IBPBI/2/423-1408/11/PP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy gdyby Wnioskodawca wybrał inną formę podmiotu leczniczego tzn. utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (przy założeniach, że spółka zostanie utworzona przez kościelną osobę prawną (działalność statutowa spółki o charakterze charytatywno-opiekuńczym zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego)) działalność lecznicza prowadzona będzie w oparciu o dotychczasową umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, a działalność gospodarcza w niewielkim stopniu (3-4 łóżka lecznicze wynajęte komercyjnie), to dochody uzyskane z działalności charytatywno-opiekuńczej jak i działalności gospodarczej, przeznaczane nie na działalność dla zysku tylko na cele kultu religijnego, charytatywno-opiekuńcze, inwestycje sakralne i promocję zdrowia, były zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, czy też nie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2011r. (data wpływu do Organu 24 sierpnia 2011r.), uzupełnionym w dniu 10 listopada 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu w sytuacji gdy Wnioskodawca zmieni formę podmiotu leczniczego i zostanie utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2011r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu w sytuacji gdy Wnioskodawca zmieni formę podmiotu leczniczego i zostanie utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 26 października 2011r. znak: IBPBI/2/423-1055/11/PP wezwano o ich uzupełnienie. Uzupełnienia dokonano w dniu 10 listopada 2011r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca do niedawna był Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, utworzonym przez kościelną osobę prawną, prowadzącym działalność charytatywno - opiekuńczą zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. z dnia 23 maja 1989r. Nr 29, poz. l54 ze zm.) w formie zakładu leczniczego - art. 39 pkt 2 tejże ustawy, który nie jest przedsiębiorcą, nie posiada osobowości prawnej i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Z uwagi na zmianę przepisów prawa i wejściem w życie od dnia 1 lipca 2011r. przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz. 654 dalej „ustawa o działalności leczniczej”), która to ustawa zastąpiła m.in. dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) przestały funkcjonować niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i Wnioskodawca stoi przed podjęciem decyzji o wyborze formy podmiotu leczniczego.

Należy zaznaczyć, że Zakład jest wyodrębnionym organizacyjnie, majątkowo i finansowo podmiotem w zakresie wykonywanej działalności leczniczej o czym świadczy:

 • Wnioskodawca tj. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy do 1 lipca 2011r. był NZOZ utworzonym przez kościelną osobę prawną. Dnia 29 czerwca 1993r. na mocy dekretu Zakład został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody;
 • Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości na której znajduje się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Zakład korzysta z nieruchomości na podstawie Umowy użyczenia z 20 lutego 2003r.;
 • Wnioskodawca posiada odrębny niż Kongregacja NIP;
 • Wnioskodawca legitymuje się numerem REGON;
 • Dyrektor Wnioskodawcy działa w oparciu o udzieloną nominację z dnia 1 września 2003r. oraz pełnomocnictwo z dnia 6 października 2003r.;
 • Wnioskodawca posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC - podmiotu udzielającego świadczenie opieki zdrowotnej;
 • Wnioskodawca posiada statut Zakładu z dnia 17 września 2004r., który określa cel Zakładu tj. objecie opieką kobiety przewlekle chore i kobiety niepełnosprawne, niewymagające hospitalizacji, które ze względu na stan zdrowia i sytuację rodzinną nie mogą przebywać w środowisku domowym. Do zadań Zakładu należy: leczenie i działalność opiekuńcza, pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi, rehabilitacja w zakresie ruchu, prowadzenie terapii zajęciowej, prowadzenie działań profilaktycznych;
 • Obecnie Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej zgodnie z par. 6 pkt 6 Statutu. Wnioskodawca prowadzi działalność leczniczą w oparciu o umowę zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • Wnioskodawca:
  1. jest pracodawcą dla pracowników;
  2. jest niezależny finansowo od Kongregacji i samodzielnie prowadzi księgi rachunkowe stosując ustawę o rachunkowości;
  3. posiada samodzielność finansową tzn. uzyskuje przychody z własnych środków pokrywa koszty swojej działalności oraz nabywa majątek ruchomy używany do prowadzenia Zakładu; d. posiada konta bankowe oraz kasę;
  4. sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe;
  5. samodzielnie ponosi odpowiedzialność przed takimi instytucjami jak: ZUS, US, PIP.

Nowa ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654) m.in. likwiduje Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż lecznicza pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjentów lub przebiegu leczenia (art. 13 pkt 2 tejże ustawy).

