Kościelne osoby prawne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kościelne osoby prawne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

Czy Parafia prowadząca przedszkole jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej?

Fragment:

Pojęcie „ niegospodarcza działalność statutowa ” należy więc rozumieć jako przeciwieństwo działalności gospodarczej w rozumieniu Ordynacji podatkowej, zaś dodanie przymiotnika „ statutowa ” oznacza ograniczenie zwolnienia dochodów kościelnej osoby prawnej tylko do dochodów z takiej działalności niegospodarczej, która znajduje odzwierciedlenie w prawie wewnętrznym danego kościoła, czy związku wyznaniowego. Nie jest więc działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności gospodarczej prowadzona przez kościelne osoby prawne działalność opiekuńczo-wychowawcza, oświatowo-wychowawcza, opiekuńczo-lecznicza oraz w zakresie pomocy społecznej w formie prowadzenia przedszkoli, placówek opieki nad dzieckiem, internatów, burs, szkół, zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy, itp. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a oraz lit. b updop, należy rozróżnić wyłącznie „ niegospodarczą działalność statutową ” oraz „ inną działalność ”. Opodatkowanie dochodów kościelnych osób prawnych uzależnione jest od sposobu uzyskania, a także celu przeznaczenia tych dochodów. Kościelne osoby prawne oprócz niegospodarczej działalności statutowej mogą również prowadzić działalność gospodarczą uregulowaną przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Niegospodarczą działalność statutową Kościoła stanowi każda działalność, niebędąca działalnością gospodarczą i będąca działalnością wynikającą z samej istoty Kościoła i specyfiki jego działalności.

2018
2
lut

Istota:

Czy Administracji jako podmiotowi podatkowemu, który podmiotowość prawną czerpie z osobowości prawnej Inspektorii, przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zasadnicze znaczenie w kwestii rozpatrywanego zwolnienia ma fakt, czy określona działalność jest prowadzona bezpośrednio przez kościelną osobę prawną, czy też wyodrębniony organizacyjnie podmiot. Nawet wtedy, gdy jest on powiązany z kościelną osobą prawną (np. finansowo, kadrowo), to jednak z formalnego punktu widzenia nie będziemy już mieli do czynienia z kościelną osobą prawną. Nie ma tu znaczenia fakt realizacji przez taki podmiot celu określonego dla kościelnych osób prawnych, który w ocenie ustawodawcy został tym zwolnieniem objęty. Z wniosku wynika, że Administracja, chociaż działa w ramach kościelnej osoby prawnej (Inspektorii), to została uznana na podstawie decyzji Izby Skarbowej za odrębny podmiot podatkowy. Zatem, w przypadku Administracji nie można uznać, że jest ona kościelną osobą prawną, do której zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 pkt 4a updop, bowiem kościelną osobą prawną jest Inspektoria, a Administracja na gruncie przepisów podatkowych została uznana za odrębnego od Inspektorii podatnika. W związku z powyższym, Administracji niebędącej kościelną osobą prawną, nie przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a updop. Stanowisko Administracji uznano zatem za nieprawidłowe. Zgodnie z (...)

2018
6
sty

Istota:

Czy ustanowienie nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej na rzecz Wnioskodawcy, będącego właścicielem nieruchomości władnącej, przez osobę prawną Kościoła Katolickiego (parafię rzymskokatolicką), jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 55 ust. 2 Ustawy o stosunku Państwa Polskiego do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Pojęcie „ niegospodarcza działalność statutowa ” należy więc rozumieć jako przeciwieństwo działalności gospodarczej w rozumieniu Ordynacji podatkowej, zaś dodanie przymiotnika „ statutowa ” oznacza ograniczenie zwolnienia dochodów kościelnej osoby prawnej tylko do dochodów z takiej działalności niegospodarczej, która znajduje odzwierciedlenie w prawie wewnętrznym danego kościoła, czy związku wyznaniowego. Nie jest więc działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności gospodarczej prowadzona przez kościelne osoby prawne działalność opiekuńczo-wychowawcza, oświatowo-wychowawcza, opiekuńczo-lecznicza oraz w zakresie pomocy społecznej w formie prowadzenia przedszkoli, placówek opieki nad dzieckiem, internatów, burs, szkół, zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy, itp. Na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4a updop, należy rozróżnić wyłącznie „ niegospodarczą działalność statutową ” oraz „ inną działalność ”. Opodatkowanie dochodów kościelnych osób prawnych uzależnione jest od sposobu uzyskania, a także celu przeznaczenia tych dochodów. Kościelne osoby prawne oprócz niegospodarczej działalności statutowej mogą również prowadzić działalność gospodarczą uregulowaną przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Niegospodarczą działalność statutową Kościoła stanowi każda działalność, nie będąca działalnością gospodarczą i będąca działalnością wynikającą z samej istoty Kościoła i specyfiki jego działalności.

