Koszt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
gru

Istota:

Czy ograniczenia w możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP znajdują (znajdą) zastosowanie do Kosztów Strefowych, w świetle faktu, że koszty te nie są uwzględniane w dochodzie stanowiącym podstawę opodatkowania zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOP.

Fragment:

Artykuł 7 ust. 3 każe zaś, przy obliczaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, pomijać określone przychody (w szczególności przychody wolne od podatku oraz przychody niepodlegające opodatkowaniu) oraz określone koszty uzyskania przychodów (w szczególności koszty uzyskania przychodów wolnych od podatku oraz przychodów niepodlegających opodatkowaniu). W ocenie Wnioskodawcy, odpowiednie stosowanie art. 7 ust. 3 ustawy o PDOP do art. 15e ust. 1 tej ustawy wskazuje, że koszty (oraz przychody), o których mowa w art. 15e ust. 1 to koszty (oraz przychody) uwzględniane w dochodzie stanowiącym podstawę opodatkowania. W konsekwencji, art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP powinien być odczytany jako przepis ograniczający możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów uwzględnianych, co do zasady, w dochodzie stanowiącym podstawę opodatkowania (tj. innych kosztów niż koszty związane z przychodem zwolnionym lub niepodlegającym opodatkowaniu). W świetle powyższego, przez koszty określonych usług wskazane w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP należy rozumieć wyłącznie koszty tych usług uwzględniane w dochodzie stanowiącym podstawę opodatkowania zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOP. Ograniczenia w możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP znajdują (znajdą) więc zastosowanie wyłącznie do kosztów uwzględnianych w dochodzie stanowiącym podstawę opodatkowania zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o PDOP.

2018
15
gru

Istota:

W zakresie rozliczenia zwrotu kosztów notą obciążeniową i prawa do odliczenia podatku VAT

Fragment:

Zgodnie z umową o współpracy warunki dokonania zwrotu kosztów (w tym wysokość, termin zwrotu), zostały określone po podjęciu przez Wnioskodawcę decyzji o zaniechaniu inwestycji i są przedmiotem odrębnego porozumienia zawartego przez strony. Zgodnie z ww. porozumieniem, wysokość zwrotu odpowiadała sumie rzeczywistych kosztów poniesionych przez Spółkę Zależna na realizację Wariantu I (spis wszystkich kosztów będących podstawą obciążenia Wnioskodawcy kosztami stanowi załącznik do porozumienia). 5. Czy Spółka Zależna dysponuje dowodami dokumentującymi rzeczywiste kwoty poniesionych kosztów (jakimi?) tj.: wadium uiszczone w związku z przystąpieniem do przetargu na zakup nieruchomości w specjalnej strefie ekonomicznej, usługi inwentaryzacji przyrodniczej i opinii środowiskowej, usługi pomiaru powierzchni, kosztów związanych z decyzją środowiskową, nabycia specyfikacji istotnych warunków przetargu, kosztów wykonania robót geotechnicznych, kosztów transpoltu i najmu spycharki, wynajmu sal konferencyjnych, usług geodezyjnych, usług ksero, usług noclegowych, usług pocztowych, uzgodnień dokumentacji technicznej, opłat skarbowych, opłat za administrowanie ponoszonych do zarządzającego specjalną (...)

2018
15
gru

Istota:

Ustalenie czy koszty Opłat licencyjnych stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji czy wyżej wymienione koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, w związku z tym, że ustawa o CIT dla celów zastosowania zwolnienia z zastosowania ograniczenia, przewidzianego w art. 15e ust. 11 pkt 1, posługuje się terminem kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem towaru (produktu) lub świadczeniem usługi, Wnioskodawca powziął istotne z punktu widzenia podatkowego wątpliwości w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów Opłat licencyjnych należnych Licencjodawcy na podstawie Umowy licencyjnej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy koszty Opłat licencyjnych stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji czy wyżej wymienione koszty nie podlegają ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości? Zdaniem Wnioskodawcy, W ocenie Wnioskodawcy, koszty Opłat licencyjnych mają charakter kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem przez Wnioskodawcę towarów (produktów) lub świadczeniem usług, o których mowa w art. I5e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, w konsekwencji wyżej wskazane koszty nie będą podlegały ograniczeniu na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, a więc będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości.

