IPPP1/4512-203/16-2/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Istota interpretacji: korekta podatku naliczonego odliczonego z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego z dwoma miejscami postojowymi

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2016 r. (data wpływu 9 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego odliczonego z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego z dwoma miejscami postojowymi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego odliczonego z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego z dwoma miejscami postojowymi.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 16 marca 2009 r. Wnioskująca kupiła wraz z mężem lokal mieszkalny z dwoma miejscami postojowymi w garażu podziemnym w budynku mieszkalnym, za łączną kwotę:

1.075.302,56 zł + podatek VAT 84.615,44 = 1.159.918,00 zł

Mieszkania wraz z miejscami garażowymi Wnioskująca zakupiła w celu jego wynajmowania na cele biurowe i od marca 2009 r. do dnia dzisiejszego, tj. marca 2016 r. wynajmuje na cele biurowe, odprowadzając do Urzędu Skarbowego podatek VAT od kwot uzyskiwanych z tytułu najmu.

Wnioskująca jest płatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej, odprowadza VAT jedynie z tytułu najmu lokalu użytkowego na cele biurowe.

Wnioskująca otrzymała zwrot podatku VAT w kwocie 84.615,44 zł (art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.). Podatek ten rozliczyła w Urzędzie Skarbowym poprzez odliczenie w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7k za I kwartał 2009 r.

Ponieważ Wnioskująca zamierza w kwietniu-maju 2016 r. sprzedać omawiany lokal osobie fizycznej do majątku osobistego, za cenę nie niższą niż cena jego nabycia lub zamieszkać w nim, a nie upłynął jeszcze okres 10 lat, po którym odliczenie to jest bezzwrotne, Wnioskująca chciałaby zwrócić do Urzędu Skarbowego część podatku VAT, proporcjonalnie do upływu czasu (lokal ten wynajmuje od marca 2009 r. do kwietnia 2016 r. i odprowadza podatek VAT od wynajmu do Urzędu Skarbowego deklaracją VAT -7k).

Według informacji podatkowej, proporcjonalnie do upływu czasu Wnioskująca powinna zwrócić 3/10 kwoty zwróconego podatku VAT, tj. 25.385,00 zł.

Ponadto Wnioskująca informuje, że w omawianym lokalu nie dokonała żadnych ulepszeń lokalu ani miejsc garażowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskująca prawidłowo obliczyła kwotę podatku VAT, którą powinna zwrócić do Urzędu Skarbowego...

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z telefonicznej informacji podatkowej, Wnioskująca uważa, że powinna zwrócić do Urzędu Skarbowego 3/10 kwoty zwróconego podatku VAT, tj. 25.385,00 zł (proporcjonalnie do upływu czasu). Wnioskująca wynajmowała i odprowadzała podatek VAT do Urzędu Skarbowego od marca 2009 r. do kwietnia 2016 r.).

Jednocześnie, Wnioskująca oparła obliczenia na interpretacji podobnego przypadku, wydanej 28 maja 2015 r. w Płocku, sygnatura IPPP2/4512-181/15-4/MT przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, a w szczególności darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskująca kupiła wraz z mężem lokal mieszkalny z dwoma miejscami postojowymi w garażu podziemnym w budynku mieszkalnym.

Mieszkanie wraz z miejscami garażowymi Wnioskująca zakupiła w celu jego wynajmowania na cele biurowe i od marca 2009 r. do dnia dzisiejszego, tj. marca 2016 r. wynajmuje na cele biurowe, odprowadzając do Urzędu Skarbowego podatek VAT od kwot uzyskiwanych z tytułu najmu. Wnioskująca jest płatnikiem podatku VAT. W omawianym lokalu nie dokonano żadnych ulepszeń lokalu ani miejsc garażowych. Wnioskująca zamierza w kwietniu-maju 2016 r. sprzedać omawiany lokal osobie fizycznej do majątku osobistego, za cenę nie niższą niż cena jego nabycia lub zamieszkać w nim.

