Kosmetyk | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kosmetyk. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z udostępnianiem pracownikom stroju służbowego i kosmetyków do makijażu

Fragment:

Podczas transmisji video pracownik powinien dostosować makijaż do oświetlenia używając odpowiednich kosmetyków, które pozwolą wyeliminować błyszczenie się skóry oraz jej niedoskonałości. Kosmetyki do makijażu będą w miejscu ogólnodostępnym dla pracowników danego zespołu, aby przed rozpoczęciem pracy, jak również podczas przerwy, mogli poprawić makijaż. Nie jest też możliwe przypisanie poszczególnym pracownikom (kobietom, mężczyznom) wartości zużytych kosmetyków. W wyżej opisanym przypadku, kosmetyki do makijażu będą używane tylko na wewnętrzne potrzeby Pracodawcy. Po zakończonej pracy makijaż zostanie usunięty. W piśmie z dnia 18 kwietnia 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca podał, że to On dokonuje zakupu ubioru służbowego i będzie nabywał kosmetyki do wykonania makijażu. Ubiór służbowy stanowi własność Wnioskodawcy, co zostało określone w Regulaminie Pracy Spółki. Szczegółowe warunki i zasady udostępniania i korzystania z odzieży roboczej regulują ustalone przez Pracodawcę „ Zasady użytkowania odzieży roboczej oraz jej konserwacji ”. Koszule są udostępnione pracownikom wyłącznie podczas wykonywania obowiązków służbowych. Kosmetyki do makijażu będą stanowiły własność Wnioskodawcy – będą one jedynie udostępniane pracownikom do używania tylko podczas wykonywania obowiązków służbowych.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia od akcyzy skażonego alkoholu etylowego zawartego w nabywanych kosmetykach

Fragment:

(...) kosmetykach - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 23 czerwca 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy skażonego alkoholu etylowego zawartego w nabywanych kosmetykach. Wniosek został uzupełniony pismem z 28 lipca 2017 r. w dniu 28 lipca 2017 r. (data wpływu 28 lipca 2017 r.). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Firma F zamierza w drodze importu z Austrii sprzedawać produkt kosmetyczny pod nazwą producenta „ H 1 ” oraz produkt kosmetyczny pod nazwą producenta „ H 2 ”. Oba te produkty są stosowane wyłącznie do użytku zewnętrznego i zawierają w sobie alkohol etylowy. Pierwszy produkt zawiera go w postaci płynnej i jest to 60% vol. alkoholu, a drugi produkt w formie żelu. Producent tych kosmetyków, tj. R GmbH, Austria, do skażenia etanolu w tych produktach stosuje kamforę, która znajduje się na liście środków stosowanych do skażenia alkoholu Bundesministers für Finanzen w rozporządzeniu dotyczącym skażenia etanolu VO-Vergellung BGBI Nr 41/1995, § 6. Oba ww. produkty o charakterze kosmetyku przeznaczone są wyłącznie do użytku zewnętrznego, na co wyraźnie wskazuje opis na opakowaniach.

2012
31
paź

Istota:

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup strojów i kosmetyków używanych w celu realizacji programów telewizyjnych i wykorzystywanych podczas występów scenicznych (koncertów)??

Fragment:

Do takich występów nabywa Pani stroje dla całego zespołu muzycznego, jak i kosmetyki do charakteryzacji Pani i wspominanych osób. Zakup strojów i kosmetyków jest ściśle związany z prowadzoną działalnością. Nabywane stroje są wykorzystywane jedynie podczas występów scenicznych lub podczas realizacji programów telewizyjnych. Osoby występujące z Panią w programie i na scenie są zobowiązane do wykorzystania pobranych rzeczy wyłącznie do celów związanych z pracą i zwrotu ich po wykorzystaniu. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup strojów i kosmetyków używanych w celu realizacji programów telewizyjnych... Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup strojów i kosmetyków wykorzystywanych podczas występów scenicznych (koncertów)... Zdaniem Wnioskodawczyni, wydatki poniesione na nabycie strojów i kosmetyków stanowią koszt uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z powołanego przepisu wynika, iż aby dane wydatki mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów musza one spełniać następujące warunki: pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; nie są wymienione w katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 ustawy).

2012
31
paź

Istota:

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup strojów i kosmetyków używanych w celu realizacji programów telewizyjnych i wykorzystywanych podczas występów scenicznych (koncertów)??

