Koszt | Interpretacje podatkowe

Koszt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydatki z tytułu kar umownych stanowią koszty uzyskania przychodu?
Fragment:
Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Kosztami uzyskania przychodu są więc wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Koszty ponoszone przez podatnika należy oceniać pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku musi mieć wpływ na powstanie przychodu, ewentualnie na zwiększenie lub zabezpieczenie źródła tego przychodu. Zatem, aby uznać wydatek za koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki: poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu, lub mieć na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów, wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów określonych w art. 23 ust. 1 ustawy, wydatek jest prawidłowo udokumentowany.
2016
2
gru

Istota:
Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej, mającego stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki komandytowej, poniesione przed dniem wniesienia aportu, dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z przepisem art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, będą od dnia wniesienia stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy - już jako komandytariusza spółki komandytowej w części, w jakiej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem wniesienia aportu?
Fragment:
Zgodnie z art. 22 ust. 5 i 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody, a koszty inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, dotyczące różnych okresów podatkowych, stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano). Reasumując, wydatki dotyczące działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej, mającego stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki komandytowej, poniesione przed dniem wniesienia aportu, dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 5c o podatku dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą, będą od dnia wniesienia stanowiły koszty uzyskania przychodów wnioskodawcy - już jako komandytariusza spółki komandytowej w części, w jakiej nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do dnia wniesienia aportu. Koszty te będą rozliczane proporcjonalnie do okresu, którego dotyczą, zgodnie z art. 22 ust. 5c powołanej powyżej ustawy i będą przypisywane wnioskodawcy proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku w spółce komandytowej, zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy.
2016
29
lis