2018
14
gru

Istota:

Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na transport oraz zakwaterowanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicą.

Fragment:

(...) koszty uzyskania przychodów. Powyższe oznacza, iż wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy CIT, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. W szczególności zaś wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu (zachowania, zabezpieczenia źródła przychodu), względnie w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia strat, bądź znacznego zmniejszenia uzyskiwanych dotąd dochodów. Zatem, do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy CIT, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

2018
13
gru

Istota:

1. Czy dopłaty otrzymywane przez Wnioskodawcę z samorządu województwa z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich określonych w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 295) stanowią dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Jeśli nie, to czy wydatki i koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w części bezpośrednio sfinansowanej z wyżej wskazywanych dopłat, będą stanowiły dla niego koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli dokona on rozgraniczenia tych wydatków i kosztów na sfinansowane z dopłat i sfinasowane z innych źródeł?

Fragment:

Oznacza to zatem, że wydatki i koszty, które Wnioskodawca sfinansuje bezpośrednio z dotacji otrzymanych z samorządu województwa z wyżej opisywanego tytułu nie będą stanowić dla niego kosztów uzyskania przychodu. W świetle bowiem przepisu art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W ocenie Wnioskodawcy ma on przy tym powinność dokonania w takim wypadku rozgraniczenia wydatków i kosztów na te, które zostały sfinansowane z dotacji i te, które zostały sfinansowane z innych źródeł. Skoro bowiem ustawodawca nakazuje wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dotacji udzielonych z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, to obowiązkiem podatnika otrzymującego dotację jest dokonanie takiego rozgraniczenia. Inaczej mówiąc podatnik ma możliwość przypisania poszczególnych wydatków do konkretnych źródeł ich finansowania (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2013 r., II FSK 2534/11, LEX nr 1412487). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
12
gru

Istota:

Dot. w zakresie ustalenia czy Koszty Świadczeń Niematerialnych ponoszone przez Spółkę stanowią koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane ze świadczeniem usług przez Spółkę w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT, a zatem ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, nie ma zastosowania do Kosztów Świadczeń Niematerialnych.

Fragment:

Koszty Świadczeń Niematerialnych są zatem kosztem, który wpływa na finalną cenę Usług Wsparcia (koszt ten jest czynnikiem obiektywnie kształtującym cenę Usług Wsparcia). Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że jak wynika z opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego ujętego we wniosku Koszty Świadczeń Niematerialnych, o których mowa we wniosku mieszczą się w katalogu kosztów podlegających ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Jednakże ograniczenie to, zgodnie z art. 15e ust. 11 pkt 1, nie ma zastosowania do kosztów usług, opłat i należności, o których mowa w art. 15e ust. 1, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi. Jednocześnie przepisy ustawy o CIT nie wskazują, jak należy rozumieć pojęcie kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi. Co prawda w art. 15 ust. 4-4c ustawy o CIT ustawodawca posługuje się wyrażeniem koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami w kontekście określenia momentu, w którym będą one miały wpływ na wynik podatkowy podatnika.

2018
30
lis

Istota:

W zakresie ustalenia, czy koszty z tytułu udzielanych licencji (sublicencji) do wykorzystywanego oprogramowania, stanowią koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem przez Wnioskodawcę towarów (Produktów), o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Fragment:

