ITPP2/4512-491/16/AGW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak opodatkowania darowizny maszyny oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2016 r. (data wpływu 12 lipca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 8 sierpnia 2016 r. (dopłata), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania darowizny maszyny oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania darowizny maszyny oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą i prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, której przedmiotem jest działalność usługowa następująca po zbiorach oraz magazynowanie i przechowywanie towarów. Ww. działalność prowadzona jest od 2007 r. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

W 2014 r. Wnioskodawca nabył nieodpłatnie do swojej działalności gospodarczej przedsiębiorstwo prowadzone przez żonę (indywidualna działalność gospodarcza, podatnik VAT czynny). Nabyte przedsiębiorstwo stanowiło przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego. W skład nabytego przedsiębiorstwa wchodził zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej (w szczególności były to: środek trwały, wyposażenie, środki pieniężne, umowy, księgi podatkowe). Ponieważ przedmioty służące żonie do wykonywania działalności gospodarczej stanowiły wspólność majątkową małżeńską (małżonkowie pozostawali i pozostają w ustroju wspólności małżeńskiej), to przy ich przekazaniu na potrzeby działalności gospodarczej męża (Wnioskodawcy) nie nastąpiła zmiana właściciela, a jedynie zmiana osoby zarządzającej. W związku z powyższym, przekazanie przedsiębiorstwa żony do firmy prowadzonej przez męża nie stanowiło darowizny, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, lecz stanowiło czynność techniczno-organizacyjną. Formalne przekazanie przedsiębiorstwa żony do firmy prowadzonej przez Wnioskodawcę zostało udokumentowane protokołem przekazania (z podpisami notarialnie poświadczonymi) zawierającym specyfikację poszczególnych składników wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa. Jako że przekazane Wnioskodawcy przez żonę przedsiębiorstwo stanowiło przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, to czynność przekazania nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT (art. 6 pkt 1 ustawy o VAT).

Po nabyciu przedsiębiorstwa żony Wnioskodawca kontynuuje jego prowadzenie w ramach własnej indywidualnej działalności gospodarczej.

Jednym z elementów nabytego od żony przedsiębiorstwa był środek trwały - maszyna ładowarka. Przedmiotowa maszyna kupiona została przez żonę Wnioskodawcy w 2008 r. na potrzeby prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Z faktury zakupu w/w maszyny odliczony został podatek VAT naliczony.

W związku z nieodpłatnym przekazaniem przedsiębiorstwa żona Wnioskodawcy nie dokonała korekty podatku VAT odliczonego od zakupu w/w maszyny. Powyższe uzasadnione było treścią art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, z którego wynika, że w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W 2016 r., po prawie 2 latach wykorzystywania w/w maszyny w swojej działalności gospodarczej, Wnioskodawca zamierza przekazać ją w drodze darowizny stryjowi.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania.
  1. Czy prawidłowym pozostaje stanowisko Wnioskodawcy, iż planowane przekazanie maszyny ładowarki w formie darowizny nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?
  2. Czy prawidłowym pozostaje stanowisko Wnioskodawcy o braku obowiązku dokonywania przez Wnioskodawcę korekty podatku VAT naliczonego od zakupu w/w maszyny, który został odliczony przez jego żonę?

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Zgodnie zaś z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (czyli dostawę odpłatną), rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny
  • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem zbycia jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Natomiast reguły dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do dokonywania korekty zostały określone w art. 91 ustawy.

Jak stanowi art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1 podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Korekty, o której mowa powyżej dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy (ust. 3).

W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty (ust. 4). W takim przypadku korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (ust. 5).

Jak stanowi natomiast art. 91 ust. 6 ustawy o VAT, w przypadku, gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

  1. opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
  2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Zgodnie zaś z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z ww. regulacji wynika, że w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obowiązek dokonania ewentualnej korekty podatku naliczonego spoczywa na nabywcy. Nabywca przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest zatem beneficjentem praw i obowiązków zbywcy w zakresie korekty podatku VAT odliczonego.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny, zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie w formie darowizny maszyny ładowarki nabytej w 2014 r. od żony w ramach nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż przy jej nabyciu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego (czynność nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT). W ocenie Wnioskodawcy, nie będzie ponadto obowiązany do korekty podatku VAT naliczonego odliczonego przez żonę w 2008 r., gdyż planowana darowizna maszyny będzie miała miejsce po upływie tzw. okresu korekty, który w przypadku środków trwałych o wartości powyżej 15.000 zł. wynosi 5 lat (art. 91 ust. 2 ustawy o VAT).

Takie też stanowisko prezentowane jest w interpretacjach organów podatkowych (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 maja 2011 r. nr IPPP1-443-618/11-2/Igo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2009 r., nr IBPP/443-698/09/IK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy wskazać, że interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku zdarzeń przyszłych, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostaną określone odmienne stany faktyczne, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę opinii może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.