Istota:
Czy wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej?
Fragment:
Co nie mniej istotne, wydatki powyższe jako niewskazane w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zostały przez ustawodawcę wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest: prawidłowe w części zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących zakupu sprzętu sportowego, udziału w zawodach, korzystania z porad trenerów personalnych, korzystania z usług dietetyków sportowych, nieprawidłowe w części zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących zakupu suplementów diety, odżywek, profilaktycznych medykamentów, dermoprotektorów, kosztów wstępu na basen, siłownie, korzystania z usług masażystów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych nierozliczonych wydatków z tytułu naprawy lokomotyw wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w sytuacji odstąpienia od umowy ich najmu
Fragment:
W wyniku wcześniejszego rozwiązania Umowy, u Wnioskodawcy na dzień jej zakończenia pozostały nierozliczone koszty napraw, ujmowane dla celów rachunkowych jako rozliczenia międzyokresowe kosztów. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy poniesione przez Wnioskodawcę koszty napraw Lokomotyw, nierozliczone podatkowo przez Wnioskodawcę do czasu rozwiązania Umowy w zakresie najmu 9 Lokomotyw, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, poniesione przez niego koszty napraw Lokomotyw, nierozliczone podatkowo do czasu rozwiązania Umowy w zakresie najmu 9 Lokomotyw, stanowią koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie wydatki, jeżeli: i.zostały poniesione przez podatnika, a więc zostały pokryte z jego zasobów majątkowych, ii. są definitywne, a więc rzeczywiste, wartość poniesionego wydatku nie została zwrócona, iii. pozostają w związku z prowadzoną działalnością, iv. zostały poniesione w celu osiągnięcia, zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów, albo mogą mieć wpływ na wysokość uzyskanego przychodu, v.zostaną należycie udokumentowane oraz nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie momentu zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych nierozliczonych wydatków z tytułu naprawy lokomotyw wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w sytuacji odstąpienia od umowy ich najmu
Fragment:
W sytuacji, gdy wydatki stanowiące koszty pośrednie (o których mowa w art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT) dla celów rachunkowych są rozliczane w czasie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, co oznacza, że odpisy danych wydatków dokonywane są systematycznie w ciężar kosztów rachunkowych, proporcjonalnie do ustalonego okresu, to w tym samym czasie powinny one być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Koszty te stanowią koszt uzyskania przychodów wtedy, gdy dana część kosztu pośredniego została uznana za koszt dla celów rachunkowych (obciążyła wynik finansowy podatnika). Jeżeli natomiast dany wydatek stanowiący koszt pośredni dla celów podatku dochodowego od osób prawnych dla celów rachunkowych ujmowany jest jednorazowo w kosztach, wówczas również dla celów podatku dochodowego od osób prawnych stanowił będzie on koszt uzyskania przychodów jednorazowo na moment uznania za koszt dla celów rachunkowych, tj. w momencie, w którym ten koszt pośredni obciążył wynik finansowy podatnika. Na gruncie prawa bilansowego zasadą jest, że koszty pośrednie przypisuje się do roku, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody (zasada współmierności kosztów i przychodów). W sytuacji więc, gdy podatnik wydatek kwalifikowany jako koszt pośredni księguje, jako koszt danego roku, to konsekwentnie należy uznać, iż na gruncie prawa podatkowego wydatek ten będzie stanowił koszt uzyskania przychodu również w tym roku. W analizowanym stanie faktycznym, koszty prac związane z naprawami Lokomotyw były przez Wnioskodawcę rozliczane w czasie dla celów rachunkowych, jak i dla celów podatkowych.
2016
28
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia oraz składki ZUS stanowią bezpośrednie koszty uzyskania przychodów potrącane w miesiącu (roku podatkowym), w którym osiągnięte zostaną odpowiadające im przychody, zgodnie z art. 15 ust. 4, 4b-4c ustawy o PDOP, pod warunkiem, że wynagrodzenia zostaną zapłacone lub postawione Zleceniobiorcy do dyspozycji a składki ZUS zapłacone do ZUS?
Fragment:
W myśl art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Natomiast na podstawie art. 15 ust. 4d ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ustawy). Ww. przepisy mają charakter ogólny, tzn. regulacje w nich zawarte mają zastosowanie tylko w sytuacji, gdy ustawodawca nie uregulował przedmiotowej kwestii w przepisach szczególnych.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie stawki podatku VAT dla usługi transportowej towarzyszącej dostawie wyrobów medycznych i ujęcia na fakturze ww. kosztów transportu
Fragment:
W niniejszych okolicznościach koszty transportu nabywanych wyrobów medycznych obciążają nabywców Wnioskodawcy. Z wniosku wynika, że sprzedaż następuje na podstawie złożonych zamówień zawierających przedmiot i warunki dostawy, w tym koszty transportu. Towar może być dostarczany bezpośrednio od producenta pod adres wskazany przez zamawiającego lub też towar dociera pod adres Wnioskodawcy, a następnie dystrybuowany jest do zamawiającego przez Wnioskodawcę własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Jednakże, jak wskazał Wnioskodawca, skumulowane koszty transportu obciążają ostatecznie nabywców Wnioskodawcy. Koszty wysyłki doliczane do sprzedaży towarów nie stanowią zatem wynagrodzenia z tytułu wykonania samodzielnej usługi. Są to koszty dodatkowe podstawowej czynności jaką jest sprzedaż wyrobów medycznych. Wyświadczenie usługi transportowej (wysyłki) jest elementem umowy sprzedaży towaru, a towar ma zostać dostarczony w miejsce wskazane przez klienta. W tym przypadku, koszty wysyłki są więc kosztami związanymi ze świadczeniem głównym, które w efekcie kształtują kwotę ostateczną żądaną od nabywcy. W konsekwencji, koszty transportu ponoszone w związku ze sprzedażą ww. towarów stanowią element świadczenia zasadniczego, a zatem zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów (świadczenia głównego) i powinny być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla świadczenia głównego.
2016
28
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym kwota przekazana przez T. na rzecz M. celem pokrycia kosztów rozbudowy magistrali, stanowiąca warunek uczestnictwa T. w przedsięwzięciu i uzyskaniu w ramach niego przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, stanowić będzie koszt uzyskania przychodów T.?
Czy koszt ten będzie potrącalny w momencie jego poniesienia przez T. jako koszt uzyskania przychodów inny niż koszty bezpośrednio związane z przychodami na podstawie art. 15 ust. 4d UPDOP, tj. czy koszt ten będzie potrącalny w momencie, w którym zostanie ujęty w księgach rachunkowych na dowolnym koncie rachunkowym (zaksięgowany), na podstawie otrzymanej faktury lub innego dowodu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów?Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy przedstawiane w imieniu M. (w ramach wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej), zgodnie z którym kwota dofinansowania przekazana przez T. na rzecz M. celem pokrycia kosztów rozbudowy magistrali stanowić będzie przychód M. zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 UPDOP, a jednocześnie odpisy amortyzacyjne dokonywane przez M. z tytułu zużycia magistrali nie będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w części ich wartości, która będzie odpowiadała wydatkom na nabycie lub wytworzenie magistrali zwróconym M. przez T., na mocy art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP?Na wypadek uznania stanowiska Wnioskodawcy wyrażonego w pytaniu 3 za nieprawidłowe, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy przedstawiane w imieniu M. (w ramach wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej), zgodnie z którym, jeżeli kwota dofinansowania przekazana przez T. na rzecz M. celem pokrycia kosztów rozbudowy magistrali będzie stanowiła przychód M. niepodlegający zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 UPDOP, to odpisy amortyzacyjne dokonywane przez M. z tytułu zużycia magistrali będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w całości, tj. nie znajdzie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 48 UPDOP?
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym osiągane przez T. przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej będą podlegały opodatkowaniu w całości jako przychód T. natomiast kwota stanowiąca równowartość udziału w zyskach, w wysokości określonej procentowo w Umowie, osiąganych ze sprzedaży przez T. świadectw pochodzenia energii elektrycznej, wypłacana przez T. na rzecz M., będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów T.?
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy przedstawiane w imieniu M. (w ramach wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej), zgodnie z którym kwota stanowiąca równowartość udziału w zyskach, w wysokości określonej procentowo w Umowie, osiąganych ze sprzedaży przez T. świadectw pochodzenia energii elektrycznej, wypłacana przez T. na rzecz M., będzie stanowiła przychód M. podlegający opodatkowaniu?
Fragment:
W związku z poczynionymi uwagami należy stwierdzić, że ujęcie (zaksięgowanie) wydatku w księgach rachunkowych określa datę powstania kosztu podatkowego. Przepisy o rachunkowości decydują, na który dzień ujmuje się w księgach rachunkowych koszt, a tym samym przesądzają o dacie poniesienia kosztu podatkowego, z zastrzeżeniem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Wydatek dla zakwalifikowania go do kosztów uzyskania przychodu musi zatem spełniać wymogi określone ustawą podatkową, ale w czasie koszt ten ujawniony jest w dniu jego zaksięgowania w księgach rachunkowych ”. Zdaniem organu, elementem decydującym o momencie rozpoznania kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych jest więc data „ na którą ” (pod którą) dany koszt został prawidłowo ujęty w księgach rachunkowych. W przypadku, gdyby intencją ustawodawcy było dążenie do ujmowania kosztów pośrednich dla celów podatkowych w momencie ich fizycznego księgowania, przepis wyraźnie wskazywałby, że za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień „ w którym ” ujęto koszt dla celów rachunkowych, a nie jak stanowi ustawa dzień „ na który ” ujęto dany koszt. Skoro ustawodawca używa specyficznych zwrotów, zaczerpniętych z ustawy o rachunkowości, oznacza to, że wiąże z tym określone konsekwencje w zakresie podatkowym.
2016
28
lis

