanego na podstawie tzw. metody koszt plus marża?

Fragment:

(...) kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5; w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3. Jak stanowi art. 18d ust. 7 ustawy o PDOP w brzmieniu obowiązującym od 30 kwietnia 2018 r., który został zmieniony na podstawie art. 27 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. 2018, poz. 650), kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć: w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a; w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a – 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5; w przypadku pozostałych podatników – 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3. Podkreślić należy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. dokonano zmiany art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, zgodnie z którym za koszty (...)

2018
21
wrz

Istota:

W zakresie zaliczenia kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 1509), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby zatem określony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, musi spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, musi być należycie udokumentowany. Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tą działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tych kosztów. Przy czym związek przyczynowy między poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku.

2018
20
wrz

Istota:

Zwolnienie kwoty przyznanej w ramach grantu

Fragment:

Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że środki otrzymane przez Wnioskodawczynię zostały Jej przekazane na pokrycie kosztów dojazdu i pobytu na ww. szkoleniu we Francji, finansowanym przez unijny program. Do środków tych nie mają zastosowania przepisy ww. rozporządzenia nr 260/68, ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich, ponieważ Wnioskodawczyni nie jest urzędnikiem lub innym pracownikiem Unii Europejskiej, a środki te nie stanowią wynagrodzenia i dodatków urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej. Zatem, otrzymane przez Wnioskodawczynię środki nie spełniają warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie tego przepisu ww. ustawy. W związku z tym, że środki finansowe otrzymane przez Wnioskodawczynię zostały Jej przekazane na pokrycie kosztów dojazdu i pobytu na ww. szkoleniu we Francji finansowanym przez program unijny, na które Wnioskodawczyni jako pracownik naukowy, w ramach zadań wyznaczonych przez pracodawcę, została oddelegowana w celach naukowych i została Jej wystawiona przez pracodawcę delegacja, gdzie w punkcie 5 „ Koszty pobytu za granicą pokrywa ” zostało zaznaczone pole „ Refundacja ”, na podstawie zawiadomienia o otrzymaniu grantu, należy rozważyć zastosowanie zwolnienia z tytułu wypłaconych diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika.

2018
16
wrz

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Fragment:

Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości. 4. Zaliczenie wydatków związanych z procesem przekształcenia do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki wskazane przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego związane z procesem przekształcenia, tj.: opłata za wpis do KRS, koszty i opłaty notarialne, koszty obsługi prawnej związane z przekształceniem, koszty badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta, koszty doradztwa związanego z procesem przekształcenia, nie zostały ujęte w katalogu zawartym w art. 23 Ustawy PIT, tj. katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, wydatki związane z planowaną reorganizacją działalności, będą poniesione w celu rozwoju i zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

2018
16
wrz

Istota:

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń pracowników.

Fragment:

Koszty wynagrodzeń jako koszty uzyskania przychodów na gruncie Ustawy PIT. Przechodząc na grunt Ustawy PIT, przepisy tej ustawy, nie zawierają szczegółowych unormowań wskazujących, który podmiot (przedsiębiorca przekształcany, czy spółka przekształcona) może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dotyczących pracy świadczonej przed przekształceniem we wskazanym powyżej trybie. Zawierają jednak przepisy szczególne dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych tego typu wydatków. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Powyższe oznacza, że wszelkie wydatki, po wyłączeniu wydatków wymienionych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami oraz zostaną należycie udokumentowane. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, w tym także wynagrodzenia pracowników oraz obowiązkowe składki należne od tych wynagrodzeń.

2018
14
wrz

Istota:

Dot. ustalenia czy koszty stałej obsługi marketingowej stanowią (będą stanowić) koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o pdop - i tym samym ograniczenie w możliwości zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o pdop nie znajduje (nie znajdzie) do nich zastosowania.

Fragment:

