IBPBI/2/423-1085/14/SD | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych z najmu, które następnie zostaną przekazane Archidiecezji, innej kościelnej osobie prawnej lub spółce, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne z przeznaczeniem na cele „kultu religijnego”
IBPBI/2/423-1085/14/SDinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. kościelne osoby prawne
 3. zwolnienia przedmiotowe
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 5 września 2014 r.), uzupełnionym 17 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych z najmu, które następnie zostaną przekazane Archidiecezji, innej kościelnej osobie prawnej lub spółce, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne z przeznaczeniem na cele „kultu religijnego” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych z najmu, które następnie zostaną przekazane Archidiecezji, innej kościelnej osobie prawnej lub spółce, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne z przeznaczeniem na cele „kultu religijnego”. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 7 listopada 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1085/14/SD wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 17 listopada 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako „Instytut”) jest jednostką organizacyjną Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej erygowaną przez Arcybiskupa Metropolitę, której na mocy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji nadana została osobowość prawna. Instytut jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

1.Celem Instytutu jest:

 1. organizowanie i prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowo-ekonomicznej i prawnej w zakresie powierzonym mu przez osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego z terenu Archidiecezji, a także fundacje oraz spółki, w których jedynym udziałowcem jest Archidiecezja,
 2. wspieranie finansowe osób prawnych i jednostek organizacyjnych Kościoła Katolickiego z terenu Archidiecezji, a także fundacji oraz spółek, w których jedynym udziałowcem jest Archidiecezja w realizacji przez nie celów właściwych Kościołowi Katolickiemu, a więc: sprawowania kultu religijnego, działalności oświatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekuńczej, formacyjnej, naukowej, kulturalnej, z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, dobroczynności, rehabilitacji, rekreacji i wypoczynku, konserwacji zabytków oraz realizacji inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy, odbudowy i remontów kościołów, kaplic i innych miejsc kultu, adaptacji innych budynków na cele sakralne i kościelne, a także innych inwestycji przeznaczonych na domy formacyjne, domy rekolekcyjne i zakłady charytatywno- opiekuńcze,
 3. prowadzenie działalności gospodarczej również w zakresie powierzonym mu przez osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego z terenu Archidiecezji, a także fundacje oraz spółki, w których jedynym udziałowcem jest Archidiecezja, z której dochód przeznaczony jest w całości na cele statutowe Instytutu i prowadzenie niegospodarczej działalności statutowej Kościoła Katolickiego.

2.Instytut realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. zarządzanie majątkiem, w tym nieruchomościami, ruchomościami i środami finansowymi powierzonymi mu przez podmioty wymienione w pkt 1, a także z prowadzeniem na jego bazie działalności gospodarczej i rolniczej, łącznie z chowem i hodowlą zwierząt,
 2. organizowanie obsługi administracyjnej, prawnej i finansowo-ekonomicznej w zakresie zleconym przez podmioty wymienione w pkt 1,
 3. pośredniczenie i pomoc w kontakcie z instytucjami zewnętrznymi,
 4. usługi związane z zakwaterowaniem,
 5. usługi związane z wyżywieniem,
 6. przygotowanie, prowadzenie i obsługę inwestycji sakralnych i kościelnych, w tym budowa, rozbudowa, odbudowa i remonty, adaptacje w nieruchomościach, do których tytuł prawny posiada Instytut lub podmioty wymienione w pkt 1 powyżej,
 7. pomoc finansową dla działalności kultowej, charytatywno-opiekuńczej i oświatowo- wychowawczej prowadzonej przez podmioty wymienione powyżej, zwłaszcza przez Caritas Archidiecezji i parafie Archidiecezji,
 8. pomoc finansową podmiotom wymienionym w pkt 1 w realizacji prowadzonej przez nie działalności religijnej i prospołecznej, w tym formacyjnej, naukowej, kulturalnej, z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, dobroczynności, rehabilitacji, rekreacji i wypoczynku, konserwacji zabytków.