Istota:
Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawca mo?e otrzymaa z tytu3u przejecia D3ugu stanowi przychód Wnioskodawcy do opodatkowania na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?Czy Wnioskodawca bedzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wyp3aconych odsetek od przejetego D3ugu naliczonych po przyjeciu udzia3u w Nieruchomooci do ewidencji orodków trwa3ych Wnioskodawcy o ile nie znajd1 zastosowania ograniczenia wynikaj1ce z przepisów w zakresie niedostatecznej kapitalizacji?Czy do odsetek naliczanych i wyp3acanych przez Wnioskodawce od D3ugu znajd1 zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowi1zuj1cym do 31 grudnia 2014 r ?Czy cena zap3acona przez Wnioskodawce za udzia3 w Nieruchomooci w formie potr1cenia z wynagrodzeniem nale?nym Wnioskodawcy z tytu3u przejecia D3ugu bedzie kosztem podatkowym Wnioskodawcy w przypadku sprzeda?y Inwestycji 1?Czy Wnioskodawca bedzie uprawniony do uwzglednienia w wartooci pocz1tkowej Inwestycji 1 dla celów podatku dochodowego od osób prawnych ca3ooci wydatków poniesionych przez Wnioskodawce na realizacje Inwestycji 1 przed Zniesieniem Wspó3w3asnooci Nieruchomooci i zaliczania do kosztów uzyskania przychodu pe3nej kwoty odpisów amortyzacyjnych od tej czeoci wartooci pocz1tkowej Inwestycji 1?Czy Zniesienie Wspó3w3asnooci Nieruchomooci spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegaj1cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W konsekwencji mo?liwooa zaliczenia wydatków Spó3ki w postaci zap3aconych odsetek od przejetego d3ugu naliczonych po przyjeciu udzia3u w nieruchomooci do ewidencji orodków trwa3ych, do kosztów uzyskania przychodów obwarowana jest przede wszystkim przes3ankami wynikaj1cymi z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z treoci1 powo3anego art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Nale?y zauwa?ya, ?e powy?sza definicja kosztów uzyskania przychodów sformu3owana przez ustawodawce w cyt. art. 15 ust.1 ww. ustawy ma charakter ogólny, natomiast unormowania odnosz1ce sie do kosztów s1 rozlegle i charakteryzuj1 sie znacznym stopniem komplikacji. Z tego wzgledu ka?dorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegaa indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyj1tkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraYnie wskazuje jego przynale?nooa do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wy31cza mo?liwooa zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozosta3ych przypadkach nale?y natomiast zbadaa istnienie zwi1zku przyczynowego pomiedzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realn1 szans1 powstania przychodów podatkowych, b1dY te? zachowaniem albo zabezpieczeniem Yród3a ich uzyskiwania.
2016
28
lis

