Korzyści | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korzyści. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy zaliczenia wydatków z tytułu usług świadczonych na rzecz Spółki na podstawie umowy kierowania łańcuchem dostaw do kosztów uzyskania przychodów Spółki w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

Fragment:

(...) poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu obciąża podatnika jako odnoszącego ewidentną korzyść z zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W opinii tut. organu podatkowego wydatki ponoszone przez Sp. z o.o. na rzecz XXX A/S w Danii z tytułu świadczenia usług na podstawie umowy kierowania łańcuchem dostaw podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Jak wynika z załącznika nr 1 do przedmiotowego wniosku przynoszą bowiem konkretne i wymierne korzyści w postaci m.in. niższych cen kupowanych surowców i opakowań potrzebnych do produkcji, skrócenia czasu realizacji zamówień oraz zmniejszenia poziomu posiadanych zapasów, zmian oraz udoskonaleń w procesie produkcji, magazynowania produktów zmierzających do obniżenia kosztów magazynowania i transportu. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia. Interpretacja nie jest wiążąca (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku rozpoznawania przychodu z tytułu korzystania z urządzeń dozujących w ramach współpracy z kontrahentem zagranicznym na gruncie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Fragment:

(...) z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, t.j. takim, w którym korzyść majątkową ma otrzymać tylko jedna strona. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Strony zawarły umowę, której realizacja przynosi wzajemne korzyści - Spółka ma możliwość korzystania z urządzeń niezbędnych przy obecnym stopniu zaawansowania technologicznego na rynku, bez których nie byłaby w stanie świadczyć swoich usług na odpowiednim poziomie, a kontrahent ma gwarancję, że Spółka będzie dokonywać zakupu środków piorących wyłącznie u niego i w ilościach nie mniejszych, niż określono w umowie. Zatem udostępnienie Spółce urządzeń dozujących środki piorące oraz zapewnienie dodatkowej obsługi (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy możliwości zaliczenia do usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty określonych wydatków

Fragment:

(...) Do usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty nie można również zaliczyć zakupu kart telefonicznych dla wychowawców kolonijnych. Natomiast pozostałe wydatki należy zaliczyć w całości do grupy usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty. Zaznaczyć dodatkowo należy, iż zgodnie z art. 119 ust. 4 ustawy VAT podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty. (...)