Kościół | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kościół. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
9
sie

Istota:

Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu dofinansowanego z funduszu unijnego, polegającego na zagospodarowaniu terenu wokół kościoła.

Fragment:

Wskazać należy również, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.), osobami prawnymi są następujące terytorialne jednostki organizacyjne Kościoła: (...) parafie. Na podstawie przepisu art. 55 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym, z wyjątkami określonymi w ust. 2-6. Zgodnie natomiast z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „ podatnikami ”. W związku z powyższym mając na uwadze treść art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Parafia jako terytorialna jednostka organizacyjna Kościoła, posiadająca osobowość prawną, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 tej ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

2014
16
wrz

Istota:

Czy Dom jako wyodrębniona kościelna jednostka organizacyjna może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli środki uzyskane za pobyt mieszkańców przekazuje do Parafii?

Fragment:

U. z 2013., poz. 1169) o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej osobami prawnymi Kościoła są miedzy innymi parafie. Z art. 12 tej ustawy wynika, że kościelne wydawnictwa, zakłady wytwórcze, usługowe i handlowe, zakłady charytatywno-opiekuńcze, szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, nieposiadające osobowości prawnej, działają w ramach kościelnych osób prawnych, które je powołały. Art. 38 ust. 1 tej ustawy stanowi, że osoby prawne Kościoła mają prawo prowadzenia właściwej dla każdej z nich działalności charytatywno-opiekuńczej. Zgodnie natomiast z a art. 55 ust. 8 ww. ustawy, kościelne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 12, mogą być na wniosek kościelnej osoby prawnej uznane przez właściwą izbę skarbową za odrębne podmioty podatkowe, jeśli są organizacyjnie wyodrębnione. Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika natomiast, że Parafia powołała do życia Dom Pomocy Społecznej na podstawie art. 38 ust. l ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Dom działa na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej oraz statutu. Celem Domu jest całodobowa pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i somatycznie przewlekle chorych, działalność pielęgnacyjno-opiekuńcza.

2014
16
wrz

Istota:

Czy dochody Parafii, w postaci otrzymanych od Domu dochodów z jego działalności mogą być wydatkowane na:
- inwestycje, remonty i zakup środków trwałych dotyczących Domu,
- pomoc w zapewnieniu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie,
- udzielanie pomocy osobom znajdującym w szczególnej potrzebie,
- cele oświatowo- wychowawcze i kulturalne,
- inwestycje sakralne w zakresie: rozbudowy, remontu kościoła, kaplic,i są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Jak wskazano w interpretacji indywidualnej, znak ITPB3/423-219b/14/PS , dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu działalności charytatywno-opiekuńczej prowadzonej przez wewnętrzną jednostkę Parafii – Dom Pomocy Społecznej – należy uznać za dochód z niegospodarczej działalności statutowej, bowiem niegospodarczą działalność statutową kościoła stanowi każda działalność, nie będącą działalnością gospodarczą i będącą działalnością wynikającą z samej istoty kościoła i specyfiki działalności. Dochody uzyskiwane z niegospodarczej działalności statutowej kościoła są wolne od podatku, bez względu na cel ich przeznaczenia i ostatecznego wydatkowania. W konsekwencji, niezależnie od sposobu wydatkowania środków finansowych wygenerowanych z działalności charytatywno-opiekuńczej przez Dom Pomocy Społecznej, będący wewnętrzną jednostką Parafii, dochód Parafii w tej części korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego otrzymane z Domu środki mogą być wydatkowane na: inwestycje, remonty i zakup środków trwałych dotyczących Domu, pomoc w zapewnieniu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie, udzielanie pomocy osobom znajdującym w szczególnej potrzebie, cele oświatowo- wychowawcze i kulturalne, inwestycje sakralne w zakresie: rozbudowy, remontu kościoła, kaplic, i podlegają zwolnieniu podatkowemu – uznać należy za prawidłowe.

2014
29
kwi

Istota:

Czy Parafia ma możliwość odzyskania VAT w związku z planowanym remontem muru?

Fragment:

(...) kościoła - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu polegającego na remoncie muru wokół kościoła We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Parafia otrzymała z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” dotacje na remont muru wokół kościoła. Pomoc finansowa nie obejmuje kwoty podatku od towarów i usług w przypadku, gdy możliwe jest jego odzyskanie. W przypadku braku takiej możliwości wskazany podatek jest kosztem kwalifikowanym. W związku z wykonywanymi czynnościami związanymi z wynajmem wieży Parafia jest czynnym podatnikiem VAT i składa deklaracje podatkowe. Remontowany mur wokół kościoła nie ma związku z wynajmowaną wieżą i jest oddalony o ok. 30 m. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Parafia ma możliwość odzyskania VAT w związku z planowanym remontem muru... Zdaniem Parafii, nie ma możliwości odzyskania VAT w związku z planowanym remontem muru.

2013
13
sie

Istota:

Czy w świetle unormowań dotyczących Kościoła Katolickiego jako wyłącznego zarządcy i właściciela cmentarzy, prowadzącego na nich swą działalność statutową przewidzianą przez prawo krajowe i kanoniczne, czynności podejmowane przez Kurię działającą przez Komisję do spraw Cmentarzy w wykonaniu prawa zarządu cmentarzami wyznaniowymi, polegające na:
a)zawierania umów określających prawo do grobu, potwierdzających prawo do grobu i wskazujących jego dysponenta,
b)kopania grobów przez pracowników właściciela (zarządcy) cmentarza,
c)liturgii pogrzebu w obrządku rzymskokatolickim, obejmującej nabożeństwo w kaplicy poświęcenie grobu, jeśli cmentarz nie jest poświęcony, procesję do grobu, cichą modlitwę, modlitwę powszechną, modlitwę końcową, błogosławieństwo, pokropienie trumny wodą święconą, rzucanie na trumnę grudki ziemi, pożegnanie, złożenie w grobie, zasypywanie lub zamykanie grobu, w trakcie którego odbywa się śpiew pieśni, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i zwolnieniom przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu po nowelizacji.