Istota:
Czy poniesione koszty notarialne, udokumentowane koszty nak3adów na wykonczenie lokalu oraz koszty bankowe takie jak: prowizja za udzielenie kredytu, odsetki od kredytu i prowizja za wczeoniejsz1 sp3ate kredytu stanowi1 koszty uzyskania przychodu z tytu3u odp3atnego zbycia lokalu mieszkalnego zakupionego w dniu 12 maja 2010 r. i nastepnie sprzedanego dnia 10 listopada 2010 r.?
Fragment:
Ustawodawca nie odsy3a w tym zakresie do ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodnie z któr1 kosztami uzyskania przychodów s1 koszty poniesione w celu osi1gniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia Yród3a przychodów, z wyj1tkiem kosztów wymienionych w art. 23. Pojecie kosztów odp3atnego zbycia (sprzeda?y) nie zosta3o przez ustawodawce zdefiniowane w ustawie, nale?y zatem stosowaa jezykowe rozumienie tego wyra?enia, zgodnie z którym za koszty sprzeda?y nieruchomooci lub praw maj1tkowych uwa?a sie wszystkie wydatki poniesione przez sprzedaj1cego, które s1 konieczne, aby transakcja sprzeda?y mog3a dojoa do skutku (wszystkie niezbedne wydatki bezpoorednio zwi1zane z t1 czynnooci1). Mo?na do takich kosztów zaliczya np.: koszty wyceny nieruchomooci przez rzeczoznawce maj1tkowego, prowizje pooredników w sprzeda?y nieruchomooci, wydatki zwi1zane ze sporz1dzeniem przez notariusza umowy sprzeda?y, op3ate notarialn1, koszty i op3aty s1dowe. Koszty te nie s1 kosztami nabycia, lecz jako koszty odp3atnego zbycia pomniejszaj1 przychód. W1tpliwooa Wnioskodawcy budzi kwestia mo?liwooci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów, tj.: kosztów notarialnych, udokumentowanych kosztów nak3adów na wykonczenie lokalu oraz kosztów bankowych takich jak: prowizja za udzielenie kredytu, odsetki od kredytu i prowizja za wczeoniejsz1 sp3ate kredytu.
2016
28
lis

