Koszt | Interpretacje podatkowe

Koszt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzenia za zrzeczenie się roszczeń przez współtwórcę oprogramowania
Fragment:
Należy wskazać, że koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które zostały poniesione po to, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu występowały w nienaruszonym stanie oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty poniesione na zabezpieczenie źródła przychodów powinno się przyjmować koszty poniesione w celu zapewnienia ochrony istniejącego źródła przychodów tak, aby to źródło funkcjonowało w bezpieczny sposób. Zdaniem Wnioskodawcy wypłacone na podstawie zawartej ugody wynagrodzenie, spełnia wymienione wyżej przesłanki niezbędne dla uznania go za koszt uzyskania przychodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
23
lut

Istota:
Moment korekty kosztów w związku z uzyskaniem noty obciążeniowej i noty uznaniowej korygującej marżę na sprzedaż towarów
Fragment:
(...) koszt uzyskania przychodu Spółki w miesiącu styczniu 2017 r. pomimo że mechanizm korekty dotyczy wyniku zrealizowanego przez Spółkę za rok 2016. Natomiast w sytuacji otrzymania w styczniu 2017 roku noty uznaniowej, powinna ona pomniejszyć koszty podatkowe w kalkulacji podatku dochodowego za styczniu 2017 r. pomimo że mechanizm korekty dotyczy wyniku zrealizowanego przez Spółkę za rok 2016. Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i art. 16 ustawy o PDOP. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Aby poniesiony wydatek mógł stanowić koszt uzyskania przychodów muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki: został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik); jest definitywny (rzeczywisty), tj. (...)
2017
22
lut

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych kosztów wkładu własnego w związku z realizacją projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO).
Fragment:
Podsumowując, wkład własny, który Spółka wnosi w związku z realizacją projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO) stanowi koszt uzyskania przychodu, ponieważ: Przepisy ustawy o pdop określają, że kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty. Zatem, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które mogą przyczynić się do powstania konkretnego przychodu osiągniętego w danym momencie. Pośrednimi kosztami uzyskania przychodów są wydatki związane z całokształtem działalności podatnika i wywiązywaniem się przez niego z obowiązków nałożonych innymi przepisami prawa. Do kosztów uzyskania przychodów można włączyć nie tylko wydatki niezbędne, ale także potrzebne, przydatne w działalności gospodarczej, a nawet takie, które pozwalają na uzyskanie oszczędności, uniknięcie ciężarów, zachowanie ciągłości funkcjonowania lub płynności finansowej, zapobieżenie stratom (wyrok WSA w Warszawie z 8 sierpnia 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1447/2006; uchwała składu 7 sędziów NSA z 18 czerwca 2007 r., sygn. akt II FPS 8/2006; wyrok NSA we Wrocławiu z 20 maja 2003 r., I SA/Wr 2854/2000).
2017
18
lut

Istota:
1. Czy jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymane przez bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy (współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym?
2. Czy wydatki poniesione na zakup wymienionego wyposażenia i pozostałe firmowe wydatki (niestanowiące środków trwałych) oraz zakup towarów handlowych sfinansowane z ww. dofinansowania stanowią koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów, winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki: pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, być właściwie udokumentowany. Warunkiem zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi wydatkami, a przychodami z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej oraz należyte udokumentowanie poniesionych wydatków.
2017
15
lut

