Korzystanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korzystanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Fragment:

(...) Sądzie Rejonowym zakończone ugodą) oraz przejęcie tego terenu. W dniu 27 stycznia 2010r. Wnioskodawca wezwał Spółkę do wydania nieruchomości pod groźbą skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, co doprowadziło do wydania nieruchomości Wnioskodawcy w dniu 26 lutego 2010r. W takim stanie faktycznym nie można zatem mówić o jakimkolwiek jawnym lub dorozumianym stosunku prawnym łączącym Wnioskodawcę z korzystającą bezumownie z gruntu Spółką. Opłata za bezumowne korzystanie z tej nieruchomości ma zatem w tym przypadku charakter odszkodowawczy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Nadmienia się, że w zakresie pozostałych stanów faktycznych przedstawionych we wniosku zostaną (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych obciążenie za używanie znaku handlowego za okres od 1 stycznia 2006 r. do 23 grudnia 2007 r. należy w całości potraktować jako koszt uzyskania przychodu roku 2009, czy też wartość tego obciążenia powinna skorygować wartość początkową wartości niematerialnej i konsekwentnie jej amortyzację?

Fragment:

(...) Spółki produktów sygnowanych rozpoznawalnym znakiem handlowym ma niewątpliwy wpływ na poziom przychodów osiąganych ze sprzedaży tych produktów. Jeżeli więc przedmiotowe używanie znaku handlowego „F.” nie było wynikiem udzielenia Wnioskodawcy przez ten podmiot licencji, wskazaną opłatę, związaną z korzystaniem z tegoż znaku, powinno się kwalifikować jako pośredni koszt uzyskania przychodów. W konsekwencji powyższego, koszt uzyskania przychodów w postaci opłaty za korzystanie ze znaku handlowego „F.” w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 23 grudnia 2007 r. może być w całości ujęty w rachunku podatkowym jako koszt uzyskania przychodów zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 4d ustawy, zgodnie z którą koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy zapłacona w 2008 r. połowa odsetek od należności za bezumowne korzystanie z majątku Spółki O za okres od 16 maja 2007 r. do 29 lutego 2008 r. stanowi koszt uzyskania przychodu 2008 roku? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Fragment:

(...) z majątku stanowi koszt uzyskania przychodów (w świetle przesłanek wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy o pdop). Skoro, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z majątku Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, to zapłacone odsetki od tej należności również stanowią koszty uzyskania przychodu. W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Do wniosku Spółka dołączyła tabele szczegółowego wyliczenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy oraz porozumienie z dnia 17 kwietnia 2008 r. Należy zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny tego materiału; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Interpretacja dotyczy zaistniałego (...)

2011
1
sie

Istota:

1) Czy otrzymane kwoty są już dochodem Zainteresowanego?
2) Czy może On przychód potrącić o koszty utrzymania lokalu, takie jak opłaty za zużyte przez ww. lokatorów media, opłaty ponoszone do wspólnoty itp.? Jeżeli tak, to o które oraz czy tylko o te dotyczące zużytych przez nich mediów, czy także o te związane z samym lokalem?

Fragment:

(...) "w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Z analizy przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Zainteresowany otrzymuje odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego od osób zajmujących lokal stanowiący Jego własność. Osoby te nie mają tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, zaś kwoty wpłacane przez nich tytułem ww. odszkodowania nie są uiszczane w równej wysokości, jak i częstotliwości. Wnioskodawca w związku z utrzymaniem przedmiotowego lokalu ponosi koszty, takie jak opłaty za zużyte przez lokatorów media, opłaty ponoszone do wspólnoty itp. Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy opłata za korzystanie ze znaku towarowego jest kosztem podatkowym spółki (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?

Fragment:

(...) opłata będzie dotyczyć (czyli nie można będzie dokonać właściwej wyceny wartości tego prawa do znaku na początku roku korzystanie ze znaku) będzie miał zastosowanie art. 16g ust. 14 mówiący o wyliczaniu wartości początkowej prawa majątkowego w przypadku, gdy wynagrodzenie wynikające z umowy licencyjnej jest uzależnione od przychodów to wartość tego wynagrodzenia przy wycenie do amortyzacji znaku towarowego pomija się. W przypadku Spółki kosztem będzie cała opłata za korzystanie ze znaku towarowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. (...)