Istota:
W którym momencie Wnioskodawca jest uprawniony do rozpoznania, jako koszt podatkowy, wydatków na nabycie świadectw pochodzenia, w sytuacji, gdy decyzja Prezesa URE o ich umorzeniu wydawana jest po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego przez Spółkę PGK za rok, za który umarzane są świadectwa?
Fragment:
W myśl art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Ponadto, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 27 ustawy o CIT, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się rezerw innych niż wymienione w pkt 25, jeżeli obowiązek ich tworzenia w ciężar kosztów nie wynika z innych ustaw; nie są jednak kosztem uzyskiwania przychodów rezerwy utworzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, inne niż określone w ustawie CIT jako taki koszt. Zgodnie ze stosowaną polityką rachunkowości, w dacie zakupu świadectwa pochodzenia ujmowane są w księgach rachunkowych po stronie aktywów (zakup ten nie jest jednak odnoszony bezpośrednio w koszty rachunkowe). W trakcie roku tworzona jest rezerwa z tytułu ciążącego obowiązku przedstawienia świadectw pochodzenia do umorzenia, która to rezerwa stanowi wyłącznie koszt rachunkowy. Odpowiednio rezerwa ta podlega wykorzystaniu w miesiącu, w którym nastąpiło rzeczywiste umorzenie świadectw pochodzenia.
2016
28
lis

Istota:
Czy dopuszczalne jest zaliczenie ponoszonych przez Wnioskodawcę kosztów do kosztów uzyskania przychodu w pełnej poniesionej przez Niego wysokości, nie tylko w wysokości diet określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy? Czy ponoszone przez Wnioskodawcę koszty związane z towarzyszącym mu pracownikiem, może zaliczyć w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodów winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki: pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, być właściwie udokumentowany. Koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. Kosztami będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu osiągnięcia przychodów, nawet wówczas, gdy z obiektywnych powodów przychód nie zostanie osiągnięty. Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z odbyciem podróży służbowych przez Niego oraz jego pracownika, tj.: koszty wyżywienia, koszty transportu (często wynajmu środka transportu, zakup paliwa), kosztów zakwaterowania oraz koszty innych usług, za które Wnioskodawca jest zmuszony zapłacić na miejscu (np. najem fotografa w przypadku zakupu nieruchomości), miejscowe opłaty administracyjne (wgląd do dokumentacji geodezyjnej, usługi miejscowych kancelarii prawnych).
2016
28
lis

Istota:
1. Czy prawidłowym będzie jeśli zaklasyfikuję koszty remontu Nieruchomości 1 jako inwestycję w obcym środku trwałym, którą będę amortyzować stosując stawkę 10%?2. Czy roczne koszty energii zużytej do pompowania wody do zbiornika wodnego mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z najmu?
Fragment:
Odnosząc się natomiast do drugiego pytania Wnioskodawcy dotyczącego możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów zużytej energii należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, musi być w sposób należyty udokumentowany. Generalnie należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku.
2016
27
lis

Istota:
Czy koszt złomowania materiałów można uznać za koszty uzyskania przychodów, w myśl art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości ceny nabycia materiałów z którego powstał złom?
Czy Wnioskodawca będący wspólnikiem spółki komandytowej uczestniczący z jej zyskach i stratach według udziałów, może uznać ww. transakcje za koszty uzyskania przychodów za rok 2015 r.?
Fragment:
Należy jednak pamiętać, że samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, nie stwarza domniemania, że wszelkie pozostałe koszty, które nie są zamieszczone w art. 23 ust. 1 ww. ustawy, zostaną ex lege uznane za koszty uzyskania przychodów. Wśród wymienionych w tzw. negatywnym katalogu kosztów ujętym w 23 ust. 1 ww. ustawy nie wyszczególniono strat w środkach obrotowych. Oznacza to, iż co do zasady straty te, jako związane z prowadzoną działalnością, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Z treści ogólnej definicji kosztu podatkowego wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów wszelkich kosztów, pod warunkiem, że mają one bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma bądź może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Jednakże każdy przypadek i każde tego rodzaju zdarzenie należy rozpatrywać i oceniać indywidualnie jako konkretny przypadek z uwzględnieniem okoliczności faktycznych badanej sprawy. Każdy przypadek obciążenia kosztów stratami musi być rozpatrywany indywidualnie pod kątem ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
26
lis