Fragment:

Do takich występów nabywa Pani stroje dla całego zespołu muzycznego, jak i kosmetyki do charakteryzacji Pani i wspominanych osób. Zakup strojów i kosmetyków jest ściśle związany z prowadzoną działalnością. Nabywane stroje są wykorzystywane jedynie podczas występów scenicznych lub podczas realizacji programów telewizyjnych. Osoby występujące z Panią w programie i na scenie są zobowiązane do wykorzystania pobranych rzeczy wyłącznie do celów związanych z pracą i zwrotu ich po wykorzystaniu. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup strojów i kosmetyków używanych w celu realizacji programów telewizyjnych... Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup strojów i kosmetyków wykorzystywanych podczas występów scenicznych (koncertów)... Zdaniem Wnioskodawczyni, wydatki poniesione na nabycie strojów i kosmetyków stanowią koszt uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z powołanego przepisu wynika, iż aby dane wydatki mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów musza one spełniać następujące warunki: pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; nie są wymienione w katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 ustawy).

2011
1
lip

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka powinna uznać, iż czynność przekazania próbek kosmetyków nie podlega opodatkowaniu VAT przy jednoczesnym zachowaniu prawa do odliczenia podatku naliczonego powstałego przy zakupie próbek?

Fragment:

Przy jej pomocy, w przypadku gdy okaże się dla nabywcy kosmetyku przydatna, można wpłynąć na ilość sprzedawanego przez Spółkę kosmetyku (nabywca kreuje popyt), szczególnie że w Polsce znana jest tylko jedna gama kosmetyków dla kobiet w ciąży a Spółka jest zainteresowana przede wszystkim zwiększeniem sprzedaży kosmetyków dla dzieci. Ważnym dla sprawy jest fakt, że próbki kosmetyków na opakowaniu są opatrzone napisem „ próbka bezpłatna - nie do sprzedaży ”. Próbka oznaczona w taki sposób, w żadnym razie nie może być przedmiotem obrotu i może zostać wykorzystana wyłącznie w celach dla niej przeznaczonych, tj. jako produkt do sprawdzenia jego przydatności. Opakowanie oznakowane jako „ próbka bezpłatna ” - nie do sprzedaży” jest przekazywana nieodpłatnie do konsumenta za pośrednictwem farmaceuty, zaś dystrybucja próbek nie stanowi obrotu i nie powoduje uzyskiwania jakichkolwiek przychodów związanych z obrotem tych próbek. Najistotniejszą cechą odróżniającą próbkę kosmetyku od produktu kierowanego do sprzedaży jest jego wielkość - objętość standardowego produktu wynosi 150-200 ml natomiast próbki 2 ml oraz informacja o tym, iż jest to próbka bezpłatna, objęta zakazem obrotu.

2011
1
maj

Istota:

Czy w sytuacji stawki zerowej akcyzy na wyroby kosmetyczne należy obligatoryjnie składać uproszczone deklaracje nabycia wewnątrzwspólnotowego po każdym dokonaniu przywozu na terytorium kraju wyrobów niezharmonizowanych - kosmetyków zgodnie z art. 76 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 29 i zm.) oraz kwartalne informacje podsumowujące o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych zgodnie z art. 78 ust.1 w/w ustawy?

Fragment:

Strona zajmuje się handlem hurtowym wyrobami farmaceutycznymi oraz kosmetykami. Aktualnie Spółka wznawia nabycia wewnątrzwspólnotowe kosmetyków z Niemiec, które oferować będzie na rynku krajowym. Wnioskodawca stwierdza, że artykuły kosmetyczne należą do grupy wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, jednocześnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10.11.2006r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego stawka podatku akcyzowego na te wyroby została obniżona do zera. W świetle powyższego pytanie podatnika brzmi: Czy w sytuacji stawki zerowej akcyzy na wyroby kosmetyczne w dalszym ciągu należy obligatoryjnie składać uproszczone deklaracje nabycia wewnątrzwspólnotowego po każdym dokonaniu przywozu na terytorium kraju wyrobów niezharmonizowanych - kosmetyków zgodnie z art. 76 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 29 i zm.) oraz kwartalne informacje podsumowujące o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych zgodnie z art.78 ust.1 w/w ustawy. Zdaniem wnioskodawcy, odnosząc się do deklaracji uproszczonej zgodnie z brzmieniem art.76 ust.1 ustawy o podatku akcyzowym, ponieważ ustawodawca wyraźnie łączy złożenie deklaracji uproszczonej z datą powstania obowiązku podatkowego i zapłatą podatku akcyzowego, w sytuacji gdy nie ma zapłaty (podatek wynosi zero) nie ma również konieczności składania deklaracji uproszczonej.

