IBPB-1-3/4510-532/15/WLK | Interpretacja indywidualna

Czy dochód Spółki przekazany na rzecz kościelnej osoby prawnej bądź na własny fundusz zapasowy lub rezerwowy, a przeznaczony i wydatkowany w przyszłości w obu przypadkach na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b tejże ustawy?
IBPB-1-3/4510-532/15/WLKinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. kościelne osoby prawne
 3. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 19 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy dochód spółki przekazany na rzecz kościelnej osoby prawnej bądź na własny fundusz zapasowy lub rezerwowy, a przeznaczony i wydatkowany w przyszłości w obu przypadkach na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b tejże ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy dochód spółki przekazany na rzecz kościelnej osoby prawnej bądź na własny fundusz zapasowy lub rezerwowy, a przeznaczony i wydatkowany w przyszłości w obu przypadkach na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b tejże ustawy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego, której jedynym udziałowcem jest Y, będąca w myśl art. 8 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1169) kościelną osoba prawną. Jak wynika z preambuły Aktu Założycielskiego, Spółka została powołana dla realizacji celu, tejże kościelnej osoby prawnej, jakim jest budzenie i pogłębianie świadomości powołania apostolskiego wiernych poprzez organizowanie pielgrzymek.
Przedmiot działalności Spółki mieści się zgodnie Polską Klasyfikacją Działalności w następujących dziedzinach:

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,

79.11.B Działalność pośredników turystycznych,

79.11.A Działalność agentów turystycznych,

79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,

49.39.Z Pozostały transport lądowy, pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski,

50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski,

51.10.Z Transport lotniczy pasażerski,

52.2. Działalność usługowa wspomagająca transport,

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych.

Spółka będzie przekazywać dochody na rzecz swojego jedynego udziałowca, a ten zobowiązuje się do ich wydatkowania na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), część dochodu spółka może przeznaczyć również na fundusz zapasowy lub rezerwowy, z tym że tak odpisany dochód w przyszłości będzie również wydatkowany na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód Spółki przekazany na rzecz kościelnej osoby prawnej bądź na własny fundusz zapasowy lub rezerwowy, a przeznaczony i wydatkowany w przyszłości w obu przypadkach na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b tejże ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w obu przypadkach dochody Spółki powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie w art. 17 ust. 1 pkt 4b w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b oraz art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...). Tak określony dochód stanowi - w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy - przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych:

 1. z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają
 2. obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,
 3. z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

Z kolei, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4b tej ustawy, wolne od podatku są dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b. Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma charakter warunkowy i nie dotyczy dochodów uzyskiwanych z działalności określonej w art. 17 ust. 1a pkt 1 i pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ponadto, stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy, zwolnienie to nie ma zastosowania, jeżeli uzyskane przez podatnika dochody - bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowane są na inne cele niż określone ww. zwolnieniem.

Jednocześnie wskazać należy, że - zgodnie z treścią art. 17 ust. 1b cyt. ustawy - warunkiem zwolnienia z opodatkowania dochodów spółek, których jedynymi udziałowcami są kościelne osoby prawne, jest ich przeznaczenie i bez względu na termin wydatkowanie na cele określone w pkt 4a lit. b powołanego artykułu.

Z powyższych regulacji prawnych wynika, że aby podatnik wymieniony w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mógł skorzystać z przedmiotowego zwolnienia musi przede wszystkim osiągnąć dochód w rozumieniu art. 7 ust. 2, a następnie przeznaczyć i wydatkować go na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy.

Jak wskazano jedynym wspólnikiem Spółki jest kościelna osoba prawna co jest częściowym spełnieniem warunku zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4b. Spółka przekaże dochód na rzecz swojego udziałowca, bądź na własny fundusz zapasowy lub rezerwowy ale każdorazowo z przeznaczeniem na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b co jest dopełnieniem warunku zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4b. Warunek wydatkowania na ustawowy cel zostanie spełniony w przyszłych okresach rozliczeniowych przy czym jak stanowi art. 17 ust. 1b nie ma określonego terminu wydatkowania warunkującego zwolnienie od podatku.