Wątpliwości Wnioskującej dotyczą wysokości korekty podatku naliczonego odliczonego z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego z miejscami postojowymi.

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów, w niniejszej sprawie zarówno sprzedaż lokalu jak i przekazanie go na cele osobiste stanowi dostawę towarów. Nieodpłatne przekazanie lokalu na potrzeby własne Wnioskującej dotyczy towarów należących do jej przedsiębiorstwa, a ponadto przy nabyciu nieruchomości przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Oznacza to, że dla czynności przekazania lokalu na cele osobiste spełnione są przesłanki określone w art. 7 ust. 2 ustawy, zatem czynność ta stanowi dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z tym podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym w myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy jak i w przepisach wykonawczych do niej przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie, w myśl art. 2 pkt 14 ustawy, rozumieć należy oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jednocześnie w myśl art. 43 ust 7a stawy warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że na mocy art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować z podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem jednak spełnienia warunków ściśle określonych w art. 43 ust. 10 i ust. 11.

W analizowanym przypadku pierwsze zasiedlenie opisanego lokalu nastąpiło w roku 2009, natomiast sprzedaż jest planowana w roku 2016. Jak wskazała Wnioskująca nie były ponoszone żadne wydatki na ulepszenie. Zatem sprzedaż/przekazanie na cele osobiste opisanego lokalu nastąpi w okresie dłuższym niż 2 lata po pierwszym zasiedleniu. W rezultacie dostawa wskazanego lokalu mieszkalnego z miejscami postojowymi będzie korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Wskazać należy, że poprzez dokonanie dostawy lokalu mieszkalnego z dwoma miejscami postojowymi, wykorzystywanego wcześniej do działalności opodatkowanej (najem na cele biurowe), nastąpi zmiana przeznaczenia tego lokalu – z wykorzystywanego do czynności opodatkowanych (stawką 23%) na wykorzystywany do czynności zwolnionych (dostawa zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy). Powoduje to zmianę w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT i w konsekwencji nakłada na Wnioskującą obowiązek skorygowania odliczonego podatku z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 91 w zw. z art. 86 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Stosownie do treści art. 91 ust. 2 ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy, korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

W myśl art. 91 ust. 5 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Z treści art. 91 ust. 6 ustawy wynika, że w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

  1. opodatkowane – w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
  2. zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

Stosownie do art. 91 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Jak wynika z art. 91 ust. 7a ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

Zgodnie z art. 91 ust. 7b ustawy w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

W myśl art. 91 ust. 7c ustawy, jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje – korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

Na podstawie art. 91 ust. 7d ustawy, w przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

Analiza powołanych przepisów na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego prowadzi do wniosku, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z okolicznością, o której mowa w powołanych wyżej regulacjach. Wnioskująca dokonała odliczenia w całości podatku naliczonego z tytułu zakupu lokalu będącego przedmiotem wniosku. Planowane zbycie tego lokalu w formie czynności zwolnionej z podatku skutkuje zmianą prawa do odliczenia i oznacza konieczność dokonania korekty podatku za cały okres pozostały do końca okresu korekty.

Korekty należy dokonać w trybie określonym przepisami art. 91 ust. 1-6 ustawy, tzn. jednorazowo w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym będzie miała miejsce sprzedaż/przekazanie na cele osobiste lokalu. Wobec tego, że nabycie lokalu miało miejsce w roku 2009, zaś planowana sprzedaż według wskazania Wnioskującej nastąpi w roku 2016 – korekta będzie dotyczyła okresu 3-letniego. Wnioskująca będzie zatem zobowiązana do zwrotu 3/10 kwoty podatku naliczonego odliczonego w związku z nabyciem przedmiotowego lokalu mieszkalnego z dwoma miejscami postojowymi.

Końcowo należy wskazać, że w ramach postępowania interpretacyjnego organ podatkowy nie ocenia poprawności dokonanych przez podatnika wyliczeń rachunkowych przedstawionych w opisie sprawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.