Kościelne osoby prawne | Interpretacje podatkowe

Kościelne osoby prawne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kościelne osoby prawne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Czy w tej sytuacji kościelna osoba prawna zwolniona jest z opodatkowania z tytułu przychodów uzyskanych na ww. giełdzie... Czy zwolnienie to obowiązuje również zyski uzyskane od środków na rachunkach rozliczeniowych, od lokat terminowych oraz od innych form oszczędzania (przechowywania lub inwestowania). Wnioskodawca nadmienia, że wszystkie powyższe dochody są przeznaczone na cele religijne, kultowe. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, dział III, art. 55.2 – kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej i nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, rozdział 4, art. 17.1.4a – wolne od podatku są: dochody kościelnych osób prawnych z pozostałej działalności – w części przeznaczonej m.in. na cele kultu religijnego. Mając na względzie ww. przepisy prawa podatkowego, Wnioskodawca uważa, że kościelna osoba prawna, którą reprezentuje jest zwolniona od opodatkowania z tytułu przychodów z opisanej powyżej działalności niegospodarczej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
14
sie

Istota:
Czy Z. jako kościelna osoba prawna ma obowiązek sporządzania i składania do Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami, oraz Sprawozdania Finansowego z działalności statutowej opisanej wyżej?
Fragment:
Na podstawie przepisu art. 55 ust. 1 powołanej powyżej ustawy, majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym z wyjątkami określonymi w ust. 2-6. Zgodnie z przepisem art. 55 ust. 2 ww. ustawy kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. W tym zakresie osoby te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych: z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej, z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze. Na podstawie art. 17 ust. 1b, (...)
2016
31
maj

Istota:
Czy Instytut jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz obowiązku sporządzania i składania do właściwego Urzędu Skarbowego zeznania ClT-8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z zakresu prowadzonej działalności na podstawie art. 27 pkt 1 tejże ustawy?
Fragment:
Z treści powołanego powyżej przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) updop wynika, że aby Wnioskodawca mógł skorzystać ze zwolnienia, o jakim mowa w tym przepisie i które jest przedmiotem zainteresowania Wnioskodawcy, muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki: Wnioskodawca musi być kościelną osobą prawną oraz musi osiągać dochody z niegospodarczej działalności statutowej. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest kościelną osobą prawną. W konsekwencji należy stwierdzić, że skoro Instytut nie jest kościelną osobą prawną, to nie spełnia jednej z koniecznych przesłanek zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) updop. Tym samym oznacza to, że niespełnienie jednej przesłanki zwolnienia podatkowego powoduje, że zwolnienie to nie może być w ogóle zastosowane do niniejszego przypadku. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do skorzystania z omawianego zwolnienia podatkowego, tj. Instytut nie jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) updop oraz nie jest zwolniony z obowiązku sporządzania i składania do właściwego Urzędu Skarbowego zeznania ClT-8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z zakresu prowadzonej działalności. Należy bowiem pokreślić, że wszelkie zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień podatkowych powinny być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową.
2016
24
mar

Istota:
Czy dochód Spółki przekazany na rzecz kościelnej osoby prawnej bądź na własny fundusz zapasowy lub rezerwowy, a przeznaczony i wydatkowany w przyszłości w obu przypadkach na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b tejże ustawy?
Fragment:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy o pdop, wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych: z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej, z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze. Z kolei w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4b tej ustawy, wolne od podatku są dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b. Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma charakter warunkowy i nie dotyczy dochodów uzyskiwanych z działalności określonej w art. 17 ust. 1a pkt 1 i pkt 1a ustawy o pdop. Ponadto, stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy, zwolnienie to nie ma zastosowania, jeżeli uzyskane przez podatnika dochody – bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowane są na inne cele niż określone ww. zwolnieniem.
2016
4
lut

Istota:
Ustalenie, czy w związku z nabyciem w drodze darowizny wszystkich udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wystąpi podatek dochodowy od osób prawnych
Fragment:
W art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a updop, uregulowano zwolnienie bezwarunkowe dotyczące dochodów kościelnych osób prawnych z niegospodarczej działalności statutowej. Wynika z niego, że cel na jaki zostaną przeznaczone i wydatkowane środki nie ma żadnego wpływu na zakres zwolnienia. Co więcej w odniesieniu do tego rodzaju dochodów podatnicy nie mają obowiązku prowadzenia do-kumentacji zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W świetle powyższych przepisów dochody z każdej działalności wynikającej z istoty funkcjonowania Kościoła nie będącej działalnością gospodarczą (działalność statutowa) korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia „ niegospodarcza działalność statutowa ”. Należy je rozumieć jako przeciwieństwo działalności gospodarczej w rozumieniu Ordynacji podatkowej, zaś dodanie przymiotnika „ statutowa ” oznacza ograniczenie zwolnienia dochodów kościelnej osoby prawnej tylko do dochodów z takiej działalności niegospodarczej, która znajduje odzwierciedlenie w prawie wewnętrznym danego kościoła, czy związku wyznaniowego. Nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności gospodarczej prowadzona przez kościelne osoby prawne działalność opiekuńczo-wychowawcza, oświatowo-wychowawcza, opiekuńczo-lecznicza oraz w zakresie pomocy społecznej w formie prowadzenia przedszkoli, placówek opieki nad dzieckiem, internatów, burs, szkół, zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy, itp.
2015
14
paź