Istota:
Czy obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. przepis art. 15d ustawy o CIT, który uzależnia zaliczenie kosztu do kosztów uzyskania przychodów od dokonania płatności na rachunek bankowy ma zastosowanie tylko w odniesieniu do spełnienia zobowiązania w formie zapłaty, a w konsekwencji, nie wpłynie na prawo Stron do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów, które rozliczone zostaną poprzez kompensatę wzajemnych należności?
Fragment:
Czy obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. przepis art. 15d ustawy o CIT, który uzależnia zaliczenie kosztu do kosztów uzyskania przychodów od dokonania płatności na rachunek bankowy ma zastosowanie tylko w odniesieniu do spełnienia zobowiązania w formie zapłaty, a w konsekwencji, nie wpłynie na prawo Stron do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów, które rozliczone zostaną poprzez kompensatę wzajemnych należności? Zdaniem Wnioskodawcy, od 1 stycznia 2017 r. Strony będą uprawnione do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów, które rozliczone zostaną poprzez kompensatę wzajemnych należności. Przepis art. 15d ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.1888, dalej: ustawa o CIT), który uzależnia zaliczenie kosztu do kosztów uzyskania przychodu od dokonania płatności na rachunek bankowy ma zastosowanie tylko w odniesieniu do spełnienia zobowiązania w formie zapłaty. Tym samym, przepis art. 15d ustawy o CIT nie wpłynie na prawo Stron do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów, które rozliczone zostaną poprzez kompensatę wzajemnych należności. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem negatywnego katalogu kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Charakter wydatków ponoszonych przez Zainteresowanych i ich klasyfikacja jako koszty uzyskania przychodów nie stanowi jednak przedmiotu zapytania niniejszego wniosku.
2017
14
lut

Istota:
Czy opłata za udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu, uiszczana na rzecz firmy leasingowej, stanowi koszt podatkowy w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej?
Fragment:
Zależność między poniesionymi w danym czasie kosztami, a możliwością uzyskania w przyszłości z tego tytułu przychodu trzeba zatem rozpatrywać na podstawie adekwatnego związku przyczynowego. Przy kwalifikowaniu określonych wydatków poczynionych przez podatnika do kosztów podatkowych należy jednocześnie brać pod uwagę przeznaczenie wydatku (jego celowość), jak też potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu podatnika. Ponadto należy dodać, że samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodu, nie stwarza domniemania, że wszystkie pozostałe koszty, które nie są wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostają z mocy samego prawa uznane za koszty podlegające odliczeniu. Innymi słowy, poniesienie wydatku, który nie został wyłączony w art. 23 nie oznacza, że wydatek taki automatycznie będzie uznany za koszt uzyskania przychodów. Podatnik ma bowiem możliwość odliczenia od przychodów wszelkich kosztów pod warunkiem, że mają one związek z przychodem z prowadzonej działalności (gospodarczej, wykonywanej osobiście), a ich poniesienie ma, bądź może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.
2017
14
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Analiza ta prowadzi do wniosku, że nie występuje sytuacja, w której ustawa wyraźnie wyłącza możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu. Analiza potwierdza przynależność wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów, wskazując na istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. W wyniku tego procesu uznano przedmiotowy wydatek za koszt uzyskania przychodów, gdyż jest to wydatek celowy, racjonalnie uzasadniony, bowiem zabezpiecza źródła uzyskiwania przychodów Spółki, zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 i nie jest objęty włączeniami wskazanymi w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Nie zmienia tego stanowiska okoliczność, że na koszty likwidacji Spółka przeznaczyła środki pochodzące z wpłat Gminy na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Dla Gminy bowiem ekwiwalentnym świadczeniem związanym z podniesieniem kapitału zakładowego Spółki i pokrycia go wkładem pieniężnym było objęcie dodatkowych udziałów w Spółce. Spółka ma natomiast swobodę w dysponowaniu środkami zgromadzonymi jako kapitał zakładowy i racjonalnego wydatkowania go na realizację celów statutowych określonych przez udziałowców w umowie spółki, w celu osiągania dochodów z prowadzonej działalności.
2017
10
lut