Fragment:

W pierwszej kolejności Wnioskodawca musi posiadać status: kościoła lub związku wyznaniowego, o których mowa w przepisach o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przepisach o stosunku Państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych lub organizacji powołanej do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim. Wnioskodawca wskazał, iż jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku od towarów i usług. Działa na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień władzy kościelnej, zgodnych z prawem partykularnym Kościoła. W myśl Konkordatu między stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (DZ.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi Katolickiemu, bez względu na obrządek, swobodne i publiczne pełnienie jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego. Stosownie do art. 6 Konkordatu, tworzenie właściwych Kościołowi struktur należy do kompetentnej władzy kościelnej; dotyczy to w szczególności erygowania, zmieniania i znoszenia prowincji kościelnych, archidiecezji, diecezji, ordynariatu polowego, administratur apostolskich, prałatur personalnych i terytorialnych, opactw terytorialnych, parafii, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz innych kościelnych osób prawnych.

2012
17
kwi

Istota:

Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT przez podmiot niezarejestrowny jako podatnik VAT czynny.

Fragment:

Przedmiotem projektu jest wymiana pokrycia dachowego kościoła. W związku z realizacją projektu dokonano zakupów towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi dla Wnioskodawcy. Wyremontowany obiekt – kościół jest ogólnodostępny i w żaden sposób nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca wskazał, że nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „ podatnicy VAT czynni ”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7. Uwzględniając więc unormowanie zawarte w powołanym na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a zatem dokonane zakupy nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności generujących podatek należny.

2012
22
mar

Istota:

Parafia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z remontem elewacji kościoła.

Fragment:

Wnioskodawca jest jednostka organizacyjną kościoła, posiada osobowość prawna, co wynika z art. 5 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989r. Nr 29, poz. 154 ze zm.). Nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT ani nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT. Nie posiada możliwości odliczenia podatku VAT. Projekt będzie realizowany przez Wnioskodawcę. Parafia nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Remontowany kościół jest ogólnodostępny i nieodpłatny dla parafian oraz turystów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 10 sierpnia 2011r.): Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „ ... ”... Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 10 sierpnia 2011r.), nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
paź

Istota:

Parafia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z organizacją kursu nauki gry na gitarze i perkusji

Fragment:

Dwieście lat później powstał historyczny kościół parafialny. Parafia mieści się w powiecie, diecezja. Parafia w kwietniu 2010r. złożyła wniosek pn. „ ... ” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś IV LEADER działanie „ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ”, czyli operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale również przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej – tzw. „ małe projekty ”. Edukacja ludzi młodych, zarówno w S., jak i okolicznych miejscowościach powiatu. ogranicza się niestety przede wszystkim do obowiązkowych zajęć szkolnych. Zainteresowania młodych ludzi nie są rozwijane ze względu na brak tego typu zajęć, kursów czy szkoleń organizowanych w najbliższej okolicy, a dojazd do T., będącego głównym ośrodkiem kulturalnym regionu wiąże się ze znacznymi wydatkami finansowymi, co w przypadku wielu rodzin jest barierą nie do przejścia. Mając powyższe na uwadze Rada Parafialna w S. wraz z Księdzem proboszczem zadecydowała o zorganizowaniu dla młodych ludzi kursu gry na gitarze i perkusji. Kursy tego typu nie były do tej pory organizowane na terenie Lokalnej Grupy Działania.

2011
1
paź

Istota:

Parafia nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z wyposażeniem świetlicy.

Fragment:

Dwieście lat później powstał historyczny kościół parafialny. Parafia mieści się w powiecie, diecezja. Parafia w kwietniu 2010r. złożyła wniosek pn. „ ... ” za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś IV LEADER działanie „ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ”, czyli operacje, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań Osi 3, ale również przyczyniają się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej – tzw. „ małe projekty ”. Świetlica wiejska działająca w S. jest jednym z niewielu miejsc, gdzie mieszkańcy S. mogą się spotkać w wolnym czasie, rozwijając przy tym swoje zainteresowania. Spotkania w świetlicy przyczyniają się również do pielęgnacji przyjaźni i znajomości. Świetlica wiejska zlokalizowana jest w centrum S. przy Kościele parafialnym i jest zarządzana przez Radę parafialną. Do tej pory do świetlicy uczęszczały osoby ze wszystkich środowisk lokalnych. Samo pomieszczenie jednak nie wystarcza by móc spędzić wolny czas w sposób atrakcyjny i aktywny – niezbędny jest zatem sprzęt i wyposażenie. Świetlica jest umeblowana w stoły, ławki i regały na książki, na wyposażeniu, jest również stół do gry w bilarda oraz księgozbiór ok. 400 książek o różnej tematyce.

2011
1
paź

Istota:

Czy w odniesieniu do poniesionych kosztów robót budowlanych dokumentowanych fakturami VAT Parafia będzie miała prawo do odliczenia kwoty podatku VAT naliczonego od kwoty podatku należnego?

Fragment:

Reasumując, Parafia nie będzie miała możliwości odliczenia podatku od towarów i usług, poprzez dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ponoszonymi wydatkami na realizację projektu odnowy zabytkowych obiektów we wsi x - kościoła oraz kompleksu dawnej kaplicy pałacowej – poprzez wymianę ogrodzenia i odnowę elewacji kaplicy oraz wymianę bramy i nawierzchni wokół kościoła. W zakresie przedmiotowego projektu Parafia nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 7 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Parafia nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia. Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych.