IPPB6/4510-351/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku otrzymania wynagrodzenia z tytułu korekty rocznej wydajności oraz w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu korekty rocznej wydajności, Wnioskodawca powinien traktować przedmiotową korektę jako zmieniającą (zwiększającą lub zmniejszającą) wartość przychodu za rok podatkowy, za który jest wypłacane wynagrodzenie z tytułu korekty rocznej wydajności?
IPPB6/4510-351/15-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. faktura
 2. korekta
 3. moment
 4. moment powstania przychodów
 5. przychód
 6. rok podatkowy
 7. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 21 października 2015 r. (data wpływu 27 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania wynagrodzenia oraz wypłaty wynagrodzenia z tytułu korekty rocznej wydajności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania wynagrodzenia oraz wypłaty wynagrodzenia z tytułu korekty rocznej wydajności.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej jako: R. lub Wnioskodawca) jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej będącej światowym liderem w sektorze energii odnawialnych generowanych przez elektrownie wiatrowe w postaci tzw. farm wiatrowych. Wnioskodawca jest spółką celową będącą właścicielem dwóch farm wiatrowych znajdujących się w lokalizacjach M. oraz G.

W celu dystrybucji energii elektrycznej generowanej przez elektrownie wiatrowe Wnioskodawca zawarł umowę z firmą A. AG (dalej jako: A.) z siedzibą w Szwajcarii. A. prowadzi działalność gospodarczą działając w segmencie produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Firma handluje produktami takimi jak energia elektryczna, certyfikaty: CO2, efektywności energetycznej oraz pochodzące ze źródeł odnawialnych. A. dysponuje szwajcarskim numerem identyfikacji dla celów VAT, który umieszcza na wystawianych fakturach. W zawartej umowie A. podał numer pod którym został zarejestrowany w Szwajcarskim rejestrze handlowym.

 1. Zakres świadczeń

W ramach umowy zawartej przez R. i A. ustalono warunki współpracy, w ramach której R. sprzedawać będzie na rzecz A. energię elektryczną oraz prawa majątkowe. Jednocześnie, A. będzie świadczyć na rzecz R. usługi bilansowania (balancing services) oraz usługi planowania (scheduling services). Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że:

 1. Energia elektryczna

Energia elektryczna - oznacza czynną moc wygenerowaną przez elektrownie wiatrowe i dostarczoną do sieci dystrybucyjnej w punkcie dostawy (tj. podstacji elektroenergetycznej) z wyłączeniem autokonsumpcji.

W ramach wzajemnej współpracy ustalono, że Wnioskodawca zapewni określone roczne minimalne ilości energii wyprodukowanej (reference volumes).

 1. Prawa majątkowe

Prawa majątkowe - oznaczają prawo majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia powstające z chwilą zapisania świadectwa, na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw pochodzenia, zgodnie z art. 9e ust. 7 ustawy Prawo Energetyczne. Jedno prawo majątkowe odpowiada świadectwu pochodzenia dla jednej kilowatogodziny wytworzonej energii.

Wnioskodawca przenosi prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia (zdefiniowanych w art. 9e ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne jako potwierdzenie wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii) poprzez ich zapisanie na koncie ewidencyjnym w rejestrze świadectw pochodzenia należącym do A.

 1. Usługi bilansowania (balancing services)

Usługi bilansowania (balancing services) - oznaczają proces rozliczeń z operatorem systemu przesyłowego (tj. podmiotem zajmującym się przesłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w elektroenergetycznym systemie przesyłowym) z tytułu różnic pomiędzy energią zaplanowaną, a dostarczoną do sieci dystrybucyjnej w punkcie dostawy.

 1. Usługi planowania (scheduling services)

Usługi planowania (scheduling services) oznaczają w odniesieniu do energii elektrycznej, dostarczenie oczekiwanej godzinowej produkcji na jeden dzień naprzód (lub w innym terminie wskazanym przez operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego) do operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego zgodnie z ustalonymi przez nich regułami lub regułami ustalonymi przez właściwe organy.

W zakresie usług bilansowania i usług planowania postanowiono, że Wnioskodawca mianuje A. jako podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POBH). Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe oznacza osobę fizyczną lub prawną uczestniczącą w centralnym mechanizmie bilansowania handlowego na podstawie umowy z operatorem systemu przesyłowego, zajmującą się bilansowaniem handlowym użytkowników systemu. Dokonując szerszego opisu czynności związanych z pełnieniem funkcji POBH, należy wskazać, iż zgodnie z umową A. m.in.:

 • wykonywać będzie obowiązki POBH zgodnie z umową podpisaną z operatorem systemu dystrybucyjnego regulującą usługi planowania i bilansowania;
 • będzie odpowiedzialny za dostarczanie informacji do operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego poprzez odpowiedni system, SOWE (System Operatywnej Współpracy z Elektrowniami), WIRE (Wymiana Informacji o Rynku Energii) lub inny aktualnie właściwy system oraz zgodnie z IRiESP (warunki dla stosowania, operowania, utrzymania i rozwoju sieci przesyłowej o napięciu powyżej 110kV ustalone przez operatora systemu przesyłowego) z IRiESD (warunki dla stosowania, operowania, utrzymania i rozwoju sieci przesyłowej o napięciu poniżej 110kV ustalone przez operatora systemu dystrybucyjnego);
 • będzie przestrzegać przepisów prawa energetycznego oraz innych regulacji prawnych jak również instrukcji operatora systemu przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego dotyczących technicznych i organizacyjnych wymogów związanych z czynnościami dotyczącymi obrotem energią z farm wiatrowych.
 1. Wynagrodzenie

W ramach wzajemnych rozliczeń ustalono, że wynagrodzenie zostanie ustalone jako: (i) miesięczna opłata za energię, (ii) miesięczna opłata za prawa majątkowe, (iii) korekta z tytułu rocznej wydajności. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że:

 1. Miesięczna opłata za energię

Wynagrodzenie jest należne z tytułu miesięcznie wyprodukowanej energii oraz jest obliczane według właściwego wzoru.

 1. Miesięczna opłata za prawa majątkowe

Wynagrodzenie jest należne z tytułu całkowitej ilości praw majątkowych zaewidencjonowanych w punkcie pomiarowym dla każdej turbiny wiatrowej lub punktu pomiarowego dla danej farmy wiatrowej.

 1. Korekta z tytułu rocznej wydajności

W ramach transakcji Strony przewidziały mechanizm korekty należnego wynagrodzenia płaconego w ciągu roku, w postaci korekty z tytułu rocznej wydajności. Mechanizm korekty dokonywany jest na bazie rocznej, a kalkulacja przedmiotowego wynagrodzenia (wyliczana według odpowiedniego wzoru) jest zależna od porównania rzeczywiście wyprodukowanej w danym roku ilości energii oraz rocznej minimalnej ilości energii wyprodukowanej (reference volumes), do której wyprodukowania zobowiązał się Wnioskodawca.

W przypadku gdy korekta jest wartością ujemną (deficyt), jej wartość stanowi kwotę należną A.

Natomiast w przypadku gdy korekta jest wartością dodatnią (nadwyżka), jej wartość stanowi kwotę należną Wnioskodawcy.

 1. Wystawienie faktury

Wynagrodzenie z tytułu miesięcznej opłaty za energię oraz miesięcznej opłaty za prawa majątkowe jest dokumentowane fakturą wystawianą na A. przez Wnioskodawcę.

W zakresie korekty z tytułu rocznej wydajności w umowie uzgodniono, że w przypadku gdy wynik korekty jest wartością ujemną jej wartość stanowi kwotę należną A. - wynagrodzenie jest w takim wypadku dokumentowane fakturą wystawianą przez A.

Natomiast w przypadku gdy korekta jest wartością dodatnią, jej wartość stanowi kwotę należną Wnioskodawcy - wynagrodzenie jest w takim wypadku dokumentowane fakturą wystawianą przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku otrzymania wynagrodzenia z tytułu korekty rocznej wydajności oraz w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu korekty rocznej wydajności, Wnioskodawca powinien traktować przedmiotową korektę jako zmieniającą (zwiększającą lub zmniejszającą) wartość przychodu za rok podatkowy, za który jest wypłacane wynagrodzenie z tytułu korekty rocznej wydajności...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W przypadku otrzymania wynagrodzenia z tytułu korekty rocznej wydajności oraz w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu korekty rocznej wydajności, Wnioskodawca powinien traktować przedmiotową korektę jako zmieniającą (zwiększającą lub zmniejszającą) wartość przychodu za rok podatkowy, za który jest wypłacane wynagrodzenie z tytułu korekty rocznej wydajności.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dale jako: ustawy o CIT), za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Za datę otrzymania przedmiotowego przychodu uważa się, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3c-3g ustawy o CIT, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności (art. 12 ust. 3a ustawy o CIT)

Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku (art. 12 ust. 3c ustawy o CIT). Niniejszą zasadę stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego (art. 12 ust. 3d ustawy o CIT).

Przepisy ustawy o CIT nie określają zasad dokonywania korekt przychodów. Brak jest również uregulowań dotyczących momentu zmniejszenia lub powiększenia przychodów, tj. czy przychód pomniejsza się lub powiększa w dacie jego zmiany, czy też w dacie powstania przychodu należnego, który w późniejszych okresach ulega zmianie (zwiększeniu/zmniejszeniu). Tym samym, należy przyjąć, że przepisy ustawy o CIT nie przewidują odstępstwa od generalnych zasad ustalania momentu powstania przychodu w przypadku zajścia – po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi - zdarzeń, mających wpływ na jego wysokość w postaci zwrotu towaru, udzielenia bonifikaty, rabatu, bonusu, premii pieniężnej, skonta, etc. i nie wskazuje innego momentu uzyskania przychodu niż data powstania już osiągniętego przychodu do którego przedmiotowe zdarzenia się odnoszą. W art. 12 ust. 3c-3e ustawy o CIT nie uregulowano odrębnego od wskazanego w art. 12 ust, 3a momentu powstania przychodu. Zatem, momentem powstania przychodu będzie zawsze moment wydania towaru, także wówczas, gdy wysokość tego przychodu będzie w miesiącach następnych po wydaniu towaru ulegała zmianie.

Jak zostało wskazane w przedstawionym stanie faktycznym, w ramach transakcji Strony przewidziały mechanizm rocznej korekty wynagrodzenia w postaci korekty z tytułu rocznej wydajności. Mechanizm korekty dokonywany jest na bazie rocznej, a kalkulacja przedmiotowego wynagrodzenia (wyliczana według odpowiedniego wzoru) jest zależna od porównania rzeczywiście wyprodukowanej w danym roku ilości energii oraz rocznej minimalnej ilości energii wyprodukowanej (reference volumes), do której wyprodukowania zobowiązał się Wnioskodawca.

W przypadku gdy korekta (wyliczana według odpowiedniego wzoru) jest wartością ujemną (deficyt), jej wartość stanowi kwotę należną A.. W takim wypadku A. wystawia fakturę dokumentującą wartość korekty, którą zobowiązany jest zapłacić Wnioskodawca.

Natomiast w przypadku gdy korekta jest wartością dodatnią (nadwyżka), jej wartość stanowi kwotę należną Wnioskodawcy. W takim wypadku Wnioskodawca wystawia fakturę dokumentującą wartość korekty, którą zobowiązana jest zapłacić A.

Mając na uwadze powyższe, dokonując subsumcji przepisów prawa do przedstawionego stanu faktycznego za prawidłowe należy przyjąć stanowisko, zgodnie z którym wynagrodzenie z tytułu korekty rocznej wydajności powinno być traktowane jako zwiększające lub zmniejszające przychody osiągnięte w roku, którego dotyczy korekta z tytułu rocznej wydajności. W szczególności taka konkluzja jest prawidłowa w związku z faktem, że w przedstawionym stanie faktycznym pomiędzy dostawcą i nabywcą nie istnieje stosunek prawny, w oparciu o który wynagrodzenie z tytułu korekty rocznej wydajności jest uzyskiwane za realizację określonych czynności lub brak ich realizacji. W takim przypadku nie można zatem przyjąć, że w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia ze świadczeniem usługi przez Stronę, na rzecz której wypłacane jest wynagrodzenie.

Reasumując, zarówno w przypadku otrzymania wynagrodzenia z tytułu korekty rocznej wydajności oraz w przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu korekty rocznej wydajności, Wnioskodawca powinien traktować przedmiotową korektę jako zmieniającą (zwiększającą lub zmniejszającą) wartość przychodu za rok podatkowy, za który jest wypłacane wynagrodzenie z tytułu korekty rocznej wydajności.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w ugruntowanym stanowisku prezentowanym przez organy podatkowe i sądy administracyjne, w tym m.in. w:

 • wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 października 2014 r., sygn., II FSK 2134/12
  „Z jego brzmienia zatem wynika także i to, że nie przewiduje odstępstwa od ustalenia momentu powstania przychodu w przypadku zajścia - po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi - zdarzeń, mających wpływ na jego wysokość w postaci zwrotu towaru, udzielenia bonifikaty czy skonta, i nie wskazuje innego momentu uzyskania przychodu, wynikającego z korekty faktury. Innymi słowy brak jest w tym akcie prawnym wskazania na inny moment powstania przychodu w sytuacji, gdy po wydaniu towaru nastąpi jego zwrot lub dojdzie do udzielenia rabatów, które dokumentują wystawione faktury korekta.
  Prawidłowo w związku z tym przyjęto w zaskarżonym akcie, że momentem powstania przychodu będzie zawsze moment wydania towaru czy wykonania usługi - także wówczas, gdy wysokość tego przychodu będzie w okresach następnych po wydaniu towaru ulegała zmianie. Przychód ten, jako wynikający z wcześniejszego wydania towaru, Powstanie w dacie wydania rzeczy także w tej części, która wynikać będzie z późniejszych ustaleń stron transakcji, dokumentowanych korektami faktur (por. cytowane wcześniej wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 sierpnia 2012 r., II FSK 180/11; z dnia 12 lipca 2012 r., II FSK 2653/10 ).
  Nie można zaakceptować stanowiska strony, że przychód pierwotnie osiągnięty i rozpoznany przez podatnika w związku z zaistnieniem zdarzeń go kreujących w określonym okresie czasu ma charakter definitywny. Ze względu na przewidzianą w art. 12 ust 3 u.p.d.o,p. możliwość wyłączenia z kwot należnych określonych wartości (a więc ich odliczenia) może jednak nastąpić korekta wielkości przychodu, co oznacza, że przychód ten nie ma cechy definitywności (niezmienności) po zakończeniu roku podatkowego”.
  Skoro więc w u.p.d.o.p. nie określono reguł dotyczących dokonania korekty wartości należnego przychodu w danym okresie rozliczeniowym, to nie ma podstaw prawnych, aby przyjąć za słuszne stanowisko uczelni, że rozliczenia takiej korekty należy dokonać w momencie wystawienia faktury korygującej, niezależnie od daty powstania obowiązku podatkowego. Korekta wielkości przychodu - tak jak przyjął Minister Finansów w zaskarżonej interpretacji indywidualnej - powinna być rozliczana w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny, z uwzględnieniem zasad określających datę powstania przychodu”.
 • wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2013 r., sygn. II FSK 2005/10
  Prawidłowo w związku z tym przyjęto w zaskarżonym wyroku, że momentem powstania przychodu będzie zawsze moment wydania towaru, także wówczas, gdy wysokość tego przychodu będzie w miesiącach następnych po wydaniu towaru ulegała zmianie. Przychód ten, jako wynikający z wcześniejszego wydania towaru, powstanie w dacie wydania rzeczy także w tej części, która wynikać będzie z późniejszych ustaleń stron transakcji, udokumentowanych korektami faktur”.
 • wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2013 r., sygn. III SA/Wa 1476/13
  Na wstępie wskazać należy, że zagadnienie występujące w rozpoznawanej sprawie było już przedmiotem orzekania przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach przytoczonych przez Ministra Finansów w odpowiedzi na skargę, a także w wyrokach z dnia 12 lipca 2012 r. sygn. II FSK 2653/10 i II FSK 2660/10, z dnia 2 sierpnia 2012 r. sygn. II FSK/11, z dnia 12 kwietnia 2013 r. sygn. II FSK 1595/11 również wyrokach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych z dnia 28 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/GL 191/13 czy też z dnia 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 2979/12, a reprezentowaną tam, jak się wydaje jednolitą już linię orzeczniczą, Sąd w składzie orzekającym w niniejszej sprawie podziela”.
  W konsekwencji, bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, korekta wielkości przychodu powinna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny z uwzględnieniem zasad określających datę powstania przychodu”.
 • interpretacji indywidualnej z dnia 28 sierpnia 2014 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB3/423-262A/14/KK
  „Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że udzielane przez Wnioskodawcę rabaty retrospektywne charakteryzują się cechami premii pieniężnej. W odróżnieniu od rabatu finansowego, który jest zmniejszeniem ustalonej ceny towaru lub usługi, premie pieniężne to określone kwoty pieniężne wypłacane z różnych przyczyn kontrahentowi po dokonaniu dostawy. Przyczyną do dokonania wypłaty może być np. dokonanie przez kontrahenta w dużych ilościach zakupów w określonym czasie, czy też uzyskanie określonego pułapu obrotu towarami nabytymi od podmiotu przyznającego premię. Premie pieniężne, jeśli dotyczą konkretnej dostawy, nawet jeżeli są to premie wypłacone po dokonaniu zapłaty, powinny być traktowane jak rabat, czyli pomniejszać przychód podmiotu przyznającego premię.
  Analiza przedstawionych uregulowań w kontekście opisanych okoliczności prowadzi zatem do wniosku, że z uwagi na udzielanie przez Wnioskodawcę rabatów retrospektywnych zasadne jest zmniejszenie przychodów do opodatkowania. Jednocześnie, korekta przychodu winna odnosić skutek do uprzednio wykazanego przychodu należnego, a więc do roku w którym została wystawiona faktura pierwotnie dokumentująca daną transakcję. Późniejsze wystawienie faktury korygującej nie powoduje bowiem zmiany daty powstania przychodu. Bez znaczenia w kontekście przepisów prawa podatkowego regulujących tą kwestię pozostaje fakt, że faktury korygujące wystawiane są przez Wnioskodawcę po sporządzeniu sprawozdania finansowego. Faktury korygujące, skutkujące koniecznością dokonania korekty wcześniej wykazanego przychodu, powinny być bezwzględnie rozliczone w okresie rozliczeniowym, w którym pierwotnie wykazano przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, również wtedy gdy korekta odnosić się będzie do zdarzeń zakończonego roku podatkowego (po sporządzeniu sprawozdania finansowego i złożeniu zeznania podatkowego CIT-8)”.
 • interpretacji indywidualnej z dnia 29 lipca 2014 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBI/2/423-445/14/PC
  Zatem, w przypadku zwrotu, przeceny czy też udzielenia bonusu (rabatu) zasadne jest zmniejszenie przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży towarów, z którymi dany zwrot towaru, przecena czy tez bonus (rabat) jest związany. Zwrotu towaru, jego przeceny czy też Udzielenie rabatu (premii pieniężnej, bonusu, skonta) nie stanowi oddzielnego od sprzedaży towaru zdarzenia gospodarczego, a jedynie powoduje konieczność skorygowania wcześniejszej czynności prawnej. Jeśli więc faktura korygująca dotyczy przychodu należnego za rok podatkowy wcześniejszy niż data wystawienia faktury korygującej, to faktura ta powinna być uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania sprzedaży”.
 • interpretacji indywidualnej z dnia 23 maja 2014 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB5/423-226/14-2/AM
  „Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w przedstawionych okolicznościach sprawy udzielony rabat posprzedażowy, potwierdzony wystawieniem przez Wnioskodawcę faktury korygującej, wpływa na zmniejszenie wcześniej uzyskanego przez Wnioskodawcę przychodu ze sprzedaży, tj. będzie odnosić się do daty uzyskania pierwotnego przychodu związanego z dokonaną sprzedażą. Zatem faktura korygująca, którą Wnioskodawca będzie wystawiał klientom, nie jest nowym stosunkiem prawnym, z którego wynika zobowiązanie jednej strony do określonego świadczenia na rzecz drugiej, lecz modyfikacją mającego wcześniej miejsce stosunku zobowiązaniowego Stron, w wyniku którego nastąpi określenie kwoty wynagrodzenia należnego.
  W związku z powyższym nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, zgodnie z którym faktury korygujące wartość sprzedaży, wystawiane po zakończeniu danego roku obrachunkowego powinny być rozpoznawane w kalkulacji podatku dochodowego w dacie wystawienia faktury korygującej i korygować bieżące przychody.
  Dokonana korekta dotyczy uprzednio wykazanych przychodów, a nie jakichkolwiek innych przychodów i nie zmienia daty zdarzenia gospodarczego związanego z powstaniem tego przychodu, nie zmienia też daty powstania obowiązku podatkowego. Dlatego też faktury korygujące wystawiane przez Spółkę, skutkujące koniecznością dokonania korekty wcześniej wykazanego przychodu, powinny być bezwzględnie rozliczone w okresie rozliczeniowym, w którym pierwotnie wykazano przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, również wtedy gdy korekta odnosić się będzie do zdarzeń zakończonego roku podatkowego (po sporządzeniu sprawozdania finansowego i złożeniu zeznania podatkowego CIT-8)”.

Mając powyższe na uwadze, Spółka wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Krańcowo należy podkreślić, że przywoływane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.