W związku z powyższym, Wnioskodawca nabywa szereg świadczeń warunkujących świadczenie wspomnianych usług (tj. takich, od których zależy sama możliwość bądź efektywność i atrakcyjność usług świadczonych przez Wnioskodawcę), ponosząc z tego tytułu określone koszty - w tym w szczególności Koszty stałej obsługi marketingowej. W tym miejscu należy podkreślić, że za uznaniem Kosztów stałej obsługi marketingowej za koszty bezpośrednio związane ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usługi świadczy przyjęty model ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tejże usługi - tj. Wynagrodzenia Wnioskodawcy. Wysokość Kosztów stałej obsługi marketingowej - jako jednego z rodzajów Kosztów działalności operacyjnej Wnioskodawcy - stanowi bowiem jedną z podstaw obliczenia tego ostatniego (wynagrodzenia kalkulowanego w ramach tzw. metody koszt plus), stanowiącego przychód Wnioskodawcy. Innymi słowy oznacza to, że fakt ponoszenia Kosztów stałej obsługi marketingowej wprost przekłada się na wysokość Wynagrodzenia Wnioskodawcy, które uzyskuje on w związku ze świadczeniem usług sprzedaży czasu reklamowego. W efekcie, kwotowy wzrost wspomnianych kosztów powoduje wprost proporcjonalny wzrost uzyskiwanego przez ten podmiot wynagrodzenia - a w konsekwencji również przychodów dla potrzeb pdop. Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy Koszty stałej obsługi marketingowej winny być zakwalifikowane jako „ koszt, który wpływa na finalną cenę danego towaru lub usługi, jako (zazwyczaj) jeden z wielu wydatków niezbędnych do poniesienia w procesie produkcji, dystrybucji danego dobra lub świadczenia określonej usługi (...), czynnik obiektywnie kształtujący cenę danego dobra lub usługi ”.

2018
12
wrz

Istota:

Wskazanie, czy partycypacja przez Partnerów Grupy Energetycznej w poniesionych przez Politechnikę, jako lidera, kosztach wspólnego przedsięwzięcia nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a Politechnika prawidłowo dokumentuje koszt „opłaty rocznej” notą księgową.

Fragment:

Wydatki i koszty obejmują w szczególności: koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego Partnerzy są stroną, wynagrodzenie podmiotów trzecich (obsługa prawna, obsługa ekspercka), koszty niezbędnych analiz oraz podejmowanych czynności prawno-organizacyjnych. W praktyce wydatki i koszty obejmują: wynagrodzenie brutto Kierownika Biura Grupy Zakupowej, Asystentki, Specjalisty ds. zakupów; wynagrodzenie kancelarii prawnej (z tytułu przeprowadzonych postępowań); narzut kosztów ogólnych Politechniki obejmujący m.in. koszty związane z eksploatacją biura Grupy Zakupowej (użyczenie biura, komputerów, drukarki, telefonu, koszty mediów, koszty telefonu, Internetu itp.). Opłata roczna uiszczana przez Partnerów z góry, ustalana jest w każdym kolejnym roku obrachunkowym, oddzielnie dla każdego z Partnerów w oparciu o preliminarz wydatków i kosztów niezbędnych w każdym kolejnym roku obrachunkowym dla działań podejmowanych wewnątrz Grupy Zakupowej oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na rzecz i w imieniu Partnerów („ suma wydatków i kosztów ”). Obciążenie Partnerów opłatą roczną odbywa się na podstawie wystawianych raz w roku not księgowych.

2018
7
wrz

Istota:

Czy koszt wynagrodzenia uiszczonego przez Spółkę na rzecz Spółki Austriackiej z tytułu transferu Funkcji Dystrybucyjnej nie będzie podlegać ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

(...) koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek. Powyższa regulacja wskazuje zatem 3 kategorie kosztów podlegające pod ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów. Biorąc pod uwagę fakt, że koszt poniesiony przez Wnioskodawcę z tytułu nabycia Funkcji Dystrybucyjnej poniesiony został na rzecz podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11 ustawy o PDOP, rozważenia wymaga czy koszt ten spełnia przesłanki uznania go za jedną z powyższych kategorii kosztów objętych ograniczeniem. Niewątpliwie koszt ten nie stanowi kosztu przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, o którym mowa w punkcie 3 art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP. Dlatego też dalsze rozważania ograniczone zostaną do potencjalnego uznania kosztu za jedną z usług niematerialnych objętych katalogiem art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, bądź też za opłatę lub należność za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 - objętych katalogiem art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP.

2018
7
wrz

Istota:

Dot. ustalenia czy opłata licencyjna stanowi (będzie stanowić) koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem towaru w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - i tym samym ograniczenie w możliwości zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP nie znajduje (nie znajdzie) do nich zastosowania.

Fragment:

Jednocześnie przy konstruowaniu wskazanego ograniczenia kwotowego w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych wyłączono z kwoty kosztów objętych limitem opłaty i należności zaliczane do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem towaru lub usługi. Koszt wytworzenia produktu – towaru – obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związanego bezpośrednio z produkcją danego produktu. W opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia czy Opłata Licencyjna ponoszona przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego podlega ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozważając czy opłata związana z korzystaniem z przedmiotowej licencji stanowi dla Wnioskodawcy koszt bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością, należy przede wszystkim uwzględnić specyfikę działalności prowadzonej przez danego podatnika.