Istota:
Składka na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jako koszt podatkowy.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności przepisy art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1, należy interpretować w ten sposób, że wydatek z tytułu składki – opisany w pkt (1) poz. 80 niniejszego wniosku – stanowił dla Banku koszt uzyskania przychodu. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty ponoszone przez podatników stanowią dla nich koszt uzyskania przychodów w przypadku łącznego spełnienia następujących dwóch warunków: koszt został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów; koszt nie został wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w przepisie obejmującym katalog kosztów niestanowiących kosztu uzyskania przychodu. Powyższe warunki, w przypadku kosztów Banku których dotyczy niniejszy wniosek, są spełnione, ponieważ: Obowiązek ponoszenia przedmiotowych kosztów przez banki wynika z przepisów obowiązującego prawa powołanych powyżej w poz. 80. Poniesienie tych wydatków warunkuje zatem prowadzenie przez Bank działalności bankowej, która stanowi dla Banku źródło przychodów. Przedmiotowe koszty nie zostały wymienione w żadnym z punktów przepisu art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za w pełni uzasadnione.
2017
9
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania wartości finansowanych przez pracodawcę noclegów i zwrotu kosztów transportu do miejsca wykonywania pracy
Fragment:
W związku z tym, że miejsce zamieszkania Wnioskodawcy oddalone jest w znacznej odległości od miejsca wykonywania pracy w Polsce, w interesie Pracodawcy jest finansowanie noclegów w czasie trwania prac oraz zwracania kosztów przejazdów/przelotów do miejsca wykonywania pracy. Noclegi mogą być zapewnione w hotelach lub w wynajmowanym lokalu mieszkalnym. Spółka będzie opłacała Wnioskodawcy noclegi oraz koszty transportu (przejazdu/przelotu) do miejsca wykonywania pracy w Polsce. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wartość finansowanych przez Pracodawcę noclegów, z których Wnioskodawca będzie korzystał wyłącznie w związku z wykonywaną w wyznaczonym miejscu pracą oraz wartość zwracanych Wnioskodawcy kosztów transportu do miejsca wykonywania pracy, stanowić będzie przychód do opodatkowania, w stosunku do których na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych tj. obliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, finansowanie noclegów, na czas wykonywania przez niego obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę oraz wartość zwracanych kosztów transportu do miejsca wykonywania pracy, nie powinno być traktowane jako przychód ze stosunku pracy. Tym samym Wnioskodawca nie powinien obliczać i odprowadzać z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2017
7
lut

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania i sposobu dokumentowania przeniesienia kosztów nabytej usługi.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny w powiązaniu z powołanymi przepisami prawa, wskazać należy, że wzajemne rozliczenia finansowe pomiędzy Wnioskodawcą a ubezpieczycielem dokonane w związku z poniesionymi przez Wnioskodawcę kosztami wykonania badań lekarza medycyny pracy na terenie zakładu w K, nie stanowią wynagrodzenia należnego z tytułu wykonywanej przez Wnioskodawcę usługi na rzecz ubezpieczyciela. Jak słusznie zauważył Wnioskodawca, w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca nie świadczy na rzecz ubezpieczyciela żadnej usługi, gdyż czynność ta realizowana jest przez lekarza medycyny pracy na rzecz Wnioskodawcy. Następnie poniesione przez Wnioskodawcę koszty w zakresie medycyny pracy, w oparciu o postanowienia umowne zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a ubezpieczycielem – umowa ws. medycyny pracy – są zwracane przez ubezpieczyciela. Tym samym czynność polegająca na przeniesieniu kwoty kosztów usługi lekarza medycyny pracy ze Spółki na ubezpieczyciela nie stanowi odpłatności za czynność określoną w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji powyższego Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawiania faktur z tego tytułu. Zatem dokumentowanie czynności polegającej na przeniesieniu przedmiotowych kosztów usługi lekarza medycyny pracy na rzecz ubezpieczyciela – jak słusznie wskazano we wniosku – może odbywać się na podstawie innych dokumentów księgowych, w tym chociażby noty obciążeniowej.
2017
7
lut

Istota:
M.in. w zakresie ustalenia, czy Spółka zastosowała prawidłowy podział kosztów mający wpływ na ustalenie wartości początkowej wytworzonego środka trwałego (biurowca A) oraz wyrobu (biurowca B) w ramach realizowanej inwestycji (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
Fragment:
Jak stanowi art. 16g ust. 1 pkt 2 updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, w razie wytworzenia we własnym zakresie uważa się koszt wytworzenia. Stosownie do art. 16g ust. 4 updop, za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Do wartości początkowej wytwarzanego środka trwałego zalicza się zatem ogół kosztów poniesionych w związku z jego wytworzeniem od momentu rozpoczęcia inwestycji, aż do momentu przekazania środka do używania. Użycie przez ustawodawcę zwrotu, że do kosztu wytworzenia środka trwałego zalicza się „ inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych ” oznacza, że katalog wydatków związanych z wytworzeniem środka trwałego, powiększających jego wartość początkową, jest otwarty.
2017
4
lut

