ILPP2/443-1619/10-4/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy w odniesieniu do poniesionych kosztów robót budowlanych dokumentowanych fakturami VAT Parafia będzie miała prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego od kwoty podatku należnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Parafii, przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2010 r. (data wpływu 1 października 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 grudnia 2010 r. (data wpływu 10 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu odnowy zabytkowych obiektów we wsi x – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu odnowy zabytkowych obiektów we wsi x. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 grudnia 2010 r. (data wpływu 10 grudnia 2010 r.) o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego, uszczegółowienie pytania oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Parafia wystąpiła z wnioskiem o dofinasowanie projektu odnowy zabytkowych obiektów we wsi x - kościoła oraz kompleksu dawnej kaplicy pałacowej – poprzez wymianę ogrodzenia i odnowę elewacji kaplicy oraz wymianę bramy i nawierzchni wokół kościoła. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie w związku z czym powstał problem czy podatek VAT za wykonane roboty budowlane jest kosztem kwalifikowalnym. Parafia nie prowadzi obecnie żadnej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności rolniczej i nie płaci podatku VAT. Parafia nigdy nie rejestrowała się jako podatnik VAT z tytułu prowadzonej działalności rolniczej. W przeszłości Parafia zarejestrowała się jako podatnik VAT z tytułu prowadzonej działalności zakładu pogrzebowego, której to działalności obecnie nie wykonuje. Aktualnie Parafia, na podstawie art. 96 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), ma status podatnika podatku VAT zwolnionego, nie ma zatem żadnej możliwości odzyskania podatku VAT z tytułu odliczenia bądź zwrotu podatku VAT. Na okoliczność posiadania wskazanego wyżej statusu Parafia przedkłada w załączeniu stosowne zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W uzupełnieniu do wniosku Parafia wskazała, że:

  • poniesione koszty robót budowlanych dotyczące projektu były dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na rzecz Wnioskodawcy,
  • efekty zrealizowanego projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT – nie mają żadnych skutków podatkowych.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do poniesionych kosztów robót budowlanych dokumentowanych fakturami VAT Parafia będzie miała prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego od kwoty podatku należnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT od kwot podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

   - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona w art. 86 ust. 1 ustawy zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego” (art. 96 ust. 4 ustawy).

Stosownie do treści art. 96 ust. 10 ustawy, podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, którzy następnie zostali zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub zgłosili, że będą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43, pozostają w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni.

Z opisu sprawy wynika, że Parafia wystąpiła z wnioskiem o dofinasowanie projektu odnowy zabytkowych obiektów we wsi x – kościoła oraz kompleksu dawnej kaplicy pałacowej – poprzez wymianę ogrodzenia i odnowę elewacji kaplicy oraz wymianę bramy i nawierzchni wokół kościoła. Parafia nie prowadzi obecnie żadnej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności rolniczej i nie płaci podatku VAT. Parafia nigdy nie rejestrowała się jako podatnik VAT z tytułu prowadzonej działalności rolniczej. W przeszłości Parafia zarejestrowała się jako podatnik VAT z tytułu prowadzonej działalności zakładu pogrzebowego, której to działalności obecnie nie wykonuje. Aktualnie Parafia, na podstawie art. 96 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług, ma status podatnika podatku VAT zwolnionego, nie ma zatem żadnej możliwości odzyskania podatku VAT z tytułu odliczenia bądź zwrotu podatku. Poniesione koszty robót budowlanych dotyczące projektu były dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na rzecz Parafii. Efekty zrealizowanego projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów nie będących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Parafia nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem. Zatem, Parafia nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Reasumując, Parafia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, poprzez dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ponoszonymi wydatkami na realizację projektu odnowy zabytkowych obiektów we wsi x - kościoła oraz kompleksu dawnej kaplicy pałacowej – poprzez wymianę ogrodzenia i odnowę elewacji kaplicy oraz wymianę bramy i nawierzchni wokół kościoła.

W zakresie przedmiotowego projektu Parafia nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 7 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r.

Ponieważ Parafia nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.