Za przyjęciem takiej tezy przemawia bowiem odrębność sformułowań, którymi ustawodawca posłużył się w art. 15 ust. 4 oraz art. 15e ust. 11 pkt 1 updop, odwołując się odpowiednio do „ kosztów związanych bezpośrednio z przychodami ” i „ kosztów związanych bezpośrednio z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi ”. Koszty udzielanych Spółce licencji (sublicencji) do wykorzystywanego przez nią oprogramowania ponoszone na rzecz Podmiotu powiązanego mają więc charakter kosztów pośrednio związanych z funkcjonowaniem Wnioskodawcy. W ocenie tut. organu kosztów tych nie można uznać za koszty, których poniesienie jest niezbędne dla wytworzenia produktu. Przykłady kosztów bezpośrednio związanych z wytwarzaniem towarów/usług zostały wskazane w projekcie ustawy nowelizującej. Są to przykładowo koszty nabywanych od spółek powiązanych usług projektowych, które są wykorzystywane przy produkcji polskiej spółki meblarskiej czy koszty usług reasekuracji, które są związane ze świadczeniem usług ubezpieczenia. Wskazane przez autora projektu ustawy nowelizującej koszty są częściami składowymi towarów bądź usług wytwarzanych przez podatnika. Takie koszty, przypisane do konkretnej usługi bądź towaru, są niezbędne dla wytworzenia oraz bezpośrednio wpływają na cenę. Powyższe oznacza, że w rozpatrywanym (...)

2018
30
lis

Istota:

W zakresie ustalenia, czy koszty Usług IT nabywanych przez Wnioskodawcę podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

W rezultacie ponoszone przez Spółkę koszty Usług IT stanowią koszty, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT. W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, koszty ponoszone z tytułu zakupu Usług nie będą podlegać ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, bowiem koszty Usług IT nie mieszczą się w katalogu kosztów zawartym w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Ponadto koszty te stanowią koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT. W konsekwencji koszty Usług IT nabywanych przez Spółkę nie powinny podlegać ograniczeniom wynikającym z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Odnosząc się do wskazanych we wniosku interpretacji indywidualnych, mających potwierdzić stanowisko Wnioskodawcy, zauważyć należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

2018
18
lis

Istota:

Ustalenie, czy nadwyżka kosztów za wynajem mieszkania, którą obciążani są członkowie kadry zarządzającej, stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług, podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz stawka podatku dla ww. świadczenia.

Fragment:

Wynika to z faktu, że Spółka będzie wynajmowała lokale mieszkalne na podstawie umów, których będzie stroną, a następnie udostępni je członkom kadry zarządzającej, pobierając z tego tytułu wynagrodzenie w postaci nadwyżki kosztów wynajmowanego mieszkania. W myśl powołanego wyżej przepisu, Wnioskodawca będzie działał w tej sprawie jako podmiot pośredniczący, który nabywa w imieniu własnym usługi najmu, a następnie odsprzedaje je innemu podmiotowi, tj. członkowi kadry zarządzającej za określone w umowie wynagrodzenie, tj. kwotę stanowiącą nadwyżkę kosztów wynajmowanego mieszkania ponad umownie określoną kwotę X zł. Zatem należy stwierdzić, że Spółka nabędzie, a następnie wyświadczy członkom kadry zarządzającej usługę najmu mieszkania. W konsekwencji, obciążenie członka kadry zarządzającej nadwyżką kosztów z tytułu usługi najmu mieszkania powodować będzie, że na gruncie ustawy o podatku VAT, wystąpi czynność stanowiąca usługę. Zatem otrzymana przez Spółkę od członka kadry zarządzającej kwota (nadwyżka kosztów za wynajem mieszkania) stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług podlegających opodatkowaniu. Podsumowując, obciążenie członka kadry zarządzającej nadwyżką kosztów najmu mieszkania, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy, będzie stanowić wynagrodzenie z tytułu odpłatnego świadczenia usług. W konsekwencji – na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – świadczenie to będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
15
lis

Istota:

Dot. ustalenia czy art. 15e ust. 1 pkt 1 UPDOP znajdzie zastosowanie do usług z zakresu funkcji finansowo-kadrowych i personalnych (z wyłączeniem usług doradztwa w zakresie zarządzania kadrami) nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy .

Fragment:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm., dalej: „ updop ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu ze źródła przychodu lub realną szansą powstania przychodu podatkowego, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła jego uzyskiwania. Stosownie do art. 15e ust. 1 updop, podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o (...)