IBPB-1-2/4510-281/15/MW | Interpretacja indywidualna

Ustalenie, czy w związku z nabyciem w drodze darowizny wszystkich udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wystąpi podatek dochodowy od osób prawnych
IBPB-1-2/4510-281/15/MWinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. kościelne osoby prawne
  3. przychód
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 lipca 2015 r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 10 lipca 2015 r.), uzupełnionym 8 września 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z nabyciem w drodze darowizny wszystkich udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wystąpi podatek dochodowy od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2015 r. wpłynął do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z nabyciem w drodze darowizny wszystkich udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wystąpi podatek dochodowy od osób prawnych. Pismem z 15 lipca 2015 r. znak: IPTPB3/4510-240/15-2/MS wniosek został przesłany do tut. BKIP, celem załatwienia zgodnie z właściwością. Ponieważ wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 28 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-1-2/4510-281/15/MW, wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 8 września 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest kościelną osobą prawną, wpisaną do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych, prowadzonych przez Departament Wyznań MSWiA. Wnioskodawca został powołany jako kościelna osoba prawna przez Radę Kościoła dnia 18 maja 2015 r., zgodnie z § 11 p. 4 i 6 oraz § 21 i § 26 Statutu Kościoła, zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wnioskodawca zamierza nabyć w drodze darowizny, przekazanej przez osoby fizyczne będące udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, całość udziałów w spółce. Spółka prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz wynajmu lokali na cele mieszkaniowe i na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka wynajmuje także lokale, których najemcą jest Wnioskodawca i w których znajduje się siedziba Wnioskodawcy. W wyniku nabycia udziałów wnioskodawca stanie się jedynym właścicielem całości udziałów i tym samym jedynym właścicielem całości majątku spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z nabyciem w drodze darowizny wszystkich udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wystąpi podatek dochodowy od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) będzie miało zastosowanie zwolnienie uzyskanego przychodu z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, przedmiotem opodatkowania jest dochód, rozumiany jako nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskania, bez względu na rodzaj źródeł z jakich ten dochód został uzyskany. Ponadto w art. 12 ust. 1 pkt 2 jako przychód zdefiniowano m.in. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie. Przekazanie zatem udziałów w spółce z ograni-czoną odpowiedzialnością w formie darowizny na rzecz kościelnej osoby prawnej skutkuje powsta-niem przychodu i jednocześnie, przy niewielkich kosztach, dochodu. W związku z faktem, że w drodze darowizny przekazana zostanie całość udziałów, kościelna osoba prawna stanie się jedynym właścicielem całości majątku spółki.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j.: Dz.U. Nr 231 poz. 1965 ze zm.), osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. W tym zakresie osoby te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe. Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochodowego są dochody kościelnych osób prawnych z niegospodar-czej działalności statutowej.

Zgodnie z § 5 pkt 9 i 20 Statutu Kościoła realizuje on swoje cele m.in. poprzez przyjmowanie darowizn, spadków i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych jak również poprzez prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast zgodnie z § 25 ust. 1 Statutu, zbór realizuje swoje cele również m.in. przez przyjmowanie darowizn, spadków i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych i przez prowadzenie działalności gospodarczej. Nabycie więc w drodze darowizny cało-ści udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi dochodu z działalności go-spodarczej, ale dochód z pozostałej działalności statutowej, który zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolniony jest z podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (...).

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 updop przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, wartości otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieod-płatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek sa-morządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Przepis art. 17 ust. 1 updop zawiera katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4a updop, wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych:

  1. z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,
  2. z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabyt-ków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, roz-budowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze.

Cytowany wyżej przepis pokrywa się z uregulowaniami zawartymi w art. 13 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 ze zm.). W myśl pierwszego z powołanych przepisów, osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działal-ności niegospodarczej. W tym zakresie osoby te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe. Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 5 tej ustawy, dochody z działalności gospodarczej osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych oraz spół-ek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświa-towo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty kateche-tyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne i inwestycje kościelne, których przed-miotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów.

W art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a updop, uregulowano zwolnienie bezwarunkowe dotyczące dochodów kościelnych osób prawnych z niegospodarczej działalności statutowej. Wynika z niego, że cel na jaki zostaną przeznaczone i wydatkowane środki nie ma żadnego wpływu na zakres zwolnienia. Co więcej w odniesieniu do tego rodzaju dochodów podatnicy nie mają obowiązku prowadzenia do-kumentacji zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

W świetle powyższych przepisów dochody z każdej działalności wynikającej z istoty funkcjonowania Kościoła nie będącej działalnością gospodarczą (działalność statutowa) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia „niegospodarcza działalność statutowa”. Należy je rozumieć jako przeciwieństwo działalności gospodarczej w rozumieniu Ordynacji podatkowej, zaś dodanie przymiotnika „statutowa” oznacza ograniczenie zwolnienia dochodów kościelnej osoby prawnej tylko do dochodów z takiej działalności niegospodarczej, która znajduje odzwierciedlenie w prawie wewnętrznym danego kościoła, czy związku wyznaniowego. Nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności gospodarczej prowadzona przez kościelne osoby prawne działalność opiekuńczo-wychowawcza, oświatowo-wychowawcza, opiekuńczo-lecznicza oraz w zakresie pomocy społecznej w formie prowadzenia przedszkoli, placówek opieki nad dzieckiem, internatów, burs, szkół, zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy, itp. Przez działalność rozumie się „zespół czynności, działań, podejmowanych w jakimś celu lub w jakimś zakresie, czynny udział w czymś; działanie, praca” (por. Uniwersalny Słownik Języka Pol-skiego PWN). Działalność gospodarcza to każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każ-da inna działalność zarobkowa wykonywane we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wyko-nującej taką działalność – do przedsiębiorców (art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej). Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.) działalnością gospodarcza jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usłu-gowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawo-dowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Działalność, która nie spełnia kryteriów przedstawionych wyżej nie może stanowić działalności gospodarczej. Natomiast działalność statutowa to każda działalność, która została określona, dopuszczona, przewidziana w statucie.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca jako kościelna osoba prawna zamierza nabyć w drodze darowizny udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku nabycia udziałów Wnioskodawca stanie się jedynym właścicielem całości udziałów i tym samym jedynym właścicielem całości majątku spółki. Ze Statutu Wnioskodawcy wynika, że może on realizować swoje cele m.in. przez przyjmowanie darowizn, spadków i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych a otrzymana darowizna nie jest działalnością gospodarczą.

Niegospodarcza działalność statutowa kościoła stanowi każdą działalność, nie będącą działalnością gospodarczą i będącą działalnością wynikającą z samej istoty kościoła i specyfiki działalności. Dochody uzyskiwane z niegospodarczej działalności statutowej kościoła są wolne od podatku, bez względu na cel ich przeznaczenia i ostatecznego wydatkowania.

Reasumując, nabycie w drodze darowizny całości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest przychodem z nieodpłatnych świadczeń, który podlega zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4a lit. a) updop.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.