IPTPP2/443-775/11-4/KW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Jakkolwiek ustawa o podatku od towarów i usług reguluje kwestię sporządzania korekty informacji podsumowującej, to nie przewiduje składania do korygowanej informacji podsumowującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż brak jest podstaw do dołączania do korekty informacji podsumowującej pisemnych wyjaśnień przyczyn jej złożenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2011 r. (data wpływu 21 listopada 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 lutego 2012 r. (data wpływu 21 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku składania wyjaśnienia przyczyn korekty do informacji podsumowującej VAT-UEK – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku składania wyjaśnienia przyczyn korekty do informacji podsumowującej VAT-UEK.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 lutego 2012 r. poprzez doprecyzowanie zaistniałego stanu faktycznego oraz kwestie związane z reprezentacją.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W wyniku pomyłek w numerach NIP kontrahentów, Wnioskodawca złożył korektę informacji podsumowującej VAT UEK. Spółka wszystkie deklaracje składa drogą elektroniczną. Do każdej innej deklaracji składanej drogą elektroniczną jako korekta można dołączyć wyjaśnienie na druku ORD-ZU. Jedynym wyjątkiem jest korekta informacji podsumowującej VAT UEK. W tym przypadku nie ma możliwości napisania wyjaśnienia przyczyny takiej korekty. Mimo to Urząd Skarbowy żąda, aby dodatkowo składać w formie papierowej wyjaśnienie do korekty VAT UEK.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy istnieje obowiązek (w przypadku składania deklaracji w formie elektronicznej) składania w formie papierowej wyjaśnienia przyczyn korekty do informacji VAT UEK...

Zdaniem Wnioskodawcy, według informacji uzyskanej w dniu 10.10.2011 r. w Krajowej Informacji Podatkowej, nie ma obowiązku składania jakichkolwiek wyjaśnień do informacji podsumowującej VAT UEK. Wnioskodawca wskazał, iż takie jest również stanowisko Departamentu Administracji Podatkowej. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż jeżeli nie ma możliwości złożenia wyjaśnień w formie elektronicznej, to nie ma podstaw do żądania tych wyjaśnień od Spółki. Reguły korekt informacji podsumowujących zostały określone wprost w ustawie o podatku od towarów i usług. Korekty takiej dokonuje się na innym formularzu niż był złożony pierwotnie i jasno z niego wynika, czego ta korekta dotyczy. Wnioskodawca stwierdził, iż nie ma więc powodu, aby składać „ręczne” wyjaśnienie do e-deklaracji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych:

 1. wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 3, do których ma zastosowanie art. 42 ust. 1, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
 2. wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 11 ust. 1, od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
 3. dostawach towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
 4. usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca

-zwane dalej „informacjami podsumowującymi”.

W myśl art. 100 ust. 3 ustawy, informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4, 6 i 7.

Według ust. 4 art. 100 ustawy, informacje podsumowujące mogą być składane za okresy kwartalne w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy dotyczą one:

 1. transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250.000 zł (do dnia 31 grudnia 2011 r. zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 195, poz. 1504) kwota wynosi 500.000 zł);
 2. transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku, nie przekracza w danym kwartale 50.000 zł;
 3. transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

Jak stanowi art. 100 ust. 7 ustawy, informacje podsumowujące składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej składa się do 25. dnia miesiąca następującego po okresie, o którym mowa w ust. 3-6.

Według ust. 8 art. 100 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące dane:

 1. nazwę lub imię i nazwisko podmiotu składającego informację podsumowującą oraz jego numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu dokonanym przez naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 97 ust. 9, który zastosował dla transakcji, o których mowa w ust. 1;
 2. właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej takim podatnikiem, nabywających towary lub usługi, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 3. właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie właściwe dla podatnika podatku od wartości dodanej dokonującego dostawy towarów, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
 4. łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wyrażoną zgodnie z art. 31, łączną wartość wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w tym również łączną wartość dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 3, łączną wartość świadczonych usług, o których mowa w ust. 1 pkt 4 - w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonych informacjach podsumowujących podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę błędnej informacji podsumowującej (art. 101 ustawy).

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, terminu i miejsca składania oraz wzór korekty informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełnienia, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz przepisy Unii Europejskiej.

Powyższa delegacja zrealizowana została poprzez wydanie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. Nr 156, poz. 931).

Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia, określa się wzory:

 1. informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 2. korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Generalne zasady korygowania deklaracji regulują przepisy zawarte w Dziale III „Zobowiązania podatkowe”, Rozdział 10 „Korekta deklaracji” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

W myśl art. 81 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, zgodnie z § 2 art. 81 ww. ustawy.

Według definicji zawartej w art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach, to rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

W tym miejscu należy zauważyć, że wskazane przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, regulujące kwestię korygowania deklaracji, stanowią normy lex generali. Oznacza to, że jeżeli w przepisach prawa podatkowego przewidziane zostały inne, bardziej szczegółowe przepisy regulujące ww. kwestię (lex specialis), to tym samym mają one pierwszeństwo przed normami bardziej ogólnymi (w tym przypadku przed przepisami Ordynacji podatkowej), co wynika z zasady lex specialis derogat legi generali.

Większość korekt opiera się na przepisach zawartych w ustawie Ordynacja podatkowa. Inaczej jest w przypadku informacji podsumowujących, bowiem reguły dokonania korekty informacji podsumowującej wskazane zostały wprost w ustawie o podatku od towarów i usług. Korekty deklaracji podatkowych co do zasady składa się na tych samych drukach, co sama deklaracja, zaznaczając jedynie cel złożenia formularza: „korekta”. Korektę informacji podsumowującej dokonuje się na specjalnie do tego przygotowanym formularzu VAT-UEK „Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach”. W korekcie tej w pozycji ”Było” wpisuje się dane wykazane w złożonej uprzednio informacji podsumowującej, a w pozycji „Jest” podaje się prawidłowe dane. Dodatkowo wyjaśnić należy, iż w korekcie informacji podsumowującej w linii „Było” należy podać korygowane lecz tylko błędne dane, natomiast w linii „Jest” należy podać skorygowane, poprawne dane.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zarejestrowany jako podatnik VAT UE, w wyniku pomyłek w numerach NIP kontrahentów złożył korektę informacji podsumowującej VAT-UEK. Spółka wszystkie deklaracje składa drogą elektroniczną. Do każdej innej deklaracji składanej drogą elektroniczną jako korekta można dołączyć wyjaśnienie na druku ORD-ZU. Jedynym wyjątkiem jest korekta informacji podsumowującej VAT-UEK.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy kwestii obowiązku składania w formie papierowej wyjaśnienia przyczyn korekty informacji podsumowującej VAT-UEK, w przypadku składania tej korekty w formie elektronicznej.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, iż jakkolwiek ustawa o podatku od towarów i usług reguluje kwestię sporządzania korekty informacji podsumowującej, to nie przewiduje składania do korygowanej informacji podsumowującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż brak jest podstaw do dołączania do korekty informacji podsumowującej pisemnych wyjaśnień przyczyn jej złożenia.

Reasumując w przedmiotowej sprawie należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie ma obowiązku dołączenia do składanej w formie elektronicznej korekty informacji podsumowującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.