2018
6
wrz

Istota:

W zakresie określenia czy, w okolicznościach przedstawionych we wniosku Spółka będzie uprawniona do zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych pełnej wysokości odsetek zapłaconych od krótkoterminowych pożyczek zaciągniętych w systemie Cash Poola w ramach udostępnionej jej linii kredytowej, a także od planowanej Umowy pożyczki.

Fragment:

W związku z powyższym w przypadku pożyczek, do których mają zastosowanie przepisy art. 15c updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., a więc udzielonych Wnioskodawcy po dniu 31 grudnia 2018 r., niezależnie od długości okresu spłaty wskazać należy, że: w sytuacji gdy 30% EBITDA nie przekroczy 3 mln zł, a nadwyżka kosztów finansowania dłużnego również nie przekroczy kwoty 3 mln zł, to Spółka będzie mogła zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych pełną kwotę uiszczonych odsetek, natomiast gdy 30% EBITDA przekroczy 3 mln zł, to każde przekroczenie wartości nadwyżki kosztów finansowania ponad tę kwotę powoduje obowiązek wyłączenia wartości odpowiadającej temu przekroczeniu z kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli zaś 30% EBITDA jest niższe niż 3 mln zł, to ewentualna nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nad odpowiadającymi rodzajowo tym kosztom przychodami - do wysokości 3 mln zł - podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku natomiast, gdy we wskazanych powyżej warunkach, nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przekroczy 3 mln zł, przy ujemnym EBITDA, to limit ten ulegnie podwyższeniu do kwoty 3 mln zł. W konsekwencji wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów podlegać będzie jedynie kwota odsetek stanowiących równowartość nadwyżki kosztów finansowania dłużnego pomniejszonej o 3 mln zł. Wskazać przy tym należy, że możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pełnej wysokości odsetek, po spełnieniu ww. warunków wynikających z art. 15c updop nie jest uzależniona od sposobu spłaty odsetek, tj. czy odsetki te były spłacone przez cały rok podatkowy, czy też jedynie przez część tego roku.

2018
5
wrz

Istota:

Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na sporządzenie pakietu grupowego oraz na jego zbadanie przez biegłego rewidenta stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów?

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 1036 ze zm., dalej: „ ustawa o PDOP ”), w szczególności w pkt 38 tego przepisu, dlatego stanowią koszty uzyskania przychodów. Uwagi wstępne Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Tym samym, aby dany wydatek podlegał zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, konieczne jest łączne spełnienie dwóch warunków: wydatek musi spełniać definicję kosztu uzyskania przychodów, określoną w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP; wydatek nie może być wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP jako koszt niestanowiący kosztu uzyskania przychodów. W ocenie Spółki, w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku, oba warunki są spełnione, na co wskazuje argumentacja zaprezentowana poniżej. Wydatki na sporządzenie pakietu grupowego oraz na jego zbadanie jako spełniające warunek zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wynikający z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP „ kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ”.

2018
1
wrz

Istota:

Czy koszty poniesionej nauki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w planowanej działalności gospodarczej? Jeśli tak, to przez jaki okres czasu koszty podlegają odliczeniu?

Fragment:

Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu. Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Podatnik zobowiązany jest więc wykazać nie tylko fakt poniesienia danego wydatku, ale także jego celowość i racjonalność. Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów, nie można uznać za koszt wydatków, których charakter budzi wątpliwości. Podsumowując, wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu zaistnieje związek przyczynowy i koszt nie będzie objęty dyspozycją art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje od dnia 1 września 2018 r. prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie świadczenie usług z zakresu pozaszkolnych form edukacji (PKD 85.59.

2018
23
sie

Istota:

Zaliczenie do kosztów opłaty czesnego

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 1509), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby zatem określony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, musi być należycie udokumentowany. Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tą działalnością, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tych kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku.

2018
23
sie

Istota:

Zaliczenie do kosztów opłaty czesnego

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby zatem określony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, musi być należycie udokumentowany. Powołany przepis wskazuje, że przy ocenie danego wydatku przede wszystkim musi istnieć źródło przychodów. Z zasadą tą, skorelowane są przepisy ustanawiające reguły potrącania wydatków w określonym czasie. Stwierdzenie, bowiem że określone wydatki poniesione przez podatnika spełniają wszystkie wskazane przez ustawodawcę warunki podatkowego uznania ich za koszt uzyskania przychodów stanowi niezbędną przesłankę odliczenia ich przez podatnika od osiągniętego przychodu. W przypadku źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.