3.Majątek Instytutu stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe bezpłatnie użyczone mu przez podmioty wymienione w pkt 1. Majątek Instytutu stanowią także środki finansowe, ruchomości, nieruchomości oraz prawa majątkowe nabyte przez Instytut w trakcie jego działalności. Dochodami Instytutu są darowizny, spadki, zapisy; ofiary pieniężne i w naturze; dotacje przekazywane na zasadach obowiązujących ogół podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych; dochody ze środków finansowych, z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych; dochody z działalności gospodarczej; inne wpływy i dochody. Zgodnie z zapisami statutu dochody, o których mowa powyżej mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe Instytutu.

4.W ramach swojej działalności i zarządu nad nieruchomościami, Instytut zawiera umowy najmu. Kwota czynszu wynajmowanych nieruchomości objęta jest stawką podatku od towarów i usług.

5.Podatnik w związku z charakterem swojej działalności tj. przede wszystkim wspieraniem finansowym osób prawnych i jednostek organizacyjnych Kościoła Katolickiego z terenu Archidiecezji, a także organizacji i prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowo-ekonomicznej i prawnej tych podmiotów zamierza kwoty uzyskane z najmu przekazywać Archidiecezji lub innym kościelnym osobom prawnym z przeznaczeniem na cele kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) Wnioskodawca będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych z najmu, które następnie zostaną przekazane Archidiecezji, innej kościelnej osobie prawnej lub spółce, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne z przeznaczeniem na cele „kultu religijnego”...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako kościelna osoba prawna będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej, które następnie zostaną przekazane Archidiecezji, innej kościelnej osobie prawnej lub spółce, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne.

W ocenie Wnioskodawcy, przeznaczenie dochodów na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b tj. kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze dalej zwane na celami „kultu religijnego” może nastąpić przez przekazanie innej kościelnej osobie prawnej środków pieniężnych, o ile zachowany zostanie finalny efekt przeznaczenia gotówki na wskazane cele. Podkreślenia wymaga również fakt, że w każdym przypadku środki te zostaną przekazane na rzecz podmiotów realizujących cele kultu religijnego.

Instytut pomimo swojej odrębności w sensie prawa cywilnego jest ściśle powiązany funkcjonalnie zarówno z samą Archidiecezją, jak i innymi podmiotami kościelnymi objętymi zasięgiem terytorialnym Archidiecezji. Jednym z takich podmiotów jest np. Caritas Archidiecezji. Caritas zajmuje się szeroko pojętą działalnością charytatywną. Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania podmiotu, jak i efektywnego wydatkowania gromadzonych funduszy, zasadnym jest przekazywanie Caritas bezpośrednio środków pieniężnych z Instytutu, za które następnie finansowane są działania charytatywno - opiekuńcze. Pozwoli to na bardziej gospodarne i precyzyjne wydatkowanie środków przez podmiot specjalizujący się w danym rodzaju działalności i bezpośrednio dotknięty potrzebą wydatku.

Podobnie w przypadku finansowania konserwacji zabytków, prowadzenia punktów katechetycznych, inwestycji sakralnych w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że np. przekazanie parafii środków pieniężnych, z których następnie dokonane zostaną prace remontowe spełnia warunek przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania.

W ramach funkcjonowania Instytutu przewiduje się również materialne wspieranie Wyższego Seminarium Duchownego, które zajmuje się działalnością oświatowo - wychowawczą. Środki pieniężne będą przeznaczone zarówno na infrastrukturę uczelni, jak i wspieranie w utrzymaniu jej personelu.

W każdym z przykładowo wymienionych przypadków, brak jest racjonalnego uzasadnienia do uznania, że np. przekazanie żywności dla Caritas lub ludziom potrzebującym albo bezpośrednia zapłata za prace remontowe kościoła miałyby korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, natomiast przekazanie środków pieniężnych na sfinansowanie powyższych działań przez podmioty kościelne z takiego zwolnienia już nie korzysta.