Istota:
Czy koszt złomowania materiałów można uznać za koszty uzyskania przychodów, w myśl art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości ceny nabycia materiałów z którego powstał złom?
Czy Wnioskodawca będący wspólnikiem spółki komandytowej uczestniczący z jej zyskach i stratach według udziałów, może uznać ww. transakcje za koszty uzyskania przychodów za rok 2015 r.?
Fragment:
Należy jednak pamiętać, że samo wyliczenie kosztów, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, nie stwarza domniemania, że wszelkie pozostałe koszty, które nie są zamieszczone w art. 23 ust. 1 ww. ustawy, zostaną ex lege uznane za koszty uzyskania przychodów. Wśród wymienionych w tzw. negatywnym katalogu kosztów ujętym w 23 ust. 1 ww. ustawy nie wyszczególniono strat w środkach obrotowych. Oznacza to, iż co do zasady straty te, jako związane z prowadzoną działalnością, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Z treści ogólnej definicji kosztu podatkowego wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów wszelkich kosztów, pod warunkiem, że mają one bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma bądź może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Jednakże każdy przypadek i każde tego rodzaju zdarzenie należy rozpatrywać i oceniać indywidualnie jako konkretny przypadek z uwzględnieniem okoliczności faktycznych badanej sprawy. Każdy przypadek obciążenia kosztów stratami musi być rozpatrywany indywidualnie pod kątem ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
26
lis

Istota:
Czy kwota zapłaconego przez Spółkę wynagrodzenia z tytułu nabycia praw i obowiązków związanych z umową dzierżawy nieruchomości, może zostać przez Wnioskodawcę zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów (zgodnie z udziałami w zyskach spółki jawnej) w dacie poniesienia kosztu?
Fragment:
Dotyczy to również sytuacji, gdy koszt wprowadzany jest do ksiąg w innej dacie niż data otrzymania faktury. Samo otrzymanie faktury nie stanowi bowiem w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wystarczającej podstawy do rozpoznania kosztu, koszt musi jeszcze zostać ujęty w księgach rachunkowych. Skoro, ujęcie kosztu w księgach jest warunkiem rozpoznania kosztu dla celów podatkowych, istotny jest również dzień, do jakiego dany koszt przyporządkowano dla celów rachunkowych. Dodatkowo, art. 22 ust. 5d ustawy, wprost wyłącza możliwość ujęcia jako koszt poniesiony dla celów podatkowych tylko kosztów, które zostały ujęte jako rezerwy albo bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. W związku z powyższym, pojęcie „ dzień na, który ujęto koszt ” interpretowane musi być zgodnie z przepisami o rachunkowości, z których wynikają normy określające m.in. do jakich okresów rozrachunkowych przyporządkowane są określone koszty i przychody. Przy czym nie chodzi w tym przypadku o jakiekolwiek ujęcie wydatku w księgach (np. na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów), tylko jego „ ujęcie jako kosztu ” tzn. uznanie przez podatnika za taki koszt z punktu widzenia przepisów o rachunkowości, w tym zachowania zasady ostrożności (art. 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – t.j.
2016
26
lis

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Spółka w sposób prawidłowy dokonuje przypisania kosztów bezpośrednich świadczenia usługi komunikacji miejskiej do odpowiedniego okresu sprawozdawczego
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Stosownie do art. 15 ust. 4 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. Zgodnie z art. 15 ust. 4e ww. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W przedstawionym stanie faktycznym, istotnym jest, że koszty, które Spółka ujmuje w księgach rachunkowych roku następnego (pomimo, że w sensie ekonomicznym dotyczą roku poprzedniego) są brane pod uwagę do obliczenia rekompensaty za ten rok podatkowy, w którym koszty te zostały ujęte w księgach rachunkowych Spółki oraz zwracane Spółce za ten rok w postaci rekompensaty.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Koszt
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.