Istota:
Czy Parafia ma obowiązek dołączenia do składanego zeznania rocznego CIT-8 z pozarolniczej działalności gospodarczej, informacji o przychodach z działalności duszpasterskiej, w tym o otrzymanych darowiznach, CIT-D?
Fragment:
Na podstawie przepisu art. 55 ust. 1 powołanej powyżej ustawy, majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym z wyjątkami określonymi w ust. 2-6. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a updop, wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, Wnioskodawca jest organizacją ustanowioną Dekretem Biskupa w dniu 10 lipca 1992 r. i prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa, regulujących zasady działania kościelnych osób prawnych, a także zasady działania organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Wnioskodawca dysponuje środkami publicznymi oraz darowiznami w celu realizacji swoich zadań statutowych - odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 27 ust. 1 updop, podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.
2015
16
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych z najmu, które następnie zostaną przekazane Archidiecezji, innej kościelnej osobie prawnej lub spółce, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne z przeznaczeniem na cele „kultu religijnego”
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) Wnioskodawca będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych z najmu, które następnie zostaną przekazane Archidiecezji, innej kościelnej osobie prawnej lub spółce, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne z przeznaczeniem na cele „ kultu religijnego ”... Zdaniem Wnioskodawcy, jako kościelna osoba prawna będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej, które następnie zostaną przekazane Archidiecezji, innej kościelnej osobie prawnej lub spółce, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne. W ocenie Wnioskodawcy, przeznaczenie dochodów na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b tj. kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze dalej zwane na celami „ kultu religijnego ” może nastąpić przez przekazanie innej kościelnej osobie prawnej środków pieniężnych, o ile zachowany zostanie finalny efekt przeznaczenia gotówki na wskazane cele.
2014
17
gru

Istota:
Czy Caritas Diecezji XXX, jako kościelna osoba prawna, ma obowiązek sporządzania i składania do właściwego Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z zakresu prowadzonej działalności statutowej?
Fragment:
Pojęcie „ niegospodarcza działalność statutowa ” należy więc rozumieć jako przeciwieństwo działalności gospodarczej w rozumieniu Ordynacji podatkowej, zaś dodanie przymiotnika „ statutowa ” oznacza ograniczenie zwolnienia dochodów kościelnej osoby prawnej tylko do dochodów z takiej działalności niegospodarczej, która znajduje odzwierciedlenie w prawie wewnętrznym danego kościoła czy związku wyznaniowego. Nie jest więc działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności gospodarczej prowadzona przez kościelne osoby prawne działalność opiekuńczo-wychowawcza, oświatowo-wychowawcza, opiekuńczo-lecznicza oraz w zakresie pomocy społecznej w formie prowadzenia przedszkoli, placówek opieki nad dzieckiem, internatów, burs, szkół, zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy, itp. Na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a oraz lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozróżnić wyłącznie „ niegospodarczą działalność statutową ” oraz „ inną działalność ”. Opodatkowanie dochodów kościelnych osób prawnych uzależnione jest od sposobu uzyskania, a także celu przeznaczenia tych dochodów. Kościelne osoby prawne oprócz niegospodarczej działalności statutowej mogą również prowadzić działalność gospodarczą uregulowaną przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Niegospodarczą działalność statutowa Kościoła stanowi każda działalność, nie będąca działalnością gospodarczą i będąca działalnością wynikającą z samej istoty Kościoła i specyfiki jego działalności.
2014
28
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako Organizacja Pożytku Publicznego, ma obowiązek sporządzania i składania do właściwego Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z zakresu prowadzonej działalności statutowej?
Fragment:
Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 4a ww. ustawy wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych: z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej, z pozostałej działalności – w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze. W związku z powyższym wskazać należy, że powyższy przepis nie znajdzie zastosowania odnośnie dochodów Wnioskodawcy, bowiem na podstawie tej regulacji zwolnione z podatku są jedynie dochody kościelnych osób prawnych. Katalog kościelnych osób prawnych jest zamknięty i obejmuje on podmioty wskazane w art. 6 ust. 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w art. 7 ust. 1 i ust. 2 (między innymi pkt 2 i pkt 3 – C. Polska i C. diecezji) oraz w art. 8 ust. 1 oraz 9 ust. 1 tej ustawy. Tylko podmioty wymienione w tych przepisach mogą uzyskać status kościelnej osoby prawnej.
2014
10
paź

Istota:
Czy działalność wykonywana przez Spółkę może być uznana za działalność charytatywno- opiekuńczą w rozumieniu przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym, czy w tym zakresie można stosować przepisy art. 38 i 39 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP?
Fragment:
W myśl art. 55 ust. 3 uspdk, dochody z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne, o których mowa w art. 41 ust. 2, i te inwestycje kościelne, o których mowa w art. 41 ust. 3, których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów. W prawie podatkowym zwolnienie z opodatkowania dochodów spółek, których udziałowcami są wyłącznie kościelne osoby prawne, znalazło odzwierciedlenie w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o pdop. Zwolnienie to ma jednak charakter warunkowy. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy, wolne od podatku są dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o pdop, wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych z pozostałej (...)
2014
8
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.