Zdaniem Instytutu, ustawa oprócz wymogu przeznaczenia przez podatnika dochodu na wskazane cele nie przesądza o tym, czy środki te zostaną wydatkowane bezpośrednio przez niego, czy też za pośrednictwem innego podmiotu. Najistotniejszą rzeczą będzie tu fakt, że dochód ten finalnie pokryje cele w niej wskazane, co wydaje się jedynym kryterium zwolnienia od podatku. Analogicznie uzasadnieniem dla takiej wykładni może być potraktowanie przekazywania przez fundacje środków na rzecz innej fundacji, której cele statutowe są zbieżne jako czynność mieszczącą się w kryteriach zwolnienia dochodu od podatku (zob. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2009 r. Znak: IPPB5/423-469/10-2/AM gdzie wskazano, że (...) Przy czym w przypadku wątpliwości odnoszących się do kwestii, czy pod pojęciem „których celem statutowym jest działalność” należy rozumieć, że zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych podmiotów, które w sposób bezpośredni prowadzą działalność np. dobroczynną czy pomocy społecznej, czy też przyczyniają się w sposób pośredni do jej prowadzenia przez inne jednostki. Oznacza to, że przez pojęcie „których celem statutowym jest działalność” należy rozumieć nie tylko bezpośrednie wydatkowanie tych środków przez Fundację, lecz także wspieranie takiej działalności, jeżeli wynika to wprost z zatwierdzonego przez Jednostkę statutu. W konsekwencji, zwolnienie z dochodu będzie miało miejsce także w sytuacji jego wydatkowania na wspieranie działalności statutowej, realizowanej przez inny podmiot. Może to być to np. dofinansowanie innej fundacji, o ile realizuje ona cele wskazane w statucie organizacji, która przeznacza swój dochód na te cele. Reasumując, nieodpłatne przekazanie majątku Wnioskodawcy w formie darowizny, na rzecz fundacji, których zadania statutowe pokrywają się z zadaniami statutowymi Fundacji nie spowoduje utraty przez Wnioskodawcę zwolnienia z opodatkowania dochodu, z którego skorzystał na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...).

Dopiero ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 updop. Przepis ten, zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a updop, wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych:

 1. z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,
 2. z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

Powołany powyżej art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a updop, reguluje zwolnienie bezwarunkowe dotyczące dochodów kościelnych osób prawnych z niegospodarczej działalności statutowej. Wynika z tego, że cel, na jaki zostaną przeznaczone i wydatkowane środki nie ma żadnego wpływu na zakres zwolnienia. Co więcej, w odniesieniu do tego rodzaju wydatków, podatnicy nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Natomiast zwolnienie przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b updop, ma charakter warunkowy co oznacza, że dochody kościelnych osób prawnych z innej działalności niż niegospodarcza działalność statutowa będą wolne od podatku tylko w części przeznaczonej i wydatkowanej na cele wymienione w tym przepisie.

Z treści art. 17 ust. 1a updop, wynika natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a.dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2.dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Art. 17 ust. 1b updop stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że dochody Wnioskodawcy z tytułu najmu będą dochodami z działalności innej niż niegospodarcza działalność statutowa, do których ma zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b updop, pod warunkiem ich przeznaczenia na cele wskazane w tym przepisie na warunkach określonych w art. 17 ust. 1b.

Ponadto wskazać należy, że możliwość zwolnienia dochodów w tym zakresie została również przewidziana w przepisach innych ustaw, m.in. w art. 55 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1169 ze zm.), zgodnie z którym:

 • majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym z wyjątkami określonymi w ust. 2-6 (ust. 1),
 • kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. W tym zakresie osoby te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych (ust. 2),
 • dochody z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne, o których mowa w art. 41 ust. 2, i te inwestycje kościelne, o których mowa w art. 41 ust. 3, których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów (ust. 3).

Postanowienia ww. ustawy w tym zakresie są zgodne z przepisami updop.

Reasumując, stwierdzić należy, że Wnioskodawca przekazując osiągnięty przez siebie dochód z najmu Archidiecezji, innej kościelnej osobie prawnej lub spółce, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne z przeznaczeniem na cele „kultu religijnego”, przeznacza go na cele, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b updop.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że dochody, o których mowa we wniosku korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.