W uzupełnieniu wniosku (data wpływu 10 listopada 2011r.) dodatkowo wyjaśniono:

 1. Wnioskodawca tj. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest jednostką organizacyjną działającą w ramach kościelnych osób prawnych, które je powołały na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 1989r. nie posiadającą osobowości prawnej. Dnia 29 września 1993r. na mocy dekretu Zakład został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody.
 2. Wnioskodawca jest kościelną jednostką organizacyjną o którym mowa w art. 12 w/w ustawy tzn. „Kościelne wydawnictwa, zakłady wytwórcze, usługowe i handlowe, zakłady charytatywno-opiekuńcze, szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, nie posiadające osobowości prawnej, działają w ramach kościelnych osób prawnych, które je powołały”. Jednakże Wnioskodawca pomimo wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego oraz posiadania odrębnego numeru identyfikacji podatkowej niż organ powołujący go do życia nadal podtrzymuje, że jest płatnikiem w zakresie odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast nie jest podatnikiem ani płatnikiem w zakresie odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na fakt, że nie prowadzi statutowej działalności gospodarczej i nie posiada obowiązku składania zeznań CIT-2 i CIT-8 dla kościelnych osób prawnych.Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zgodnie z Ustawą z dn. 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 1993r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) - w art. 17 ust.1 pkt 4a lit. a stanowi: „Wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych z nie gospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej”. Przepis ten dotyczy szeroko pojętej działalności społecznej kościelnych osób prawnych w dziedzinie oświaty, wychowania, opieki, pomocy społecznej itp., jeżeli ta działalność jest prowadzona jako nie gospodarcza, to znaczy nie jest obliczona na osiąganie zysków. Nadto, należy zaznaczyć, że Wnioskodawca prowadzi działalność mającą charakter społecznie użyteczny zgodnie z art. 3 ust. 1 i 3 oraz art. 4 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887).
 3. Wnioskodawca zwraca się o interpretację w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu w oparciu o ustawy którym podlega i w oparciu o które prowadzi działalność tj.:
  • Ustawy o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego w RP,
  • Ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
   Ponadto, Wnioskodawca planuje dokonać zmiany w Statucie i dodatkowo przywołać przepis ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. W drugim pytaniu w poz. 69 wniosku ORD-IN nastąpiła pomyłka pisarska, zaś zapytanie winno brzmieć „Czy Wnioskodawca byłby zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy też nie”.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy gdyby Wnioskodawca wybrał inną formę podmiotu leczniczego tzn. utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (przy założeniach, że spółka zostanie utworzona przez kościelną osobę prawną (działalność statutowa spółki o charakterze charytatywno-opiekuńczym zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego)) działalność lecznicza prowadzona będzie w oparciu o dotychczasową umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, a działalność gospodarcza w niewielkim stopniu (3-4 łóżka lecznicze wynajęte komercyjnie), to dochody uzyskane z działalności charytatywno-opiekuńczej jak i działalności gospodarczej, przeznaczane nie na działalność dla zysku tylko na cele kultu religijnego, charytatywno-opiekuńcze, inwestycje sakralne i promocję zdrowia, były zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, czy też nie...

Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli zmieni formę podmiotu leczniczego i zostanie utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez kościelną osobę prawną, wówczas dochody podlegają opodatkowaniu z wyjątkiem tej części dochodów, która zgodnie z art. 55 ustawy o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego jest zwolniona od opodatkowania, w jakiej zostanie przeznaczona w roku podatkowym lub w roku po nim następującym wyłącznie na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm., zwanej dalej „uspdk”), osobami prawnymi są następujące personalne jednostki organizacyjne Kościoła:

 1. Ordynariat Polowy,
 2. kapituły,
 3. parafie personalne,
 4. Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonnych Męskich,
 5. Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonnych Żeńskich,
 6. instytuty życia konsekrowanego oraz stowarzyszenia życia apostolskiego; te instytuty i stowarzyszenia zwane są dalej „zakonami”,
 7. prowincje zakonów,
 8. opactwa, klasztory niezależne, domy zakonne,
 9. wyższe i niższe seminaria duchowne diecezjalne,
 10. wyższe i niższe seminaria duchowne zakonne, jeżeli, w myśl przepisów danego zakonu, mają charakter samoistny.

Na podstawie przepisu art. 55 ust. 1 uspdk, majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym z wyjątkami określonymi w ust. 2-6.

Kościelne osoby prawne podlegają opodatkowaniu oraz korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego według zasad określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), zwanej dalej „updop”.

Jak wynika z art. 55 ust. 2 uspdk, kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. W tym zakresie osoby te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych.

Z kolei w myśl art. 55 ust. 3 uspdk, dochody z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne, o których mowa w art. 41 ust. 2, i te inwestycje kościelne, o których mowa w art. 41 ust. 3, których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów.

Zakres podmiotowy zwolnienia przewidzianego w ww. unormowaniach obejmuje kościelne osoby prawne oraz spółki, których udziałowcami są wyłącznie kościelne osoby prawne. Oznacza to, że inne jednostki organizacyjne nie mogą skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania swoich dochodów na podstawie art. 55 uspdk.

Wnioskodawca zamierza „przekształcić się” w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem będzie kościelna osoba prawna. Oznacza to, że będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od opodatkowania przewidzianego w art. 55 uspdk.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, wolne od podatku są dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b updop, wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

Jednocześnie wskazać należy, iż – zgodnie z treścią art. 17 ust. 1b updop – warunkiem zwolnienia z opodatkowania dochodów spółek, których jedynym udziałowcem jest kościelna osoba prawna, jest ich przeznaczenie i bez względu na termin wydatkowanie na cele określone w pkt 4a lit. b updop, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Stanowisko Wnioskodawcy, iż dochody uzyskane przez Spółkę, której jedynym udziałowcem będzie kościelna osoba prawna, przeznaczone na cele wskazane w art. 55 uspdk i art. 17 ust. 1 pkt 4b updop jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.