Istota:
W zakresie możliwości momentu zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku poniesionego w związku z partycypowaniem w kosztach rozbudowy drogi publicznej
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe, związek przekazania Gminie środków pieniężnych na potrzeby realizacji Zadania jest niewątpliwie związane z osiąganiem przychodów przez Spółkę i uzasadnia zaliczenie ww. wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Kwestia związana z ustaleniem momentu potrącalności kosztów pośrednich została uregulowana w art. 15 ust. 4d Ustawy CIT, w myśl którego koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W myśl art. 15 ust. 4e Ustawy CIT, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f- 4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Mając na uwadze treść ww. regulacji, uzasadnione jest stwierdzenie, że kwota przekazana Gminie na potrzeby realizacji Zadania stanowi dla Spółki koszt pośredni, potrącalny w dacie poniesienia.
2017
3
lut

Istota:
Czy po przejęciu długu przez Wnioskodawcę, uwzględniając darowiznę przedsiębiorstwa, Wnioskodawca będzie uprawniony do traktowania odsetek od kredytu jako koszty uzyskania przychodu prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych?
Fragment:
Tym samym odsetki od pożyczek (kredytów) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich kapitalizacji lub faktycznej zapłaty. Według art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie - koszt wytworzenia. Jednocześnie na mocy art. 22g ust. 4 ustawy za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Z opisu stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelowych.
2017
2
lut

Istota:
Czy wydatki pokryte z nadwyżki otrzymanego dofinansowania w związku z realizacją Projektu, powstałą w wyniku mniejszych rzeczywistych wydatków niż kwota otrzymanego dofinansowania i przeznaczoną na finansowanie działalności podstawowej, można rozpoznać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako koszt uzyskania przychodów?
Czy wypłata nadwyżki wynikającej z otrzymanego dofinansowania, powstałej po zrealizowaniu Projektu w wyniku mniejszych rzeczywistych wydatków niż kwota otrzymanego dofinansowania na konto prywatne Wnioskodawcy będzie rozpoznana jako przychód podlegający opodatkowaniu?
Fragment:
Koszty pośrednie projektu, stanowią 25 % poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich (kwota kosztów pośrednich wynosi 93.780 zł). Zgodnie z Zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ..., koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności: koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby, koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki), koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) na potrzeby funkcjonowania jednostki, koszty obsługi księgowej (koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu), koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, (...)
2017
1
lut

Istota:
Rozliczenia kosztów produkcji serialu animowanego wyprodukowanego przez Spółkę.
Fragment:
(...) koszty produkcji serialu powinny zostać uznane za koszty bezpośrednio związane z przychodami z Serialu. Spółka powinna zaliczyć koszty produkcji serialu do kosztów uzyskania przychodów w dacie wystąpienia pierwszego przychodu z Serialu. Na wstępie Spółka zaznacza, że koszty produkcji Serialu spełniają definicję kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 tej ustawy. Ustawa dzieli koszty podatkowe na koszty bezpośrednio związane z przychodami („ koszty bezpośrednie ”) i koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami („ koszty pośrednie ”). Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 4 - 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od klasyfikacji kosztów jako kosztów bezpośrednich lub pośrednich zależy moment zaliczenia powyższych kosztów do kosztów podatkowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera precyzyjnych wytycznych, które koszty należy traktować jako koszty bezpośrednie, a które jako koszty pośrednie. Niemniej, podstawowym kryterium przy kwalifikacji kosztów jako bezpośrednich jest możliwość identyfikacji bezpośredniego związku konkretnych kosztów z konkretnymi przychodami.
2017
28
sty

Istota:
W zakresie kosztów uzyskania przychodów
Fragment:
Z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdzie w ?ycie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie dzia3alnooci gospodarczej z 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 780) wprowadzaj1ca nowe przepisy ograniczaj1ce prawo do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z brzmieniem nowego art. 15d ust. 1 u.p.d.o.p., podatnicy nie zaliczaj1 do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej czeoci, w jakiej p3atnooa dotycz1ca transakcji okreolonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia3alnooci gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), zosta3a dokonana bez poorednictwa rachunku p3atniczego. Wed3ug nowego art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie dzia3alnooci gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie p3atnooci zwi1zanych z wykonywan1 dzia3alnooci1 gospodarcz1 nastepuje za poorednictwem rachunku p3atniczego przedsiebiorcy, w ka?dym przypadku gdy: stron1 transakcji, z której wynika p3atnooa, jest inny przedsiebiorca oraz jednorazowa wartooa transakcji, bez wzgledu na liczbe wynikaj1cych z niej p3atnooci, przekracza równowartooa 15.000 z3, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza sie na z3ote wed3ug kursu oredniego walut obcych og3aszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj1cego dzien dokonania transakcji. Podatnicy nie bed1 wiec mogli zaliczaa do kosztów uzyskania przychodów wydatku uregulowanego bez poorednictwa rachunku p3atniczego w tej czeoci, która przekracza 15.000 z3.
2017
27
sty

Istota:
W zakresie obowi1zków p3atnika w zwi1zku z odprowadzeniem sk3adek na ubezpieczenie spo3eczne i na ubezpieczenie zdrowotne za by3ych i obecnych zleceniobiorców uzyskania przychodów w zwi1zku z wycofaniem ze Spó3ki czeoci wk3adu (pytanie nr 2)
Fragment:
Dodatkowo pracownik poniesie koszty op3at prowizyjnych od wyp3aty gotówki. Pracodawca zwróci pracownikowi poniesione dodatkowe koszty, tj. op3aty prowizji oraz koszty poniesionych ró?nic kursowych. Pracodawca bedzie zwraca3 op3aty prowizji oraz ró?nic kursowych poniesionych przez pracownika na podstawie § 2 pkt 2 lit. d) RMPIPS uznaj1c je za uzasadnione. W celu udokumentowania poniesionych kosztów pracownik przedstawi do rozliczenia wyci1gi bankowe z osobistego konta bankowego oraz faktury potwierdzaj1ce poniesione koszty podczas trwania podró?y s3u?bowej (np. rachunki za hotele, op3aty za autostrady, winiety, itp.). Aktualnie pracodawca posiada uk3ad zbiorowy, który nie zawiera postanowien dotycz1cych zwrotu kosztów podró?y s3u?bowych, dlatego te? zastosowanie maj1 przepisy RMPIPS. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie (ostatecznie sformu3owane w uzupe3nieniu wniosku): Czy w sytuacji, gdy pracodawca zwróci pracownikowi faktyczne i udokumentowane koszty zagranicznej podró?y s3u?bowej, w tym koszty op3at prowizyjnych oraz ró?nic kursowych, jakie wynikn1 z przedstawionego rozliczenia prywatnej karty p3atniczej, któr1 pracownik pos3ugiwa3 sie do celów s3u?bowych (tj. w kwocie wyra?onej (...)
2017
26
sty

Istota:
Czy prawid3owe by3o ujecie wartooci ubytku (tzw. osuszki) do kosztów uzyskania przychodów roku 2015?
Czy prawid3owo zosta3a ustalona wartooa kukurydzy suchej w remanencie na dzien 31 grudnia 2015r.?
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 2032), kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby zatem dany wydatek móg3 zostaa zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spe3niaa 31cznie nastepuj1ce przes3anki: musi bya poniesiony w celu osi1gniecia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodu, nie mo?e bya wymieniony w art. 23 ww. ustawy, woród wydatków nie stanowi1cych kosztów uzyskania przychodów, musi bya nale?ycie udokumentowany. Generalnie nale?y przyj1a, i? kosztami uzyskania przychodów s1 wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki zwi1zane z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1, których celem jest osi1gniecie przychodów, b1dY te? zabezpieczenie lub zachowanie tego Yród3a przychodów, o ile w myol przepisów ww. ustawy nie podlegaj1 wy31czeniu z tych?e kosztów. Przy czym, zwi1zek przyczynowy pomiedzy poniesieniem wydatku, a osi1gnieciem przychodu b1dY zachowaniem lub zabezpieczeniem jego Yród3a nale?y oceniaa indywidualnie w stosunku do ka?dego wydatku. Z oceny tego zwi1zku powinno wynikaa, ?e poniesiony wydatek obiektywnie mo?e przyczynia sie do osi1gniecia przychodu b1dY s3u?ya zachowaniu lub zabezpieczeniu Yród3a przychodów.
2017
26
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Koszt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.