2017
16
gru

Istota:

Czy w przypadku użycia (przeznaczenia) kapitału zapasowego na podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników w wysokości odpowiadającej kwotom wydatkowanym z dochodu na podstawie dyspozycji § 28 ust. 1 i 2 Umowy Spółki, na działalność charytatywno-opiekuńczą, na cele kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze Spółka zachowa nabyte już prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu wynikające z art. 55 ust. 3 uspkk oraz art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4b updop?

Fragment:

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4a updop, wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych: z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej, z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze. Z kolei w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, wolne od podatku są dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b. Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma charakter warunkowy i nie dotyczy dochodów uzyskiwanych z działalności określonej w art. 17 ust. 1a pkt 1 i pkt 1a updop. Zgodnie z tym przepisem zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone (...)

2017
30
wrz

Istota:

- Czy w przypadku użycia (przeznaczenia) kapitału zapasowego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki dochód (przychód) wspólnika Spółki - Konwentu będzie uznany za dochód (przychód) z działalności niegospodarczej kościelnej osoby prawnej na podstawie art. 55 ust. 2 uspkk, jak też art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a updop i tym samym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki wynikające z art. 26 ust. 1 i 2 updop? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
- Czy w przypadku użycia (przeznaczenia) kapitału zapasowego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki i złożenia przez wspólnika Spółki - Konwent nie później niż w dniu powzięcia ww. uchwały oświadczenia Spółce o przeznaczeniu dochodu uzyskanego przez wspólnika związanego z użyciem (przeznaczeniem) kapitału zapasowego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na cele, o których mowa w art. 55 ust. 3 uspkk, w szczególności działalność charytatywno-opiekuńczą Spółka nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 i 1a oraz 2 updop?

Fragment:

Jednym z nich jest uznanie, że dochód ten pochodzi z niegospodarczej działalności (statutowej) kościelnej osoby prawnej. O tym, że w przypadku użycia (przeznaczenia) kapitału zapasowego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki mamy do czynienia z niegospodarczą działalnością kościelnej osoby prawnej, jaką jest Konwent, przekonują Wnioskodawcę (Spółkę) przedstawione poniżej argumenty. W zakresie zwolnienia od opodatkowania dochodu z niegospodarczej działalności kościelnej osoby prawnej, a taką jest Konwent zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 7 uspkk, stosowne przepisy stanowią:  uspkk w art. 55 ust. 1: Majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym z wyjątkami określonymi w ust. 2 - 6; ust. 2: Kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. W tym zakresie osoby te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych; updop w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a: wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej. Uspkk i (...)

2017
29
wrz

Istota:

Czy w przypadku użycia (przeznaczenia) kapitału zapasowego na podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników w wysokości odpowiadającej kwotom wydatkowanym z dochodu na podstawie dyspozycji § 28 ust. 1 i 2 Umowy Spółki, na działalność charytatywno-opiekuńczą, na cele kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze Spółka zachowa nabyte już prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu wynikające z art. 55 ust. 3 uspkk oraz art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4b updop?

Fragment:

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4a updop, wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych: z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej, z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze. Z kolei w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, wolne od podatku są dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b. Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma charakter warunkowy i nie dotyczy dochodów uzyskiwanych z działalności określonej w art. 17 ust. 1a pkt 1 i pkt 1a updop. Zgodnie z tym przepisem zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone (...)