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka może uznać, że produkcja i wprowadzenie do obrotu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych w postaci kosmetyków do manicure i pedicure jest zwolniona od podatku akcyzowego? Czy podstawę do ustalenia stawki podatku akcyzowego na te wyroby stanowi przepis art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29 poz. 257 z poź. zm.)?

Fragment:

W związku z tą zmianą od dnia 01 grudnia 2006r. do kosmetyków sprzedawanych w kraju ma zastosowanie stawka podatku akcyzowego określona w poz. 29 załącznika nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia w wysokości ,,0”. Należy podkreślić, że opodatkowanie stawką ,,0” wyrobów akcyzowych nie jest tożsame ze zwolnieniem powyższego wyrobu od podatku akcyzowego. Szczegółowy zakres zwolnień od podatku akcyzowego został uregulowany w Rozdziale 6 Działu I ustawy o podatku akcyzowym oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006r. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.). Zarówno ustawa o podatku akcyzowym jak i akty wykonawcze do tej ustawy nie zwalniają od podatku akcyzowego sprzedaży kosmetyków na terytorium kraju. Reasumując należy stwierdzić, że produkcja kosmetyków nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, natomiast od dnia 01 grudnia 2006r. do kosmetyków sprzedawanych na terytorium kraju ma zastosowanie stawka podatku akcyzowego w wysokości ,,0” podstawy opodatkowania określonej w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. W związku z powyższym stanowisko Spółki należy uznać za nieprawidłowe. Powyższej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

2011
1
maj

Istota:

Czy istnieje obowiązek składania deklaracji uproszczonych od nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), jeżeli stawka podatku akcyzowego dla kosmetyków wynosi zero?

Fragment:

Minister Finansów obniżył stawki podatku akcyzowego na kosmetyki do zera. Podatnik informuje, że w sprawach, których dotyczy niniejszy wniosek nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym. Pytanie Podatnika: Czy Spółka jest zobowiązana do składania deklaracji uproszczonych nabycia wewnątrzwspólnotowego, jeżeli stawka podatku akcyzowego dla kosmetyków wynosi zero? Stanowisko Podatnika: Spółka uważa, że nie powinna składać deklaracji uproszczonych AKC-U z tytułu nabycia wewnatrzwspólnotowego, ponieważ przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym kosmetyków takich jak perfumy kod CN 33030010, preparaty do makijażu oczu kod CN 33042000, preparaty do manicure i pedicure kod CN 33043000 nie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku akcyzowego. Spółka uważa natomiast, że zobowiązana jest do składania kwartalnych deklaracji podsumowujących o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych. Deklaracje te składane są bowiem w celach statystycznych. Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wyjaśnia: Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej zawartymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki na zakup strojów i kosmetyków do charakteryzacji wykorzystywanych podczas sesji zdjęciowych i występów publicznych?

Fragment:

Aby należycie wykonać działania objęte umową ponosi koszty na zakup strojów i kosmetyków do charakteryzacji wykorzystywanych podczas konferencji handlowych i występów publicznych, związanych z wykonywaniem niniejszej umowy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki na zakup strojów i kosmetyków do charakteryzacji wykorzystywanych podczas sesji zdjęciowych i występów publicznych związanych z wykonywaniem niniejszej umowy... Zdaniem wnioskodawcy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup strojów i kosmetyków do charakteryzacji wykorzystywanych podczas sesji zdjęciowych i występów publicznych związanych z wykonywaniem niniejszej umowy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W powołanym wyżej przepisie ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie, jakie konkretne wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.

2011
1
kwi

Istota:

Czy przekazanie próbek opisanych we wniosku podlega opodatkowaniu?

Fragment:

UZASADNIENIEZ przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa kosmetyków do aptek i perfumerii. Podatnik, na podstawie umów z aptekami i konsultantkami, przekazuje również próbki towarów (małe saszetki) oraz testery, czyli produkty normalnej wielkości z oznaczeniem, że jest to tester nie nadający się do sprzedaży. Ponadto Spółka przekazuje plansze zawierające informacje o produktach. Testery są również przekazywane redakcjom pism kobiecych, na podstawie umów o współpracy do artykułów informacyjnych lub w celu dokonania oceny porównawczej z innymi produktami. Zdaniem Spółki, powyższe zdarzenia spełniają wymogi art. 7 ust. 3 i 7.Ponadto Spółka przekazuje do aptek prezenty o małej wartości, jednak nie mogąc prowadzić wymaganej ewidencji (nie jest w stanie określić konsumenta), nalicza podatek VAT od przekazywanych upominków. Natomiast od prezentów, których wartość nie przekracza 5 zł Podatnik nie nalicza podatku VAT. Ustosunkowując się do stanowiska Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535, ze zm.) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.