IPPP3/4512-492/16-2/PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Korekta wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz zastosowanie kursu waluty obcej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 6 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz zastosowania kursu waluty obcej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz zastosowania kursu waluty obcej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest importerem i dystrybutorem hurtowym sprzętu gospodarstwa domowego na terytorium Polski. Spółka nie prowadzi sprzedaży na rzecz klientów indywidualnych. Sprzedaż do odbiorcy finalnego produktu następuje za pośrednictwem sklepów detalicznych (niekiedy z pośrednictwem jeszcze innych podmiotów). Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Towary handlowe sprzedawane przez Spółkę, nabywane są od zagranicznych dostawców, w tym od kontrahenta mającego siedzibę w Wielkiej Brytanii (dalej: „Kontrahent”). Dostawy towarów od Kontrahenta na rzecz Spółki realizowane są poprzez centralny magazyn Kontrahenta znajdujący się na terytorium Niemiec. Kontrahent zarejestrowany jest dla potrzeb VAT zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Niemczech.

W działalności Spółki zdarzają się sytuację, gdy po wystawianiu przez Kontrahenta faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (dla Spółki wewnątrzwspólnotowe nabycie), kwota wynagrodzenia należnego Kontrahentowi ulega zmianie w wyniku udzielonej Spółce przez Kontrahenta premii pieniężnej (rabatu).

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Kontrahentem (dalej: „Porozumienie”), Spółce przysługuje lojalnościowa premia pieniężna, której otrzymanie uzależnione jest od osiągnięcia przez nią określonego pułapu sprzedaży produktów dostarczonych przez Kontrahenta. Wysokość tego rabatu kalkulowana jest jako iloczyn sprzedanych przez Spółkę towarów Kontrahenta, ceny zakupu tych towarów oraz wartości procentowej rabatu. Jedynym czynnikiem warunkującym uzyskanie przez Spółkę rabatu, jest osiągnięcie przez nią określonego wolumenu sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie handlowej Kontrahenta. W szczególności, z przyznaniem premii nie są powiązane jakiekolwiek usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Kontrahenta.

Z powyższego wynika, iż na moment nabycia towarów od Kontrahenta, tj. wystawienia przez niego pierwotnej faktury, nie są tak jemu jak i Spółce znane okoliczności uzasadniające fakt przyznania rabatu oraz jego wysokość. Zatem, na moment nabycia Spółka nie jest w stanie określić czy w okresie objętym Porozumieniem, dojdzie do osiągnięcia wskazanego w nim progu sprzedaży, które to warunkuje przyznanie Spółce rabatu.

Co więcej, należy wskazać, iż przyznanie lojalnościowej premii pieniężnej na rzecz Spółki, nie jest powiązane w jakikolwiek sposób z konkretnymi zakupami realizowanymi przez Spółkę od i Kontrahenta, natomiast odnosi się do ogółu zakupów dokonywanych w ciągu danego okresu rozliczeniowego. W związku z tym, nie sposób ustalić, o ile nastąpiło obniżenie ceny każdej jednostkowej transakcji udokumentowanej fakturą pierwotną.

W celu udokumentowania przydzielonego Spółce rabatu, po ostatecznym uzgodnieniu jego wysokości, Kontrahent wystawia Spółce uznaniowe noty korygujące (dalej: „Nota korygująca”), które to dokumentują zmniejszenie kwoty wynagrodzenia należnego Kontrahentowi z tytułu zbycia towarów handlowych. Nota korygująca nie zawiera żadnych referencji do faktur dokumentujących dostawy na rzecz Spółki, które traktuje ona za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (dalej: „WNT”).

Ponadto możliwa jest sytuacja, gdy mimo, że dostawy fakturowane były z niemieckim numerem VAT Kontrahenta, nota dokumentująca premię pieniężną zawiera brytyjski numer VAT (wystawcą obu dokumentów pozostaje Kontrahent).

Rozliczenia pomiędzy Spółką, a Kontrahentem następują w walucie euro.

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego po stronie Spółki powstały wątpliwości co do sposobu ujęcia otrzymywanej Noty korygującej dla celów podatku od towarów i usług (VAT).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy otrzymywaną Notę uznaniową należy traktować jako korektę/zmniejszenie wartości dokonywanych przez Spółkę WNT?
 2. W deklaracji podatkowej za jaki okres Wnioskodawca zobowiązany jest ująć wystawioną na jego rzecz Notę korygującą z tytułu przyznania mu premii pieniężnej?
 3. Jaki kurs waluty euro, powinien zastosować Wnioskodawca do przeliczenia kwot wyrażonych w tej walucie, a ujętych w Nocie korygującej?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1 i 2