2017
27
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji Podatkowej i składania do właściwego Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z zakresu prowadzonej działalności zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Pojęcie „ niegospodarcza działalność statutowa ” należy więc rozumieć jako przeciwieństwo działalności gospodarczej w rozumieniu Ordynacji podatkowej, zaś dodanie przymiotnika „ statutowa ” oznacza ograniczenie zwolnienia dochodów kościelnej osoby prawnej tylko do dochodów z takiej działalności niegospodarczej, która znajduje odzwierciedlenie w prawie wewnętrznym danego kościoła, czy związku wyznaniowego. Nie jest więc działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności gospodarczej prowadzona przez kościelne osoby prawne działalność opiekuńczo-wychowawcza, oświatowo-wychowawcza, opiekuńczo-lecznicza oraz w zakresie pomocy społecznej w formie prowadzenia przedszkoli, placówek opieki nad dzieckiem, internatów, burs, szkół, zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy, itp. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a oraz lit. b updop, należy rozróżnić wyłącznie „ niegospodarczą działalność statutową ” oraz „ pozostałą działalność ”. Opodatkowanie dochodów kościelnych osób prawnych uzależnione jest od sposobu uzyskania, a także celu przeznaczenia tych dochodów. Kościelne osoby prawne oprócz niegospodarczej działalności statutowej mogą również prowadzić działalność gospodarczą uregulowaną przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Niegospodarczą działalność statutową Kościoła stanowi każda działalność, niebędąca działalnością gospodarczą i będąca działalnością wynikającą z samej istoty Kościoła i specyfiki jego działalności.

2017
5
lip

Istota:

W zakresie opodatkowania dochodu kościelnej osoby prawnej z niegospodarczej działalności statutowej w związku z zawarciem umowy darowizny udziałów w Spółkach pomiędzy Prowincją a trzema Konwentami.

Fragment:

W zakresie opodatkowania dochodu z niegospodarczej działalności kościelnej osoby prawnej, a taką jest Prowincja zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 7 uspkk, stosowne przepisy stanowią: uspkk w art. 55: - ust. 1: „ Majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym z wyjątkami określonymi w ust. 2 - 6 ”; - ust. 2: „ Kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. W tym zakresie osoby te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych ”; updop w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a): „ wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne me mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej ”. Niewątpliwie Prowincja jako odrębna osoba prawna od Konwentów otrzymując w sposób nieodpłatny udziały w Spółkach od trzech Konwentów, tj. otrzymując darowizny, uzyskuje przysporzenie (przychód/dochód) w rozumieniu updop. Darowizny te, a tym samym dochód, są ściśle związane z niegospodarczą działalnością statutową rozumianą jako działalność charytatywno-opiekuńcza w formie prowadzenia szpitali w rozumieniu art. 38 - 40 uspkk.

2017
18
lut

Istota:

W zakresie ustalenia, czy uzyskane przez Spółkę dochody mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, w sytuacji przekazania dochodu na rzecz kościelnej osoby prawnej, bądź pozostawienia na kapitale zapasowym Spółki.

Fragment:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a updop, wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych: z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej, z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze. Z kolei w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4b updop, wolne od podatku są dochody spółek, których jedynymi udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne - w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b. Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma charakter warunkowy i nie dotyczy dochodów uzyskiwanych z działalności określonej w art. 17 ust. 1a pkt 1 i pkt 1a updop. Ponadto, stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 updop, zwolnienie to nie ma zastosowania, jeżeli uzyskane przez podatnika dochody – bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowane są na inne cele niż określone ww. zwolnieniem.

2017
18
lut

Istota:

Czy Wnioskodawca, jako jednostka organizacyjna kościelnej osoby prawnej, ma obowiązek sporządzania i składania do Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami, oraz Sprawozdania Finansowego z działalności statutowej opisanej wyżej?

Fragment:

Z ww. przepisu wynika, że kościelne osoby prawne nie mają obowiązku składania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) oraz sprawozdań finansowych z niegospodarczej działalności statutowej. Z wniosku wynika, że Caritas Diecezji X Organizacja Pożytku Publicznego nie jest kościelną osobą prawną. Stanowi ona tylko wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowym jednostkę wspomagającą działalność Caritas Diecezji X. Z dniem 29 listopada 2007 r. Wnioskodawca został uznany przez Dyrektora Izby Skarbowej za odrębny podmiot podatkowy. Zatem, w przypadku Wnioskodawcy nie można uznać, że jest on kościelną osobą prawną, do której zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 pkt 4a updop, bowiem kościelną osobą prawną jest Caritas Diecezji X, a Wnioskodawca na gruncie przepisów podatkowych został uznany za odrębnego od Caritas podatnika. W związku z powyższym, dochody Wnioskodawcy, niebędącego kościelną osobą prawną, uzyskane z niegospodarczej działalności statutowej, nie są wolne od podatku w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a updop, a zatem Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzania i składania do Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami, oraz sprawozdania finansowego.