Nie bez znaczenia jest również wskazany już na wstępie jedyny cel powołania Spółki, czyli pogłębianie świadomości powołania apostolskiego wiernych poprzez organizowanie pielgrzymek. Organizowane wyjazdy nie mają charakteru wyłącznie imprezy turystycznej - są to pielgrzymki, czyli zgodnie z definicją słownikową wędrówki do miejsc kultu religijnego. Podczas pielgrzymek uczestnicy odwiedzają miejsca związane z ich wiarą, codziennie odprawiana jest Msza Święta. Na pewno w ten sposób realizowany jest więc cel kultu religijnego o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit.b, a więc nawet gdy dochód „pozostałby” w spółce w formie kapitału zapasowego lub rezerwowego to i tak korzystać będzie ze zwolnienia jako, że w przyszłości będzie wydatkowany na kontynuowanie działalności Spółki. Warto dodać, że Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów w interpretacji z 25 sierpnia 2014 r. Znak: ILPB3/423-284/14-4/KS zajął podobne stanowisko w zakresie zwolnienia od podatku w przypadku, gdy spółka przeznaczyła dochód na kapitał zapasowy wykorzystany w przyszłości na cele określone w art. 7 ust. 1 pkt 4a lit. b. Z kolei, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 4 lipca 2014 r. Znak: IPPB5/423-380/14-2/KS uznał, że dochód spółki, której jedynym udziałowcem jest kościelna osoba prawna korzysta ze zwolnienia w przypadku, gdy zostanie przekazany temu udziałowcowi na cele określone w art. 7 ust. 1 pkt 4a lit. b.

Spółka zaznacza, że przedstawiony na wstępie zakres jej działalności nie pokrywa się z jakimkolwiek z rodzajów działalności określonych w art. 17 ust. 1a pkt 1 i pkt 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wykluczających zwolnienie od podatku. Ponadto, możliwość zwolnienia dochodów od podatku została również przewidziana w przepisach innych ustaw, tj.:

 • w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1169) o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że dochody z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne, o których mowa w art. 41 ust. 2, i te inwestycje kościelne, o których mowa w art. 41 ust. 3, których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów,
 • w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2005 r., Nr 231 poz. 1965, ze zm.), dochody z działalności gospodarczej osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne i inwestycje kościelne, których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów.

Postanowienia ww. ustaw w tym zakresie są zgodne z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o pdop”), dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...). Tak określony dochód stanowi – w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy – przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy o pdop, wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych:

 1. z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,
 2. z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

Z kolei w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4b tej ustawy, wolne od podatku są dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma charakter warunkowy i nie dotyczy dochodów uzyskiwanych z działalności określonej w art. 17 ust. 1a pkt 1 i pkt 1a ustawy o pdop. Ponadto, stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy, zwolnienie to nie ma zastosowania, jeżeli uzyskane przez podatnika dochody – bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowane są na inne cele niż określone ww. zwolnieniem.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 17 ust. 1b cyt. ustawy – warunkiem zwolnienia z opodatkowania dochodów spółek, których jedynym udziałowcem jest kościelna osoba prawna, jest ich przeznaczenie i bez względu na termin wydatkowanie na cele określone w pkt 4a lit. b powołanej ustawy, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Z powyższych regulacji prawnych wynika, że aby podatnik mógł skorzystać z przedmiotowego zwolnienia musi przede wszystkim osiągnąć dochód w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o pdop. Następnie, podatnik musi spełnić jeszcze jeden warunek niezbędny dla skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4b, tj. przeznaczyć (zadeklarować), a następnie wydatkować ten dochód na cele wskazane w tym przepisie.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że jedynie przeznaczenie dochodu Spółki (i jego wydatkowanie) na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o pdop, uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy.

Wskazać należy, że możliwość zwolnienia dochodów w tym zakresie została również przewidziana w przepisach innych ustaw, tj.:

 • w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz 1169 ze zm.) o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że dochody z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne, o których mowa w art. 41 ust. 2, i te inwestycje kościelne, o których mowa w art. 41 ust. 3, których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów oraz,
 • w art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.), dochody z działalności gospodarczej osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne i inwestycje kościelne, których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów.

Postanowienia ww. ustaw w tym zakresie są zgodne z przepisami ustawy o pdop.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, wynika że Spółka zamierza przekazywać dochody na rzecz swojego jedynego udziałowca, a ten zobowiązuje się do ich wydatkowania na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b. Część dochodu, Wnioskodawca może przeznaczyć na fundusz zapasowy lub rezerwowy, który w przyszłości będzie również wydatkowany na cele wymienione w art. 17 ust.1 pkt 4a lit. b ustawy o podp.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przeznaczenie dochodu Spółki (i jego wydatkowanie) na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o pdop, uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.