Przyznanie na jego rzecz lojalnościowej premii pieniężnej, w sytuacji opisanej w stanie faktycznym powinno zostać dla celów podatku VAT potraktowane jako korekta wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Zgodnie z art. 20 ust. 5 Ustawy VAT, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W tym miejscu należy zauważyć, iż przepisy Ustawy VAT nie regulują wprost zasad rozliczenia korekty WNT, w tym korekty in minus. Jedyny przepis odnoszący się do terminu rozliczenia faktur korygujących przez nabywcę, zawarty został w art. 86 ust. 19a Ustawy VAT, zgodnie z którym nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę korygującą, winien dokonać zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę i korygującą otrzymał. Należy jednak zauważyć, iż w przypadku WNT nabywca rozlicza zarówno podatek naliczony jak i podatek należny. W takiej sytuacji w ocenie Wnioskodawcy, należy uzależnić moment korekty zmniejszającej podatek należny od przyczyny korekty.

Zgodnie z akceptowanym przez organy podatkowe stanowiskiem, sposób rozliczenia wystawionych przez sprzedawcę dokumentów korygujących, w sytuacji gdy korekta powoduje podwyższenie, bądź obniżenie podstawy opodatkowania i korektę podatku należnego, uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia takiej faktury, bądź noty (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 6 kwietnia 2016 r, nr IPPP2/4512-190/16-2/AO). I tak, w sytuacji gdy korekta spowodowana jest przyczyną powstałą po zrealizowaniu transakcji powinna ona zostać rozliczona na bieżąco, tj. za okres, w którym podatnik otrzymał dokument uzasadniający taką korektę.

W opisanym stanie faktycznym, otrzymanie Not korygujących przez Spółkę związane jest z rozliczanymi przez Spółkę transakcjami WNT. Nie wiąże się z usługami wykonywanymi przez Spółkę na rzecz Kontrahenta. Na moment rozliczania zakupów, Spółka nie miała możliwości przewidzenia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania korekty, bowiem uzyskanie premii pieniężnej zależne było wyłącznie od osiągnięcia określonego w Porozumieniu poziomu sprzedaży towarów dostarczonych przez Kontrahenta. W takiej sytuacji, konieczność dokonania korekty jest niezależna od decyzji Spółki, czy Kontrahenta, a wpływ na tą okoliczność mają wyłącznie preferencje konsumentów, kształtujących popyt na towary dostarczane przez Kontrahenta.

Co więcej, faktury pierwotne, które wymagają korekty z uwagi na okoliczności, które powstały po dniu ich wystawienia, dokumentują dokonanie transakcji zgodnie z rzeczywistością istniejącą w dacie pierwotnej dostawy. A co za tym idzie, udzielenia Spółce lojalnościowej premii pieniężnej (rabatu) za zrealizowanie określonego poziomu obrotów, wystawienie faktury/noty korygującej nie wynika z błędu zawartego w fakturze pierwotnej, która na moment wystawienia, odzwierciedlała zaistniałe zdarzenia gospodarcze.

Dodatkowo należy wskazać, iż premia pieniężna nie jest powiązana z konkretnymi dostawami realizowanymi przez Kontrahenta na rzecz Spółki, ale odnosi się do ogółu zakupów realizowanych przez nią w okresie wskazanym w Porozumieniu. Stąd nie sposób skorygować pierwotnego obrotu pomiędzy Kontrahentem i Spółką w taki sposób, aby oddawał warunki finansowe transakcji.

Wystawienie dokumentu korygującego spowodowane było przez okoliczności, które nie były znane w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, udzielona premia pieniężna (rabat) powinna zostać ujęta dla celów podatku VAT jako zmniejszenie wartości WNT w dacie otrzymania Noty korygującej.

Podobny pogląd została zaakceptowany przez organy interpretacyjne, tak np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 29 kwietnia 2015 r. (nr IPPP3/4512-118/15-2/JF) stwierdził, iż „w sytuacji, kiedy Podatnik [...] otrzymuje rabat, to w konsekwencji zmniejsza się podstawa opodatkowania, ponieważ podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. Z uwagi na to, że w efekcie wskazanych działań podstawa opodatkowania ulegnie zmniejszeniu - korekty należy dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym nabywca otrzymał fakturę/notę korygującą (credit note) dotyczącą rabatu [...]. Zatem Spółka będzie zobowiązana do dokonania korekty obrotu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za okres, w którym Spółka otrzymała credit notę z tytułu otrzymania rabatu posprzedażowego.” Podobnie ten sam organ w interpretacji z dnia 21 października 2014 r. (nr IPPP3/443-726/14-2/JF).