2011
1
lip

Istota:

Odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu i wnioskodawca wystawiając noty z tytułu odszkodowania nie powinien naliczać i odprowadzać podatku VAT.

Fragment:

(...) zmierzające do ochrony własnego interesu. Wnioskodawca zatem wyraził swój sprzeciw wobec korzystania przez najemcę z lokalu bez umowy. Ze stanu faktycznego wynika, iż sąd zakwalifikował stan posiadania przedmiotowego lokalu przez ZPZLO jako bezumowne korzystanie z nieruchomości i zasądził z tego tytułu na rzecz Spółdzielni odszkodowanie. Mając na uwadze okoliczności stanu faktycznego należy stwierdzić, iż zasądzone przez sąd odszkodowanie nie stanowi odpłatności za korzystanie z nieruchomości, a jedynie rekompensatę za zajęcie cudzej własności i uniemożliwienie wykorzystania jej w odmienny sposób. Tym samym bezumowna czynność, na którą nie została wyrażona zgoda (ani wyraźna, ani dorozumiana), nie stanowi czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym przedmiotowe odszkodowanie, z tytułu bezumownego korzystania z lokalu, nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu i wnioskodawca wystawiając noty z tytułu (...)

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzej rzeczy.

Fragment:

(...) ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości jest w istocie odpłatnością za świadczoną usługę i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a za świadczoną usługę Wnioskodawca winien wystawić fakturę VAT. Ponadto stwierdzić należy, iż z dniem 1 grudnia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dz. U. Nr 209, poz. 1320) z zastrzeżeniem art. 15 ww. ustawy. Powyższa zmiana nie ma jednak (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy koszt jaki Spółka ponosi z tytułu używania znaku towarowego X jest kosztem podatkowym, a jeżeli tak to w jakim momencie ten koszt należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) przychodów bezpośrednio związane z przychodami, koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami. Do pierwszej kategorii kosztów należy zaliczyć koszty, których poniesienie wpłynęło bezpośrednio na uzyskanie konkretnego przychodu, druga zaś kategoria obejmuje wszelkie inne koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika związane z jego funkcjonowaniem. W nawiązaniu do powyższego należy uznać, iż koszty ponoszone w związku z korzystaniem ze znaku towarowego należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami. Koszty te na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy przekazywane przez Spółkę opłaty z tytułu prawa do korzystania z programu wyścigów na własne potrzeby będą objęte dyspozycją art. 12 umowy polsko-szwedzkiej oraz art. 21 i 26 updop ? Czy Spółka dokonująca wypłaty takich należności na rzecz podmiotu szwedzkiego będzie obowiązana do potrącenia od nich zryczałtowanego podatku dochodowego.

Fragment:

(...) zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności. Tak więc w przypadku zawarcia umowy pozwalającej na korzystanie z bazy danych faktycznym przedmiotem transakcji mogą być także zawarte w niej określone dane specjalistyczne, nie mające charakteru ogólnodostępnego. W takich przypadkach, kiedy przekazywane podmiotowi szwedzkiemu należności obejmowałyby zarówno opłatę za korzystanie z takich informacji, jak i opłatę za korzystanie z bazy danych, należności te podlegałyby w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 12 umowy polsko-szwedzkiej. Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy jest zwolnione z opodatkowania świadczenie pieniężne otrzymane wskutek zawartej ugody sądowej, z tytułu bezumownego korzystania z części nieruchomości?

Fragment:

(...) zasądzenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy jest bowiem wyrównanie właścicielowi faktu nieuzyskania przychodu, który mógłby osiągnąć, gdyby mógł swobodnie dysponować tą rzeczą. Zdaniem organu odwoławczego, taki przychód (wynagrodzenie) podlegałby opodatkowaniu na zasadach ogólnych (analogicznie do przychodu z tytułu najmu lub dzierżawy). Zatem należy stwierdzić, iż świadczenie pieniężne, uzyskane przez Podatnika z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 9 powoływanej ustawy podatkowej, i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z linią orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego przepisy prawa podatkowego należy interpretować ściśle, zaś ich wykładania rozszerzająca jest niedopuszczalna. Wszelkiego rodzaju ulgi podatkowe maja charakter ściśle określony. Jest (...)