IPTPB1/415-360/12-4/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy zajęcia - korepetycje prowadzone grupowo na zasadach opisanych powyżej można rozliczać korzystając z formy karty podatkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2012 r. (data wpływu 14 czerwca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 lipca 2012 r. (data wpływu 9 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania uzyskanych przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m. in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), w związku z czym pismem z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr IPTPB1/415-360/12-2/MG, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie z dnia 27 czerwca 2012 r. skutecznie doręczono w dniu 4 lipca 2012 r., następnie w dniu 9 lipca 2012 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej 5 lipca 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest nauczycielką fizyki z 26 letnim stażem pracy, zatrudnioną na pełny etat w liceum. Na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (85.58.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane) prowadzi zajęcia nauczania fizyki - korepetycje, rozliczając się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Od początku prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawczyni udziela uczniom lekcji na godziny, pomagając przygotować się do egzaminu na studia. Od czasu reformy oświaty, pomaga również uczniom przygotować do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Pomocy wymagają mniej zdolni uczniowie, lub tacy, którzy z różnych powodów opuścili wiele godzin zajęć w szkole, oraz uczniowie, którzy realizowali fizykę w szkole na poziomie podstawowym, a maturę będą zdawać na poziomie rozszerzonym. Wnioskodawczyni realizuje głównie zagadnienia przygotowujące ucznia do odrabiania zadanych lekcji w okresie dla niego szczególnym, przygotowującym do matury. Dla ucznia klasy maturalnej odrabiane lekcji z fizyki polega na powtarzaniu materiału z lat ubiegłych oraz rozwiązywaniu dużej liczby zadań włączając w to arkusze maturalne z poprzednich lat.

Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu uczniów pozaszkolnymi formami zajęć powtórzeniowych i utrwalających oraz mając na uwadze obniżenie ceny lekcji, Wnioskodawczyni chce zorganizować zajęcia nauczania z fizyki w małych, kilkuosobowych grupach. Jest to znacznie korzystniejsza forma dla uczniów, ponieważ istnieje również możliwość współpracy koleżeńskiej, która przenosi się na współpracę poza zajęciami z nauczycielem i przekłada na liczbę rozwiązywanych zadań.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zajęcia - korepetycje prowadzone grupowo na zasadach opisanych powyżej można rozliczać korzystając z formy karty podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, jeżeli za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji, to usługi edukacyjne w zakresie grupowego przygotowania do egzaminu maturalnego mieszczą się w pojęciu działalności polegającej na udzielaniu lekcji na godziny, zgodnie z wykładnią językową.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni stwierdziła, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji (pkt 2 objaśnień w części XI załącznika nr 3 do ww. ustawy).

Skoro ustawodawca definiuje udzielanie lekcji na godziny jako pomoc w nauce oraz jednocześnie pozostawia otwartym katalog usług, które można zakwalifikować pod tym pojęciem, to należy stwierdzić, że usługi edukacyjne w zakresie grupowego przygotowania do egzaminu maturalnego mieszczą się w pojęciu działalności polegającej na udzielaniu lekcji na godziny, zgodnie z wykładnią językową i uzyskane z tego tytułu przychody można rozliczać w formie karty podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.