Podsumowując, Spółka będzie zobowiązana dokonać korekty podstawy opodatkowania, podatku VAT należnego i naliczonego dla WNT z tytułu otrzymania lojalnościowej premii pieniężnej, w deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej za okres rozliczeniowy, w którym otrzyma Notę korygującą potwierdzającą dokonanie przez Kontrahenta danej korekty. Bez znaczenia dla tej oceny jest wykazanie w Nocie korygującej brytyjskiego numeru identyfikacyjnego, co w ocenie Spółki wynika z błędu Kontrahenta, który Spółka może skorygować wystawiając notę korygującą numer identyfikacyjny. Faktem pozostaje, że niezależnie od wskazanego na fakturach i w Nocie korygującej numeru identyfikacyjnego, dostaw na rzecz Spółki dokonuje ten sam podatnik.

Ad. 3

Zgodnie z art. 31a ust. 1 Ustawy VAT w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Jak z tego wynika, ustawodawca nie ograniczył zastosowania powyższej regulacji wyłącznie do pierwotnych faktur dokumentujących daną transakcję. W ocenie Wnioskodawcy, powinno się je również odnosić do dokumentów korygujących obrót.

Jak zostało wskazane powyżej wystawienie Noty korygującej traktowanej jako zbiorcza faktura korygująca wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, kreuje nową sytuację, nieznaną w momencie wystawienia faktury pierwotnej. Bowiem konieczność korekty faktur pierwotnych powstała na skutek okoliczności nowych, niemożliwych do przewidzenia w dniu wystawienia faktury pierwotnej. Co więcej, Spółka nie jest w stanie przyporządkować Noty korygującej do poszczególnych faktur dokumentujących sprzedaż przez Kontrahenta towarów na jej rzecz. Nota korygująca obejmuje bowiem całą sprzedaż towarów realizowaną przez Kontrahenta na rzecz Spółki, bez określenia konkretnych faktur, do których ma się odnosić. W praktyce premia za dany okres może zostać wyliczona w oparciu o dostawy od Kontrahenta realizowane w tym okresie jak i we wcześniejszych okresach ponieważ dla liczenia wysokości premii nie jest istotny termin zakupu towarów od Kontrahenta lecz popyt na jego produkty i generowana w związku z tym popytem sprzedaż Spółki (zapasów z bieżącego i wcześniejszych okresów).

Skoro zatem kwota wynikająca z Noty korygującej powinna zostać rozliczona na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty, a rozliczenie korekty następuje w okresie wystawienia faktury korygującej, to mając na uwadze przepis art. 31a Ustawy VAT, w ocenie Wnioskodawcy, dniem właściwym do przeliczenia kwot w walutach obcych wykazanych na tej fakturze jest ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia tej faktury korygującej. Potwierdzają to również organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z dnia 19 marca 2014 r. (nr IPPP3/443-1179/13-4/SM) oraz z dnia 8 lipca 2013 r. (nr IPPP3/443-342/13-4/KT).

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy do przeliczenia wartości wyrażonych w walutach obcych, a zawartych w Notach korygujących, powinien znaleźć zastosowanie średni kurs ogłoszony przez NBP obowiązujący w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia Noty korygującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

W myśl art. 30a ust. 1 ustawy do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w tym również dokonywanego na podstawie art. 12a ust. 4–6, stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy, zgodnie z którym podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Natomiast art. 29a ust. 7 ustawy stanowi, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Ponadto, w oparciu o art. 29a ust. 10 ustawy podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Stosownie do art. 29a ust. 13 ustawy w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1–3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest importerem i dystrybutorem hurtowym sprzętu gospodarstwa domowego na terytorium Polski. Spółka nie prowadzi sprzedaży na rzecz klientów indywidualnych. Sprzedaż do odbiorcy finalnego produktu następuje za pośrednictwem sklepów detalicznych, niekiedy z pośrednictwem jeszcze innych podmiotów. Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Towary handlowe sprzedawane przez Spółkę, nabywane są od zagranicznych dostawców, w tym od kontrahenta mającego siedzibę w Wielkiej Brytanii. Dostawy towarów od Kontrahenta na rzecz Spółki realizowane są poprzez centralny magazyn Kontrahenta znajdujący się na terytorium Niemiec. Kontrahent zarejestrowany jest dla potrzeb VAT zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Niemczech.

W działalności Spółki zdarzają się sytuację, gdy po wystawianiu przez Kontrahenta faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, dla Spółki wewnątrzwspólnotowe nabycie, kwota wynagrodzenia należnego Kontrahentowi ulega zmianie w wyniku udzielonej Spółce przez Kontrahenta premii pieniężnej - rabatu.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Kontrahentem, Spółce przysługuje lojalnościowa premia pieniężna, której otrzymanie uzależnione jest od osiągnięcia przez nią określonego pułapu sprzedaży produktów dostarczonych przez Kontrahenta. Wysokość tego rabatu kalkulowana jest jako iloczyn sprzedanych przez Spółkę towarów Kontrahenta, ceny zakupu tych towarów oraz wartości procentowej rabatu. Jedynym czynnikiem warunkującym uzyskanie przez Spółkę rabatu, jest osiągnięcie przez nią określonego wolumenu sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie handlowej Kontrahenta. W szczególności, z przyznaniem premii nie są powiązane jakiekolwiek usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Kontrahenta.

