IBPP4/443-327/11/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Parafia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wyposażeniem świetlicy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2011r. (data wpływu 17 lutego 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 marca 2011r. (data wpływu 9 marca 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 2 marca 2011r. (data wpływu 9 marca 2011r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Pierwsze wzmianki o Parafii pochodzą z 1344 roku. Dwieście lat później powstał historyczny kościół parafialny. Parafia mieści się w powiecie, diecezja.

Parafia w kwietniu 2010r. złożyła wniosek pn. „...” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś IV LEADER działanie „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, czyli operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań Osi 3, ale również przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej – tzw. „małe projekty”.

Świetlica wiejska działająca w S. jest jednym z niewielu miejsc, gdzie mieszkańcy S. mogą się spotkać w wolnym czasie, rozwijając przy tym swoje zainteresowania. Spotkania w świetlicy przyczyniają się również do pielęgnacji przyjaźni i znajomości.

Świetlica wiejska zlokalizowana jest w centrum S. przy Kościele parafialnym i jest zarządzana przez Radę parafialną. Do tej pory do świetlicy uczęszczały osoby ze wszystkich środowisk lokalnych. Samo pomieszczenie jednak nie wystarcza by móc spędzić wolny czas w sposób atrakcyjny i aktywny – niezbędny jest zatem sprzęt i wyposażenie. Świetlica jest umeblowana w stoły, ławki i regały na książki, na wyposażeniu, jest również stół do gry w bilarda oraz księgozbiór ok. 400 książek o różnej tematyce. W celu urozmaicenia oferty spędzania wolnego czasu oraz rozwoju zainteresowań jakie wykazują osoby uczęszczające do świetlicy, Rada podjęła decyzję o przygotowaniu projektu, którego celem jest wyposażenie świetlicy w sprzęt nagłaśniający, instrumenty muzyczne, sprzęt komputerowy oraz RTV.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt nagłaśniające składający się z mikrofonów (5 szt. z przewodem i statywem, mikrofon przewodowy wokalowy) kolumn głośnikowych (2 szt. kolumna głośnikowa aktywna o mocy min. 400 W wraz z przewodem do miksera) i miksera (min. 16 kanałowy), które posłużą przy przedstawieniach, występach i koncertach, w których będą brać udział osoby uczęszczające do świetlicy, lub których świetlica będzie organizatorem. Natomiast sprzęt komputerowy w skład którego wchodzą komputer przenośny (1 szt. laptop z systemem operacyjnym Windows 7, dysk twardy min. 300GB), program do edycji video (1 szt. program do obróbki i tworzenia filmów, możliwość tworzenia i nagrywania dysków DVD) aparat fotograficzny (1 szt. aparat fotograficzny cyfrowy typu lustrzanka, min. 14 megapikselii, karta pamięci min. 4 GB, pokrowiec) kamery cyfrowe (2 szt. do nagrywania w jakości HD, min. 7 megapikselii, dysk twardy min. 16 GB, możliwość montowania na statywie, 2 szt. statywów składanych o regulowanej wysokości w zakresie do min. 1,5 m) będą wykorzystywane do rejestracji lokalnych imprez kulturalnych i innych wydarzeń lokalnych. Przedmiotowe wyposażenie bardzo pozytywnie wpłynie na urozmaicenie oferty spędzania wolnego czasu oraz umożliwi rozwój zainteresowań muzycznych, informatycznych i forograficzno-filmowych wśród mieszkańców, będzie powodem większej integracji społecznej miejscowej ludności.

Wartość zadania wyniosła około 23 069,40 zł, natomiast otrzymane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wynosi 16 140 zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to marzec 2011r.

Efekt projektu nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Zakupiony sprzęt będzie nadal własnością Wnioskodawcy.

Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7.

Faktury dokumentujące nabycie towarów i usług wystawiane będą na Wnioskodawcę.

Sprzęt zakupiony w ramach projektu nie będzie wykorzystywany przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 2 marca 2011r.):

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 2 marca 2011r.), nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „...”.

Sprzęt zakupiony w ramach projektu nie będzie wykorzystywany przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ponadto w treści wniosku wskazano, że Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi, bowiem Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a sprzęt zakupiony w ramach projektu nie będzie wykorzystywany przez Parafię do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.