Na moment nabycia towarów od Kontrahenta, tj. wystawienia przez niego pierwotnej faktury, nie są tak jemu jak i Spółce znane okoliczności uzasadniające fakt przyznania rabatu oraz jego wysokość. Zatem, na moment nabycia Spółka nie jest w stanie określić czy w okresie objętym Porozumieniem, dojdzie do osiągnięcia wskazanego w nim progu sprzedaży, które to warunkuje przyznanie Spółce rabatu.

Ponadto, przyznanie lojalnościowej premii pieniężnej na rzecz Spółki, nie jest powiązane w jakikolwiek sposób z konkretnymi zakupami realizowanymi przez Spółkę od Kontrahenta, natomiast odnosi się do ogółu zakupów dokonywanych w ciągu danego okresu rozliczeniowego. W związku z tym, nie sposób ustalić, o ile nastąpiło obniżenie ceny każdej jednostkowej transakcji udokumentowanej fakturą pierwotną.

W celu udokumentowania przydzielonego Spółce rabatu, po ostatecznym uzgodnieniu jego wysokości, Kontrahent wystawia Spółce uznaniowe noty korygujące, które to dokumentują zmniejszenie kwoty wynagrodzenia należnego Kontrahentowi z tytułu zbycia towarów handlowych. Nota korygująca nie zawiera żadnych referencji do faktur dokumentujących dostawy na rzecz Spółki, które traktuje ona za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Ponadto możliwa jest sytuacja, gdy mimo, że dostawy fakturowane były z niemieckim numerem VAT Kontrahenta, nota dokumentująca premię pieniężną zawiera brytyjski numer VAT (wystawcą obu dokumentów pozostaje Kontrahent). Rozliczenia pomiędzy Spółka, a Kontrahentem następują w walucie euro.

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego po stronie Spółki powstały wątpliwości co do ujęcia otrzymywanej Noty korygującej dla celów podatku od towarów i usług.

Jak wynika z opisu sprawy po dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wewnątrzwspólnotowy dostawca towarów - Kontrahent udziela Wnioskodawcy rabatu (premii pieniężnej). Na skutek tych działań zmniejsza się wartość wskazanego wcześniej obrotu z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Fakt ten udokumentowany jest przez Kontrahenta wystawioną uznaniową Notą korygującą. Okoliczności uzasadniające zmianę kwoty należnej Kontrahentowi z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie są znane w momencie wystawiania faktury pierwotnej.

W sytuacji kiedy Wnioskodawca otrzymuje rabat (premię pieniężną), to w konsekwencji zmniejsza się podstawa opodatkowania, ponieważ podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. W przedmiotowym przypadku fakt ten udokumentowany jest przez Kontrahenta wystawioną uznaniową Notą korygującą. Zatem otrzymywaną Notę uznaniową należy traktować jako korektę/zmniejszenie wartości dokonywanych przez Spółkę wewnątrzwspónotowych nabyć towarów. Przy tym z uwagi na to, że w efekcie rabatu (premii pieniężnej) podstawa opodatkowania ulegnie zmniejszeniu – korekty należy dokonać w okresie rozliczeniowym, w którym Spółka otrzyma Notę korygującą dotyczącą rabatu (premii pieniężnej).

Zatem stanowisko Spółki zgodnie, z którym będzie zobowiązana dokonać korekty podstawy opodatkowania, podatku VAT należnego i naliczonego dla WNT z tytułu otrzymania premii pieniężnej, w deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej za okres rozliczeniowy, w którym otrzyma Notę korygującą potwierdzającą dokonanie przez Kontrahenta danej korekty należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również zastosowania kursu waluty obcej do przeliczenia wartości zawartych w otrzymanych Notach korygujących.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy, w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwila wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b. (...).

Z sytuacji przedstawionej w złożonym wniosku wynika, że Spółka otrzymuje od wspólnotowego dostawcy Noty korygujące z tytułu otrzymanych rabatów (premii pieniężnych). Wartości zawarte w Notach korygujących wyrażone są w walucie euro. W rezultacie, skoro w opisanej powyżej sytuacji, kwoty wynikające z otrzymanych przez Spółkę Not korygujących powinny zostać rozliczone na bieżąco, wobec tego dniem właściwym do przeliczenia kwot w walucie euro wykazanych w Notach korygujących jest ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia ww. dokumentów (Not korygujących).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania kursu waluty euro dla wartości wykazanych na otrzymanych Notach korygujących jest prawidłowe.

Ponadto tut. Organ informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2016, poz. 718. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.